0

Kết hôn quy định của phấp luật và thực tiễn áp dụng (luận văn thạc sỹ luật học)

66 2 0
  • Kết hôn quy định của phấp luật và thực tiễn áp dụng (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:17

   –    – L U Ơ 11 Ữ Ấ n m kết ôn v 111 112 Ý n ủ qu n m kết ôn n ủ qu n v kết ôn P p luật v kết ôn trướ C mạn t n T m/1945 ến năm 2000 P p luật v kết ôn trướ C 2 P p luật v kết ôn từ C 13 n v kết ôn ết ôn t eo qu n mạn t n T m/1945 mạn t n T m/1945 ến năm 2000 ủ p p luật n n 13 Đ u k n kết hôn 13 Đăn k kết ôn 24 Sơ lượ v p p luật kết ôn ủ số nướ t ế P p luật v 28 u k n kết ôn 28 P p luật v n t kết ôn 29 Ơ Ả Ệ T ự trạn kết ôn 31 1 T ự trạn p dụn qu n v u k n kết ôn 31 2 T ự trạn p dụn qu n v ăn k kết ôn 39 2 N uyên n ân ủ n ữn bất ập v kết ôn 41 2.2.1 Nguyên nhân khách quan 41 2 N uyên n ân 23 Gả p p o nt D ủ qu n 47 n 48 N óm ả p pp pl N óm ả p p tâm l – xã ộ 50 3 N óm ả p p k n tế 52 Ệ 48 Ả 1 Tính cấp thiết đề tài G xã ộ n l tế b o ủ xã ộ l ó mố qu n qu n tâm ến t n l n tốt ôn n ân l ượ v sâu s n v n n tốt t p ụ t uộ n ôn n ân t u n xã ộ mớ tốt ơs n t n Có t vợ v n k sốn vớ n u n vợ ết ữ năm 2008 R r n n n y n n mk n n m kết ôn o n qu n n Đ t o v du l o t t l ây k ôn u ủ qu n ó vợ ó ủ tu v b t n t kết un sốn kết ôn t ếu n tượn n m nữ ăn k kết ôn v n xảy r k t n ủy b n T n p vợ n k ôn t tr lự ov un p b ến ân số ụ t ốn kê p ố n v ợp UN C ăn k kết ôn n v v p ạm p p luật ôn n ân v v quố n n V t N m tạ 64 t n ộ Văn ó t ơn bố trư n t n ủ m Đăn k kết ôn l n n ưn k ôn u tr v tr em ã từn : Rất n n m nữ kết ôn k n l vấn nạn n v u k n kết ôn v tr n tự t ủ tụ n năm 2000 quy n vớ n tự n uy n C ủt n v kết ôn l T ế n ưn t ự tế n n vợ Gữ ộn lạ mớ t n xã ộ xã ộ tốt kết ôn n m nữ p ả tuân t ủ ôn n ất l m p t s n qu n vữn vớ n u on n u v o t n tạ v p t tr n ủ từn uật ôn n ân v tớ 28 nô nuô dư n n xây dựn ã P ếm n xảy r n dân ủ b n ạn p uất p t từ t ự tế t ả n n t : n – ên u Phạm vi mục đích nghiên cứu ết ơn l nộ dun rộn son t n vớ tr n C ộv t ất ủ k ó luận tốt n n t ếp ận t ự tế ó ạn nên tron b n n tập Nxb Sự t ật Nộ 1960 Tr 728 n ên p ộn un y t ả k ôn qu sâu p ân t to n n v kết ôn k ôn n uyên n ân d n ến v p p k ến n o nt p p luật tron uộ sốn qu n v kết ơn m ó yếu tố nướ n o v p ạm qu tập trun n ên t ự t n p dụn ; u r n ữn n v kết ơn từ ó r số n p p luật v kết ơn óp p n nân otn k ảt ả ủ Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu uất p t từ ố tượn n trạn ul qu n p p luật v kết ôn v t ự p dụn p p luật kết ôn tron t ự t n; b n kết ợp vật b n n n vật l ó từn s oạn l n s tr n k t ốn kê t n t ốn n ất l qu n n ơn ủ n n y ó ượ n ận t ol n so s n n n to n d n t ự t n p dụn n ữn qu m ên uật n ữn t ếu sót C n v t ên ủ n năm 2000 v ế uk o ả mon n n tất ả n ữn p ả mon muốn óp p n n n ả yv n n p p luật v kết ôn t eo ơn t ế nữ t ôn t ợp t ôn n ân v n v v tr u t ên l m quen vớ óp qu b u từ qu T y Cô qu p ươn p p p n kết ôn k ó luận n y k ó ón n ận n ữn qu n tâm ến k ến ón t Ý nghĩa thực tiễn cấu luận văn N o p n kết ấu m ết luận v n mụ t l u t m k ảo k ó luận ó ươn : hƣơng 1: luận n n tản u h ng vấn đề l luận chung ết h n Vớ t n ủ k ó luận ươn n y t p p luật v kết ôn t ôn qu ả s tr n b y v p ân t nộ dun : n v kết ôn; p p luật v kết ôn trướ C kết ôn t eo qu nướ t ế n ủ p p luật n ất l n m kết ôn v n ơs l qu ủ n qu mạn t n T m/1945 ến năm 2000; n ; sơ lượ v p p luật kết ôn ủ số hƣơng 2: Thực tiễn áp dụng qu đ nh ết h n giải pháp hoàn thi n