0

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự

91 3 0
  • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ÁNH DƢƠNG KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ÁNH DƢƠNG KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hành Chính Mã số: 60.38.20 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THƢƠNG HUYỀN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu luận văn trung thực Tác giả thu thập sàng lọc trình học tập, tham khảo, nghiên cứu tài liệu; kết phân tích, tổng hợp báo cáo tổng kết quan Nhà nước có thẩm quyền kinh nghiệm thân qua thực tiễn công tác tỉnh Tây Ninh hướng dẫn, gợi ý TS Nguyễn Thị Thương Huyền Những nội dung tác giả khác trích dẫn, ghi theo quy định Tác giả cam đoan Nguyễn Ánh Dương MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN – PHÁP LÝ VỀ KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……………………………………………… 1.1 Khái niệm, đặc điểm khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân ………………………………………………………… 1.1.1 Khái niệm khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân ……… 1.1.2 Đặc điểm khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự……… 1.1.3 Hình thức thời hạn khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân ………………………………………………………………… 1.2 Quyền nghĩa vụ ngƣời khiếu nại, ngƣời bị khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân ………………………… 1.2.1 Quyền nghĩa vụ người khiếu nại lĩnh vực Thi hànhán dân sự………………………………………………………… 1.2.2 Quyền nghĩa vụ người bị khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân ……………………………………………………… 1.3 Cơ sở pháp lý giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân ……………………………………………… 1.3.1 Khái niệm giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự……………………………………………………………………… 1.3.2 Nguyên tắc giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự………………………………………………………………… 1.3.3 Thời hạn giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân ……………………………………………………………………… 1.3.4 Thẩm quyền giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự…………………………………………………………………… 1.3.5 Trình tự, thủ tục giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành 5 12 14 14 17 18 18 19 21 22 24 án dân sự……………………………………………………………… 1.3.6 Thi hành định giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự……………………………………………………… Kết luận chƣơng 1…………………………………………………… CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KHIẾU NẠI, HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ………………………………………………………… 2.1 Thực trạng khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự…… 33 36 37 37 2.1.1 Tình hình khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự……… 37 2.1.2 Nguyên nhân dẫn đến phát sinh khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự……………………………………………………… 2.2 Thực trạng giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án 45 dân sự………………………………………………………… 2.2.1 Kết công tác giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự…………………………………………………………… 2.2.2 Thực trạng hoạt động giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự…………………………………………………… 2.3 Giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự……………………………………… 2.3.1 Yêu cầu nâng cao hiệu giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự………………………………………………… 48 48 51 58 58 2.3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân sự…………………………… Kết luận chƣơng II ………………………………………………… 61 PHẦN KẾT LUẬN………………………………………………… 79 Danh mục tài liệu tham khảo 78 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Công tác Thi hành án dân giữ vai trò quan trọng việc bảo đảm hiệu lực án, định Tòa án định quan có thẩm quyền khác, góp phần bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự an tồn xã hội Theo Điều 136 Hiến pháp 1992 quy định “Các án định Tịa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân tôn trọng; người đơn vị hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” Thi hành án dân công tác phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền tài sản, nhân thân bên đương người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Việc tổ chức thi hành án, định Tòa án làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ tài sản bên đương Do tính chất phức tạp hoạt động thi hành án nên việc khiếu nại trình tổ chức thi hành án dân điều khó tránh khỏi Trong thực tiễn Thi hành án dân công tác giải khiếu nại Thi hành án dân xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tính minh bạch hệ thống quan Thi hành án dân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm hoàn thiện pháp luật Thi hành án dân sự, đặc biệt quy định khiếu nại giải kiếu nại hoạt động Thi hành án dân Chính vậy, tác giả chọn đề tài: “Khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự” để làm luận văn tốt nghiệp cao học luật Vì trình tổ chức thi hành án cho thấy, nhiều đương có điều kiện thi hành án cố tình chây ỳ, khơng tự nguyện thi hành án, chí có trường hợp cịn chống đối liệt, nhiều trường hợp khơng hiểu trình tự, thủ tục thi hành án lợi dụng quyền tự dân chủ công dân làm đơn khiếu nại không quy định pháp luật, nhằm mục đích trì hỗn việc thi hành án Hoặc có trường hợp định giải khiếu nại