0

Các vấn đề pháp lý của hộp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử của tòa án và trọng tài tại việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)

206 2 0
  • Các vấn đề pháp lý của hộp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử của tòa án và trọng tài tại việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO o0o - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM Mã số: Chủ nhiệm đề tài: TS PHAN HUY HỒNG TP HỒ CHÍ MINH 11/2011 NHĨM NGHIÊN CỨU TS Phan Huy Hồng (Chủ nhiệm đề tài) ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Thành viên) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS 1995 Bộ luật Dân ngày 28/11/1995 BLDS 2005 Bộ luật Dân (Luật số 33/2005/QH11) ngày 14/6/2005 BLTTDS Bộ luật Tố tụng dân (Luật số 24/2004/QH11) ngày 15/6/2004 LDN 1999 Luật Doanh nghiệp (Luật số 13/1999/QH10) ngày 12/6/1999 LDN 2005 Luật Doanh nghiệp (Luật số 60/2005/QH11) ngày 29/11/2005 Luật HTX 2003 Luật Hợp tác xã (Luật số 18/2003/QH11) ngày 26/11/2003 LTM 1997 Luật Thương mại ngày 10/5/1997 LTM 2005 Luật Thương mại (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/6/2005 Nghị số 04/2003/NQ-HĐTP Nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 04/2003/NQHĐTP ngày 27/5/2003 hướng dẫn áp dụng số quy định pháp luật việc giải vụ án kinh tế Pháp lệnh HĐKT 1989 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao MỤC LỤC (TỔNG QUÁT) Lời nói đầu Chương Vấn đề luật áp dụng hợp đồng mua bán hàng hóa 1.1 Nhận diện vấn đề luật áp dụng hợp đồng mua bán hàng hóa 1.2 Thực tiễn tài phán tòa án, trọng tài thương mại vấn đề luật áp dụng hợp đồng mua bán hàng hóa 10 1.3 Nhận xét chung 16 Chương Chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa tư cách đương tố tụng 18 2.1 Các vấn đề pháp lý chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa tư cách đương tố tụng 18 2.2 Thực tiễn tài phán liên quan đến tư cách đương tố tụng 21 2.3 Nhận xét chung 28 Chương Vấn đề hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa 31 3.1 Các vấn đề pháp lý hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa 31 3.2 Thực tiễn tài phán hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa 34 3.3 Nhận xét chung 45 Chương Vấn đề hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng 47 4.1 Các vấn đề pháp lý hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng 47 4.2 Thực tiễn tài phán hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng 56 4.3 Nhận xét chung………………………………………………………………………………79 Chương Vấn đề giao nhận hàng hóa hợp đồng mua bán hàng hóa……………… 81 5.1 Các vấn đề pháp lý giao nhận hàng hóa hợp đồng mua bán hàng hóa 81 5.2 Thực tiễn tài phán giao nhận hàng hóa 85 5.3 Nhận xét chung 95 Chương Vấn đề toán tiền hàng hợp đồng mua bán hàng hóa 98 6.1 Các vấn đề pháp lý nghĩa vụ toán tiền hàng 98 6.2 Thực tiễn tài phán nghĩa vụ toán tiền hàng quyền tạm ngừng toán tiền hàng 101 6.3 Nhận xét chung 118 Chương Chế tài vi phạm nghĩa vụ hợp đồng quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa 121 7.1 Các vấn đề pháp lý chế tài vi phạm nghĩa vụ hợp đồng 121 7.2 Thực tiễn tài phán liên quan đến chế tài thương mại 139 7.3 Nhận xét chung…………………………………………………………………………… 162 Chương Vấn đề khiếu nại vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa 167 8.1 Về chế định khiếu nại pháp luật hợp đồng hoạt động thương mại 167 8.2 Thực tiễn tài phán chế định khiếu nại 172 8.3 Nhận xét chung…………………………………………………………………………… 179 Kết luận kiến nghị 182 Danh mục tài liệu tham khảo Danh mục án, phán trọng tài MỤC LỤC (CHI TIẾT) Lời nói đầu Chương Vấn đề luật áp dụng hợp đồng mua bán hàng hóa 1.2 Nhận diện vấn đề luật áp dụng hợp đồng mua bán hàng hóa 1.1.1 Hợp đồng mua bán hàng hóa hay hợp đồng mua bán tài sản 1.1.2 Áp dụng quy định Bộ luật Dân hợp đồng mua bán hàng hóa 1.2 Thực tiễn tài phán tòa án, trọng tài thương mại vấn đề luật