Căn n ữn n u n t l uk n u v qu t m u t ự tế mụ ủ ươn n yl t kết ôn u ến n n số Đ ả p p o nt o nt n t n ận ượ qu n tâm ơn qu lãn C b t t n n y ạo v n n y n o p ủ n n n lự u ố n ân t n ủ t ân t T t y ô tron k o luật ân trư n ã tận t n ả muốn t ự trạn kết ôn n uyên n ân ủ n ữn bất ập v l ản dạy truy n ạt n ữn k ến t ảm ơn sâu s ã trự t ếp ộn v ên ướn d n t ến ô ê T ả ả x n trân tr n n ảm uật T n p ố v kn n ận GV o luật ả tron suốt qu tr n t ự m Đ ân – n t HƢƠ G 1: Ữ Ấ Ý Khái ni m ết h n nghĩa qui đ nh ết h n 1.1 1.1.1 Khái ni m ết h n Từ xư mk ến n y u ủ qu n n n n ận từ ó T eo từ n ôn n ân ượ xem l ộ un v n t ến V t p t ôn Vậy V vợ ó ộp pl kết ơn l ộ v lập qu n y ủ ữa n qu n vợ v ượ vợ k n nữ n n k t mãn n uật u k n kết ôn v ôn n ân ợp p p v n ủ p p luật kết ôn, bên nam uật ôn n ân v ữ kết n qu n n ủ p p luật t bên n m nữ mớ p t s n n trướ p p luật lập qu n ôn n ân v vợ n năm 2000 nêu r : n t eo qu n ủ p p luật v n m k n kết ôn l n m - nữ v u k n kết ơn v r u ót lấy n m v n qu n ó t ẩm quy n t eo qu ôn n ận l ăn k kết ôn T eo k n tr lấy vợ qu n ăn k kết ôn t eo qu oản Đ u uật n m v nữ x n lấy n u l m vợ làm u t ế n o? T eo từ u k n kết ôn ượ ăn k kết ôn t kết ôn ó mớ n t un - ó l v ết ôn l k n p p l l m p t s n qu n v p ả kết ôn ộp pl kết ôn ượ ăn k kết ôn tạ nữ p ả tuân t ủ n v kết ôn l n n m nữ x nv ủ t uật ngữ k ó ơn kết ơn l l ên kết t n nên qu n t ự ộ: ó N kết ơn - n n từ ó h y k ơn l ơn n ân N ơs p ả tuân t ủ y ủ ót qu u k n kết ơn p tsn n ăn k kết ôn N p p luật ôn n ân v u ố vớ n m nữ k kết ôn p ả ảm bảo ết ôn l v ữ ủ p p luật v n yếu tố s u: V n n ôn n ữ – TS Chu Bích Thu, PGS – TS N uy n N Trâm TS N uy n T Nguy n T y n TS P ạm n V t – Từ n t ến V t p t ôn Nxb TP C Từ n uật Nxb Từ n k o / Nxb Tư p p 2006 Tr 410 T n N TS 2002 Tr 431 ã t T n ất v kết ôn ủ n m nữ p ả tạ Đ u Đ u 10 uật p p l b t buộ ôn n ân v ố vớ s k o vợ muốn x n N lập qu n nướ t qu p on tụ tập qu n truy n t ốn n m u k n kết ôn u k n kết ôn qu n năm 2000 Đây l qu bên k tính ợp p p ủ qu n ảm bảo v o uộ sốn p ôn n ân n n n m n tn ơs ảm bảo u k n kết ôn dự ạo tốt ẹp ủ dân tộ bên xây dựn n ạn phúc T v kết ôn p ả nữ p ả tuân t eo ượ N tr n tự t ủ tụ kết ôn ượ qu Đ u 13, Đ u 14 uật ôn n ân v h n tạ qu n n nướ ăn k kết ôn ó ó n ur k ôn V ó t ẩm quy n t eo luật n ơn v k ôn n ận qu n T eo qu Đ u 11 Đ u 12, vớ v N kết ôn n y p ả Kết ôn v p ạm nướ k ôn n t ượ t ến qu ôn n ận v v dân t ót k n kết ơn ượ n năm 2000 n m: ôn n ân kết ôn tr p p luật v n oản Đ u n t n b n m v n vợ ôn n ân v n năm 2000 t ã kết hôn Nếu n kết ôn l qu n k n ôn n ân xây dựn qu n uật n s uk ôn n ân lạ l qu n ữ n ch n l vợ ữ vợ v nướ t n ận Qu n vớ mụ n m kết ôn t eo uật ôn n ân v n tạ ôn n ân l qu n n y un sốn ây k ôn p ả l n t n từ k n kết ôn ữ n m nữ n ưn ợp nữ dự n uyên t n b n vữn n ượ N n m l l ên kết tự n uy n b n Hơn nhân - k ẳn qu t ơn - ó mà hành vi kết ôn m n lạ C n vớ ả t vợ n p ân b t kết ôn vớ b t n tạ kết ôn, nam tr p p l Đ o n n n l k n năm 2000 Đăn k kết ôn l kết ôn n ất l m p t s n qu n v nướ t n ận n r ôn n ân k T eo n m kết ôn tr oản Đ u uật p p luật ôn n ân v n p p luật t ự n năm 2000 n ết ơn tr p p luật l v x lập qu n u k n kết ôn p p luật qu N n n từ ó n m nữ tuân t ủ nên qu n qu vợ ó Nếu n v quan ộk v ót n ận hay n t eo yêu nên k qu n kết ôn tr n n nướ v t uật sau: 1) Nam, nữ sốn n ủ p tsn n t ết o o p p luật ả qu n ơn Tịa án công vợ n N ượ ợp kết ôn tr ợp cịn có t n