có hiệu lực thi hành theo quy định pháp luật đương cố tình khơng thi hành cịn khiếu nại tiếp gởi đến nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành chí cịn gởi đến đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, tập trung nhiều người làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường quan Thi hành án dân gây rối trật tự công cộng, an tồn trật tự xã hội, an ninh trị địa phương Do vậy, việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung đặc biệt hồn chỉnh quy định pháp luật Thi hành án dân nói riêng quy định khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân quan trọng, góp phần vào việc thượng tôn pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước dân, dân, dân theo hiệu mà Đảng Nhà nước ta đề “Sống làm việc theo pháp luật” Tình hình nghiên cứu đề tài: Khiếu nại giải khiếu nại vấn đề nóng, mang tính thời giai đoạn Trong thời gian qua có nhiều tác giả nghiên cứu đề tài liên quan đến khiếu nại góc độ lĩnh vực khác như: “Cơ chế giải khiếu nại – thực trạng giải pháp” Viện nghiên cứu sách pháp luật phát triển tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao chủ biên; “Một số vấn đề đổi chế giải khiếu kiện hành chính” tác giả Nguyễn Văn Thành-Đinh Văn Minh, Nhà xuất Tư pháp năm 2005; “Công tác dân vận giải khiếu nại cơng dân” Tạp chí cộng sản số 27/2002; “Thực trạng áp dụng Luật Thi hành án dân để giải khiếu nại, tố cáo” Nguyễn Anh Dũng đăng Tạp chí dân chủ pháp luật số chuyên đề tháng năm 2011; “Giải khiếu nại, tố cáo nhìn từ thực tế” Nguyễn Văn Hiệp đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13(150) tháng 7/2009; “Thực cải cách Tư pháp lĩnh vực Thi hành án dân sự” Nguyễn Văn Nghĩa đăng Tạp chí dân chủ Pháp luật số 7, năm 2009 Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Thiện Thành với đề tài “Giải tranh chấp, khiếu nại lĩnh vực đất đai Thành phố Hồ Chí Minh”; Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Ngọc Thiên Kim với đề tài “Khiếu nại hành chế giải khiếu nại hành cơng dân – Từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai” Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu vấn đề lĩnh vực cụ thể định Qua tìm hiểu, luận án, luận văn khoa học, sách chuyên khảo, viết học viên chưa tìm thấy cơng trình nghiên cứu cách tồn diện có hệ thống vấn đề “Khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành hành án dân sự” tác giả chọn Do vậy, việc nghiên cứu vấn đề thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải khiếu nại, tình hình giải khiếu nại nguyên nhân khiếu nại đánh giá khái quát kết giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự, để từ đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân cần thiết để góp phần đưa quy định pháp luật vào thực tiễn sống Mục đích, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: + Về mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đề tài sở nghiên cứu lý luận sở pháp lý liên quan Tác giả làm sáng tỏ vấn đề lý luận, quy định pháp luật khiếu nại hoạt động thi hành án dân thực tiễn áp dụng pháp luật việc giải khiếu nại thi hành án dân để nguyên nhân dẫn đến khiếu nại bất cập, hạn chế việc giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân + Về đối tƣợng nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến khiếu nại quy định pháp luật việc giải khiếu nại hoạt động thi hành án dân + Về phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân Đề tài không nghiên cứu hoạt động tố cáo giải tố cáo lĩnh vực Phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; dựa đường lối, chủ trương Đảng, Pháp luật Nhà nước nhằm đảm bảo tính khoa học đề tài Ngồi ra, trình nghiên cứu,tác giả sử dụng phương pháp như: phương pháp lịch sử, so sánh, hệ thống hóa, tổng hợp, phân tích để từ rút kết luận cần thiết phục vụ cho đề tài Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài: Đề tài tập hợp, hệ thống đầy đủ quy định pháp luật liên quan đến việc khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân như: quyền nghĩa vụ người khiếu nại; quyền nghĩa vụ người bị khiếu nại đặc điểm, tính chất, mục đích, ngun nhân trình tự, thủ tục giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án Đưa phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân Về giá trị ứng dụng đề tài: Đề tài nêu lên bất cập, hạn chế đề giải pháp nhằm khắc phục hạn chế với mục tiêu hoàn thiện quy định pháp luật khiếu nại giải khiếu nại hoạt động thi hành án dân Do vậy, đề tài dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho sinh viên luật, học viên học viện Tư pháp học nghiệp vụ thi hành án cho cán bộ, công chức quan Thi hành án dân nghiên cứu trình tổ chức thi hành án Những đóng góp đề tài: Đề tài tổng hợp, hệ thống quy định pháp luật khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân Đưa nguyên nhân dẫn đến khiếu nại đề phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật giải khiếu nại hoạt động thi hành án dân Qua góp phần vào q trình hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam với mục đích xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhà nước dân, dân, dân Các quy định pháp luật vào thực tiễn sống Bố cục đề tài: Đề tài gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận danh mục tài liệu tham khảo Phần nội dung gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận – pháp lý khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân Chương 2: thực trạng khiếu nại, hoạt động giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân giải pháp nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN - PHÁP LÝ VỀ KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân 1.1.1 Khái niệm khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân 1.1.1.1 Khái niệm khiếu nại Theo Từ điển tiếng Việt năm 2005 Viện Ngôn ngữ: “Khiếu nại đề nghị quan có thẩm quyền xét việc làm mà khơng đồng ý, cho trái phép không hợp lý” Đây khái niệm rộng, theo đó, việc khiếu nại diễn nhiều lĩnh vực khác nhau: khiếu nại lĩnh vực quản lý hành chính, khiếu nại lĩnh vực bầu cử, khiếu nại lao động, khiếu nại lĩnh vực tư pháp1 … Dưới góc độ dân chủ khiếu nại hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức công dân Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, Đảng Nhà nước coi trọng công tác giải khiếu nại, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực đầy đủ quyền khiếu nại tham gia giám sát hoạt động quan Nhà nước Quyền khiếu nại quyền công dân, ghi nhận lần Hiến pháp năm 1959 qua Hiến pháp 1980, Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 (sau gọi chung Hiến pháp năm 1992) quy định quyền khiếu nại cơng dân2 Cụ thể hóa, quy định Hiến pháp quyền khiếu nại, tố cáo công dân Quốc hội ban hành pháp lệnh khiếu nại, tố cáo năm 1981, 1991 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005) Trên sở quy định Luật khiếu nại, tố cáo, Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo như: Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 Chính phủ; Nghị định số 62/2002/NĐ-CP ngày 14/6/2002 Chính phủ; Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 Chính phủ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Ngoài ra, hầu hết luật, pháp lệnh điều chỉnh quan hệ khác lĩnh vực đời sống xã hội có quy định khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực như: Luật đất đai, Luật bảo vệ rừng, Luật chứng khoán, Luật thi hành án dân Do đó, coi khiếu nại hình thức phản kháng cá nhân, quan, tổ chức trước định, hành vi quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm Dẫn theo Nguyễn Văn Thạch, Tập giảng Thanh tra Khiếu nại, tố cáo, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tr 78 Điều 29 Hiến pháp 1959, Điều 73 Hiến pháp năm 1980 Điều 74 Hiến pháp năm 1992 72 Ngoài ra, xác định cơng tác tiếp dân có ý nghĩa quan trọng trình giải đơn, thư khiếu nại Là sở để tiếp nhận thơng tin, kiến ghị, góp ý nhân dân vấn đề liên quan đến công tác giải thi hành án quyền lợi đáng người dân Do vậy, cần phải có giải pháp đồng để tăng cường số lượng nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác tiếp dân cụ thể:  Có lộ trình cụ thể đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác giải khiếu nại theo hướng chun mơn hóa, tuyển chọn cán có phẩm chất đạo đức, chuyên môn am hiểu lĩnh vực đời sống xã hội để bổ sung vào đội ngũ cán làm công tác tiếp dân giải khiếu nại  Cần thực tốt công tác giáo dục trị tư tưởng cho cán bộ, cơng chức, Chấp hành viên, Thẩm tra viên để nâng cao ý thức trách nhiệm công tác q trình giải khiếu nại Cần tơn trọng người khiếu nại, khơng có định kiến, xem thường, thờ có biểu khác gây niềm tin người dân Đẩy mạnh thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” tồn ngành Thi hành án dân cách thực chất, có hiệu d Xây dựng quy chế phối hợp quan, ban ngành, đoàn thể với quan Thi hành án dân Hoạt động Thi hành án dân hoạt động đặc thù liên quan đến nhiều lĩnh vực khác đời sống xã hội, cần ủng hộ tổ chức trị - xã hội ban ngành, đoàn thể quần chúng tham gia vào cơng tác Thi hành án dân Ngồi ra, quan Thi hành án dân cần chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành hữu quan để thực tốt công tác Thi hành án dân địa phương Công tác phối hợp quan Thi hành án dân với quan, ban ngành, đoàn thể việc tổ chức thi hành án có vai trị quan trọng việc thi hành án Trong đó, việc thi hành án nhanh hay chậm ảnh hưởng phần không nhỏ tùy thuộc vào công tác phối kết hợp Thực trạng nay, chế phối hợp tồn nhiều hạn chế, bất cập cần phải nghiên cứu xây dựng cho hoàn thiện nhằm bảo đảm cho hoạt động Thi hành án dân thông suốt, không vướng mắc ngành hữu quan dẫn đến việc phải xin ý kiến cấp liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dẫn đến lãng phí thời gian, tiền bạc khơng đáng có làm giảm lòng tin nhân dân vào quan Nhà nước nói chung quan Thi hành án dân nói riêng Theo tác giả để khắc phục tình trạng cần xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, mang tính chuyên nghiệp thể rõ trách nhiệm quan, tổ chức công tác phối kết hợp với Thi hành án dân sự, cụ thể: 73 Đối với quan bảo vệ pháp luật Viện kiểm sát, Tịa án, Cơng an: Phải có quy định cụ thể trách nhiệm việc phối hợp tổ chức thi hành án, việc án, định Tòa án như: Đối với Viện kiểm sát nhân dân: Là quan có vai trị việc kiểm tra, giám sát hoạt động quan Tư pháp Do vậy, cần tăng cường việc giám sát việc tổ chức thi hành án quan Thi hành án dân với mục đích hạn chế sai sót kháng nghị trường hợp án, định Tịa án tun khó thi hành, có sai sót Đối với Tịa án nhân dân: Cần phải nhanh chóng việc trả lời kiến nghị quan Thi hành án dân trường hợp án tun có sai sót, khơng rõ ràng, khó thi hành thực tế tăng cường trách nhiệm việc chuyển giao án, định nhằm mục đích việc tổ chức thi hành án nhanh chóng, luật để bảo vệ quyền lợi đáng người dân Đối với quan Công an: Cần phải tích cực việc hỗ trợ quan Thi hành án dân cưỡng chế, xác minh điều kiện thi hành án, thu-nộp khoản án phí, phạt sung công bồi thường thiệt hại trường hợp người phải thi hành án chấp hành hình phạt tù xử lý nghiêm minh trường hợp không chấp hành án chống người thi hành cơng vụ q trình tổ chức thi hành án quan Thi hành án dân Đối với quan Nhà nước như: Tài nguyên mơi trường, Tài chính, Cơng thương… cần có trách nhiệm phối hợp việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thi hành án người phải thi hành án có yêu cầu quan Thi hành án dân Đối với Ngân hàng tổ chức tín dụng: Cần có quy chế phối hợp để quy định trách nhiệm rõ ràng hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng quan Thi hành án dân việc tổ chức thi hành án như: Cần xác minh tài khoản người phải thi hành án, phong tỏa tài khoản người phải thi hành án… Đối với tổ chức trị-xã hội, đồn thể: Cần phải có quy chế phối hợp quan Thi hành án dân tổ chức việc tổ chức thi hành án nhằm mục đích việc thi hành án nhanh chóng, khơng cần áp dụng biện pháp cưỡng chế thông qua việc vận động người phải thi hành án chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ theo quy định pháp luật việc giải thích cho người dân hiểu rõ trường hợp họ không hiểu liên hệ việc khiếu nại quan Thi hành án dân sự, chấp hành viên … Đối với quan báo chí, phương tiện truyền thông: Cần tăng cường việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật báo chí, phương tiện truyền thông mà đặc biệt pháp luật Thi hành án dân để nhân dân hiểu rõ chấp hành nghiêm sách pháp luật Nhà nước Cũng phối hợp với quan Thi hành 74 án dân việc đưa tin hoạt động Thi hành án dân tin thời Tóm lại: Với việc thực tốt công tác phối hợp Thi hành án dân sự, để tránh trường hợp bộ, ngành trung ương, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội, đoàn thể quần chúng nhận đơn, thư khiếu nại người dân phải xem xét phối hợp với quan có thẩm quyền giải đơn, thư khiếu nại trả lời cho đương rõ Tránh trường hợp chuyển đơn, thư với cách đặt vấn đề chung chung “đề nghị xem xét, giải quyết” Điều này, làm ảnh hưởng đến hiệu công việc giải đơn, thư khiếu nại gây khó khăn cho quan Thi hành án dân tạo trông chờ, hy vọng đương e Nghiên cứu thực đề án xã hội hóa công tác Thi hành án dân Như biết Thi hành án dân công tác đặc thù giữ vai trò quan trọng việc bảo đảm hiệu lực án, định Tòa án quan có thẩm quyền, góp phần bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự, an tồn xã hội, trị địa phương Hiện nay, thực tế phủ nhận gặp quan Thi hành án dân nước lượng tải công việc, tỷ lệ việc phải thi hành án cao phân tích mục 2.1.1 chương Luận văn Trong lực lượng Chấp hành viên, cán thi hành án không đủ số lượng đáp ứng nhu cầu thực tế công việc dẫn đến tải làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu công tác ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp bên thi hành án bên phải thi hành án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án Thấy khó khăn, vướng mắc mà tồn ngành Thi hành án dân gặp phải để giảm thiểu khó khăn ngành Thi hành án dân Đảng Nhà nước ta triển khai chiến lược, quy hoạch phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công lĩnh vực Thi hành án dân sự, theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa Ngày 14 tháng 11 năm 2008 Quốc hội khóa XII ban hành Nghị số 24/2008/QH12 việc thực thí điểm thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh để cụ thể hóa Nghị 24 Quốc Hội, ngày 24 tháng năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP tổ chức hoạt động Thừa phát lại thực thí điểm Thành phố Hồ Chí Minh Theo tác giả để khắc phục tình trạng cần mạnh dạn xã hội hóa hoạt động Thi hành án dân theo mơ hình Thừa phát lại thực thí điểm Thành phố Hồ Chí Minh Theo đó, xã hội hóa cơng tác Thi hành án dân việc giảm áp lực công việc cho quan Thi hành án dân sự, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, xã hội hóa hoạt động Thi hành án dân cịn giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, tạo điều kiện để người dân, xã hội tham gia vào hoạt động Thi hành án dân Theo tiến sỹ Nguyễn Đức Chính cho phép Thừa phát lại thành lập 75 hai hình thức tổ chức hành nghề sau: Văn phịng Thừa phát lại Cơng ty hợp danh Theo bà Ngô Minh Hồng, giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, từ 5/10 Thành phố Hồ Chí Minh có 05 văn phịng Thừa phát lại cấp phép hoạt động Quận 1, Quận 5, Quận 8, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình tổ chức 13 vụ việc Trong 4,2 tỉ đồng mà năm văn phòng Thừa phát lại thu sau năm hoạt động, có gần 80% từ mảng lập vi bằng94 Từ thực tế theo tác giả Đảng Nhà nước ta cần đẩy mạnh mở rộng thực mơ hình thí điểm Thừa phát lại thành phố lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ đặc biệt tỉnh, thành có