0

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật việt nam hiện hành những vấn đề lý luận và thực tiễn (luận văn thạc sỹ luật)

101 0 0
  • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật việt nam hiện hành những vấn đề lý luận và thực tiễn (luận văn thạc sỹ luật)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ THU HÀ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CHA MẸ VÀ CON THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chuyên ngành Luật Dân - Mã số 0955020035 Giáo viên hƣớng dẫn: ThS CHẾ MỸ PHƢƠNG ĐÀI TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CHA MẸ VÀ CON THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỆT NAM HIỆN HÀNH 1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ 1.1.1 Khái niệm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ 1.1.2 Đặc điểm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ 1.2 Đối tƣợng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ 1.2.1 Điều kiện chung để quyền sử dụng đất trở thành đối tượng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ con……………………………………………….7 1.2.2 Điều kiện trở thành đối tượng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số loại đất đặc thù …………………………………………………………………… 1.3 Chủ thể hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ con……………11 1.3.1 Bên tặng cho quyền sử dụng đất (cha mẹ ………………… 11 1.3.2 Bên tặng cho (con cha mẹ) ……………………………………………12 1.3.3 Một số trường hợp cần lưu ý chủ thể hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ con……………………………………………………………………………………… 12 1.4 Hình thức thời điểm có hiệu lực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ con………………………………………………………………………………………… 14 1.4.1 Hình thức hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ con………………………………………………………………………………………………………………………14 1.4.2 Thời điểm có hiệu lực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ con………………………………………………………………………………………… ….20 1.5 Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ .…………………………………………………………………………………………………… 21 1.5.1 Quyền nghĩa vụ bên tặng cho……………………………………………….21 1.5.2 Quyền nghĩa vụ bên tặng cho:…………………………………… ….22 1.6 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ có điều kiện kèm theo .…………………………………………………………………… 22 1.7 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ - vô hiệu hậu hợp đồng vô hiệu……………………………………………………………………25 1.7.1 Các trường hợp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ vô hiệu…………………………………………………………………………………………….25 1.7.2 Hậu pháp lý hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ vô hiệu………………………………………………………………………………… .30 CHƢƠNG THỰC TIỄN VỀ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CHA MẸ - CON NHÌN TỪ CƠNG TÁC XÉT XỬ CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT…… …………….31 2.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ nhìn từ cơng tác xét xử Tịa án nhân dân……………………………… 31 2.1.1 Hình thức hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ - cơng tác cải cách thủ tục hành lĩnh vực công chứng, chứng thực hợp đồng …………………………………………………………………………………………………….31 2.1.2 Thời điểm có hiệu lực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ …………………………………………………………………………………………………….33 2.1.3 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện việc địi lại quyền sử dụng đất tặng cho……………………………………………………………………… 37 2.1.4 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thời kì nhân bên tặng cho việc nhập quyền sử dụng đất tặng cho vào tài sản chung vợ chồng …………………………………………………………………………………………………….41 2.1.5 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu vi phạm điều kiện hình thức hợp đồng trở thành di sản thừa kế bên tặng cho chết………………………… 46 2.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất nói chung hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ nói riêng 49 2.2.2 Kiến nghị hồn thiện quy định hợp đồng tặng cho tặng cho có điều kiện…51 2.2.3 Kiến nghị hoàn thiện quy định tặng cho quyền sử dụng đất thời kì nhân bên tặng cho việc nhập quyền sử dụng đất tặng cho vào tài sản chung vợ chồng…………………………………………………………………….52 2.2.4 Kiến nghị hoàn thiện số quy định hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu …………………………………………………………………………………………………… 54 KẾT LUẬN .