bên buộ p ả p p luật k ôn vợ ết t nt k n yêu u t eo n tạ Đ u 11 uật Hôn nhân n năm 2000 N ộ ủ n t ẩm p n T uật ôn n ân v un vớ n u n vợ ộ v số 02/2000/NQ- n n ân dân tố n b o o ướn d n m n ữn trư n n k từ n y 01/01/2001 tr un vớ n u n vợ un sốn k ôn un n y v p ạm tron sốn vớ n u Trư n ủ mn t T n ợp n y n r ó ăn k kết ơn n ưn v quy n qu ợp m n từ ngày 03/01/1987 ến trướ n y 01/01/2001 n ưn s u n y 01/01//2003 mà k ôn sốn u ủ số 35/2000/Q 10 n y 09/06/2000 ủ Quố ăn k kết ôn; 2) Nam, nữ sốn kết ôn; 3) N m nữ ộ yêu p ụ t uộ v o ủt ủ ấm d t p p luật V n t eo qu ôn n ân v p dụn số qu bên ơs n năm 2000 ĐTP n y 23/12/2000 ủ k ôn trư n u trư n ôn n ận qu n n tron ủy kết ôn l b n p p ủy kết ôn tr n năm 2000 N l n t n nướ k ôn t n ận n m nữ l vợ Đ u 15 uật ơn n ân v ăn k kết ôn s u k n luật u ủ vợ o ố vớ bên nam, nữ m tron n ôn t ố vớ kết ôn, hai bên p p luật k ôn t ủy kết ôn tr Có t n ót u k n kết ơn v p p luật, N p ủ n ận) ủ N Tòa án r n m ấm d t k ó n vợ ó ăn k kết ôn n ưn v p ạm kết ôn ảm bảo nhân hình thành lạ tron kết ơn tr n n n v n t vợ ăn k ăn k trướ n y 03/01/1987 n ưn v u k n kết ôn v yêu n k ôn uT n ôn n ận k ôn t ật ả qu n l vợ un ôn n ân n ; 4) Nam, nữ ăn k kết ơn ó k ơn p ả qu n ó t ẩm n tạ Đ u 12 uật ôn n ân v n năm 2000 t ự n V dụ: v ăn k kết ôn tạ Ủy b n n ân dân xã p n t trấn nơ m ả bên n m nữ k ơn bên n o ó ộ k ẩu t n trú; 5) N m nữ ăn k kết ôn n ưn v kết ôn ó k ôn n n t t eo qu n tạ Đ u 14 uật ăn k ôn n ân v n năm 2000 N kết ôn tr k n m o n to n k k kết ôn tạ ôn luật p p luật v k ơn nướ ó t ẩm quy n v n n ưn v p ạm ợp bên x un sốn n vợ ốn n u: Nếu s p p l trư n ợp v p ạm Đ u Đ u 10 uật k ôn ôn n ận qu n 12, Đ u 13, Đ u 14 uật Tóm lạ kết ơn l vợ n V x u k n kết ôn v uk n 10 uật nguyên t vợ lập qu n s b ó ượ x ủy N ượ lạ n m nữ sốn s k ôn n l k ôn v p ạm ượ ôn n ận qu n tr p p l 1.1.2 Ý nghĩa qui đ nh ết h n trư n un k ôn vợ n n t ơs Đ u 11 Đ u nn m x qu n p p luật l n qu n lập qu n ủ p p luật v qu n v kết ôn ợp ấm kết ôn – Đ u n l kết ôn tr ăn k kết ôn ó s n bên t m ết ôn k ôn tuân t ủ n năm 2000 vợ n v v p ạm n y p ả tuân t ủ vợ b tn y n năm 2000 t n năm 2000 ủ o p p kết ôn – Đ u o ôn n ân v ôn n ân v kết ăn k kết ôn o ôn n ận qu n bên n m nữ t ự ăn k kết ôn t ôn n ận qu n n kết ôn tr n l n v m n m nữ ó ăn sai t ủ tụ C n v k x ôn n ân v ăn k kết ôn n ưn v n uyên t ủ v n l n t eo n n m k ôn n kết ôn tr p p luật v k ôn k ôn pháp lý ượ t ến u k n kết ơn k ơn ó ăn k kết ơn n ưn s v t ẩm quy n o nên ăn vợ n u Nếu n kết ôn tr p p luật l v qu n N n l trư n ôn n ận qu n ôn t s v qu n p p luật v v o n m nữ ó t ẩm quy n v c bên ượ x 49 Tron ế ộ p on k ến qu n ủ qu n n m mẹ t ê bảy t ếp tôn m d t âu on n tk ủ yếu ủ ôn n ân l n C n v vậy, k n u tr n n m k n nữ n n sản xuất nôn n ộn lớn nên mụ d ôn n ân v p lạ o ậu tr n m sinh s n nữ t ập t m n m t ập lụ n ân k ôn ủ p ận n ân dân Đ u ó l ảm bảo yếu tố tự n uy n o n xảy r p on u nố ã kết ôn Ngày nay, n ó n ả v s o vấn nạn tảo ôn v p ạm n uyên t u p on tụ tập qu n lạ dân tộ t n ân v n n n ôn l m ã l m ản ậu vợ ôn n v n ủ tụ ) t n tạ u số ã ản n k ôn t ến v o p p luật b treo tron uộ sốn ót Stiêng (Lâm Đ n )37 p ươn n t n tạ b ến ên ạn ộn năm n u n lự lao ế ộ p on k ến ã b xó b n ưn n ữn qu n n m ó v n tron t m t p ố lấy n y tụ n b t tron p dụn p p luật ôn Đ n n n ủ tụ u vợ ó ủ k ả năn v k n tế b t n k o vợ ủ dân tộ n v n t n tạ n u ôn n ân38 ến t n t ến tự n uy n tron - Ảnh