lượng vụ việc thi hành án nhiều nhằm giúp giảm tải cho Tòa án nhân dân quan Thi hành án dân sự, giúp người dân có thêm địa để yêu cầu thực quyền cơng dân Mặt khác, theo tác giả việc xã hội hóa cơng tác Thi hành án dân thơng qua mơ hình Thừa Phát Lại có thuận lợi thực chất mơ hình Thừa Phát Lại áp dụng lịch sử nước ta Thừa Phát Lại Nhà nước giao bốn chức là: Tống đạt văn bản, xác minh điều kiện thi hành án, trực tiếp thi hành án lập vi Từ quy định việc xã hội hóa cơng tác Thi hành án dân thơng qua mơ hình Thừa phát lại có thuận lợi sau: - Xã hội hóa cơng tác Thi hành án dân có tác động lớn giảm tải lượng lớn công việc quan Thi hành án dân đồng thời khắc phục lượng vụ việc tồn đọng Và qua đó, tinh giảm biên chế làm cho máy nhà nước gọn nhẹ theo chủ trương Đảng Nhà nước ta - Giảm gánh nặng tài cho ngân sách Nhà nước việc đầu tư sở vật chất biên chế cho quan Thi hành án dân sự, để Nhà nước đầu tư sang lĩnh vực cần thiết như: Các sách an sinh xã hội, giáo dục-đào tạo, sở hạ tầng nông thôn … - Nhằm đẩy mạnh dịch vụ công mà Nhà nước ta hướng tới với mục đích tinh gọn máy, tận dụng nguồn lực xã hội Nhằm thực công xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước thực Nhà nước dân, dân, dân - Có thêm lựa chọn cho người dân việc yêu cầu thi hành án nhằm bảo vệ quyền lợi ích Đồng thời tạo cạnh tranh quan Thi hành án dân Văn phịng Thừa phát lại nhằm tránh tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu phận cán bộ, công chức Thi hành án dân 94 Theo Ái Phương-Đình Vân (2011), “Thừa phát lại: Lập vi chính”, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, (Số 202), tr 76 Tóm lại: Tăng cường đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác Thi hành án dân tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thêm lựa chọn việc yêu cầu bảo vệ quyền lợi ích đáng Đồng thời, để nhân dân chia sẻ bớt gánh nặng ngân sách, công việc Nhà nước lĩnh vực Thi hành án dân Ngồi ra, việc xã hội hóa cơng tác Thi hành án dân phù hợp với sách mà Đảng Nhà nước ta cải cách hành chính, tinh giản biên chế, gọn nhẹ tầng nấc quản lý, máy Nhà nước thu gọn Mặt khác, việc xã hội hóa cơng tác Thi hành án dân giải pháp quan trọng việc giảm tải đơn, thư khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân Thực xã hội hóa số hoạt động quan Tư pháp thực chất tổ chức cho nhân dân tham gia vào hoạt động Tư pháp Đó q trình thu hút sức mạnh, trí tuệ nhân dân làm thành sức mạnh Nhà nước, hình thức phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa sở để nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quan Tư pháp95 f Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm hoạt động Thi hành án dân Công tác tra, kiểm tra công cụ hữu hiệu chức lãnh đạo quan trọng quan Nhà nước Muốn thực tốt nhiệm vụ đề để xây dựng quan Thi hành án dân sạch, vững mạnh phải nắm thường xuyên thực công tác tra, kiểm tra, giám sát Trong đó, cơng tác tra, kiểm tra có ý nghĩa quan trọng sửa chữa, uốn nắn cơng việc, ngăn ngừa thiếu sót sai lầm tạo tinh thần trách nhiệm cao kỷ luật nghiêm cán bộ, Chấp hành viên góp phần ngăn chặn khiếu nại xảy Tuy nhiên, thời gian qua cho thấy công tác tra, kiểm tra hoạt động Thi hành án dân chưa trọng dẫn đến vi phạm nghiêm trọng Theo báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trước Quốc Hội công tác Thi hành án dân năm 2011 tình trạng Chấp hành viên, cán vi phạm, bị xử lý tăng 24 trường hợp so với năm 2010 có 04 trường hợp bị khởi tố hình sự96 Như vụ vi phạm pháp luật bị xử lý hình đối kế toán, thủ quỹ lãnh đạo Chi cục thi hành án dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Vụ vi phạm pháp luật bị Viện kiểm nhân dân Tối Cao truy tố ông Nguyễn Long Vân, Chi cục phó Chi cục thi hành án dân Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, ông Trần Văn Mười, Cục trưởng Cục thi hành án dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu… Công tác tra, kiểm tra hoạt động Thi hành án dân có ý nghĩa quan trọng Bởi vì, từ đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Thi hành án dân góp phần đảm bảo án, định Tòa án thi hành thực tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương quyền lợi Nhà nước Ngồi ra, qua mang lại học kinh nghiệm giúp 95 96 Trần Huy Liệu (2010), “Cải cách Tư pháp Việt Nam”, Tạp nghiên cứu lập pháp, (Số 167), tr.21 http://moj.gov.vn/ThiHanhAn/Lists/TinBoTuPhap/View_Detail.aspx?ltemlD=201 77 cán bộ, Chấp hành viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công việc nâng cao trình độ chun mơn thân Cần tăng cường công tác giám sát hoạt động Thi hành án dân quan quyền lực Nhà nước như: Quốc hội, Hội đồng nhân dân đẩy mạnh giám sát tổ chức trị-xã hội, quan báo chí quần chúng nhân dân góp phần vào việc nâng cao hiệu thi hành án dân sự, giảm lượng việc phải thi hành án tồn đọng kéo dài Về việc xử lý vi phạm Thi hành án dân cần phải xử lý nghiêm minh vi phạm, nhằm mục đích tạo niềm tin nhân dân thể tính nghiêm minh, cơng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa Xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước dân, dân dân KẾT LUẬN CHƢƠNG II Qua nghiên cứu phân tích thực trạng khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân thời gian qua, rút