…………………………………………………………………… PHỤ LỤC 1: Một số mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất PHỤ LỤC 2: Một số án, định chƣa đƣợc trích dẫn đề tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NÓI ĐẦU Tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ giao dịch thông dụng, gần gũi thƣờng xuyên phát sinh đời sống, việc hiểu biết vấn đề nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh làm ảnh hƣởng đến tình cảm gia đình điều cần thiết Mặc dù đƣợc pháp luật điều chỉnh nhƣng nhận thức cá nhân hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất nhiều hạn chế, tƣ tƣởng tặng cho truyền thống tồn tại, việc giao kết hợp đồng theo quy định pháp luật chƣa đƣợc quan tâm mức mà chủ yếu dựa tình cảm lời nói; đối tƣợng quan hệ lại tài sản có giá trị lớn nên việc xảy tranh chấp điều không tránh khỏi ngày nhiều Đồng thời, đƣợc điều chỉnh nhiều văn pháp luật nhƣ Bộ Luật dân sự, Luật đất đai, Luật Nhà ở… nhƣng lại khơng có thống vấn đề nên gây khó khăn khơng cho việc áp dụng pháp luật cơng tác xét xử Tịa án Chính vậy, việc nghiên cứu cách có hệ thống tồn diện hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ yêu cầu có tính cấp thiết giai đoạn nay, bối cảnh sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2003, Bộ luật Dân 2005 đƣợc triển khai Theo tài liệu mà tác giả tìm hiểu đƣợc thời gian qua có số cơng trình nghiên cứu nhƣ: Nguyễn Hải An, pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 2012; Nguyễn Hải An, “Cơ sở lý luận thực tiễn tặng cho quyền sử dụng đất”, Luận án Tiến sĩ, Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2392/ SĐH ngày 29 tháng năm 2007; Đỗ Văn Chỉnh, “Tặng cho quyền sử dụng đất – thực tiễn tồn tại”, Tạp chí Tịa án nhân dân, tháng 2/2008 (số 3); Đỗ Văn Đại (chủ biên), giao dịch giải tranh chấp giao dịch quyền sử dụng đất, Nxb Lao Động, 2012; Tƣởng Duy Lƣợng, pháp luật dân thực tiễn xét xử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 2009; Dƣơng Anh Sơn, “Bản chất hợp đồng tặng cho”, Tạp chí khoa học pháp lý số 4(47)/2008… Thế nhƣng, cơng trình này, tác giả tập trung nghiên cứu hợp đồng tặng cho tài sản, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất chủ thể nói chung mà chƣa có khái quát, chƣa có cơng trình nghiên cứu hồn chỉnh nhóm chủ thể cha mẹ con, nhóm chủ thể đặc thù quan trọng Chính lẽ trên, với mong muốn đƣợc tìm hiểu thân, đề tài: “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ theo quy định pháp luật Việt Nam hành – vấn đề lý luận thực tiễn” đƣợc tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp Trong phạm vi khóa luận, tác giả tập trung làm rõ quy định pháp luật hành hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ con, nêu số thực trạng phổ biến việc áp dụng quy định trên, từ đề xuất kiến nghị mà tác giả cho phù hợp nhằm hồn thiện pháp luật Để thực điều đó, tác giả sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ tổng hợp, phân tích, so sánh,… sở tảng chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử, mối quan hệ chung riêng, lý luận thực tiễn Về bố cục, lời mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, đề tài đƣợc kết cấu gồm 02 chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ theo quy định pháp luật hành Chƣơng 2: Thực tiễn hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ -con nhìn từ cơng tác xét xử Tịa án nhân dân kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật Với cơng trình nghiên cứu này, tác giả hi vọng giúp có ý định giao kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ có nhìn tổng quan vấn đề pháp lý thực tiễn hợp đồng, từ có định hƣớng xử phù hợp; nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho học viên, sinh viên trình học tập, nghiên cứu; đồng thời, kiến nghị đƣợc cân nhắc đề tài đƣợc nhà làm luật xem xét nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Để hồn thành khóa luận này, tác giả nhờ nhiều vào giúp đỡ gia đình, thầy bạn bè, đặc biệt hƣớng dẫn Chế Mỹ Phƣơng Đài Chính vậy, thơng qua tác giả muốn gửi đến Cô, Ba, Mẹ, thầy cô bạn bè lời cảm ơn chân thành nhất! TÁC GIẢ HỒ THỊ THU HÀ CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CHA MẸ VÀ CON THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỆT NAM HIỆN HÀNH Tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ giao dịch dân tồn lâu đời lịch sử mà nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất thành viên gia đình lớn Lẽ việc tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ cần đƣợc thừa nhận sớm đƣa vào khuôn khổ pháp lý, thời gian dài pháp luật khơng ghi nhận hình thức chuyển quyền này1 Điều không giúp loại bỏ mà ngƣợc lại dẫn đến tƣợng giao dịch ngầm, quan công quyền kiểm sốt đƣợc Nhận thức đƣợc điều đó, năm 2003, lần xây dựng Luật Đất đai, Nhà nƣớc ghi nhận tặng cho quyền sử dụng đất năm hình thức chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp Khoản 4, Điều Luật đất đai quy định: “Nhận chuyển quyền sử dụng đất việc