0

Đo lường tác động của các yếu tố quản lý đến năng suất lao động tại công ty TNHH an mỹ (luận văn thạc sỹ luật học)

98 2 0
  • Đo lường tác động của các yếu tố quản lý đến năng suất lao động tại công ty TNHH an mỹ (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ NGÔ THẾ VƯỢNG ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH AN MỸ Khóa luận tốt nghiệp cử nhân QUẢN TRỊ KINH DOANH Niên khóa: 2012 - 2016 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS NGUYỄN THANH HỒNG ANH TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH AN MỸ SVTH: NGÔ THẾ VƯỢNG MSSV: 1253401010145 LỚP: 35 – QTKD37 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS NGUYỄN THANH HOÀNG ANH TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Nguyễn Thanh Hồng Anh, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt khoảng thời gian từ lúc bắt đầu thực hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời tri ân đến quý thầy cô Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho kiến thức, học giá trị suốt bốn năm ngồi ghế giảng đường Xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể chú, anh chị công nhân viên công ty TNHH An Mỹ, tạo điều kiện giúp đỡ trình thu thập liệu để phục vụ đề tài nghiên cứu Và cuối cùng, xin gửi đến gia đình, bạn bè, người ln quan tâm, bên cạnh, động viên khích lệ tinh thần cho tôi, lời thân thương Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016 Sinh viên Ngơ Thế Vượng LỜI CAM ĐOAN Kính thưa q thầy cô, tên Ngô Thế Vượng, sinh viên lớp 35-QTKD37, khoa Quản trị, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết khóa luận tác giả trực tiếp thu thập, thống kê xử lý Các nguồn liệu khác sử dụng khóa luận có ghi nguồn trích dẫn xuất xứ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016 Sinh viên Ngô Thế Vượng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AEC Cộng đồng kinh tế Asean AFTA Khu vực mậu dịch tự Asean APO Tổ chức suất Châu ĐHQG Đại học quốc gia EFA Phân tích nhân tố khám phá GDP Tổng sản phẩm quốc nội GCI Chỉ số cạnh tranh toàn cầu CCI Chỉ số cạnh tranh TFP Năng suất yếu tố tổng hợp ILO Tổ chức lao động giới TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh WTO Tổ chức thương mại giới DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Định nghĩa suất – Tangen (2005) Bảng 1.2: Tổng hợp yếu tố quản lý ảnh hưởng suất lao động 12 Bảng 2.1: Kết hoạt động công ty năm gần 20 Bảng 2.2: Diễn đạt mức độ mã hóa thang đo 25 Bảng 2.3: Cơ cấu giới tính 28 Bảng 2.4: Cơ cấu độ tuổi 28 Bảng 2.5: Cơ cấu trình độ học vấn 28 Bảng 2.6: Cơ cấu phận làm việc 29 Bảng 2.7: Cronbach’s Alpha thang đo “quan tâm nhà lãnh đạo” 30 Bảng 2.8: Cronbach’s Alpha thang đo “tổ chức sản xuất” 31 Bảng 2.9: Cronbach’s Alpha thang đo “quản trị nguồn nhân lực” 32 Bảng 2.10: Cronbach’s Alpha thang đo “quản lý nội bộ” 33 Bảng 2.11: Cronbach’s Alpha thang đo “quản trị chất lượng” 34 Bảng 2.12: Cronbach’s Alpha thang đo “chính sách đãi ngộ” 35 Bảng 2.13: Cronbach’s Alpha thang đo “năng suất lao động” 36 Bảng 2.14: Ma trận nhân tố với phép xoay Varimax 37 Bảng 2.15: Ma trận tương quan yếu tố quản lý suất lao động 42 Bảng 2.16: Kiểm định đa cộng tuyến 43 Bảng 2.17: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 44 Bảng 2.18: Kết kiểm định One-Sample T-test yếu tố quản lý tác động đến suất lao động 46 Bảng 2.19: Kết kiểm định One-Sample T-test mức độ hài lòng chung với yếu tố quản lý…… 47 Bảng 2.20: Thống kê mô tả đánh giá người lao động yếu tố “sự quan tâm nhà lãnh đạo”… 48 Bảng 2.21: Thống kê mô tả đánh giá người lao động yếu tố “tổ chức sản xuất” 49 Bảng 2.22: Thống kê mô tả đánh