số kết luận sau: Thi hành án dân loại hình hoạt động phức tạp, có đặc thù riêng có Do vậy, Chấp hành viên, cán thi hành án tiến hành tổ chức thi hành án thường liên quan trực tiếp đến quyền lợi vật chất nhân thân chủ thể bị tác động Chính tính chất đặc thù Thi hành án dân mà tình hình diễn biến khiếu nại phức tạp tính chất, lẫn số lượng vụ việc khiếu nại Cơ chế giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân bất cập hạn chế, chưa cụ thể rõ ràng dẫn đến không đáp ứng nhu cầu thực tiễn thời hạn khiếu nại, thời hạn giải khiếu nại, trách nhiệm thi hành định giải khiếu nại Hầu khiếu nại đương khơng có họ lợi dụng quyền khiếu nại để kéo dài, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án Thực trạng giải khiếu nại Thi hành án dân cho thấy tình trạng giải khiếu nại sai chiếm tỷ lệ cao việc giải khiếu nại lần đầu quan Thi hành án dân “chưa thấu tình, đạt lý”, dẫn đến tình trạng người khiếu nại, khiếu nại lần nhiều phân tích mục 2.2 chương Luận văn 78 KẾT LUẬN Như biết quyền khiếu nại quyền quyền hiến định công dân, Hiến pháp, pháp luật ghi nhận bảo đảm thực thực tế Qua nghiên cứu đề tài “Khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân sự” Trong đó, thực nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài giải khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân sự, theo quy định Luật Thi hành án dân năm 2008 so sánh quy định Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005, nhằm đưa hạn chế, bất cập cần hoàn thiện pháp luật Thi hành án dân việc khiếu nại giải khiếu nại công dân Trong đó, trước thực trạng diễn biến phức tạp tình hình khiếu nại Thi hành án dân gia tăng số lượng đơn, thư khiếu nại Trong hiệu giải khiếu nại Thi hành án dân chưa cao, chưa kịp thời, chưa pháp luật dẫn đến người dân niềm tin vào hoạt động quan Thi hành án dân Mặt khác, đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, cán tiếp dân, giải khiếu nại lại vừa thiếu, vừa yếu, chưa đáp ứng nhu cầu cơng việc Qua khảo sát tình hình thực tế nghiên cứu quy định pháp luật hành khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân để khắc phục hạn chế, bất cập tác giả cho cần phải có giải pháp sau: Cần phải rà soát, bổ sung xây dựng chế giải khiếu nại thống ngành luật như: Luật đất đai, Luật Hải quan, Luật thi hành án dân … với Luật khiếu nại nhằm tránh trường hợp mâu thuẫn, trồng chéo lẫn luật chung luật chuyên ngành Cần phải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định Luật thi hành án dân năm 2008 vướng mắc, chưa cụ thể … ban hành đầy đủ văn hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân nhằm mục đích áp dụng luật thống như: Về chi phí xác minh, nhận đơn yêu cầu thi hành án, định giá tài sản, giảm giá tài sản … Để tăng cường nâng cao hiệu việc giải khiếu nại thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định khiếu nại gải khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân nhằm mục đích điều chỉnh quan hệ phát sinh việc khiếu nại như: Cần quy định việc mở rộng người bị khiếu nại, cần quy định biện pháp chế tài việc khiếu nại khơng có thật… Cần quy hoạch tổng thể phát triển đề án xã hội hóa hoạt động Thi hành án dân thơng qua hoạt động Thừa phát lại cần thí điểm rộng rãi địa phương có lượng việc phải thi hành án hàng năm cao như: Đồng Nai, Vũng Tàu, Hà Nội …và nên kéo dài thời gian thí điểm chế định đến ngày 01/7/2014 (Theo Nghị Quốc Hội đến tháng 7/2012) theo đề nghị Chính phủ97, để thực có thời gian chuẩn bị thực xã hội hóa 97 http://moj.gov.vn/ThiHanhAn/Lists/TinBoTuPhap/View_Detail.aspx?ltemlD=201 79 hoạt động Thi hành án dân sự, huy động nguồn lực xã hội để giải lượng án hàng năm cao Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm hoạt động Thi hành án dân nhằm mục đích kịp thời chấn chỉnh hoạt động quan Thi hành án dân phạm vi nước Cần xây dựng quy chế phối hợp quan, ban ngành, đoàn thể với quan Thi hành án dân hoạt động thi hành án nhằm mục đích nâng cao hiệu giải vụ việc thi hành án hàng năm cao, kéo giảm lượng việc tồn hàng năm Tóm lại: Nhà nước cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước dân, dân, dân, tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Nhà nước đảm bảo khơng ngừng phát huy quyền làm chủ mặt nhân dân Trong đó, khiếu nại quyền hiến định nhân dân, ghi nhận Hiến pháp văn pháp luật Việc giải khiếu nại cơng dân có mục đích ý nghĩa quan trọng việc giải kịp thời đắn sách pháp luật, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp cơng dân, góp phần củng cố niềm tin dân Đảng Nhà nước Thông qua giải khiếu nại công dân giúp cho Thủ trưởng quan Thi hành án dân có biện pháp tích cực, phịng ngừa hạn chế vi phạm pháp luật Chấp hành viên, cán làm công tác thi hành dân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, cơng dân, tổ chức lợi ích Nhà nước Ngồi ra, cịn góp phần phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát nhân dân hoạt động quan Thi hành án dân sự, chấp hành viên, cán làm công tác thi hành án dân hoàn thiện pháp luật Thi hành án dân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam Bộ trị BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Bộ trị BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24 tháng