xác lập quyền sử dụng đất đƣợc ngƣời khác chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật thơng qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhƣợng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất góp vốn quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới” Tiếp theo đó, Bộ luật Dân 2005 dành nhiều điều luật để quy định loại hợp đồng Nhƣ nói Luật Đất đai 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009 – sau gọi chung Luật đất đai hành) Bộ luật Dân 2005 hai sở pháp lý quan trọng điều chỉnh quan hệ tặng cho quyền sử dụng đất nói chung tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ nói riêng Luật Đất đai năm 1987 quy định: “Nhà nƣớc bảo đảm cho ngƣời sử dụng đất đƣợc hƣởng quyền lợi hợp pháp đất đƣợc giao, kể quyền chuyển, nhƣợng, bán thành lao động, kết đầu tƣ đất đƣợc giao khơng cịn sử dụng đất đất đƣợc giao cho ngƣời khác sử dụng theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định” (Điều 3) Ngƣời sử dụng đất “… đƣợc quyền chuyển, nhƣợng, bán nhà ở, vật kiến trúc khác, lâu năm mà ngƣời sử dụng đất có đƣợc cách hợp pháp đất đƣợc giao” (Điều 49) Điều Luật Đất đai năm 1993 quy định: “…Hộ gia đình, cá nhân đƣợc Nhà nƣớc giao đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhƣợng, cho thuê, thừa kế, chấp quyền sử dụng đất” Nhƣ hai văn pháp luật quyền tặng quyền sử dụng đất không đƣợc ghi nhận Khái niệm, đặc điểm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ 1.1.1 Khái niệm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giao dịch chuyển quyền 1.1 sử dụng đất đƣợc quy định Bộ luật Dân 2005, theo đó: “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thoả thuận văn bên tặng cho bên đƣợc tặng cho, theo bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên đƣợc tặng cho mà khơng u cầu bền bù, cịn bên đƣợc tặng cho đồng ý nhận theo quy định Bộ luật Dân pháp luật đất đai” (Điều 722 Bộ luật Dân 2005) Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ dạng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, mà chủ thể ngƣời có quan hệ cha – mẹ - con, thỏa thuận văn cha mẹ con, theo cha mẹ (hoặc con) giao quyền sử dụng đất cho (hoặc cha mẹ) mà khơng u cầu đền bù, cịn bên đồng ý nhận theo quy định Bộ luật Dân 2005 pháp luật đất đai Khoản Điều 688 Bộ luật Dân 2005 xác lập quyền sử dụng đất, quy định: “… quyền sử dụng đất cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác đƣợc xác lập đƣợc ngƣời khác chuyển quyền sử dụng đất phù hợp với quy định Bộ luật pháp luật đất đai” Nhƣ thấy, với tƣ cách giao dịch chuyển quyền sử dụng, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất sở pháp lý quan trọng giúp xác lập quyền sử dụng đất chủ thể cha - mẹ - con, nâng cao tính đồn kết tinh thần tƣơng thân, tƣơng thành viên gia đình, giúp ngƣời đƣợc thừa hƣởng ổn định sống, thỏa mãn nhu cầu sử dụng đất khai thác tốt quyền sử dụng đất có Việc Luật đất đai 2003 bổ sung thêm hình thức tặng cho quyền sử dụng đất cịn có ý nghĩa kinh tế to lớn làm đa dạng hóa thị trƣờng bất động sản, giúp giải đƣợc nhu cầu chun mơn hóa sản xuất - kinh doanh, địi hỏi khơng thể thiếu đƣợc sản xuất hàng hóa theo chế thị trƣờng thông qua việc lƣu chuyển quyền sử dụng đất cách tự nhiên, “hàng hóa đất đai” đƣợc lƣu thơng đến đối tƣợng có nhu cầu thực sự, nhờ góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh 1.1.2 Đặc điểm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ Từ khái niệm trên, khẳng định hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có đặc điểm sau: Thứ nhất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất chịu điều chỉnh pháp luật dân pháp luật đất đai Đây trƣớc hết hợp đồng phải tuân theo quy định pháp luật hợp đồng Bộ luật Dân 2005 Bên cạnh đó, đối tƣợng tặng cho quyền sử dụng đất, loại tài sản đặc thù đƣợc quy định cụ thể Luật Đất đai hành văn hƣớng dẫn nên việc tặng cho chịu điều chỉnh pháp luật đất đai Bộ luật Dân ghi nhận vấn đề pháp lý chung giao kết, hiệu lực, thực hiện, hủy bỏ hợp đồng; Luật Đất đai quy định điều kiện cụ thể đối tƣợng, chủ thể, trình tự thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất Vì để tiếp cận vấn đề phải vào hai ngành luật trên, có xem xét đến mối quan hệ luật chung luật chuyên ngành Thứ hai, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thực chất việc tặng cho quyền tài sản thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước giám sát quản lý “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu”2 Quyền sử dụng đất ngƣời sử dụng đất “quyền ngƣời chủ sở hữu tài sản”, “ngƣời chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản khơng thuộc quyền sở hữu theo thuận với chủ sở hữu tài sản theo quy định pháp luật”3 Do việc xác lập, thực quyền sử dụng đất nằm kiểm soát quản lý Nhà nƣớc Việc thực quyền sử dụng đất phải đƣợc đăng ký quyền sử dụng đất theo thủ tục luật định Đây quyền tài sản đƣợc phép giao dịch, nhiên việc giao dịch phụ thuộc vào cho phép Nhà nƣớc nhiều yếu tố nhƣ chủ thể sử dụng đất, loại đất, hình thức sử dụng đất, mục đích sử dụng đất Thứ ba, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất hợp đồng có chuyển giao quyền sử dụng tài sản, ngƣời nhận tặng cho đƣợc quyền sử dụng ngƣời tặng cho khơng có quyền sở hữu đất đai mà có quyền sử dụng đất, dến lƣợt ngƣời nhận tặng cho có quyền sử dụng đất mà khơng thể trở thành chủ sở hữu đất đai Đặc điểm giúp phân biệt hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất với hợp Điều 5, Luật Đất đai 2003 Điều 173 Bộ luật Dân 2005 không công nhận kê khai nhà đất bà Chín năm 1977 mà giao cho bà Chín sở hữu nhà sử dụng 66,9m2 đất (bao gồm 18,9m2 lối đi), đồng thời buộc bà Chín phải tốn giá trị 34,9m2 đất cho bà Hoằng không đánh giá đầy đủ chứng vụ án, không đảm bảo quyền lợi bà Chín Khi xét xử giám đốc thẩm, Tịa án cấp giám đốc thẩm không phát đƣợc sai lầm nghiêm trọng án sơ thẩm mà hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm khơng Ngồi ra, định giám đốc thẩm nêu xác định địa số nhà tranh chấp (hiện nay) số 10/1, tài liệu khác hồ sơ vụ án thể số nhà 10/1A…; xác định diện tích đất bà Chín kê khai năm 1977 320m2 tuyên tịch thu sung cơng …tiền tạm ững án phí chƣa Vì lẽ trên, vào khoản Điều 297 khoản Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự; QUYẾT ĐỊNH: Hủy Quyết định giám đốc thẩm số 108/2005/DS-GĐT ngày 21-7-2005 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao, án dân phúc thẩm số 1413/DSPT ngày 09-72004 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, án dân sơ thẩm số 23/DSST ngày 23-7-2003 Tòa án nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản (nhà gắn liền với quyền sử dụng đất) nguyên đơn bà Lê Thị Chín bị đơn bà Trần Thị Hoằng Giao hồ sơ vụ án cho Tịa án nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lại theo quy định pháp luật Lý định giám đốc thẩm Tòa dân TANDTC án phúc thẩm án sơ thẩm bị hủy: - Tòa án cấp sơ thẩm xác định nguồn gốc nhà 32m2 diện tích 312m2 đất ơng Thiết bà Chín Tịa cấp sơ thẩm xác định phần đất lại (94m2) thuộc quyền sử dụng bà Hoằng Tuy nhiên, việc Tòa án cấp sơ thẩm định bà Hoằng phải trả phần đất 94m2 cho bà Chín buộc bà Chín phải trả công san lấp phần đất với giá 50.000đồng/m2 cho bà Hoằng không đảm bảo quyền lợi cho bà Hoằng Tòa án cấp sơ thẩm chƣa làm rõ có mâu thuẫn số nhà - Tịa án cấp phúc thẩm cơng nhận bà Chín đƣợc quyền sử dụng 32m2 đất nhà không - Quyết định giám đốc thẩm hủy án phúc thẩm mà không phát sai lầm án sơ thẩm Phụ lục 2.2: Quyết định giám đốc thẩm số 41/2008/DS-GĐT ngày 23/12/2008 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao vụ án "Tranh chấp chia tài sản sau ly hôn" …… Ngày 23 tháng 12 năm 2008, trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân tranh chấp chia tài sản sau ly hôn, giữa: Ngun đơn: Bà Ngơ Thị Bích Thủy, sinh năm 1969 trú tại: 64/2C Lê Văn Thọ, phƣờng 11 (nay phƣờng 8), quận Gị Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Bị đơn: Ông Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1966; trú tại: địa với nguyên đơn Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Cụ Trần Văn Mỹ, sinh 1920; Ông Trần Văn Tuyến, sinh1951; Bà Trần Thị Thúy Hằng, sinh năm 1957; Ông Trần Quốc Dũng, sinh 1959; Bà Trần Thị Thu Trang, sinh 1964; Ông Trần Quốc Thúc, sinh 1968; Tất ơng, bà có tên nêu trú địa với nguyên đơn, bị đơn Bà Trần Thị Thu Thủy, sinh 1962; Địa chỉ: 48 Hoàng Diệu, phƣờng 5, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng; Bà Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1965, cƣ trú Mỹ NHẬN THẤY: Bà Ngơ Thị Bích Thủy ông Trần Quốc Tuấn đăng ký kết hôn từ năm 1993, có chung Năm 2001 phát sinh mâu thuẫn, ông Tuấn xin ly hôn Tại án dân sơ thẩm số 257/DSST ngày 10-6-2003, Tòa án nhân dân quận Gị Vấp, thành phố Hồ Chí Minh xử cho ông Tuấn đƣợc ly hôn bà Thủy, bà Thủy đƣợc nuôi dƣỡng chung Trần Quốc Thắng (sinh năm 1995) Về tài sản: công nhận thỏa thuận hai bên, bà Thủy đƣợc chia đồ dùng gia đình, ơng Tuấn mua cho bà Thủy nhà cấp phƣờng 11, quận Gò Vấp, diện tích 3,5m x 6m, có gác gỗ để đủ diện tích sử dụng 40m2, thời hạn giao nhà 06 tháng Ông Tuấn đƣợc sử dụng đăng ký quyền sở hữu nhà 64/2A1 Lê Văn Thọ, phƣờng 11, quận Gị Vấp, nhận trả tồn số nợ ông Mỹ Ngày 20-6-2003, bà Thủy có