hƣởng điều i n inh tế - xã hội Nhữn năm t ộn t k n tế t ự trư n n ây, bn t y p t tr n ủ n qu n nn y n ôn n ân – vớ n u k ôn n m xây dựn tư lợ ây 37 luận xôn x o âu lâu tạ ó tươn l n uy n uy n T n Tr n ã ến n ữn u k n k n tế – xã ộ n Tuy n ên m t tr lụy: n ạn p u u kết ôn vớ t ự nv ủ n n lập qu n t ến m v n ữn mụ xuất n oạ xảy r Nộ Vớ mụ n p n m nữ x ã ó ly ơn ả t n k n tế ả p vợ l n r Qu n n m ủ n St ên l n n ơn ó t lấy n u vợ ó k ả năn k n tế k lấy t êm n vợ nữ n n ôn p ả n ôn b on trâu on b on dê v mư rượu n lớn Nếu lấy vợ l n em b on x b bốn t n o n ữn l vật p ả n t êm on n n v 30 rượu n N ưn lấy n m n em on b d t p ả n n chụ on trâu ủ ủ tụ n y l ản n ôn on k m t eo ó n o v lạ ậu 38 Ở Đơn ươn âm Đ n n u n rơ v o t n qu n v muốn b t n o on Tấm n t ôn t n ây ó từ – lượn v n k m t eo – 10 tr u n t n m t b t ó m 2–5 lượn v n k m t eo 50 tr u n t n m t Tập tụ k o vợ ủ n o y b t vợ ủ n ôn Tây ến t ự tế l n u t ếu nữ ộ 14 tu ã p ả l m vợ l m mẹ vớ o n n n vô n b t 50 nướ n o ợp t n k ó t ủ tụ n ập ản s n ượ t uyết p ụ ăn k kết ôn vớ n ỹ n b n n n s n ly ôn s o n tất t ủ tụ xuất nướ n o t n o n tụ N y 01/04/2008 n uy n T n Tr x n ly ôn Song n ận ượ tr u tập ố ận nên t y t ếp tụ tr t ế buộ bảo lãn s uk từ ó s ợp p p; v s u k s l m t ủ tụ ly ôn r nộp ơn r T T eo kế oạ sốn n ôn n ân p ả s v o uộ n N ưn t ự t ơn tớ oG p n bảo v u o le l tron k n ả, n lự v n k ên d t o r Tn n v xã ộ vớ mon muốn qu n b o ạn p n 39 - Công tác tu ên tru ền, phổ biến, giáo dục pháp luật chƣa sâu rộng, hi u Tuyên truy n p b ến luôn ượ Đản v N n Trên s ôn t n lố m Đạ o dụ nân năm 2000 ã ụ t n : N nướ n ân v n v n ó vấn n nn y ã óp p n nân v t ự ôn t o m tăn n ôn t n n tuyên truy n p p b ến n y ậu l tạ n v n sâu v n x k ến t v b n ôn n ân v n n n n x b ến p p luật v tập qu n lạ ậu v ôn ôn n ân n s ủ n t ến o dụ p p luật ôn n ân v ượ p n lớn n u ấp r : o tr n n t p on tụ tập qu n tốt ẹp t ôn n ân v p n t u ôn n ân v vận ộn n ân dân xó b p on tụ un V vạ p p luật s dụn n n y Đ u uật n s ó ó p p luật ơn n ân v p p luật cho nhân dân, uật dân tộ xây dựn qu n oạn 39 ả t t v o uộ sốn l ộ Đản to n quố l n t p t uy truy n t ốn N n n o ó tr p p luật nướ t lưu tâm tron o dụ tuyên truy n p p m o dụ utm n tron u p p luật ủ n ân dân n p p luật ủ n ân dân Tuy n ên t ự tế, ượ t ến u n t n xuyên p ươn v p p luật ó u sâu v n ất l n ữn v n nôn t ôn m n un v p p luật ôn n ân v http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=49617 51 n r ên ủ n dân n ạn tập qu n – k ả n ữn tập tụ lạ v n n ậu tr ượ vận dụn n uyên l m ế Tạ vớ n uyên t xe duyên o t n trạn v p ạm p ươn n y qu p on tụ ủ n vợ uật ôn n ân Đây l tron n ữn n v kết ôn d n r k p b ến 2.2.2 Ngu ên nhân chủ quan - Tr nh độ chu ên m n nghi p vụ trách nhi m cán hộ t ch Tron n ữn năm qu tron ôn t tạ n ộ t n p p ãb n nên d b u ôn t v ết ăn ấp uyên mụ ôn n ân p ả nN ột n ạn ế n tr n ộ nk m ộ tư nb n x n t n ận t n trạn ượ ã ó vợ/ r l n n n n ưn ã ly ôn t eo ản n ly ôn số ăn k kết ôn vớ k ản t n Tư p p x n ận ôn n ân t eo ôn t n ưn v x ủ yếu cán ộ t n x y ủ k ôn bên kết ôn T eo T ôn tư số 01/2008/ ươn tr tạ ã ly ôn o n n n y t n nộ dun x v dụ: n ận n tạ ăn k kết ôn vớ n tạ ăn k kết ôn vớ n k tr tạ năm ã ết t ; n p ả ã ăn k kết ôn n ưn ủ T n n ân dân Tuy n ên t ự tế nộ dun t ếu t n k o :x u l n ướn d n t ôn qu ủ n t eo ó, v n số 158/2005/ NĐ – CP t u ó V dụ: An N uy n Văn A m n tn ượ t ôn n ân t ự tế ủ V dụ: An N uy n Văn A ăn k v quản l Ủy b n n ân dân k ) l TT – TP ướn d n t ự tạ n o N y 02/06/2008 ôn nhân tạ Ủy b n n ân dân ấp s n vớ t n trạn ố vớ n óp qu n tr n uyên môn ã ượ S Tư p p n n tr n C ủ t t n trạn n ộ t ăn k kết ôn o n n ận t n trạn r u ôn n ân ủ n trự t ếp v o t k k m tr ón n T ơn tư số 01/2008/TT – TP ướn d n p dụn số qu n ận t n trạn t ự n n 158/2005/NĐ – CP v m u qu ã ó n ữn ượ bố tr trun b n từ ến u t ậm uyên tâm v o ôn v ủ N n ộ t ăn k v quản l kết ôn Tuy n ên số lượn ấp s năn lự ộ n N uy n T x T y n n ận n y un ăn k n 52 kết ôn l n t tạ l p ươn n t ật , N uy n T N y ăn k kết ôn l n l 2007 ã kết ôn s u năm 2007 ly ôn sốn nộ dun x k n ận n y r r n ơn l un y ót t n ăn k kết ôn l n P ạm T N trướ năm ộ t ân N y kết ôn l n t nv n m n n N ữn ươn ã kết ôn ly ôn s n t t n trạn ến ậu l p t s n y ơn n ân ủ tr n ấp n n tr n ân v n mp p l s un y -Ý thức pháp luật công dân N n t ã b ết V t N m l quố n n y số lượn n n xã ến n m n T ến l m k ôn b ết uy n ến ữ Độ tu m ữv n ươn k ôn ó t ấp ủ v k ôn t n or n t ếu l tr qu n N nướ n n tron số 534 n ân k ẩu ó ó 40 ếm tớ 82 Từ un dân n m r luật ột p ận dân k ôn n k ôn n ận tr tron v ướ x n l uy n m ủ d n tộ ó t ẩm quy n n n t ôn C o k ôn b ết luật tất yếu ón ăn k kết ơn nên theo tụ l mớ t ật ó khơng n ạn b t u Đ n u n ất l 30 tu n p p luật N ưn ượ t m qu n tr n ộ dân tr t ấp n u ươn n ên N n ưn v n ố t n v p ạm p p luật t nk tn T ữn ữ d n ến m p p luật l ó tr n m n tn x o r n n ữn n lập qu n tr n n ủ nv t kết ôn n ân Xã ộ n l n t ăn k kết ơn trướ n t 2.3 Giải pháp hồn thi n 2.3.1 hóm giải pháp pháp l N ã tr n b y t ự tế kết ôn ả n ưn k ó ó t p pl n o ót s dụn từ n ộ t ố ăn k kết ôn b ả t n n b sun k oản Đ u uật ôn n ân v nữ tự n uy n 40 n óx n ượ n u trư n ến n y v n uốn n y T eo qu n n n s u: V ó ơs m ủ t ả kết ôn n m k ôn bên n o ược p buộ lừ dố bên n o; k ôn http://vietbao.vn/Phong-su/Lang-diem-chi/75167399/262/ ợp ượ 53 n p o tạo lập ản tr kết ôn p ả n m mụ n t ến m k ôn v mụ n ân v n mụ k dụn V n ả t k ả– xây dựn n n v kết ơn ả Có t n ố vớ tron qu tr n n t n ữn s u ó ố ơn Nếu ó n n n m ếu lạ vớ n u Nếu n o ả p pn y ót ố tr t n t ự ó năn lự Son son o p ôn ó tron ến ăn n vấn r ên từn o ăn k kết m n t êm; ủ s x ả t xây dựn r l Tuy n ên n ộ t u k ến t p ến 200 000 k ôn n m mụ n t nt ự uyên môn m ả n r ên n m nữ k np ả x ăn k kết ôn ết n tron l n vự t ật tự n uy n t v tự n uy n t từ n trả l ôn n ân ủ n m nữ l k ôn tự n uy n o n t ến t n tr nt ó n số 87/2001/NĐ – ết ôn n ộ t âu p ả p ạt t n từ 50 000 n v s u ây: p dụn p p luật t k kết ôn r o o n v ả l kết ôn n m Đ n t b sun Đ u N n n s u: P ạt ản vợ ó tạ Đ u uật ơn ết ơn CP n y 21/11/2001 ủ C n p ủ v x p ạt v p ạm n ân v lập qu n ên ạn t ế n o l kết ôn k ôn p ả mụ ố vớ x p ả l n ữn n xã ộ v p ả k qu n k l m m vụ tk n tron p n p ân t ôn tạ mụ 2 t n t uộ ướn d n ủ y ơs ủt n năm 2000 t tron p ạm v b ả ó ến k ụt t m k kết ơn ó t uộ trư n n d n m u trự ượ kết ôn vớ n u ợp qu t k ăn k kết ôn p n ôn n l s up nk tên n y t n năm s n m o n ủ năn n v kết ó qu n mố qu n t ôn n ân v ữ n ữn n o x ó n n m, nữ ăn n tạ k oản k oản Đ u 10 uật n năm 2000 hay khơng qu n t uộ năn x n kết ôn Theo K oản Đ u 10 uật v t ủ p p luật qu n ữ n ữn n k ôn bất ập ủ p p luật t ự ôn n ân n b sun thêm nộ dun v o ô n m nữ r n k ôn ó mố qu n t ôn t n l ên qu n trự t ếp ến n ân t ân n Vớ v qu n n kết bên n m nữ s 54 p ả u tr ấp n m v nộ dun n p p luật ủ n n ận kết ơn ượ ó yếu tố nướ n o ) S lưu trữ tạ n t u dân o t eo t l x ả r l quản l Đ u 13 N qu n n o nt u n n ượ quản l v n t ẩm quy n o ó v p ạm l p lưu trữ t n trạn ôn n ân ủ ôn n 76/2006/NĐ – CP t eo ướn tn ố vớ v ăn k kết ôn u mố t ốn n ất ó t ẩm quy n t u n v v p ạm Đ u 150 ộ luật t uộ p ạm v t v x l ó v p ạm x l m n sớm s n n ủ Đ u 150 ộ luật ế ộ ôn n ân t ết n Quố n t eo ướn b sun d n n T eo qu n m ủ t n Đ u 150 – Tộ loạn luân vớ nộ dun n s u: N n d n m u trự t n ov ns n n ận kết ôn k N o o Ủy b n n ân dân ấp xã n n ận kết ôn k n Ủy b n n ân dân ấp uy n o có yếu tố nướ n o n ấp b ăn k kết ơn t eo ó ủy b G ợp vớ t ự t n l tạo t uận lợ G l b n p p nân qu n ó t ẩm quy n ăn k kết ơn P ân qu n n y ụt n t ôn dân Trên t ự tế, G ấp t n m o n n ó tron p ạm v b t ộ ủt ả o ấu vớ b p ạt t từ ến năm 2.3.2 hóm giải pháp tâm l – xã hội - Tu ên tru ền, phổ biến, giáo dục thức pháp luật cho c ng dân T ự tế p n l on o o t ấy, v t p p luật ủ dân b n p p Tuy nhiên, côn t uy vớ n ữn mô tn n t n ó v p dụn p p luật ó on n n Đ nân u n ất l tuyên truy n p tuyên truy n p p luật v u sâu k ôn u b ến y k ôn o t v p p luật o dụ p p luật ôn n ân v dừn lạ n np t tuyên truy n m n Đố vớ dân tộ t ếu số tr n n y p n lớn ạn n v t ự t uật ế ộn vớ k ôn n ân v n l ộ u b ết p p luật ủ b t v n ôn n ữ nên v u k ó k ăn T ự trạn ố tượn t ếp n ận ó qu 55 quy n p ươn un n n n p dụn n ữn uy n qu n t u v o băn tv p t o ữ tạ u n n n rôn n t n ữn p ên p Đố vớ n Đ o tạo n ộ t tron dân o Đ t n t ó truy n n nên bu uộ t ộ n ữn v o dụ v un ấp pv nân n ến ộn ủ tạo n b t u ủ ợp t vớ u n ữn văn mớ b n n v ế uật ôn nhân ơs sốn trợ p p l ôn n ân uật ươn tr n p ươn kết ôn V l tu ủ n ôn n ân v t ôn n ữn sn ấp có n t ết p ả tr n b ế n ữn n p t tr n n ân rộn n sớm nộ dun ôn dân ủ n n m ạn p ươn t n tố ây l n ữn ó tr lự tron o tạo vớ u v p p luật ôn n ân v uy n b ến mạn m v tâm, s n l nên ôn n ân v nk t Tm ôn n ân dân k nộ dun k ến t ủ p p dân tộ n quy n p ố ộ p ụ nữ, n năm 2000 v o môn G o dụ n uyên t ượ l n p t t bướm ó nộ dun quy pk up ố t ết t ự n ất ố vớ n r tn b nt trun tâm tư vấn t n yêu N o l n p ả u k n t ếp x ấp kp t qu n o n t n tạ n âu u số p ươn t n t ôn t n n y b n hành Song song, ợ; qu ,d n b n t ến dân tộ dướ dạn ủ l n n n ưb o qu n p tuyên truy n p p luật p p luật ôn n ân dân tộ t t ôn t n n t n n ữn ssette l n n ữn văn p p luật ôn n ân v ượ lưu tuyên truy n p p luật p on p ủ p p luật ôn n ân v n b n t ến dân tộ luật v o n ữn b n t o em n v s l m b n bột ủ em - hu ên nghi p hóa đội ngũ cán hộ t ch nâng cao thức, trách nhi m họ C n t n ộ t n nân u b ết r n , t n ó ản o tr n uyên n n lớn tớ ộ năn lự p ất lượn uyên môn n n oạt ộn o ộ n t ủ v p ẩm ất ủ V N nướ n ộ t b n n 56 t n ư: o tạo b t ôn qu ôn v tạ Tron kế oạ tộ t u số n ộ t t n trạn n t dư n n p ả t ự n v o qu n N nướ n ế ộ tr np ả ôn v n tr o ố vớ n ữn s m n n dân ôn b n v k qu n tr n quen t ân ã ượ mô tả ụ t ộ n x kn n n nữ ượ t y b n v r ràng, b dư n n ộ n ôd m o tạo b , n y từ k âu n êm t ủ yếu n nn y nướ ố tượn Đ n t n ủ N ộ t ảo k o n v n sâu v n x n n y tron t n ơs qu n t ôn qu u ủ từn v tr t ự n tạ o tạo b dụn t eo n n yêu dư n ạy t n n ên ạn tn n ó uyên n n Vi n t eo n xây dựn v p ủ n p ạm xảy r tron p ạm v tr m ủ mn Son son ó N nướ quản l kết ôn n m p t luật ôn n ân v n tăn n k m tr nx l kpt t m s t ôn t n trư n ăn k v ợp v p ạm p p n 2.3.3 hóm giải pháp inh tế - Đầu tƣ inh phí cho c ng tác tu ên tru ền, phổ biến, giáo dục pháp luật Trong t n ữn n qu uy n b ến t u tuyên truy n p ự son v k ả qu n Đ v ả p p t ự tế n ôn t o ôn t tuyên truy n p u t ết n u tư k n phí t u tư N b ến o dụ p p luật ã ó n y b ến tươn x n nên o dụ p p luật tr t n nướ v ấp n quy n p ươn n cho công tác - Có sách đãi ngộ thích hợp đội ngũ cán hộ t ch C n l m ơn t mự n o ó, yếu tố vật ột ất – k n tế ó t Tuy nhiên, c ế ộ t n lươn ôn cao un v un mơn n t m k ếm n l n ộ n l m ôn ăn lươn nên ộn k ôn n p ụ ấp ủ nướ t n ộ t nn y r ên ố vớ oạt ộn t ự n tâm ôn t p vụ C ế ộ lươn t ấp ã k ến p ận quy n ó lợ lộ bất t ừn ủ p n bộ, ự nân n ôn ấp t ủ oạn k ôn n n n t m ô 57 lãn p v ên p ủ ôn , n C ẳn n ợp ưu T r t ruột o ô lấy ôn quỹ b n n n từ k ốn ủ n uyên G m ố S Tư p p t n P năn lự p ả t ân ấp n ận rút lui k ếm v n tâm uyết vớ ôn v tr n tớ lợ n u, n dân ót dụn k có ảm bảo t ên n uyên N ên ạn lập quỹ tr p p n o t n n u n n v lập n 532 tr u uộ sốn ó p ận k ôn n ả ôn v u n n có m d n mớ t ấp v s n ân nướ n ó ế ất o ộ n n ộ t b t tn t ự l mv ủ on n n Quố H y n l mk uyên ã b n bảy G Yên T ự tế n ân d n tớ t u lợ T ự tế sốn vật N n tư p p S Tư p p t n Tây N n n ận ăn k kết ôn k ốn ạn n trư n mớ ó t n s lợ tồn tâm to n ã n ột k n tế l b suy ố vớ o ợp, ăm lo ộn lự qu n tr n n , sốn vật p ận ủ m n ất 58 uật 2000 v ôn n ân v ó n năm 2000 ượ Quố u lự n y 01/01/2001 l văn qu n tr n p p luật tron l n vự n ủ 1986 uật uật n ân v uật ôn n ân v n n ã qu ơs N ả ượ n ữn u Qu mụ p p luật - n v kết ôn l ơs p pl ậu v ôn n ân ủ uật ôn mớ p t s n m ữ qu x lập qu n ên ạn ó n n m xây dựn uật n v vợ qu ế n v n v kết ơn năm p dụn ủ n n uật ản tr un n ân dân ã n ận t ôn n ân v b t tron v p kết ơn ó v nân o p p luật N ữn t tr ượ v t tr tuân t ủ o t u tư k n p trợ ả p pm t ả p pk p p luật ộ n ạn ế Tuy n um tn p ụ n ư: o ôn dân n ộ t o ôn t ả r qu n u n uyên n ân k ả ó r số m ủ n n v t ế n xảy r n óp p n o n t n n năm 2000 V t ế ôn n ân tự n uy n t ến n v kết ôn nân ợp vớ t ự tế ẳn kết ôn- ủ n ân dân ã ượ nân lên Nạn tảo ôn Tron k ó luận n y t qu n no ấm b n b n vữn trạn v p ạm p p luật v kết ôn v n v n s n năm ế vướn m n năm 2000 ã d n C ươn n ên bên ạn n ữn kết ạt ượ t t ạn ôn n ân v n n ữn vấn nướ bảo ộ quy n lợ n n uật qu n óp p n tr v p t uy n ữn truy n t ốn tốt ẹp xó b n ữn p on t ến ạn p t Trên s kế t v p t uy n năm 1959 v ôn n ân v tụ tập qu n lạ n n n dấu p t tr n ủ dự l u ượ n kết ôn C ôn ôn n ân v n năm 1986 v k p t năm 1986 n l ộ t ôn qu n y 09/06/ v tuyên truy n p uyên n ó ạn p ế ộ ã n ộ b ến b o qu t ết vấn n p p luật v o n o dụ n ưn ế n ữn v p ạm xảy r 59 Vớ kết n t n p dụn luật t n t o nt n u ub ả v n s n t un ó ó t ượ m t t qu ết ôn – Quy ấp ộ n mớ n ủ p p luật v t ự y ủ to n d n k ến t n n t n qu t v t ự t n p dụn ự v n v kết ôn v n t ết tron t n tr t m k ảo ố vớ n y u ủ pn v kết ôn Qu V ên ạn n tk ả tron qu tr n ế k ượ n t ả tập n p ụ un op p p qu ợp ơn qu n tâm v n t n r n k ó luận s ên u n tr ó ản dạy v vấn Ệ Ả Ả I ến p p năm 1946 ến p p năm 1992 s b sun năm 2001 ộ luật n Đ ộ luật G ộ luật ân năm 1995 ộ luật ân năm 2005 ộ luật ộ luật ân v T ươn mạ T ộ luật ân P p Nxb Tư p p on n năm 1999 10 ân luật ản yếu 1883 11 ân luật 1931) 12 ân luật Trun n năm 1959 14 uật ôn n ân v n năm 1986 15 uật ôn n ân v n năm 2000 17 N t 1995 Nộ 2005 1936 13 uật ôn n ân v 16 P p l n t n Nxb C n tr quố n n p ạt t s b sun năm 2007 n số 70/2001/NĐ – CP n y 03/10/2001 ủ C n p ủ Quy n luật ôn n ân v 18 N n t ết n n số 87/2001/NĐ – CP n y 20/11/2001 ủ C n p ủ v x p ạt n n tron l n vự tư p p 19 N n số 32/NĐ – CP n y 27/03/2002 ủ C n p ủ qu uật ôn n ân v 20 N quản l 21 N n ố vớ dân tộ t n v p dụn u số n số 158/2005/NĐ – CP n y 27/12/2005 ủ C n p ủ v ăn k v ột n số 76/NĐ – CP n y 02/08/2006 ủ C n p ủ v x p ạt tron l n vự tư p p 22 N n số 88/2008/NĐ – CP n y 05/08/2008 ủ C n p ủ v x n lạ tn 23 T ôn tư số 60/TATC n y 22/12/1978 ủ TAN TC ướn d n ấp v ôn n ân v tập kết r n ủ n bộ ộ ã ó vợ ả tr n ó n tron N m lấy vợ 24 T ôn tư l ên t số 01/2001/TT T – TAN TC – V SN TC – 03/01/2001 ủ TAN TC V SN TC TP ướn d n t 35/2000/Q 10 n y 09/06/2000 ủ Quố ộ v v t TP n y n N n số uật ôn n ân v n 25 T ôn tư l ên t số 01/2001/TT T – TP – n y 25/09/2001 ướn d n p dụn p ạm ế ộ ôn n ân v n 26 T ôn tư 01/2008/TT – n số qu C n p ủv 27 N n tộ xâm n năm 1999 ộ Tư p p ướn d n t ự ột 10 n y 09/06/2000 ủ Quố ộ v v t n n năm 2000 số 02/2000/NQ – d n p dụn số qu 29 S ộ luật V C n số 158/2005/NĐ – CP n y 27/12/2005 ủ ăn k v quản l số 35/2000/Q 28 N ủ n tạ C ươn TP n y 02/06/2008 ủ ủ N uật ôn n ân v qu CA – TAN TC – V SN TC n ĐTPn y 23/12/2000 ủ ủ uật ôn n ân v ĐTPTAN TC ướn n năm 2000 l n 97/S n y 22/05/1950 30 uật G 31 S n n y 02/01/1959 luật số 15/64 n y 23/07/1964 II 32 oN 33 o p p luật T n p ố C n , số r ngày 17/06/2002 34 o p p luật T n p ố C n 35 C l o ộn – ph An 36 N uy n T mC số r n y 19/09/2002 số r n y 19/06/2009 en to n tập tập V Nxb Sự t ật N ữn vướn m n năm 2000 Tạp T tron v Nộ 1983 t n n n ân dân Số 10/2002 Tr 27 uật ôn n ân v 37 Đạ luật Nxb Côn Nộ 2002 n n ân dân 38 N uy n N C Nxb Tr Tp P ươn Côn n n V tN m 2000 nv uật ôn n ân v n V t C Nxb Sự t ật Nộ n luận k o năm 2000 Nxb C n tr quố 41 T ôn n ân v n luận k o n n tập 1960 tập 40 Đ n T uật Nộ Đ n 2002 N m tập 39 G o tr n uật ộ Tư p p – V n ủy v ôn n ân v o n p pl kết ôn tr p p luật Tạp T n n ân dân t n 2-2007 Số 04 Tr 19-22 42 ê Văn Sua (2002) vướn m Từ k oản Đ u 10 uật tron t ự t n x t x Tạp T ôn n ân v n ến n ữn n n ân dân Số 02/2002 Tr20- 22 43 N uy n Tạp uân S n ân Côn t Tư p p xã p n trấn tn on Tum (2000), P p luật ôn n ân v n xư ủ v p p luật Số 01/2003 Tr 53-54 44 P n Đăn T n – Trươn T v n y Nxb Tr Tp C 45 o n Trun T ếu 2002 qu t Tm u uật ôn n ân v n 2000 v n ữn n p p luật ó l ên qu n Nxb P ụ Nữ 46 T n T T ôn n ân n – nên ó p p luật Số 01/2003 Tr 38-41 III TRANG WEB 47 http://www.baomoi.com 48 http://www.cema.gov.vn 49 http://www.doisongphapluat.com.vn 50 http://www.phapluattp.vn 51 http://www.xaluan.com 52 http://www.thanhnien.com.vn 53 http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com 54 http://www.tuoitre.com.vn y k ôn ? Tạp ân ủv 55 http://vietbao.vn ... v kết ôn; p p luật v kết ôn trướ C kết ôn t eo qu nướ t ế n ủ p p luật n ất l n m kết ôn v n ơs l qu ủ n qu mạn t n T m/1945 ến năm 2000; n ; sơ lượ v p p luật kết ôn ủ số hƣơng 2: Thực tiễn áp. .. 2000 ủ p p luật n n 13 Đ u k n kết hôn 13 Đăn k kết ôn 24 Sơ lượ v p p luật kết ôn ủ số nướ t ế P p luật v 28 u k n kết ôn 28 P p luật v n t kết ôn ... n m kết ôn v 111 112 Ý n ủ qu n m kết ôn n ủ qu n v kết ôn P p luật v kết ôn trướ C mạn t n T m/1945 ến năm 2000 P p luật v kết ôn trướ C 2 P p luật v kết ôn từ C 13 n v kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết hôn quy định của phấp luật và thực tiễn áp dụng (luận văn thạc sỹ luật học) , Kết hôn quy định của phấp luật và thực tiễn áp dụng (luận văn thạc sỹ luật học)