năm 2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Bộ trị BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02 tháng năm 2005 chiến lược cải cách tư pháp Bộ trị, Thơng báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10 tháng 01 năm 2008 tình hình, kết giải khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến giải pháp thời gian tới Ban bí thư, Chỉ thị 09-CT/TW ngày tháng năm 2002 số vấn đề cấp bách cần thực việc giải khiếu nại, tố cáo II Danh mục văn pháp luật Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1946, 1959, 1980 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Bộ luật dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 Luật khiếu nại, tố cáo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2004 năm 2005) 10 Luật thi hành án dân năm 2008 11 Luật cán bộ, cơng chức nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2008 12 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2009 13 Luật tố tụng hành nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2010 14 Luật khiếu nại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2011 15 Nghị không số ngày 06 tháng 10 năm 1992 Quốc Hội việc bàn giao công tác Thi hành án dân từ Tòa án nhân dân cấp sang quan Chính phủ 16 Nghị số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 Quốc Hội việc thực thí điểm Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh 17 Pháp lệnh thi hành án dân năm 1989 18 Pháp lệnh thi hành án dân năm 1993 19 Pháp lệnh thi hành án dân năm 2004 20 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 1998 năm 2006) 21 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thi hành án dân thủ tục thi hành án dân 22 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2009 tổ chức hoạt động Thừa phát lại thực thí điểm thành phố Hồ Chí Minh 23 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thi hành án dân quan quản lý thi hành án dân sự, quan thi hành án dân công chức làm công tác thi hành án dân 24 Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 1999 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo 25 Nghị định số 62/2002/ NĐ-CP ngày 07 tháng năm 1999 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 1999 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo 26 Nghị định số 53/2005/ NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2005 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo 27 Nghị định số 136/2006/ NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo 28 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 Chính phủ họ, hụi, biêu, phường 29 Thông tư số 06/TT-BTP ngày 05 tháng năm 2007 Bộ Tư pháp hướng dẫn thực số thủ tục hành hoạt động thi hành án dân 30 Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính Phủ quy định việc tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu công tác thi hành án dân 31 Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10 tháng năm 2005 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ cơng an, Bộ quốc phịng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành số quy định Bộ luật tố tụng hình khiếu nại, tố cáo 32 Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTCTANDTC ngày 25 tháng năm 2010 Bộ Tư pháp-Bộ tài chínhBộ cơng an-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách Nhà nước 33 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng năm 2010 Bộ Tư pháp-Tòa án nhân dân tối caoViện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn số vấn đề thủ tục thi hành án dân phối hợp liên ngành thi hành án dân 34 Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng năm 2010 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo 35 Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22 tháng năm 2010 Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án dân 36 Quyết định số 1325/QĐ-BTP ngày 26 tháng năm 2006 Bộ Tư pháp phê duyệt chương trình hành động giai đoạn 2006-2010 ngành Tư pháp triển khai Nghị số 49-NQ/TW ngày 02 tháng năm 2005 Bộ trị chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020 37 Quyết định số 06/2007/QĐ-BTP ngày 27 tháng năm 2007 Bộ Tư pháp ban hành quy chế giải khiếu nại, tố cáo Bộ Tư pháp 38 Quyết định số 114/QĐ-BTP ngày 08 tháng năm 2010 Bộ Tư pháp việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 39 Quyết định số 328/QĐ-THA ngày 02 tháng năm 2010 Cục thi hành án dân Bộ Tư pháp việc ban hành quy chế làm việc quan Tổng cục thi hành án dân 40 Quyết định số 1420/QĐ-GQKNTC ngày 01 tháng năm 2010 Tổng cục thi hành án dân Bộ Tư pháp việc ban hành quy chế giải khiếu nại, tố cáo thi hành án dân 41 Quyết định số 1454/QĐ-TCTHADS ngày 04 tháng năm 2010 Tổng cục thi hành án dân Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Vụ giải khiếu nại, tố cáo 42 Quyết định số 1675/QĐ-TCTHA ngày 17 tháng năm 2010 Tổng cục thi hành án dân Bộ Tư pháp việc ban hành Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân nội ngành thi hành án dân 43 Quy định số 200/QĐPH/VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP ngày 26 tháng 01 năm 2010 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ cơng an, Bộ Tư pháp Bộ quốc phịng việc phối hợp công tác giải khiếu nại, tố cáo Tư