giá người lao động yếu tố “quản lý nội bộ” 50 Bảng 2.23: Thống kê mô tả đánh giá người lao động yếu tố “chính sách đãi ngộ” 51 Bảng 2.24: Kết kiểm định phương sai nhóm độ tuổi 52 Bảng 2.25: Kết One-way ANOVA so sánh suất lao động theo “độ tuổi” 53 Bảng 2.26: Kết kiểm định phương sai nhóm trình độ học vấn 53 Bảng 2.27: Kết One-way ANOVA so sánh suất lao động theo “trình độ học vấn” 54 Bảng 2.28: Kết kiểm định phương sai nhóm phận làm việc 54 Bảng 2.29: Kết One-way ANOVA so sánh suất lao động theo “bộ phận làm việc” 55 Bảng 3.1: Đánh giá suất lao động 62 Bảng 3.2: Các sở đào tạo nghề ngắn hạn mức phí…………………………………………67 DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu tác giả Trần Thị Kim Loan – Bùi Nguyên Hùng 14 Hình 1.2: Mơ hình nghiên cứu tác giả đề xuất 15 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty TNHH An Mỹ 18 Hình 3.1: Quạt thơng gió cơng nghiệp 58 Hình 3.2: Quạt đứng công nghiệp 59 Hình 3.3: Bảo hộ lao động cho công nhân 60 Hình 3.4: Lộ trình cơng danh…………………………………………………………… 64 Hình 3.5: Cầu gơn bóng đá tham khảo………………………………………………… 66 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 1.1 Cơ sở lý thuyết khái niệm 1.1.1 Năng suất suất lao động 1.1.2 Vai trò suất lao động 1.1.3 Làm để nâng cao suất lao động? 1.2 Lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến suất lao động doanh nghiệp 10 1.3 Mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố quản lý đến suất doanh nghiệp 14 Tóm tắt chương 1: 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH AN MỸ 16 PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH AN MỸ 16 2.1 Tổng quan công ty TNHH An Mỹ 16 2.1.1 Thông tin chung công ty 16 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 16 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh công ty 17 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 18 2.1.5 Tổng quan tình hình suất lao động cơng ty 21 PHẦN 2: ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH AN MỸ 21 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 22 2.2.2 Nghiên cứu thức 25 2.3 Kiểm định thang đo 28 2.3.1 Mô tả liệu thu thập 28 2.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Thành Cả - Nguyễn Thị Ngọc Miên (2014), Kinh tế lượng, Nhà xuất kinh tế TP.HCM Mai Quốc Chánh - Phạm Đức Thành (2012), Giáo trình kinh tế lao động, Nhà xuất giáo dục Trần Kim Dung (2013), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất tổng hợp TP.HCM Ngô Văn Đây (2009), Giải pháp nâng cao suất lao động nông nghiệp tỉnh Kiên Giang, Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế TP.HCM Đinh Phi Hổ - Phạm Ngọc Dưỡng (2011), “Năng suất lao động nông nghiệp – Chìa khóa tăng trưởng, thay đổi cấu kinh tế thu nhập nơng dân”, Tạp chí phát triển kinh tế, (số 247), tr 16-22 Nguyễn Hữu Lam (2007), Nghệ thuật lãnh đạo, Nhà xuất Hồng Đức Dương Thị Liễu (2012), Văn hóa kinh doanh, Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân Trần Cẩm Linh (2013), Phân tích tác động đầu tư trực tiếp nước đến suất lao động ngành dệt may Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế TP.HCM Trần Thị Kim Loan - Bùi Nguyên Hùng (2009), “Nghiên cứu yếu tố quản lý có ảnh hưởng đến suất doanh nghiệp ngành may”, Tạp chí Phát triển KH&CN, tập 12 (số 01), tr.60-67 10 Trần Thị Kim Loan - Bùi Nguyên Hùng (2009), “Tác động yếu tố quản lý đến suất doanh nghiệp”, Tạp chí Phát triển KH&CN, tập 12 (số 15), tr 73-84 11 Nguyễn Hữu Thảo (2009), Giáo trình lịch sử học thuyết kinh tế, Nhà xuất đại học quốc gia TP.HCM 12 Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang (2008), Nghiên cứu khoa học marketing, Nhà xuất đại học quốc gia TP.HCM 13 Lê Bảo Toàn (2013), Các yếu tố ảnh hưởng đến suất lao động nông nghiệp tỉnh An Giang, Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế TP.HCM 14 Tổng cục thống kê (2015), Báo cáo suất lao động Việt Nam: Thực trạng giải pháp, Hà Nội 15 Nguyễn Hữu Trí (2009), Các yếu tố ảnh hưởng đến suất lao động nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế TP.HCM 16 Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức Tài liệu tiếng Anh 17 Baines, A (1997), “Productivity improvement”, Work study, Vol 46 (No 2), pp 49-51 18 Bheda, R., Narag, A S., & Singla, M L (2003), “Apparel manufactuing: a stragegy for productivity improvement”, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol (No 1), pp 12-22 19 Chapman, R & Al-Khawaldeh, K (2002), “TQM and labour productivity in Jordanian industrial companies”, The TQM Magazine, Vol 14 (No 4), pp 248-262 20 Chen, L & Liaw, S (2006), “Measuring performance via production management: apattern analysis”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol 55 (No 1), pp 79-89 21 Chen, L., Liaw, S., & Lee, T (2003), “Using an HRM pattern approach to examine the productivity of manufacturing firms – an empirical study”, Internaltional Journal of Manpower, Vol 24 (No 3), pp 299-318 22 Golhar, D.Y & Deshpande, S.P (1999), “Productivity comparison between Canadian and US TQM firms: an empirical investigation”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol 16 (No 7), pp 714 – 722 23 Gyan-Baffour, G (1999), “The effects of employee participation and work design on firm performance: a managerial perspective”, Management Research News, Vol 22 (No 6), pp 1-12 24 Joyce M Hoffman, Satish Mehra (1999), “Operationalizing productivity improment programs through total quality management”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol 16 (No 1), pp 72-84 25 Khan, J H (2003), “Impact of Total Quality Management on Productivity”, The TQM Magazine, Vol 15 (No 6), pp 374-380 26 McKone, K E., Schroeder, R G., & Cua, K O (2011), “The impact of total productivity maintenance pratices on manufacturing performance”, Journal of Operations Management, Vol 19, pp 39-58 27 Park, Y H., & Miller, D M (1998), “Multi-factor analysis of firm-level performance through feed-forward, feed-back relationship”, Proceeding of the 1998 Winter Simulation Conference, D J Medeiros, E F Watson, J S Carson and M S Manivannan, eds, pp 1519-1525 28 Savery, L.K (1998), “Management and productivity increases”, Journal of Management Development, Vol 17 (No 1), pp 68-74 29 Sauian, M (2002), “Labour productivity: an important business strategy in manufacturing”, Integrated Manufacturing Systems, Vol 13 (No 6), pp 435-438 30 Steenhuis & Bruijn (2006), “International shopfloor level productivity differences: an exploratory study”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol 17 (No 1), pp 42-55 31 Sumanth (1999), J Total Productivity Management (TPmgt): A Systemic and Complete in Quality, Price and Time, Amazon 32 Tangen, S (2005), “Demystifying productivity and performance”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol 54 (No 1), pp 34-46 Tài liệu từ Internet: http://www.apo-tokyo.org/productivity/000video.htm https://www.apqc.org http://www.oecd.org http://vnpi.vn http://www.fetp.edu.vn/cache/MPP04-545-R01V-2012-11-14-16102466.pdf http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/nang-suat-lao-dong-cua-lao-dong-viet-nam-thap-honthai-lan-30-lan-20110725090415709.chn http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/tong-cuc-thong-ke-nang-suatlao-dong-singapore-gap-18-lan-viet-nam-3126583.html https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_su%E1%BA%A5t_lao_%C4%91%E1 %BB%99ng https://voer.edu.vn/m/nang-suat-lao-dong-va-su-can-thiet-phai-nang-cao-nangsuat-lao-dong/da3accce PHỤ LỤC DÀN BÀI THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH Xin chào anh/chị! Tôi sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh thuộc trường Đại học luật TP.HCM Hiện tơi thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Đo lường tác động yếu tố quản lý đến suất lao động công ty TNHH An Mỹ” Mong anh/chị dành thời gian thảo luận với vấn đề Các ý trao đổi buổi thảo luận khơng có quan điểm hay sai mà tất thông tin hữu ích, mong nhận cộng tác anh/chị Theo anh/chị yếu tố quản lý ảnh hưởng đến suất lao động công nhân nhất? Vì sao? (Gợi ý thang đo) Theo anh/chị yếu tố quản lý ảnh hưởng mạnh đến suất lao động? Vì sao? Yếu tố quản lý anh/chị tập trung cải thiện nhằm nâng cao suất lao động anh/chị quản lý công ty? Cuộc trao đổi xin dừng đây, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ý kiến đóng góp anh/chị PHỤ LỤC 1A: DANH SÁCH CÂU HỎI PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH Theo anh/chị, yếu tố quản lý có khả ảnh hưởng đến suất doanh nghiệp? Kết quả: a Sự quan tâm lãnh đạo b Điều kiện sản xuất tốt c Chú trọng phát triển nguồn nhân lực d Quản lý nội doanh nghiệp tốt e Chính sách đãi ngộ tốt f Quản trị chất lượng sản phẩm tốt Anh/chị đánh mức độ quan tâm lãnh đạo công ty? Kết quả: a Lãnh đạo tạo điều kiện để nhân viên làm việc có suất cao b Lãnh đạo biết cách tạo phối hợp hiệu phận, phòng ban c Lãnh đạo cung cấp đầy đủ nguồn lực cho sản xuất d Lãnh đạo có sách khen thưởng kịp thời đến nhân viên làm việc suất cao Anh/chị đánh điều kiện sản xuất công ty? Kết quả: a Môi trường làm việc (nhiệt độ, độ ẩm, khơng khí…) thuận lợi cho sản xuất b Đảm bảo an toàn lao động sản xuất c Đối với máy móc sản xuất chính, cơng ty có linh kiện dự phòng để sẵn sàng thay cần d Máy móc bảo trì định kì e Ngun nhiên liệu đầu vào kiểm tra chặt chẽ f Có kế hoạch sản xuất cụ thể g Thơng tin tiến độ sản xuất thông báo kịp thời dây chuyền h Có phối hợp hiệu công đoạn sản xuất Anh/ chị đánh sách phát triển nguồn nhân lực công ty? Kết quả: a Nhân viên đào tạo chuyên môn b Nhân viên huấn luyện đầy đủ kiến thức/kỹ cần thiết cho cơng việc c Có nhiều hội phát triển cá nhân người lao động d Các nhà quản lý có lực để giải vấn đề/ra định e Các nhà quản lý đào tạo kiến thức chuyên môn Anh/chị đánh quản lý nội doanh nghiệp? Kết quả: a Nhà quản lý nhân viên làm việc dựa mối quan hệ tin cậy lẫn b Có hợp tác nhân viên chương trình nâng cao suất c Trong hoạt động sản xuất, hình thức làm việc theo tổ/nhóm vận hành tốt d Thông tin truyền đạt từ xuống lúc/kịp thời e Có trao đổi/chia sẻ thơng tin phòng ban/bộ phận chức Anh/chị đánh yếu tố quản trị chất lượng doanh nghiệp sản xuất? Kết quả: a Hiểu rõ yêu cầu khách hàng đặc tính sản phẩm b Yêu cầu khách hàng phổ biến rộng rãi tồn phận c Cơng ty đặc biệt quan tâm đến yêu cầu khách hàng trình sản xuất d Phản hồi khách hàng sở để công ty cải tiến sản phẩm Anh/ chị đánh sách đãi ngộ công ty? Kết quả: a Mức lương xứng đáng với công việc b Nhân viên thường tăng lương c Chế độ bảo hiểm xã hội tốt d Chế độ bảo hiểm y tế tốt e Hài lòng với mức tiền thưởng Anh/ chị đánh suất lao động cơng ty? Kết quả: a Hồn thành khối lượng công việc theo thời gian quy định b Sản phẩm hồn thành ln đảm bảo theo quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật c Ln cố gắng hồn thành vượt mức tiêu kế hoạch sản xuất d Hoạt động sản xuất nhà máy diễn tốt PHỤ LỤC 1B: BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM I Giới thiệu Thành phần tham dự  Ngô Thế Vượng – Chủ đề tài: chủ trì  10 cơng nhân sản xuất từ nhà máy  nhân viên từ phòng ban nhân sự, kinh doanh kỹ thuật Thời gian địa điểm Buổi thảo luận diễn lúc 16h ngày tháng năm 2016, phịng họp cơng ty TNHH An Mỹ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh II Nội dung  Chủ trì giới thiệu thành phần tham dự mục đích buổi thảo luận  Chủ trì đề nghị anh chị tham gia thảo luận đưa yếu tố quản lý ảnh hưởng đến suất lao động công nhân  Các thành viên tham gia cho ý kiến sau:  Có 12 ý kiến cho tổ chức sản xuất yếu tố quản lý ảnh hưởng nhiều đến suất lao động  Có 10 ý kiến cho quan tâm mức lãnh đạo động lực để họ làm việc tốt hơn, từ suất lao động tăng lên Có ý kiến cho dù lãnh đạo có quan tâm hay khơng khơng ảnh hưởng đến suất lao động họ, họ phải nỗ lực làm để khẳng định thân  Có ý kiến cho quản trị nguồn nhân lực tốt yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến suất lao động, vấn đề đào tạo tay nghề cho công nhân trọng suất tăng lên  Có ý kiến khơng đồng tình với yếu tố quản lý nội ảnh hưởng đến suất lao động, có ý kiến đồng tình ý kiến cho họ thích làm việc mơi trường thân thiện, song điều khơng ảnh hưởng đến suất lao động họ  động Có 14 ý kiến đồng tình sách đãi ngộ tốt thúc đẩy suất lao  Có ý kiến cho quản trị chất lượng tốt giúp cải thiện phần suất lao động, người cịn lại khơng phản bác khơng đồng tình TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Chủ trì Thư kí PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG PHIẾU KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH AN MỸ Xin chào q anh/chị, Tơi sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Luật TP.HCM Hiện thực đề tài khóa luận tốt nghiệp: “Tác động yếu tố quản lý đến suất làm việc người lao động Công ty TNHH An Mỹ” Rất mong anh/chị dành chút thời gian quý báu giúp tơi hồn thành phiếu khảo sát Những thơng tin mà anh/chị cung cấp giúp ích nhiều cho việc nghiên cứu xin cam kết thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu, đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối anh/chị tham gia trả lời Xin chân thành cảm ơn! Phần I Trong q trình cơng tác cơng ty anh/chị năm vừa qua, anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu Đối với phát biểu, anh/chị đánh dấu X vào số từ đến 5, theo quy ước là: 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2:Khơng đồng ý; 3: Trung lập; 4:Đồng ý; 5:Hồn toàn đồng ý Mã số Lđ Lđ Lđ Lđ Đksx Mức độ đồng ý Các phát biểu Lãnh đạo tạo điều kiện để nhân viên làm việc có suất cao Lãnh đạo biết cách tạo phối hợp hiệu phận, phòng ban Lãnh đạo cung cấp đầy đủ nguồn lực cho sản xuất Lãnh đạo có sách khen thưởng kịp thời đến nhân viên làm việc suất cao Môi trường làm việc (nhiệt độ, độ ẩm, khơng khí…) thuận lợi cho sản xuất 5 5 Đksx Đảm bảo an toàn lao động sản xuất 5 5 5 5 5 5 5 5 Đối với máy móc sản xuất chính, cơng ty có Đksx linh kiện dự phịng để sẵn sàng thay cần Đksx Đksx Đksx Đksx Đksx Qtnl Qtnl Qtnl Qtnl Qtnl Qlnb Qlnb Qlnb Qlnb Máy móc bảo trì định kì Nguyên nhiên liệu đầu vào kiểm tra chặt chẽ Có kế hoạch sản xuất cụ thể Thơng tin tiến độ sản xuất thông báo kịp thời dây chuyền Có phối hợp hiệu công đoạn sản xuất Nhân viên đào tạo chuyên môn Nhân viên huấn luyện đầy đủ kiến thức/kỹ cần thiết cho cơng việc Có nhiều hội phát triển cá nhân người lao động Các nhà quản lý có lực để giải vấn đề/ra định Các nhà quản lý đào tạo kiến thức chuyên môn Nhà quản lý nhân viên làm việc dựa mối quan hệ tin cậy lẫn Có hợp tác nhân viên chương trình nâng cao suất Trong hoạt động sản xuất, hình thức làm việc theo tổ/nhóm vận hành tốt Thông tin truyền đạt từ xuống lúc/kịp thời Qlnb Qtcl Có trao đổi/chia sẻ thơng tin phịng ban/bộ phận chức Hiểu rõ yêu cầu khách hàng đặc tính sản phẩm Qtcl Yêu cầu khách hàng phổ biến rộng rãi toàn phận Qtcl Công ty đặc biệt quan tâm đến yêu cầu khách hàng trình sản xuất Qtcl Phản hồi khách hàng sở để công ty cải tiến sản phẩm 5 5 Csđn Mức lương xứng đáng với công việc Csđn Nhân viên thường tăng lương Csđn Chế độ bảo hiểm xã hội tốt Csđn Chế độ bảo hiểm y tế tốt Csđn Hài lòng với mức tiền thưởng Phần IIa Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý theo phát biểu đây: Mã số Nslđ Nslđ Nslđ Nslđ Mức độ đồng ý Các phát biểu Anh/Chị ln hồn thành khối lượng công việc theo thời gian quy định công ty Sản phẩm hồn thành ln đảm bảo theo tiêu chuẩn quy cách, chất lượng Anh/Chị cố gắng hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch sản xuất Nhìn chung, hoạt động sản xuất nhà máy diễn tốt 5 5 IIb Mức độ hài lòng chung anh/chị yếu tố quản lý công ty: Rất khơng hài lịng Khơng hài lịng Hài lịng Rất hài lịng Trung lập IIc Anh/chị có đề xuất công ty nhằm cải thiện nâng cao suất? (Có thể chọn nhiều đáp án) Tiết kiệm nguyên vật liệu Cải tiến máy móc Nâng cao tay nghề người lao động Nâng cao định mức lao động Ý kiến khác (Vui lòng ghi rõ:……………………………………………………………) Phần III Xin vui lịng cho biết đơi nét thân cơng việc anh/chị Giới tính: Nam Nữ Tuổi: Từ 18 –< 25 tuổi Từ 25 –< 35 tuổi Từ 35 –< 45 tuổi Trên 45 tuổi Trình độ học vấn: THPT Trung cấp Cao đẳng Đại học Bộ phận chuyên môn: Khu xả thép cuộn Khu chấn, cắt thép Khu gia công, sản xuất PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Kiểm định mối quan hệ tương quan yếu tố quản lý với suất lao động Correlations Pearson Correlation lanhdao sanxuat nhanluc noibo chatluong daingo nangsuat lanhdao sanxuat nhanluc noibo chatluong daingo nangsuat 149 050 251 219 224 472** 346 753 109 164 154 002 Sig (2-tailed) N 42 42 42 42 42 42 42 Pearson Correlation 149 109 382* 176 422** 675** Sig (2-tailed) 346 491 013 266 005 000 N 42 42 42 42 42 42 42 Pearson Correlation 050 109 019 -.014 070 291 Sig (2-tailed) 753 491 906 932 658 061 N 42 42 42 42 42 42 42 019 220 185 546** 161 241 000 * Pearson Correlation 251 382 Sig (2-tailed) 109 013 906 N 42 42 42 42 42 42 42 Pearson Correlation 219 176 -.014 220 346* 443** Sig (2-tailed) 164 266 932 161 025 003 N 42 42 42 42 42 42 42 Pearson Correlation 224 422** 070 185 346* 656** Sig (2-tailed) 154 005 658 241 025 N 42 42 42 Pearson Correlation 472 Sig (2-tailed) 002 N 42 42 ** 675 ** 000 42 ** 291 546 000 061 000 003 000 42 42 42 42 42 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .443 42 ** 656 42 ** 42 ... quát chung công ty TNHH An Mỹ - Phần 2: Đo lường tác động yếu tố quản lý đến suất lao động công ty TNHH An Mỹ PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH AN MỸ 2.1 Tổng quan công ty TNHH An Mỹ 2.1.1... tổ chức quản lý công ty 18 2.1.5 Tổng quan tình hình suất lao động cơng ty 21 PHẦN 2: ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH AN MỸ ... QUẢN LÝ ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH AN MỸ Chương trình bày thực trạng suất lao động thực nghiên cứu đo lường tác động yếu tố quản lý đến suất lao động công ty TNHH An Mỹ, chia làm hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường tác động của các yếu tố quản lý đến năng suất lao động tại công ty TNHH an mỹ (luận văn thạc sỹ luật học) , Đo lường tác động của các yếu tố quản lý đến năng suất lao động tại công ty TNHH an mỹ (luận văn thạc sỹ luật học)

Từ khóa liên quan