đơn kháng cáo: khơng đồng ý thỏa thuận với nhà mà ông Tuấn mua cho, xin đƣợc chia tài sản tiền Tại án dân phúc thẩm số 472/HNPT ngày 22-3-2004, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên phần giải việc ly hôn, việc nuôi dƣỡng chung nhƣng hủy phần chia tài sản để đảm bảo quyền lợi đƣơng Ngày 06-10-2005, Tòa án nhân dân quận Gị Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án để giải lại phần chia tài sản chung vợ chồng Tại án sơ thẩm (lần 2) số130/CTS-HNST ngày 16-3-2005, Tòa án nhân dân quận Gị Vấp, thành phố Hồ Chí Minh xử: chấp nhận phần yêu cầu bà Thủy, công nhận nhà diện tích 54,60m2 mang số tạm cấp 64/2A1 Lê Văn Thọ, phƣờng 11, quận Gò Vấp nằm khn viên đất diện tích 190m2 thuộc khốn số 795 theo giấy chứng nhận số72/GCN-RĐ ngày 30-7-1984 Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp tài sản chung hợp bà Thủy ông Tuấn Ông Tuấn đƣợc trọn quyền sở hữu nhà trên, bà Thủy đƣợc nhận tiền đền bù giá trị nhà đất 1.155.015.000đ Ngày 29-3-2005, ông Trần Quốc Tuấn cụ Trần Văn Mỹ có đơn kháng cáo Tại án phúc thẩm số 1557/2005/DSPT ngày 22-7-2005, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh định: hủy án dân sơ thẩm số130/CTS-HNST ngày 16-32005 Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Gò Vấp xét xử sơ thẩm lại, với lý do: thiếu ngƣời tham gia tố tụng ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngày 06-10-2005 Tòa án nhân dân quận Gị Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thụ lý vụ án “Chia tài sản sau ly hôn” ngun đơn bà Ngơ Thị Bích Thủy bị đơn ơng Trần Quốc Tuấn, sau Quyết định752/HNGĐ-ST ngày 21-11-2005 chuyển hồ sơ vụ án cho Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải theo thẩm quyền có đƣơng bà Trần Thị Thúy Loan (ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án) định cƣ nƣớc ngồi Việc tranh chấp tài sản sau ly bà Thủy ông Tuấn đƣợc xác định nhƣ sau: - Về nhà mang số tạm 64/2A1 Lê Văn Thọ, phƣờng 11 (nay phƣờng 8), quận Gị Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; - Về số tiền nợ cụ Trần Văn Mỹ 01 lƣợng vàng SJC 2.000.000đ; nợ ông Trần Quốc Thúc 12.000.000đ Số tiền nợ cụ Mỹ ông Thúc đƣợc ông Tuấn bà Thủy thỏa thuận ngƣời trả 1/2 Về nhà, bà Thủy yêu cầu đƣợc chia 1/2 giá trị nhà đất tiền Ông Tuấn đồng ý chia 1/2 giá trị xây dựng nhà, không đồng ý chia giá trị đất cho phần đất tài sản cha mẹ ông (cụ Nguyễn Thị Bình cụ Trần Văn Mỹ), cho hai vợ chồng nhờ thời kỳ hôn nhân Các đƣơng ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm cụ Mỹ, ông Tuyến, bà Hằng, ông Dũng, bà Trang, ông Thúc, bà Thủy bà Loan có u cầu nhƣ ơng Tuấn Ngồi ơng Thúc cụ Mỹ yêu cầu bà Thủy ông Tuấn phải trả số tiền nợ Tại án dân sơ thẩm số 833/2007/DSST ngày 25-5-2007, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh định: Xác định phần tài sản chung tạo thời kỳ nhân bà Ngơ Thị Bích Thủy ông Trần Quốc Tuấn phần giá trị xây dựng nhà mang số tạm 64/2A1 Lê Văn Thọ, phường 11 (nay phường 8) quận Gò Vấp (theo xác nhận Ủy ban nhân dân phường 11, quận Gò Vấp ngày 30-12-1999) sau: Phần giá trị xây dựng 32.586.400đ; Phân chia tài sản chung bà Thủy ông Tuấn sau: - Bà Thủy ông Tuấn người chia 1/2 tài sản chung Ơng Tuấn có nghĩa vụ tốn cho bà Thủy số tiền tương đương với 1/2 giá trị tài sản chung (32.586.400đ : 2) = 16.293.200đ - Bà Thủy phải giao lại toàn nhà mang số tạm 64/2A1 Lê Văn Thọ, phường 11 (nay phường 8) quận Gị Vấp cho ơng Tuấn; ơng Tuấn tạm thời quản lý, sử dụng toàn nhà (trong ơng Tuấn phân chia tồn phần xây dựng nhà) Khi có tranh chấp ông Tuấn đương người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án Tịa án giải vụ án khác Bác yêu cầu bà Thủy đòi phân chia 1/2 giá trị quyền sử dụng đất nhà mang số tạm 64/2A1 Lê Văn Thọ, phường 11 (nay phường 8) quận Gò Vấp 1.782.000.000đ Bà Thủy ông Tuấn phải trả nợ cho cụ Mỹ ông Thúc sau: - Bà Thủy trả cho cụ Mỹ 0,5 lượng vàng SJC 1.000.000đ, trả ông Thúc 6.000.000đ - Ông Tuấn trả cho cụ Mỹ 0,5 lượng vàng SJC 1.000.000đ, trả ơng Thúc 6.000.000đ Ngồi án sơ thẩm cịn tun án phí quyền kháng cáo theo quy định pháp luật Ngày 04-6-2007, bà Thủy có đơn kháng cáo yêu cầu đƣợc chia phần giá trị phần đất 198m2 64/2A1 Lê Văn Thọ Tại án dân phúc thẩm số 399/2007/DSPT ngày 07-12-2007 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh định: Chấp nhận yêu cầu bà Ngô Thị Bích Thủy địi chia giá trị quyền sử dụng đất nhà mang số tạm 64/2A1 Lê Văn Thọ, phường 11 (nay phường 8) quận Gò Vấp 1.000.000.000đ (một tỷ) đồng Ơng Trần Quốc Tuấn có trách nhiệm giao cho bà Ngơ Thị Bích Thủy số tiền 1.000.000.000đ Các định khác án sơ thẩm tài sản chung giá trị xây dựng nhà: 32.586.400đ, ngƣời 1/2 16.293.200đ; bà Thủy giao tồn nhà cho ơng Tuấn phần trả nợ giữ nguyên Sau có án phúc thẩm, ơng Trần Quốc Tuấn ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn khiếu nại, nội Thanh: án phúc thẩm làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp ơng ngƣời gia đình nhà đất khơng phải tài sản hợp pháp đƣợc tạo lập thời kỳ hôn nhân ông bà Ngô Thị Bích Thủy, yêu cầu đƣợc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Tại Quyết định kháng nghị số110/QĐ-KNGĐT-V5 ngày 15-8-2008, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị án phúc thẩm số 399/2007/DSPT ngày 07-12-2007 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hủy án phúc thẩm nêu trên, giao hồ sơ cho Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo quy định pháp luật Với nhận định: Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu bà Thủy đòi chia 1/2 giá trị quyền sử dụng đất có sở Nhƣng Tòa án cấp phúc thẩm lại chấp nhận yêu cầu bà Thủy buộc ông Tuấn phải tốn cho bà Thủy 1.000.000.000đ khơng đất cha mẹ ơng Tuấn giao cho ông Tuấn sử dụng từ năm 1992 (khi ông Tuấn chƣa kết hôn với bà Thủy) Đất tài sản đƣợc tạo lập thời kỳ nhân Năm 2003 cụ Mỹ có giấy hủy bỏ việc cho ông Tuấn quyền sử dụng đất Đến nay, ơng Tuấn bà Thủy chƣa đƣợc quan có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao XÉT THẤY: Căn tài liệu có hồ sơ, thấy rằng: Theo đồ địa đất vẽ trạng (phịng Tài ngun mơi trƣờng, Phịng quản lý thị quận Gị Vấp Ủy ban nhân dân phƣờng 11 kiểm tra, xác nhận) nhà mang số tạm 64/2A1 Lê Văn Thọ, phƣờng 11 (nay phƣờng 8) quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích xây dựng 52,9m2, diện tích khn viên đất 209,5m2 (gồm 165,08m2 phù hợp quy hoạch; 44,42m2 không phù hợp quy hoạch) nhà phần đất 198m2 tranh chấp Bà Thủy ông Tuấn xác nhận diện tích xây dựng 52,9m2 nhà thời kỳ hôn nhân (năm 1993 kết hôn, 1999 sửa nhà, 2002 phát sinh mâu thuẫn năm 2003 ly hôn) nhƣng chƣa hợp thức hóa quyền sở hữu Nhƣ vậy, xác định phần giá trị xây dựng nhà tài sản chung vợ chồng (phần Tòa cấp tun đƣơng khơng có tranh chấp) Về phần đất nhà phần tổng số 3.684m2 đất thuộc quyền sử dụng cụ Nguyễn Thị Bình (mẹ ơng Tuấn) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất số72/GCN-RĐ ngày 30-7-1984 Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp Cụ Trần Văn Mỹ cụ Bình vợ chồng, họ có ngƣời con, có ơng Tuấn Năm 1992, cụ Bình cụ Mỹ giao cho ông Tuấn 198m2 để ông Tuấn cất nhà Cụ Bình năm 1997 di chúc, tồn đất mang tên cụ Bình thuộc quyền sở hữu cụ Mỹ họ Giữa cụ Mỹ khơng có tranh chấp đất Ngày 21-8-1999, ông Tuấn bà Thủy có kê khai tờ Đăng ký nhà đất, có xác nhận Uỷ ban nhân dân phƣờng ngày 01-9-1999 Ngày 25-10-1999, ông Tuấn bà Thủy sau sửa chữa nhà có làm đơn xin cấp số nhà, Uỷ ban nhân dân phƣờng 11 xác nhận ngày 30-12-1999 chuyển lên Uỷ ban nhân dân quận để xem xét giải Ngày 20-6-2000, cụ Mỹ có làm giấy tái xác nhận việc cụ Mỹ cho ông Tuấn diện tích đất “…ngun tơi có giao cho Trần Quốc Tuấn sinh năm 1966…một phần đất để cất nhà với diện tích 198m2 vào năm 1992 Nay làm giấy tái xác nhận cho hẳn phần đất nêu cho tơi tồn quyền sử dụng …” Và ngày 22-6-2000, ông Tuấn bà Thủy có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất Ngày 24-10-2000, Phịng quản lý thị quận Gị Vấp có yêu cầu ông Tuấn phải nộp giấy tờ gồm hộ có xác nhận y, bà Thủy ký tên phƣờng xác nhận chữ ký, giấy chứng nhận QSD đất số72/GCN-RĐ ngày 30-7-1984 mang tên cụ Bình đơn tái xác nhận cho đất có chủ hộ ký tên Nhƣ vậy, từ năm 1999, chƣa có giấy tái xác nhận việc cụ Mỹ cho hẳn ông Tuấn phần đất, ông Tuấn bà Thủy có kê khai tờ Đăng ký nhà đất có đơn xin cấp số nhà Đến 20-6-2000 cụ Mỹ làm giấy tái xác nhận việc cho hẳn phần đất cho ông Tuấn Sau ngày có giấy tái xác nhận cụ Mỹ, ngày 22-6-2000, ơng Tuấn bà Thủy có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất Và ngày 02-11-2000, sau hoàn tất hồ sơ theo u cầu Phịng quản lý thị quận Gị Vấp, ơng Tuấn bà Thủy nộp hồ sơ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Gò Vấp đƣợc cấp biên nhận số 526 Nhƣ có đủ để xác định: cụ Mỹ cụ Bình cho ơng Tuấn đất 198m2 từ năm 1992; năm 2000 đƣợc cụ Mỹ tái xác nhận việc cho ông Tuấn đất ơng Tuấn nhập tài sản vào khối tài sản chung vợ chồng Xét Giấy hủy bỏ việc cho đất ngày 06-01-2003 cụ Mỹ, thấy rằng: Trong hồ sơ vụ kiện giấy to, khơng có y Theo lời khai ơng Tuấn phiên tịa sơ thẩm ngày 25-5-2007 Giấy hủy bỏ lƣu Uỷ ban nhân dân phƣờng, ông giữ y Theo to giấy đƣợc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phƣờng 11 quận Gị Vấp ơng Huỳnh Văn Nhứt ký xác nhận, đƣợc chứng thực số 14 số 01 ngày 06-01-2002 phƣờng 11 Nhƣng theo Biên xác minh ngày 07-5-2007 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, qua đối chiếu kiểm tra hồ sơ lƣu trữ phƣờng 11, khơng tìm thấy sổ lƣu chứng thực vào thời điểm tháng 1/2003 (ngày cụ Mỹ ký giấy) tháng 1/2002 (ngày chứng thực) phƣờng Đồng thời, nội Thanh Giấy hủy bỏ việc cho đất có ghi: giấy đƣợc lập thành hai bản, (cụ Mỹ) giữ 01 luật sƣ (Trần Mai Hữu Đức - ngƣời làm chứng) giữ 01 Cùng với vô lý thời gian (ngày ký sau thời gian so với ngày chứng thực) với lời khai mâu thuẫn ông Tuấn, cho thấy Giấy hủy bỏ việc cho đất ngày 06-01-2003 cụ Mỹ khơng có giá trị pháp lý Tịa án cấp phúc thẩm xác định ơng Tuấn đƣợc bố, mẹ cho đất 198m2 nhập vào khối tài sản chung vợ chồng; xem xét cơng sức đóng góp bà Thủy bảo đảm quyền lợi ngƣời vợ nuôi nhỏ ly có điều kiện tạo lập nơi mới, chấp nhận yêu cầu bà Thủy, chia giá trị quyền sử dụng đất cho bà Thủy 1.000.000.000đ tƣơng đƣơng 1/3 giá trị đất có cứ, pháp luật Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhận thấy kháng nghị Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu hủy án phúc thẩm số 399/2007/DSPT ngày 07-12-2007 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh khơng có sở chấp nhận Vì lẽ trên, khoản Điều 291 khoản Điều 297 Bộ luật tố tụng dân sự, QUYẾT ĐỊNH: Không chấp nhận Quyết định kháng nghị số110/QĐ-KNGĐT-V5 ngày 15-8-2008 Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao án dân phúc thẩm số 399/2007/DSPT ngày 07-12-2007 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh Giữ ngun án có hiệu lực pháp luật số 399/2007/DSPT ngày 07-12-2007 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh Lý khơng chấp nhận kháng nghị Viện trưởng VKSNDTC: Giấy hủy bỏ việc cho đất cụ Mỹ khơng có giá trị pháp lý Do đó, Tịa án cấp phúc thẩm xác định ông Tuấn đƣợc bố, mẹ cho đất 198m2 nhập vào khối tài sản chung vợ chồng, từ chia giá trị quyền sử dụng đất cho bà Thủy có cứ, pháp luật LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN Ngày .tháng năm (bằng chữ ) (12), , Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phƣờng/thị trấn huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh tỉnh/thành phố CHỨNG THỰC: - Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất đƣợc giao kết bên A bên B …… .…… ; bên tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm chứng thực, bên giao kết hợp đồng có lực hành vi dân phù hợp theo quy định pháp luật; - Nội dung thoả thuận bên hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - .(13) - Hợp đồng đƣợc làm thành (mỗi gồm tờ, trang), giao cho: + Bên A chính; + Bên B chính; Lƣu Uỷ ban nhân dân Số , số TP/CC-SCT/HĐGD CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật: Bộ luật Dân 2005 Luật Công chứng 2006 Luật Đất đai 2003 (sửa đổi bổ sung năm 2009) Luật Đất đai năm 1993 Luật Đất đai năm 1987 Luật Nhà 2005(sửa đổi bổ sung năm 2009) Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 Luật nhà Điều 121 Luật Đất đai Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi bổ sung năm 2012) Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần năm 2013 10 Nghị số 01/2003/NQ-HĐTP việc hƣớng dẫn áp dụng phhaps luật giải số loại tranh chấp dân sự, nhân gia đình 11 Nghị số 02/2004/NQ-HĐTP hƣớng dẫn áp dụng pháp luật giải vụ án dân sự, nhân gia đình 12 Nghị Quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11 quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nơng nghiệp 13 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 15 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 16 Nghị định 71/2010/NĐ-CP việc hƣớng dẫn thi hành Luật Nhà 17 Nghị định số 23/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 45/2011/NĐ-CP lệ phí trƣớc bạ 18 Thơng tƣ số 34/2013 sửa đổi số điều Thông tƣ 124/2011/TT-BTC hƣớng dẫn lệ phí trƣớc bạ I II Sách chuyên khảo: Nguyễn Hải An, pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 2012 Đỗ Văn Đại, Luật hợp đồng Việt Nam – Bản án bình luận án, Nxb trị quốc gia, 2010 Đỗ Văn Đại (chủ biên), giao dịch giải tranh chấp giao dịch quyền sử dụng đất, Nxb Lao Động, 2012 Đỗ Văn Đại, Tuyển tập án, định Tòa án Việt Nam quyền sử dụng đất, Nxb Lao Động, 2010 Lê Nết, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật Dân Việt Nam, 2007 Lê Thị Bích Thọ, Hợp đồng kinh tế vơ hiệu, Nxb Chính trị quốc gia, 2004 Trƣờng Đại học Luật TP.HCM, Giáo trình quy định chung luật dân sự, Nxb Hồng Đức- Hội Luật gia Việt Nam, 2012 Trƣờng Đại học Luật TP.HCM, Giáo trình Luật đất đai, Nxb Hồng Đức- Hội Luật gia Việt Nam, 2012 Tƣởng Duy Lƣợng, pháp luật dân thực tiễn xét xử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 2009 III Cơng trình nghiên cứu đƣợc cơng bố: Nguyễn Hải An, “Cơ sở lý luận thực tiễn tặng cho quyền sử dụng đất”, Luận án Tiến sĩ, Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2392/ SĐH ngày 29 tháng năm 2007 Nguyễn Hải An, “Thực tiễn áp dụng pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất - Kiến nghị hƣớng hoàn thiện”, Tạp chí Tịa án nhân dân số 21/2009 Nguyễn Thị Cam, “Một số suy nghĩ quyền sử dụng đất – loại quyền tài sản đặc thù”, Tạp chí khoa học pháp lý số 1(26)/ 2005 Đỗ Văn Chỉnh, “Tặng cho quyền sử dụng đất – thực tiễn tồn tại”, Tạp chí Tịa án nhân dân, tháng 2/2008 (số 3) Đỗ Văn Đại, “Thực hợp đồng bị tun bố vơ hiệu”, Tạp chí khoa học pháp lý số 5(36)/2006 Đỗ Văn Đại, “Thời điểm hợp đồng tặng cho có hiệu lực Việt Nam”, Tạp chí Tịa án nhân dân, kỳ II, tháng 1/2009 Trƣơng Thanh Đức, “Một số điểm bất hợp lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Tạp chí Tài ngun mơi trường, kỳ 2, tháng 10/2012 Vũ Văn Hậu, “Nhũng vấn đề bất cập, vƣớng mắc đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Đất đai năm 2003”, Tạp chí Tài nguyên môi trường, kỳ 2, tháng 11/2011 Lê Minh Hùng, “Ảnh hƣởng yếu tố hình thức hợp đồng”, Tạp chí khoa học pháp lý số 1(50)/2009 10 Tƣởng Duy Lƣợng, “những khó khăn vƣớng mắc xác định cho hay chƣa cho trƣờng hợp riêng bố mẹ có giao số tài sản cho sử dụng – số kiến nghị hƣớng giải quyết”, Tạp chí Tịa án nhân dân tháng 4/2007 (số 7) 11 Trần Hoài Nam, Nguyễn Xuân Trọng, “Một số vƣớng mắc pháp luật liên quan đến tranh chấp, khiếu nại đất đai”, Tạp chí Tài ngun mơi trường, kỳ 2, tháng 5/2011 12 Doãn Hồng Nhung, “Những bất cập giải tranh chấp đất đaivà nhà Tòa án”, Tạp chí Tài ngun mơi trường, kỳ 1, tháng 2/2012 13 Dƣơng Anh Sơn, “Bản chất hợp đồng tặng cho”, Tạp chí khoa học pháp lý số 4(47)/2008 14 Lƣu Quốc Thái, “pháp luật đất đai vấn đề khung pháp lý cho thị trƣờng bất động sản nƣớc ta”, Tạp chí khoa học pháp lý số 1(26)/2005 IV Bài viết có liên quan: Th.S Trần Duy Bình – TAND tỉnh An Giang, “Những vƣớng mắc thực tiễn áp dụng Bộ luật dân 2005 kiến nghị hồn thiện”, trang thơng tin điện tử VKSND tỉnh An Giang Nguyễn Ngọc Điện, “Đăng ký bất động sản Việt Nam – lý luận thực tiễn”, diễn đàn nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội Th.S Trần Văn Hạnh – trƣởng phịng cơng chứng số TP Hà Nội, “một số ý kiến rút từ thực tế công chứng giao dịch chuyển quyền sử dụng đất cá nhân hộ gia đình” Đại Đồn Kết, “Bỏ cơng chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản: mở lối cho tranh chấp đất đai” Huỳnh Minh Kháng – TAND tỉnh An Giang, “Đã kí hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, có rút hồ sơ đƣợc khơng?”, trang thông tin điện tử VKSND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Mai – Trƣởng phòng – VKSND TP Hải Phòng, “những vƣớng mắc áp dụng quy định pháp luật để giải vụ án dân liên quan đến tranh chấp đất đai, nhà ở” Phạm Văn Rớt – VKSND tỉnh An Giang, “từ thực tiễn giải tranh chấp đất đai, phát kẻ hỡ văn pháp luật có liên quan”, trang thơng tin điện tử VKSND tỉnh An Giang Phạm Văn Thắng – VKSND tỉnh Hải Dƣơng, “một số khó khăn, vƣớng mắc q trình kiểm sát việc giải vụ án dân liên quant đến đất đai”, trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Hải Dƣơng “Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất”, trang thông tin điện tử Sở tƣ pháp tỉnh Gia Lai 10 “Vấn đề nhà, đất, tài sản”, trang thông tin điện tử Đại sứ quán Việt Nam Argentina 11 Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 định hƣớng sửa đổi Luật Đất đai Bộ Tài nguyên môi trƣờng, ngày 06/09/2012 ... hợp đồng tặng cho quy? ??n sử dụng đất cha mẹ Đối tƣợng hợp đồng tặng cho quy? ??n sử dụng đất quy? ??n sử dụng đất ngƣời tặng cho, song quy? ??n sử dụng đất trở thành đối tƣợng tặng cho quy? ??n sử dụng đất, ... điểm hợp đồng tặng cho quy? ??n sử dụng đất cha mẹ 1.1.1 Khái niệm hợp đồng tặng cho quy? ??n sử dụng đất cha mẹ Hợp đồng tặng cho quy? ??n sử dụng đất giao dịch chuyển quy? ??n 1.1 sử dụng đất đƣợc quy định. .. CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUY? ??N SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CHA MẸ VÀ CON THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỆT NAM HIỆN HÀNH 1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng tặng cho quy? ??n sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật việt nam hiện hành những vấn đề lý luận và thực tiễn (luận văn thạc sỹ luật) , Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật việt nam hiện hành những vấn đề lý luận và thực tiễn (luận văn thạc sỹ luật)