pháp III Danh mục văn khác quan Nhà nƣớc 44 Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 21 tháng 11 năm 2008 Văn phịng Chính phủ Kết luận phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng việc đạo giải vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, xúc, kéo dài 45 Kế hoạch số 40/KHXX ngày 06 tháng năm 2007 Tòa án nhân dân Tối cao việc thụ lý giải tranh chấp họ 46 Công văn số 2970/TCTHA-NV1 ngày 12 tháng 10 năm 2010 Tổng cục thi hành án dân Bộ Tư pháp việc hướng dẫn nghiệp vụ số vấn đề định giá tài sản thi hành án dân 47.Tổng cục Thi hành án dân (2009), Báo cáo chuyên đề nâng cao lực quản lý, đạo, điều hành, kiểm tra, phối hợp tra thi hành án dân thời gian tới 48 Tổng cục Thi hành án dân (2009), Báo cáo chuyên đề giải pháp nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo thi hành án dân 49 Cục thi hành án dân tỉnh Tây Ninh (2008), Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2008 50 Cục thi hành án dân tỉnh Tây Ninh (2009), Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2009 51 Cục thi hành án dân tỉnh Tây Ninh (2010), Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2010 52 Cục thi hành án dân tỉnh Tây Ninh (2011), Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2011 53 Cục thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh (2008), Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2008 54 Cục thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh (2009), Báo cáo kết cơng tác thi hành án dân năm 2009 55 Cục thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh (2010), Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2010 56 Cục thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh (2011), Báo cáo kết cơng tác thi hành án dân 06 tháng đầu năm 2011 IV DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57.Đinh Duy Bằng (2010), Quản lý Nhà nước lĩnh vực thi hành án dân sự, Luận văn thạc sỹ luật học 58 Nguyễn Đức Chính (chủ biên) (2006), Tổ chức Thừa phát lại, Nhà xuất Tư Pháp 59 Nguyễn Anh Dũng (2011), “Thực tiễn áp dụng Luật thi hành án dân để giải khiếu nại, tố cao”, Tạp chí dân chủ pháp luật, (Số chuyên đề thi hành án dân sự) 60 Hoàng Ngọc Giao (2009), Cơ chế giải khiếu nại thực trạng giải pháp, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội 61 Phạm Xuân Linh (2011), “Một số vấn đề nhận đơn yêu cầu thi hành án”, Tạp chí dân chủ pháp luật, (Số chuyên đề Thi hành án dân sự) 62 Trần Huy Liệu (2010), “Cải cách Tư pháp Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, ( Số 6) 63 Nguyễn Công Long (2009), “Trách nhiệm bồi thường Nhà nước hoạt động Thi hành án dân sự”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (Số 4) 64 Nơng Đức Mạnh – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), “Tăng cường vai trò hiệu hoạt động Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân”, Tạp chí cộng sản, (Số 22) 65 Nguyễn Văn Nghĩa (2006), “Chế định Thừa phát lại – lịch sử đời yêu cầu đổi theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật (Số 5) 66 Hoàng Văn Nam (2011), “Vài ý kiến xã hội hóa việc thi hành án dân nhìn từ quan điểm tài chính”, Tạp chí dân chủ pháp luật, (Số chuyên đề thi hành án dân sự) 67 Đặng Đình Quyền (2011), “Tiêu chí đánh giá hiệu áp dụng pháp luật thi hành án dân sự”, Tạp chí dân chủ pháp luật, (Số 234) 68 Nguyễn Thiện Thành (2007), “Giải tranh chấp, khiếu nại lĩnh vực đất đai theo thủ tục hành (Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)”, Luận văn thạc sĩ luật học 69 Bùi Thị Thanh Thúy (2011), “Tiêu chí đánh giá hiệu giải khiếu nại quan Thanh tra Nhà nước”, Tạp chí dân chủ pháp luật, (Số 232) 70 Lê Quang Tiến (2011), “Thi hành án dân Thành phố Hà Nội – Vướng mắc, khó khăn giải pháp”, Tạp chí dân chủ pháp luật, (Số chuyên đề thi hành án dân sự) 71 Trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh (2010), Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nhà xuất Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 72 Tổng cục thi hành án dân (2010), Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân trách nhiệm bồi thường Nhà nước công tác thi hành án dân sự, Hà Nội 73 Tổng cục thi hành án dân (2011), Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo Thi hành án dân sự, Hà Nội 74 Nguyễn Cửu Việt (2008), Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội V BÁO 75 Báo điện tử http://baomoi.com/ 76 Cổng thông tin Bộ Tư pháp http://www.moj.gov.vn/ 77 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử http://www.nclp.org.vn/ ... TRẠNG KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2.1 Thực trạng khiếu nại lĩnh vực Thi. .. ngƣời khiếu nại, ngƣời bị khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân 1.2.1 Quyền nghĩa vụ người khiếu nại lĩnh vực Thi hành án dân Người khiếu nại: Người khiếu nại thi hành án dân người thi hành án, người... lý khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân 4 Chương 2: thực trạng khiếu nại, hoạt động giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân giải pháp nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại lĩnh vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự , Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự