0

Cơ chế một cửa ở UBND xã, thị trấn thực trạng và giải pháp hòan thiện (từ thực tiễn tỉnh bến tre)

85 0 0
  • Cơ chế một cửa ở UBND xã, thị trấn thực trạng và giải pháp hòan thiện (từ thực tiễn tỉnh bến tre)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LÊ MINH PHÚC CƠ CHẾ MỘT CỬA Ở UBND XÃ, THỊ TRẤN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN (TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẾN TRE) LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LÊ MINH PHÚC CƠ CHẾ MỘT CỬA Ở UBND XÃ, THỊ TRẤN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN (TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẾN TRE) LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60.38.20 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN CẢNH HỢP TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2009 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân chưa cơng bố cơng trình trước Các liệu, kết trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2009 Tác giả luận văn LÊ MINH PHÚC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT UBND: Uỷ ban nhân dân HĐND: Hội đồng nhân dân CCHC: cải cách hành TTHC: thủ tục hành BPTNVTKQ: Bộ phận tiếp nhận trả kết MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài 3 Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu đề tài Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA Ở UBND XÃ, THỊ TRẤN 1.1 Quá trình hình thành phát triển chế Một cửa chế Một cửa liên thông 1.1.1 Sự đời chế Một cửa 1.1.2 Quá trình áp dụng, phát triển chế Một cửa đời chế Một cửa liên thông 1.1.3 Mục đích chế Một cửa chế Một cửa liên thông 1.2 Khái niệm chế Một cửa chế Một cửa liên thông 10 1.2.1 Khái niệm chế Một cửa 10 1.2.2 Khái niệm chế Một cửa liên thông 11 1.2.3 Mối quan hệ chế Một cửa chế Một cửa liên thông 12 1.2.4 Các yếu tố chế Một cửa chế Một cửa liên thông 12 1.3 UBND xã, thị trấn chế Một cửa 13 1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn UBND xã, thị trấn 13 1.3.2 Cơ cấu tổ chức UBND xã, thị trấn 14 1.3.3 Cán bộ, công chức UBND xã, thị trấn 14 1.3.4 Cơ sở vật chất UBND xã, thị trấn 18 1.3.5 Chế độ tài UBND xã, thị trấn 19 1.4 Bộ phận tiếp nhận trả kết 19 1.4.1 Quan hệ BPTNVTKQ với UBND xã, thị trấn 19 1.4.2 Các hình thức tổ chức BPTNVTKQ 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA Ở UBND XÃ, THỊ TRẤN TẠI TỈNH BẾN TRE 2.1 Cụ thể hóa hướng dẫn thực quy định chế Một cửa tỉnh Bến Tre 24 2.2 Thực trạng thực pháp luật chế Một cửa UBND xã, thị trấn tỉnh Bến Tre 29 2.2.1 Thực Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực chế “Một cửa” quan hành nhà nước địa phương 29 2.2.2 Thí điểm mơ hình Một cửa liên thơng 03 cấp từ cấp xã đến cấp tỉnh 31 2.2.3 Thực Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực chế Một cửa, chế Một cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương 33 2.2.4 Một số hạn chế trình thực chế Một cửa chế Một cửa liên thông 34 2.2.5 Quy định chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc BPTNVTKQ 37 2.2.6 Công tác tuyên truyền, phổ biến CCHC 38 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA Ở UBND XÃ, THỊ TRẤN 3.1 Các định hướng hòan thiện chế Một cửa 41 3.1.1 Tiếp tục áp dụng chế Một cửa chế Một cửa liên thông gọi chung chế Một cửa 41 3.1.2 Đề cao trách nhiệm cá nhân Chủ tịch UBND cấp xã công tác giải TTHC cho tổ chức, cá nhân 42 3.1.3 Thủ tục thuộc phạm vi quản lý nhà nước quyền sở cần có ý kiến quyền sở thuộc thẩm quyền hướng dẫn, tiếp nhận giải BPTNVTKQ UBND cấp xã 43 3.1.4 Bảo đảm tham gia nhân dân vào họat động phản biện công tác giải TTHC quy định TTHC UBND cấp xã 43 3.1.5 Đa dạng mơ hình tổ chức quyền cấp xã 44 3.2 Các giải pháp hòan thiện 45 3.2.1 Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn UBND cấp xã với Chủ tịch UBND cấp xã 45 3.2.2 Tạo cân kiểm tra UBND cấp huyện nhân dân địa phương 46 3.2.3 Bảo đảm trách nhiệm kỷ luật thi hành công vụ trách nhiệm cá nhân 47 3.2.4 Các giải pháp cán bộ, công chức 49 3.2.5 Xây dựng công chức chuyên môn không phân biệt lĩnh vực 51 3.2.6 Đặt văn phòng giải TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh địa bàn xa trung tâm hành tỉnh 54 3.2.7 Xây dựng chế phản biện chế đánh giá kết giải TTHC 54 3.2.8 Áp dụng mơ hình quản lý theo kết PMS 55 3.2.9 Xây dựng chế thực thi hành cho quyền sở 57 3.2.10 Xác định cụ thể tài liệu giấy tờ TTHC 60 3.2.11 Hòan thiện cấu tổ chức UBND xã, thị trấn BPTNVTKQ 62 3.2.12 Khắc phục vấn đề khác 67 KẾT LUẬN 70 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền hành nhà nước có hiệu lực, hiệu góp phần lớn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Họat động hành nhà nước liên quan đến tất cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, quan, đơn vị… (gọi chung tổ chức, cá nhân) Về phạm vi lãnh thổ, hành nhà nước bao trùm lên tịan vẹn lãnh thổ ảnh hưởng đến vùng, miền đất nước Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, hành khơng phải đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước phạm vi quốc gia mà phải phục vụ tốt cho đòi hỏi quan hệ xã hội có tính chất quốc tế Việt Nam trình chuyển đổi từ hành chế quan liêu bao cấp, kinh tế kế họach hóa tập trung sang hành phục vụ cho kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời thõa mãn yêu cầu trình hội nhập quốc tế Nền hành nhà nước cịn nhiều bất cập, địi hỏi phải có sách kịp thời để hành phát huy hiệu lực, hiệu Trong thời gian qua, có nhiều nỗ lực cơng CCHC Ngày 04/5/1994, Chính phủ ban hành Nghị số 38/CP cải cách bước TTHC việc giải công việc công dân tổ chức Ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 136/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đọan 2001-2010 Ngày 27/4/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 94/2006/QĐ-TTg phê duyệt kế họach CCHC nhà nước giai đọan 2006-2010 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) thông qua Nghị số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Nghị xác định rõ mục tiêu: “Đẩy mạnh CCHC nhằm tiếp tục xây dựng hòan thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, bước đại; đội ngũ cán bộ, cơng chức có đủ phẩm chất lực; hệ thống quan nhà nước họat động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế; đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh bền vững đất nước”1 Thực cải cách TTHC, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 việc ban hành Quy chế thực chế “Một cửa” quan hành nhà nước địa phương Điều 17 Quy chế quy định tất UBND xã, phường, thị trấn nước phải áp dụng chế “Một cửa” giải công việc cho tổ chức, cá nhân từ ngày 01/01/2005 Tỉnh Bến Tre bắt đầu việc triển khai áp dụng chế Một cửa địa bàn 100% xã, phường, thị trấn từ 01/01/2004, sớm năm so với quy định nên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn Ngày 22/6/2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực chế Một cửa, Một cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Quyết định 93/2007/QĐ-TTg thay Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ Quyết định 93/2007/QĐ-TTg quy định thí điểm chế Một cửa liên thơng tỉnh Bến Tre (và TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẳng, Hà Nội, Trà Vinh) Đến tỉnh Bến Tre tiếp tục thực chế Một cửa tòan địa bàn thực chế Một cửa liên thơng ba cấp hành số địa bàn chế Một cửa liên thông số quan chuyên môn cấp tỉnh Cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông thời gian qua góp phần cải cách bước TTHC, quyền sở Tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND cấp xã để làm TTHC phần đỡ vất vả, phiền hà, giảm số lần lại Cơ chế góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cán Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007 bộ, công chức cấp xã công tác giải công việc cho tổ chức, cá nhân Cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông thực khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho việc giải yêu cầu nhân dân TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu hành nhà nước quản lý xã hội Tuy nhiên, chế Một cửa, Một cửa liên thông chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Chưa có chế phù hợp với UBND cấp xã nói chung chưa có đặc thù riêng cho quyền xã, thị trấn đơn vị hành sở hịan chỉnh Kỹ giải cơng việc hành cán bộ, cơng chức xã, thị trấn chưa chun nghiệp, cịn nhiều lúng túng Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán bộ, cơng chức cịn hạn chế; thái độ phục vụ cịn tắc trách, khơng thân thiện, thiếu tâm nên cịn thờ ơ, vơ cảm Thơng tin TTHC chưa niêm yết đầy đủ, dễ hiểu nên người dân bị phiền hà nhiều, chí khơng biết phải làm để giải TTHC; không mà thông tin thời hạn giải quyết, thơng tin quy trình, q trình giải chưa cơng khai đầy đủ Chính quyền địa phương thường xuyên gây áp lực buộc người dân phải thực nghĩa vụ tài ngịai quy định chung giải TTHC, chưa có chế kiểm tra, xử lý Sự phối hợp yếu tố trình giải theo chế Một cửa, Một cửa liên thông chưa nhịp nhàng, đồng bộ, quy cũ Ý thức tuân thủ kỷ cương hành cán bộ, cơng chức xã, thị trấn việc giải TTHC nhân dân chưa cao Chưa có chế kiểm tra, giám sát, xử lý tòan diện hiệu lĩnh vực Những hạn chế, nhược điểm CCHC nói chung, cải cách TTHC nói riêng địi hỏi tiếp tục nghiên cứu tòan diện vấn đề liên quan Vì vậy, nghiên cứu đề tài Cơ chế Một cửa UBND xã, thị trấn: thực trạng giải pháp hòan thiện (từ thực tiễn tỉnh Bến Tre) cần thiết cơng CCHC cịn nhiều việc phải làm nước nói chung tỉnh Bến Tre nói riêng Tình hình nghiên cứu đề tài 64 Thực chế Một cửa liên thơng ba cấp hành phải đồng thời thực liên thông quan chuyên môn cấp huyện, quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh với để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt Đối với hồ sơ liên thơng ba cấp hành chính: Khi liên thơng từ cấp xã lên cấp huyện UBND cấp xã có trách nhiệm làm việc thuộc thẩm quyền chuyển hồ sơ lên BPTNVTKQ cấp huyện Sau hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện BPTNVTKQ cấp huyện có trách nhiệm liên thơng với phịng chun mơn cấp UBND cấp huyện để giải hồ sơ, hồ sơ cần phải tiếp tục liên thơng lên cấp tỉnh giai đoạn BPTNVTKQ cấp huyện có trách nhiệm liên hệ với cấp tỉnh để giải hồ sơ 65 Mơ hình thể qua sơ đồ sau: UBND CẤP TỈNH (BPTNVTKQ Sở, ngành đầu mối) UBND CẤP HUYỆN (BPTNVTKQ) BPTNVTKQ Tổ chức, cá nhân Các công chức xã, phường, thị trấn khơng phân chia theo lĩnh vực (Cơng chức hành chính) - Cơng chức Văn phịng - thống kê - Cơng chức Tài - kế tốn - Cơng chức Địa - xây dựng - Cơng chức Tư pháp - hộ tịch - Cơng chức Văn hóa - xã hội Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND cấp xã 66 Khi liên thông từ cấp xã trực lên cấp tỉnh BPTNVTKQ quan chun mơn cấp tỉnh làm đầu mối có trách nhiệm liên hệ với liên hệ với UBND cấp tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ sau trả kết giải để BPTNVTKQ cấp xã giao trả cho tổ chức, cá nhân Mơ hình thể qua sơ đồ sau: UBND CẤP TỈNH (BPTNVTKQ Sở, ngành làm đầu mối) BPTNVTKQ Tổ chức, cá nhân Các công chức xã, phường, thị trấn không phân chia theo lĩnh vực (Công chức hành chính) - Cơng chức Văn phịng - thống kê - Cơng chức Tài - kế tốn - Cơng chức Địa - xây dựng - Cơng chức Tư pháp - hộ tịch - Cơng chức Văn hóa - xã hội Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND cấp xã 67 Trong chế Một cửa liên thông, cần thiết phải quy định chặt chẽ trách nhiệm quan, trách nhiệm quan làm đầu mối cấp, trách nhiệm cá nhân có thẩm quyền Nếu không quy định rõ ràng, cụ thể dễ gây tắc trách cơng việc Trong Quyết định 93/2007/QĐTTg chưa có điều khoản cụ thể vấn đề Nên Quyết định 93/2007/QĐ-TTg cần ban hành kèm theo quy trình mẫu, sở UBND cấp tỉnh ban hành quy trình cho TTHC thuộc thẩm quyền giải có liên quan đến UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện ban hành quy trình giải hồ sơ có liên quan đến cấp cấp xã, UBND cấp xã ban hành quy trình giải hồ sơ liên quan đến cấp xã Đồng thời, ban hành Quy chế mẫu tổ chức hoạt động BPTNVTKQ cấp, ngành 3.2.12 Khắc phục vấn đề khác Thời gian làm việc Hiện thời gian làm việc UBND cấp xã BPTNVTKQ thường theo ba trường hợp sau: + Bố trí cơng chức BPTNVTKQ tiếp nhận hồ sơ TTHC liên tục hành chính, ngày 08 (4 buổi sáng, buổi chiều) + Chỉ nhận hồ sơ TTHC buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều không giải yêu cầu, hồ sơ TTHC tổ chức, cá nhân + Chia lịch nhận hồ sơ theo lĩnh vực Ví vụ: Thứ 2, thứ nhận hồ sơ Tư pháp-hộ tịch, thứ 3, thứ nhận hồ sơ địa xây dựng, mơi trường, thứ nhận lọai hồ sơ khác Cần thiết quy định thống phải bố trí cơng chức BPTNVTKQ tiếp nhận hồ sơ liên tục theo cách thứ để bảo đảm quan hành nhà nước hoạt động xuyên suốt Khi người dân cần làm hồ sơ thủ tục có cán bộ, cơng chức tiếp nhận hướng dẫn, tránh gây phiền hà người dân đến UBND cấp xã trở không 68 Văn hướng dẫn Văn hướng dẫn TTHC Văn phòng TTHC nhà nước cần ghi rõ quy định pháp luật TTHC đó, nội dung vụ việc tổ chức, cá nhân Đối với thủ tục bao gồm bước thực nào, hồ sơ gồm giấy tờ, tài liệu gì, làm đâu Đối với lọai giấy tờ phải ghi rõ trách nhiệm người cung cấp Giá trị pháp lý văn hướng dẫn TTHC trách nhiệm quan có thẩm quyền giải giấy tờ hồ sơ TTHC Đối với BPTNVTKQ, TTHC thuộc thẩm quyền giải phải có văn hướng dẫn Văn phòng TTHC nhà nước, thủ tục khơng thuộc thẩm quyền giải khuyến khích BPTNVTKQ văn hướng dẫn, cơng chức cấp xã khơng đủ khả hướng dẫn TTHC không thuộc thẩm quyền giải BPTNVTKQ cấp xã Phiếu nhận hồ sơ thông tin trễ hẹn giao trả kết Khi đến ngày hẹn trả kết mà lý đó, hồ sơ TTHC khơng thể giải xong để có kết giao trả cho tổ chức, cá nhân cơng chức phụ trách có trách nhiệm thơng tin đến người nộp hồ sơ hẹn lại ngày khác để giao trả kết Phương thức thơng tin ưu tiên theo thứ tự sau: điện thoại, thư tín, điện tín, email… Cơng khai, minh bạch TTHC quy trình giải Tình trạng cơng khai quy định TTHC hình thức, sơ sài Bảng hướng dẫn nhìn chung cũ kỹ, nội dung Các lọai giấy tờ, biểu mẫu có dán cơng khai người dân sử dụng Về cơng khai, minh bạch q trình, quy trình giải TTHC khơng có Bảo đảm cơng khai rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải công việc nhân dân, quy định pháp luật TTHC, giải công việc liên quan đến nhân dân quyền cấp xã trực tiếp thực theo quy định điều Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, 69 thị trấn Công khai khoản phí, lệ phí, thuế nghĩa vụ tài khác phải đầy đủ, rõ ràng Trang thiết bị trụ sở Bảo đảm sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở đáp ứng yêu cầu cơng việc Trang bị đủ máy vi tính theo yêu cầu thực tế giai đoạn Bảo đảm tất máy vi tính kết nối internet 70 KẾT LUẬN Việt Nam trình chuyển đổi từ hành chế quan liêu bao cấp, kinh tế kế họach hóa tập trung sang hành phục vụ cho kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời thõa mãn yêu cầu trình hội nhập quốc tế Nền hành nhà nước cịn nhiều bất cập, địi hỏi phải có sách kịp thời để hành phát huy hiệu lực, hiệu Cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông thực khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho việc giải yêu cầu nhân dân TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu hành nhà nước quản lý xã hội Tuy nhiên, chế Một cửa, Một cửa liên thông chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Chưa có chế phù hợp với UBND cấp xã nói chung chưa có đặc thù riêng cho quyền xã, thị trấn đơn vị hành sở hịan chỉnh Kỹ giải cơng việc hành cán bộ, cơng chức xã, thị trấn chưa chun nghiệp, cịn nhiều lúng túng Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán bộ, cơng chức cịn hạn chế; thái độ phục vụ cịn tắc trách, khơng thân thiện, thiếu tâm nên cịn thờ ơ, vơ cảm Thông tin TTHC chưa niêm yết đầy đủ, dễ hiểu nên người dân bị phiền hà nhiều, chí khơng biết phải làm để giải TTHC; không mà thông tin thời hạn giải quyết, thơng tin quy trình, q trình giải chưa cơng khai đầy đủ Cán bộ, công chức BPTNVTKQ không nắm hết TTHC, yêu cầu tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền UBND cấp xã nên tiếp nhận hồ sơ TTHC lúng túng việc xác định thẩm quyền Tuy nhiên, chế Một cửa bước đầu tạo chuyển biến tích cực công tác giải TTHC cho tổ chức, cá nhân Do đó, cần tiếp tục áp 71 dụng chế Một cửa Một cửa liên thông gọi chung chế Một cửa Đồng thời phải trao cho Chủ tịch UBND cấp xã có tồn quyền định công tác giải TTHC cho tổ chức, cá nhân Cần thiết thực phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã có tồn quyền việc giải TTHC Thủ tục thuộc phạm vi quản lý nhà nước quyền sở cần có ý kiến quyền sở thuộc thẩm quyền hướng dẫn, tiếp nhận giải BPTNVTKQ thuộc UBND cấp xã Để tránh tình trạng cửa quyền cấp xã, phải xây dựng chế lấy ý kiến tổ chức, cá nhân liên hệ công việc với BPTNVTKQ ý kiến nhân dân địa phương hoạt động CCHC công tác BPTNVTKQ Song song đó, cần đa dạng mơ hình tổ chức quyền cấp xã Cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003 theo hướng quy định chế để HĐND cấp tỉnh định xã, phường, thị trấn tổ chức HĐND xã, phường, thị trấn không tổ chức HĐND Để bảo đảm thẩm quyền thơng suốt thống Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm thành lập máy hành cho họat động có hiệu lực, hiệu địa phương Bảo đảm công tác đạo, điều hành, tổ chức thực sau quán triệt nghiêm Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm tịan họat động hành nhà nước, cụ thể tiếp nhận yêu cầu giải yêu cầu TTHC tổ chức, cá nhân Cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003 theo hướng quy định Chủ tịch UBND cấp xã người có tịan quyền định yêu cầu TTHC tổ chức, cá nhân Bên cạnh đó, cần phải tạo cân kiểm tra UBND cấp huyện nhân dân địa phương Cần có chế cho phép Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền bổ nhiệm Uỷ viên hành cấp xã bên cạnh Chủ tịch UBND cấp xã để công tác thực thi tốt Để nâng cao hiệu hoạt động tính phục vụ cán bộ, cơng chức cấp xã, phải đảm bảo chế trách nhiệm kỷ luật thi hành công vụ trách nhiệm cá nhân, nâng cao trình độ ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, công 72 chức thực công vụ, bảo đảm chế độ sách cán bộ, công chức xã, thị trấn Cần thiết xây dựng công chức chuyên môn không phân biệt lĩnh vực Khi tăng thêm biên chế công chức cho cấp xã, tuyển dụng cơng chức hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý tất loại hồ sơ TTHC định hướng tương lai cấp xã, tất công chức cấp xã tuyển dụng phải đảm bảo thực nhiệm vụ Áp dụng mô hình quản lý theo kết Trên sở áp dụng mơ hình quản lý theo kết quả, cần quy định chi trả phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức dựa kết giải công việc số lượng công việc UBND cấp xã Đồng thời xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công việc giải TTHC cho tổ chức, cá nhân để làm tiêu chí đánh giá kết hịan thành nhiệm vụ cán bộ, công chức cấp xã, đồng thời dựa vào đánh giá lực, nhiệm vụ cán bộ, công chức cấp xã Cần thiết thành lập Văn phòng TTHC nhà nước trực thuộc UBND cấp tỉnh Văn phòng TTHC nhà nước đầu mối công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ hành cho cán bộ, cơng chức, tổ chức, cá nhân tòan tỉnh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Ban đạo cải cách hành Chính phủ, Báo cáo số 01/BC-BCĐCCHC ngày 27/4/2006 tổng kết thực giai đọan I (2001-2005) Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đọan 2001-2010 phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành giai đọan II (2006-2010) Ban đạo cải cách hành tỉnh Bến Tre, Báo cáo số 59/BC-CCHC ngày 15/7/2005 tình hình triển khai thực Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ 03 cấp tỉnh, huyện, xã Bộ Nội vụ, Báo cáo số 2770/BC-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2004 sơ kết năm thực chế “một cửa” theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ Bộ Nội vụ, Cơng văn số 2732/BNV-CCHC ngày 26/10/2004 việc thực chế cửa UBND cấp xã Bộ Tài chính, Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc quan nhà nước xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ, Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ, Bộ Tài Bộ Lao động-thương binh-xã hội, Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 05 năm 2004 hướng dẫn thực Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 Chính phủ chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ, Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 hướng dẫn thực Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ Bộ Nội vụ Bộ Tài chính, Thơng tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm cán bộ, công chức, viên chức 10 Chính phủ, Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị nhà nước thi hành nhiệm vụ, cơng vụ 11 Chính phủ, Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 12 Chính phủ, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn 13 Chính phủ, Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức quy định hành 14 Chính phủ, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Chính phủ, Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch cấu thành viên UBND cấp 15 Chính phủ, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang 16 Chính phủ, Nghị số 38/CP ngày 04/5/1994 cải cách bước thủ tục hành việc giải cơng việc cơng dân tổ chức 17 Chính phủ, Nghị số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khố X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước 18 HĐND tỉnh Bến Tre, Nghị 47/2005/NQ-HĐND ngày 12/10/2005 việc phê duyệt Đề án cải cách hành giai đoạn II (2006-2010) 19 HĐND tỉnh Bến Tre, Nghị số 03/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008 việc quy định chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết cấp áp dụng chế “một cửa” 20 HĐND tỉnh Bến Tre, Nghị số 05/2009/NQ-HĐND ngày 13/02/2009 việc quy định chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết cấp áp dụng chế “một cửa” 21 HĐND tỉnh Bến Tre, Nghị số 07/2009/NQ-HĐND ngày 13 tháng 02 năm 2009 quy định mức khoán chi hành thực năm 2009 2010 22 Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 23 Quốc hội, Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 24 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bến Tre, Báo cáo số 09/BC-THĐA ngày 27/7/2006 tổng kết thực Đề án thí điểm chế cửa liên thông ba cấp từ xã đến tỉnh lĩnh vực đăng ký kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà trọ địa bàn Thị xã Bến Tre 25 Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre, Báo cáo số 47/BC-SXD ngày 26/9/2006 tổng kết thực Đề án thí điểm chế cửa liên thông từ xã đến tỉnh lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng nhà địa bàn Thị xã Bến Tre 26 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 ban hành Quy chế thực chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương 27 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 30/QĐ-TTg 10 tháng 01 năm 2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hố thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 28 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 phê duyệt Kế hoạch thực Đề án Đơn giản hoá TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 29 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương 30 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1441/2008/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước 31 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 20012010 32 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc quan cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 33 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 mở rộng thí điểm khốn biên chế kinh phí quản lý hành 34 UBND tỉnh Bến Tre, Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 08/8/2005 tổng kết Chương trình cải cách hành giai đoạn I năm 2001-2005, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II năm 2006-2010 35 UBND tỉnh Bến Tre, Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 15/5/2009 kết thực Đề án CCHC giai đoạn II (2006-2010) bổ sung giải pháp tiếp tục thực 36 UBND tỉnh Bến Tre, Chỉ thị số 14/CT-UB ngày 02/12/2003 việc tăng cường lãnh đạo UBND cấp, sở, ngành tỉnh công tác cải cách hành địa bàn tỉnh Bến Tre 37 UBND tỉnh Bến Tre, Chỉ thị 15/2007/CT-UBND ngày 02/7/2007 việc tăng cường cơng tác cải cách hành giai đoạn II ( 2006 - 2010) 38 UBND tỉnh Bến Tre, Đề án số 28/ĐA-UBND ngày 04/01/2006 việc cải cách hành giai đoạn II từ năm 2006-2010 39 UBND tỉnh Bến Tre, Kế hoạch số 2028/KH-UBND việc triển khai Đề án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 40 UBND tỉnh Bến Tre, Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 10/01/2008 đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước 41 UBND tỉnh Bến Tre, Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 19/01/2009 việc thực nhiệm vụ cải cách hành năm 2009 42 UBND tỉnh Bến Tre, Quyết định số 1804/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng năm 2006 việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, tuyển dụng cán chuyên trách công chức xã, phường, thị trấn 43 UBND tỉnh Bến Tre, Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 07 tháng năm 2007 thành lập Ban Điều hành Đề án Đơn giản hóa TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 Tổ Thư ký giúp việc Ban Điều hành 44 UBND tỉnh Bến Tre, Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 việc giải thể Ban đạo CCHC cấp tỉnh 45 UBND tỉnh Bến Tre, Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 16 tháng năm 2008 việc giải thể Ban Điều hành Đề án Đơn giản hóa TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 Tổ Thư ký giúp việc Ban Điều hành; thành lập Tổ công tác thực Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 46 UBND tỉnh Bến Tre, Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2008 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 16 tháng năm 2008 UBND tỉnh Bến Tre 47 UBND tỉnh Bến Tre, Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 24 tháng năm 2009 việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở xã, phường, thị trấn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2009-2015 48 UBND tỉnh Bến Tre, Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 12/3/2008 phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre giai đoạn 20072015 định hướng đến 2020 49 UBND tỉnh Bến Tre, Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 29/3/2006 việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền CCHC II DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X, NXB Chính trị quốc gia, 2007 51 Nguyễn Phước Thọ (2003), Thực trạng giải pháp nâng cao kỷ luật hành giai đọan nay, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (tháng 12/2003) 52 Huỳnh Duy Nhân, http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=4 204&Itemid=37 ... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA Ở UBND XÃ, THỊ TRẤN 3.1 Các định hướng hòan thiện chế Một cửa 3.1.1 Tiếp tục áp dụng chế Một cửa chế Một cửa liên thông gọi chung chế Một cửa Cơ chế Một. .. UBND XÃ, THỊ TRẤN TẠI TỈNH BẾN TRE CHƯƠNG 3: CÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA Ở UBND XÃ, THỊ TRẤN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ,... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA Ở UBND XÃ, THỊ TRẤN 3.1 Các định hướng hòan thiện chế Một cửa 41 3.1.1 Tiếp tục áp dụng chế Một cửa chế Một cửa liên thông gọi chung chế Một cửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế một cửa ở UBND xã, thị trấn thực trạng và giải pháp hòan thiện (từ thực tiễn tỉnh bến tre) , Cơ chế một cửa ở UBND xã, thị trấn thực trạng và giải pháp hòan thiện (từ thực tiễn tỉnh bến tre)