áp dụng hợp đồng mua bán hàng hóa 10 1.2.1 Áp dụng LTM hay BLDS 10 1.2.2 Áp dụng LTM số quy định BLDS 12 1.2.3 Áp dụng LTM 1997 hay LTM 2005 15 1.3 Nhận xét chung 16 Chương Chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa tư cách đương tố tụng 18 2.2 Các vấn đề pháp lý chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa tư cách đương tố tụng 18 2.1.1 Tư cách chủ thể hợp đồng 18 2.1.2 Tư cách đương tố tụng 20 2.2 Thực tiễn tài phán liên quan đến tư cách đương tố tụng 21 2.2.1 Tư cách đương tố tụng chủ doanh nghiệp tư nhân 21 2.2.2 Tư cách đương tố tụng chủ hộ kinh doanh 24 2.2.3 Tư cách đương công ty vụ án giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng ký kết với chi nhánh công ty 26 2.3 Nhận xét chung 28 Chương Vấn đề hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa 31 3.1 Các vấn đề pháp lý hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa 31 3.2 Thực tiễn tài phán hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa 34 3.2.1 Hợp đồng mua bán hàng hóa xác lập hay chưa 34 3.2.2 Hợp đồng vô hiệu người ký kết khơng có quyền đại diện 36 3.2.3 Hợp đồng có thỏa thuận giá cả, toán ngoại tệ 39 3.2.4 Hợp đồng mua bán hàng hóa vơ hiệu bên giao dịch khơng có đăng ký kinh doanh 41 3.3 Nhận xét chung 45 Chương Vấn đề hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng 47 4.1 Các vấn đề pháp lý hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng 47 4.1.1 Căn xác định hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng 47 4.1.2 Trách nhiệm bên bán hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng 49 4.1.3 Quyền bên mua trường hợp bên bán giao hàng không phù hợp với hợp đồng 52 4.2 Thực tiễn tài phán hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng 56 4.2.1 Tài phán xác định hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng 56 4.2.2 Tài phán trách nhiệm bên bán hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng 65 4.2.3 Tài phán quyền bên mua trường hợp bên bán giao hàng không phù hợp với hợp đồng 71 4.3 Nhận xét chung………………………………………………………………………………79 Chương Vấn đề giao nhận hàng hóa hợp đồng mua bán hàng hóa……………… 81 5.1 Các vấn đề pháp lý giao nhận hàng hóa hợp đồng mua bán hàng hóa 81 5.1.1 Nghĩa vụ giao hàng bên bán 81 5.1.2 Nghĩa vụ nhận hàng bên mua 84 5.2 Thực tiễn tài phán giao nhận hàng hóa 85 5.2.1 Tài phán nghĩa vụ giao hàng thời hạn, địa điểm phương thức theo hợp đồng bên bán 85 5.2.2 Tài phán nghĩa vụ nhận hàng bên mua 92 5.3 Nhận xét chung 95 Chương Vấn đề toán tiền hàng hợp đồng mua bán hàng hóa 98 6.1 Các vấn đề pháp lý nghĩa vụ toán tiền hàng 98 6.1.1 Căn phát sinh nội dung nghĩa vụ toán tiền hàng 98 6.1.2 Bản chất quyền tạm ngừng toán tiền hàng 99 6.1.3 Các trường hợp tạm ngừng toán tiền hàng cụ thể 100 6.2 Thực tiễn tài phán nghĩa vụ toán tiền hàng quyền tạm ngừng toán tiền hàng 101 6.2.1 Tài phán cứ, điều kiện thời điểm phát sinh nghĩa vụ toán tiền hàng 101 6.2.2 Tài phán quyền tạm ngừng toán tiền hàng 111 6.3 Nhận xét chung 118 Chương Chế tài vi phạm nghĩa vụ hợp đồng quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa 121 7.1 Các vấn đề pháp lý chế tài vi phạm nghĩa vụ hợp đồng 121 7.1.1 Khái quát chế tài thương mại 121 7.1.2 Về loại chế tài hoạt động thương mại 123 7.1.2.1 Chế tài buộc thực hợp đồng 124 7.1.2.2 Chế tài phạt vi phạm 127 7.1.2.3 Chế tài bồi thường thiệt hại 129 7.1.2.4 Chế tài tạm ngừng thực hợp đồng 133 7.1.2.5 Chế tài đình thực hợp đồng 134 7.1.2.6 Chế tài hủy bỏ hợp đồng 135 7.1.2.7 Các chế tài khác theo thỏa thuận bên hợp đồng 138 7.2 Thực tiễn tài phán liên quan đến chế tài thương mại 139 7.2.1 Tài phán chế tài buộc thực hợp đồng 139 7.2.2 Tài phán chế tài hủy hợp đồng 146 7.2.3 Tài phán chế tài phạt vi phạm 148 7.2.4 Tài phán chế tài bồi thường thiệt hại 153 7.2.5 Tài phán quyền yêu cầu trả tiền lãi chậm toán 160 7.3 Nhận xét chung…………………………………………………………………………… 162 Chương Vấn đề khiếu nại vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa 167 8.1 Về chế định khiếu nại pháp luật hợp đồng hoạt động thương mại 167 8.1.1 Chế định khiếu nại pháp luật nước quốc tế 167 1.2 Chế định khiếu nại pháp luật hợp đồng kinh tế, thương mại Việt Nam 169 8.2 Thực tiễn tài phán chế định khiếu nại 172 8.2.1 Tài phán chế định khiếu nại LTM 1997 172 8.2.2 Tài phán chế định khiếu nại LTM 2005 177 8.3 Nhận xét chung………………………………………………………………………………179 Kết luận 182 Danh mục tài liệu tham khảo Danh mục án, phán trọng tài LỜI NÓI ĐẦU Đặt vấn đề Hoạt động mua bán hàng hóa xem hoạt động phổ biến thường xuyên hoạt động thương mại Hàng hóa mua bán đa dạng Quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa theo đa dạng Tranh chấp phát sinh từ liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa mà thuộc loại tranh chấp phổ biến, thường xuyên đa dạng loại tranh chấp thương mại Tuy nhiên, qua công tác giảng dạy, nghiên cứu, hoạt động tư vấn tham gia tranh tụng mình, Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, thực tiễn hợp đồng không trọng việc dự liệu khả xảy tình bất thường q trình thực hợp đồng Chính điều tiềm tàng nguy xảy tranh chấp thiệt hại Ngay pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng, bắt đầu thời kỳ đổi mới, mặt tìm cách dần khỏi tư pháp lý chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, mặt khác chịu ảnh hưởng đậm nét chế kinh tế Để chuẩn bị bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế cách sâu rộng, pháp luật hợp đồng buộc phải chuyển để hội nhập, đồng thời đứng trước phải đối mặt với vấn đề mẻ Thực tiễn hợp đồng đa dạng, tính phức tạp lĩnh vực pháp luật hợp đồng trình đổi hội nhập phản ánh đậm nét thực tiễn xét xử tòa án, trọng tài thương mại tranh chấp hợp đồng Một phần tư kỷ kể từ thời điểm bắt đầu trình đổi trơi qua Thời gian đủ phép đánh giá một chặng đường phát triển pháp luật hợp đồng Và lúc thời điểm phù hợp để phân tích, đánh giá rút học cho chặng đường Chính vậy, Nhóm nghiên cứu định chọn cách tiếp cận từ thực tiễn xét xử tòa án, trọng tài thương mại tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa để đồng thời thực đánh giá việc áp dụng luật quan xét xử, chủ thể tham gia hợp đồng để đánh giá hiệu luật ban hành Công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm phán trọng tài có cơng cụ hỗ trợ đáng tin cậy cho họ thực yêu cầu áp dụng thống pháp luật (một yêu cầu nguyên tắc pháp chế), nhu cầu luật gia hoạt động tư vấn, tranh tụng có cẩm nang cho hoạt động tư vấn thiết lập quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa, bảo vệ quyền lợi ích thương nhân đại diện tranh chấp phát sinh từ liên quan đến loại hợp đồng Đồng thời, cơng trình nghiên cứu cung cấp thêm luận chứng khoa học phục vụ cho việc khơng ngừng hồn thiện lĩnh vực pháp luật hợp đồng nói chung pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa nói riêng 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đến nay, theo thông tin mà Nhóm nghiên cứu thu thập chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học cơng bố nghiên cứu chuyên biệt vấn đề pháp lý hợp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử tòa án trọng tài thương mại Việt Nam Tuy nhiên, có nhiều tác giả cơng bố cơng trình nghiên cứu pháp luật hợp đồng nói chung, pháp luật hợp đồng lĩnh vực kinh doanh, thương mại nói riêng Cũng có số tác giả tiếp cận vấn đề pháp luật hợp đồng từ góc độ thực tiễn giải tranh chấp Các cơng trình xuất nhiều hình thức đa dạng báo khoa học, sách tham khảo, sách chun khảo Các cơng trình nguồn tài liệu tham khảo hữu ích Nhóm nghiên cứu q trình thực đề tài Dưới Nhóm nghiên cứu nêu số tài liệu có đề cập đến vấn đề liên quan đến đề tài: TS Đỗ Văn Đại (2008), Luật hợp đồng Việt Nam – Bản án bình luận án, Nxb Chính trị quốc gia: Cuốn sách chuyên khảo đề cập vấn đề Luật hợp đồng Việt Nam thơng qua bình luận án chọn lọc, có nhiều án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa PGS.TS Hồng Ngọc Thiết (2002), Tranh chấp từ hợp đồng xuất nhập – Án lệ trọng tài kinh nghiệm, Nxb Chính trị quốc gia: Cuốn sách bình luận 20 phán trọng tài đưa khuyến nghị nhằm tránh tranh chấp giải tranh chấp từ liên quan đến hợp đồng xuất nhập cách có hiệu Bùi Ngọc Hồng (2004), “Điều khoản giá vấn đề giao kết hợp đồng theo quy định Công ước Viên 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6(25)/2004, tr 24-31: Bài báo khoa học làm rõ vấn đề hợp đồng mua bán hàng hóa theo Cơng ước xem giao giao kết bên khơng có thỏa thuận điều khoản giá Đây vấn đề mà pháp luật hợp đồng nói chung pháp luật hợp đồng hoạt động kinh doanh, thương mại Việt Nam nhìn nhận khác Phan Huy Hồng (2005), “Bàn lực pháp luật pháp nhân kinh doanh”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 5/2005, tr 54-59; Phan Huy Hồng (2009), “Thời hạn khiếu nại hoạt động thương mại: Pháp luật, thực tiễn tài phán quan điểm”, Tạp chí NCLP, số (145), tháng 4/2009, tr 44-51; Phan Huy Hồng (2010), “Nguyên tắc lỗi pháp luật thương mại Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 11(270)/2010, trang 19-33: Ba báo khoa học tác giả đề cập đến vấn đề liên quan mật thiết tới vấn đề pháp lý hợp đồng mua bán hàng hóa lực chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa, chức chế định khiếu nại quan hệ hợp đồng hoạt động thương mại nói chung hợp đồng mua bán hàng hóa nói riêng, vấn đề lỗi có phải điều kiện chế tài bồi thường thiệt hại hay khơng Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) (2007), Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DANIDA, Cẩm nang hợp đồng thương mại, Hà Nội: Cuốn sách biên soạn tập thể tác giả gồm chuyên gia lĩnh vực pháp luật kinh tế chủ trì chịu trách nhiệm nội dung LS Trần Hữu Huỳnh, đề cập đến vấn đề chung pháp luật hợp đồng số loại hợp đồng hoạt động thương mại Cuốn sách cung cấp kiến thức rất thực tế cho người hoạt động thực tiễn bao gồm doanh nhân luật sư tư vấn LS Trần Hữu Huỳnh (chủ biên) (2003), 50 phán trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Hà Nội: Cuốn sách bình luận 50 phán trọng tài quốc tế tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại, có tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa qua cung cấp tranh sinh động thực tiễn hợp đồng hoạt động thương mại nói chung hợp đồng mua bán hàng hóa nói riêng thực tiễn giải tranh chấp LS Trần Hữu Huỳnh (chủ biên) (2007), Các định trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Tư pháp, 2007: Tiếp nối thành công sách xuất năm 2003 nêu trên, sách bình luận 50 phán trọng tài quốc tế tranh chấp hoạt động thương mại, có tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, qua đề cập đến số khía cạnh pháp lý khác mà sách trước chưa có dịp đề cập Ngồi tổng hợp ý kiến chuyên gia dự án Luật Thương mại 2005 cung cấp thêm nguồn tư liệu tham khảo cho đề tài nghiên cứu Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu nhằm đạt đánh giá, đúc kết thực tiễn xét xử tòa án, trọng tài thương mại Việt Nam tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa để thơng qua rút kết luận tính thống nhất, thiếu thống áp dụng pháp luật, khả hình thành án lệ số vấn đề pháp lý hợp đồng mua bán hàng hóa, nhu cầu địi hỏi khách quan việc hồn thiện quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa, đưa khuyến nghị hữu ích cho luật gia tư vấn, tranh tụng thương nhân việc thiết lập, quản lý xử lý tranh chấp hợp đồng loại Đối tượng nghiên cứu vấn đề pháp lý hợp đồng mua bán hàng hóa, đặc biệt vấn đề nhiều ý kiến học thuật khác áp dụng chưa thống chưa quán thực tiễn tài phán tòa án trọng tài thương mại Việt Nam Phạm vi nghiên cứu bao gồm án, định tòa án cấp, địa phương, phán trọng tài thương mại tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa mà nhóm nghiên cứu thu thập với số lượng đủ lớn từ nguồn tuyển tập án, phán trọng tài xuất bản, từ trang web cá nhân, tổ chức cung cấp thơng tin miễn phí cung ứng dịch vụ pháp lý, hay thu thập cách trực tiếp từ tòa án, trọng tài từ hoạt động tư vấn, tranh tụng thành viên Nhóm nghiên cứu Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu nghiên cứu án, định tòa án, phán trọng tài tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa sở áp dụng pháp luật Việt Nam, đối tượng nghiên cứu vấn đề pháp lý hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam Phạm vi nghiên cứu bao gồm văn pháp luật có hiệu lực thời kỳ khác nhau, kể văn hướng dẫn áp dụng pháp luật Hội đồng thẩm phán TANDTC, quan điểm khoa học công bố sách, báo khoa học v.v Các mục tiêu nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu muốn đạt bao gồm: Thứ nhất, làm rõ vấn đề pháp lý hợp đồng mua bán hàng hóa cách có hệ thống sở phân tích pháp luật, thực tiễn hợp đồng, thực tiễn xét xử tòa án trọng tài thương mại Việt Nam tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa Thứ hai, đánh giá hiệu bất cập quy định pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa Thứ ba, đánh giá mức độ thống hay không thống việc áp dụng pháp luật tòa án, trọng tài thương mại để giải tranh chấp Thứ tư, đánh giá mức độ thống quan điểm học thuật quan điểm xét xử tòa án, trọng tài thương mại Thứ năm, đưa khuyến cáo hữu ích cho thương nhân liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa Thứ sáu, thơng qua đưa quan điểm khoa học quy định pháp luật, việc áp dụng pháp luật để giải tranh chấp, góp phần hoàn thiện pháp luật hợp đồng Phương pháp nghiên cứu Đối với việc phân tích án, định tịa án, phán trọng tài, Nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp bình luận án Theo đó, nội dung mục “nhận thấy” án, định tòa án hay mục “sự việc” phán trọng tài xem “sự việc khách quan” Nhóm nghiên cứu phân tích, đánh giá việc áp dụng pháp luật tòa án, trọng tài sở “sự việc khách quan” xác định Việc phân tích, đánh giá việc áp dụng pháp luật tòa án hay trọng tài thương nguyên tắc tuân thủ pháp luật, nguyên tắc độc lập tòa án, trọng tài, nguyên tắc áp dụng pháp luật thống yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức thẩm phán, trọng tài bối cảnh, trình độ phát triển 186 Thứ bảy, nhóm vấn đề chế tài vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mua bán hàng hóa: Kết nghiên cứu cho thấy, tranh chấp phần nhiều liên quan đến chế tài buộc thực hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng, phạt vi pham, bồi thường thiệt hại liên quan đến tiền lãi chậm tốn Trong số án tịa án, phán trọng tài thương mại thu thập khơng có tranh chấp liên quan đến chế tài tạm ngừng thực hợp đồng đình thực hợp đồng Liên quan đến chế tài tạm ngừng thực hợp đồng nhận thấy thực tế quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa việc tạm ngừng thực nghĩa vụ bên bên chưa thực nghĩa vụ tương ứng phổ biến Ví dụ, bên mua chậm toán khoản tiền đặt cọc 30% giá trị hợp đồng “ngay sau ký kết hợp đồng” nên việc giao hàng bên bán lùi lại thời hạn tương ứng với khoảng thời gian từ ký kết hợp đồng bên mua tốn khoản tiền đặt cọc Bởi vậy, trường hợp bên mua khiếu nại bên bán giao hàng chậm Cịn trường hợp bên mua khơng chấp nhận nhận hàng tốn cho hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng tranh chấp bên liên quan đến vấn đề hàng hóa có phù hợp với hợp đồng hay khơng Khi hàng hóa xác định phù hợp với hợp đồng bên mua bị coi vi phạm nghĩa vụ nhận hàng, nghĩa vụ toán phải chịu tiền lãi chậm tốn Cịn ngược lại việc bên mua chưa tốn khơng bị coi vi phạm hợp đồng khơng phải chịu tiền lãi chậm tốn Như vậy, trường hợp hợp trên, bên tịa án, trọng tài khơng trực tiếp đề cập đến chế tài tạm ngừng thực hợp đồng, thực chất xem xét đến vấn đề theo cách ngầm định Đối với chế tài đình thực hợp đồng có khả phát sinh tranh chấp liên quan chế tài áp dụng hợp đồng mua bán hàng hóa chủ yếu thỏa thuận giao hàng lần Đối với loại hợp đồng giao hàng lần, hàng hóa khơng giao giao khơng phù hợp với hợp đồng việc áp dụng chế tài hủy hợp đồng phù hợp phổ biến Nhưng loại hợp đồng mua bán hàng hóa thỏa thuận giao hàng theo đợt việc áp dụng chế tài đình thực hợp đồng phù hợp Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu khơng thu thập án tịa án hay phán trọng tài giải tranh chấp việc đình thực hợp đồng mua bán hàng hóa Đối với việc giải tranh chấp liên quan đến chế tài lại buộc thực hợp đồng, hủy hợp đồng, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại tranh chấp tiền lãi chậm tốn thực tiễn xét xử sống động Thực tiễn giải tranh chấp cấp tòa án sơ thẩm phúc thẩm cho thấy nhiều bất việc áp dụng pháp luật Nhưng định giám đốc thẩm thể đường lối xét xử rõ ràng, quán khoa học Liên quan đến chế tài buộc thực hợp đồng thấy thực tiễn xét xử góp phần cụ thể hóa quy định biện pháp buộc thực hợp đồng 187 cách “dùng biện pháp khác để hợp đồng thực hiện” theo quy định Điều 223 LTM 1997, Điều 297 LTM 2005 Đối với chế tài phạt vi phạm thấy tịa án xác xem xét chấp nhận yêu cầu phạt vi phạm bên có thỏa thuận việc phạt vi phạm Khi bên có thỏa thuận phạt vi phạm mà không thỏa thuận mức phạt vi phạm không thống với mức phạt, tịa án áp dụng mức phạt tối đa không 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm theo quy định Điều 228 LTM 1997 Điều 301 LTM 2005, phiên tòa đương yêu cầu phạt vi phạm với mức phạt với mức phạt cao Khi bên thỏa thuận mức phạt cao mức phạt tối đa quy định hai điều khoản tòa án áp dụng mức phạt tối đa theo luật định Tuy nhiên việc Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn tòa án giao xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm (trong định giám đốc thẩm số 03/2009/KDTM-GĐT ngày 09/04/2009) rằng, “cần yêu cầu đương cung cấp lại tài liệu chứng minh thiệt hại thực tế xảy ra, có đầy đủ xem xét giảm phần mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng” cho bị đơn, lại khơng có pháp luật Bởi LTM 2005 (và LTM 1997) không quy định việc xét giảm phần mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, trường hợp miễn trách nhiệm (miễn chịu phạt vi phạm) quy định Điều 294 LTM 2005 Có thể trường hợp tịa án xét xử giám đốc thẩm nhận định “theo qn tính”, trước Điều 40 Pháp lệnh HĐKT 1989 có quy định việc bên vi phạm hợp đồng kinh tế xét giảm trách nhiệm tài sản số trường hợp Đối với chế tài bồi thường thiệt hại thực tiễn xét xử tịa án thể chưa quán, đặc biệt việc nhận định xem thiệt hại thiệt hại thực tế Tuy nhiên, định giám đốc thẩm số 05/2004/HĐTP-DS ngày 25/3/2004 Hội đồng thẩm phán TANDTC có hướng dẫn phù hợp với quy định pháp luật xác định thiệt hại cần tòa án lưu ý giải yêu cầu bồi thường thiệt hại Ngồi nhận thấy rằng, kể án tòa án áp dụng LTM 2005 suy đoán bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng có lỗi Điều khơng phù hợp với quan điểm nhóm nghiên cứu Tuy nhiên, tất án tòa án xem xét việc suy đốn lỗi vơ hại Trường hợp ngược lại, tòa án nhận định bên vi phạm hợp đồng khơng có lỗi (ngồi trường hợp miễn trách nhiệm) nên chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, chưa xuất Liên quan đến yêu cầu trả tiền lãi chậm tốn thấy tịa án thừa nhận tính hợp pháp thỏa thuận mức tiền lãi chậm toán Chưa thấy trường hợp thỏa thuận mức tiền lãi chậm toán bị coi “trái đạo đức xã hội” mức tiền lãi thỏa thuận cao Trường hợp bên không thỏa thuận việc bên vi phạm phải chịu tiền lãi chậm tốn hay có thỏa thuận việc khơng thỏa thuận mức tiền lãi tòa án chấp 188 nhận yêu cầu trả tiền lãi đương đưa yêu cầu nằm phạm vi mức tiền lãi theo quy định LTM 1997 hay LTM 2005 Ngoài vu án xem xét phạm vi nghiên cứu không xuất trường hợp bên hợp đồng có thỏa thuận biện pháp khác có tính chất chế tài đề câp khoản Điều 292 LTM 2005 Đối với nhóm vấn đề này, Nhóm nghiên cứu khuyến nghị quan xét xử chấp nhận quan điểm khoa học, theo phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại không bao gồm yếu tố “lỗi” Nhóm nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm câu khoản vào quy định Điều 303 LTM 2005 phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại với nội dung sau: “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh có đủ nêu trên, không phụ thuộc việc bên vi phạm có lỗi hay khơng” Quy định bổ sung giúp làm rõ ý chí lập pháp giúp việc áp dụng pháp luật xác quán Thứ tám, vấn đề khiếu nại vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa: Thực tiễn tài phán quy định khoản Điều 241 LTM 1997, theo “quá thời hạn khiếu nại, bên có quyền lợi bị vi phạm quyền khởi kiện Trọng tài, Tịa án có thẩm quyền“, cho thấy quy định khơng tịa án áp dụng câu chữ Một mặt, thực tế khơng tịa án trả lại đơn kiện ngun đơn quyền khởi kiện khơng khiếu nại thời hạn khiếu nại Mặt khác tòa án khơng thể trả lại đơn kiện khơng thuộc trường hợp trả lại đơn kiện theo pháp luật tố tụng (Điều 168 BLTTDS) Các tòa án hay trọng tài bác đơn kiện thông qua án hay định trọng tài Ngoài định giám đốc thẩm, Hội đồng thẩm phán TANDTC cho xét xử vụ án, tòa án cấp phải xem xét nguyên đơn bị đơn thực quyền khiếu nại thời hạn thỏa thuận theo luật định hay không mà không phụ thuộc vào việc nguyên đơn hay bị đơn bác bỏ yêu cầu bên lý bên khơng thực quyền khiếu nại hay không Việc Điều 318 LTM 2005 không quy định “quá thời hạn khiếu nại, bên có quyền lợi bị vi phạm quyền khởi kiện Trọng tài, Toà án có thẩm quyền” cho thấy nhà làm luật nhận thức quy định bất hợp lý Bởi quy định khoản Điều 241 LTM 1997 làm chế định khiếu nại có chức tương tự chế định thời hiệu khởi kiện, nghĩa tước quyền khởi kiện bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm bỏ qua thời hạn hay thời hiệu Nhưng quy định Điều 318 LTM 2005 lại túy quy định thời hạn khiếu nại, mà không quy định hậu việc bỏ qua thời hạn khiếu nại Do tài liệu lập pháp không cho thấy rõ chủ ý nhà lập pháp nên nghiên cứu đưa giả thiết trình bày Trong tỏ hợp lý giả thiết, theo nhà làm Luật Thương mại 2005 cho rằng, bên có quyền lợi bị vi phạm không khiếu nại thời hạn khiếu nại coi chấp nhận vi phạm bên vi phạm, quyền viện dẫn vi phạm bên vi phạm Trong trường 189 hợp bên có quyền lợi bị vi phạm có quyền khởi kiện thời hiệu khởi kiện Tòa án không trả lại đơn kiện trường hợp hết thời hiệu khởi kiện, phải bác (bằng án) yêu cầu bên bị vi phạm bên vi phạm phản đối việc viện dẫn vi phạm Áp dụng pháp luật trước hết phù hợp với lơgíc pháp lý, bên cạnh phù hợp với chế định khiếu nại Bộ luật Thương mại lớn nêu trên, với luật mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) Như vậy, quy định Điều 318 LTM 2005 mặt kỹ thuật lập pháp khơng hồn hảo, hồn tồn áp dụng theo ý nghĩa nêu Tuy nhiên, thực tiễn tài phán quy định Điều 318 LTM 2005 cho thấy, quan điểm tịa án hậu việc khơng khiếu nại thời hạn khiếu nại bất Bởi vậy, hữu ích cho việc áp dụng thống pháp luật Hội đồng thẩm phán TANDTC sớm có hội phán vấn đề thơng qua định giám đốc chủ động thông qua nghị việc áp dụng luật tương tự Nghị số 04/2003/NQ-HĐTP trước Nhưng tốt hết làm rõ vấn đề quy định pháp luật Bởi vậy, Nhóm nghiên cứu đề xuất đưa quy định hành Điều 318 LTM 2005 vào khoản bổ sung thêm khoản với nội dung sau: “Bên bị vi phạm quyền viện dẫn vi phạm bên vi phạm không khiếu nại hành vi vi phạm thời hạn khiếu nại” Tóm lại, với kết nghiên cứu trình bày đây, Nhóm nghiên cứu muốn cung cấp tài liệu tham khảo có đúc kết, đối chiếu quan điểm học thuật, quan điểm xét xử thể quan điểm riêng cách rõ ràng vấn đề pháp lý hợp đồng mua bán hàng hóa, số nội dung cịn có giá trị vấn đề hợp đồng thương mại nói chung Qua đó, nghiên cứu mong muốn trở thành tài liệu tham khảo hữu ích thẩm phán, trọng tài thương mại cho công tác xét xử họ, nhằm đạt áp dụng pháp luật thống hơn, quán hơn, luật công Nghiên cứu đưa quan điểm với mong muốn tạo hưởng ứng hay tranh luận giới khoa học nhằm góp phần phát triển khoa học pháp lý lĩnh vực pháp luật hợp đồng Nghiên cứu nhằm cung cấp cho sinh viên, học viên chuyên ngành luật tài liệu tham khảo gắn kết vấn đề pháp lý trừu tượng với thực tiễn sinh động hoạt động mua bán hàng hóa./ I DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật Việt Nam Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 Pháp lệnh Hợp đồng dân ngày 07/5/1991 Pháp lệnh Trọng tài kinh tế ngày 10/01/1990 Bộ luật Dân ngày 28/10/1995 Bộ luật Dân ngày 14/6/2005 Luật Thương mại ngày 10/5/1997 Luật Thương mại ngày 14/6/2005 Nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/5/2003 hướng dẫn áp dụng số quy định pháp luật việc giải vụ án kinh tế Văn pháp luật nước ngoài, quốc tế Công ước Liên hiệp quốc năm 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods [CISG]) 10 Bộ luật Dân Pháp (Code Civil) 11 Bộ luật Thương mại Pháp (Code de Commerce) 12 Bộ luật Dân Đức (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]) 13 Bộ luật thương mại Đức (Handelsgesetzbuch [HBG]) Giáo trình, sách tham khảo, tạp chí, tài liệu hội thảo 14 Nguyễn Hồng Chung, Một số ý kiến Dự thảo Luật Thương mại, http://www.vibonline.com.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=776 15 Ngơ Huy Cương, Phân tích pháp luật hộ kinh doanh để tìm bất cập, Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, Luật học số 25 (2009), 2634 – 245 16 Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thương mại, Tập I, Hà Nội 2010 17 Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Giáo trình Pháp luật chủ thể kinh doanh phá sản (sắp xuất bản) II 18 Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Giáo trình Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ (sắp xuất bản) 19 Đỗ Văn Đại (2008), Luật hợp đồng Việt Nam – Bản án bình luận án, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đỗ Văn Đại (2006), “Thực hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2006, tr 15 21 Đỗ Văn Đại, Đỗ Văn Hữu, “Hậu hết thời hiệu khởi kiện lĩnh vực hợp đồng”, Tạp chí NCLP, Hiến kế lập pháp số 3/2006 (70), tr 17-19 22 Bùi Ngọc Hồng (2004), “Điều khoản giá vấn đề giao kết hợp đồng theo quy định Công ước Viên 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6(25)/2004, tr 24-31 23 Phan Huy Hồng (2005), “Bàn lực pháp luật pháp nhân kinh doanh”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 5/2005, tr 54-59 24 Phan Huy Hồng (2009), “Thời hạn khiếu nại hoạt động thương mại: Pháp luật, thực tiễn tài phán quan điểm”, Tạp chí NCLP, số (145), tháng 4/2009, tr 44-51 25 Phan Huy Hồng (2010), “Nguyên tắc lỗi pháp luật thương mại Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 11(270)/2010, trang 19-33 26 Trần Hữu Huỳnh (chủ biên) (2003), 50 phán trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Hà Nội 27 Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình luật kinh tế-Tập 1: Luật doanh nghiệp, Tình huống- Phân tích-Bình luận, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2006 28 Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam / Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DANIDA (Trần Hữu Huỳnh chủ biên) (2007), Các định trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Tư pháp 29 Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam / Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DANIDA (Trần Hữu Huỳnh chủ biên) (2010), Các phán trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Tư pháp 30 Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) (2007), Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DANIDA, Cẩm nang hợp đồng thương mại, Hà Nội 31 Hoàng Ngọc Thiết (2002), Tranh chấp từ hợp đồng xuất nhập – Án lệ trọng tài kinh nghiệm, Nxb Chính trị quốc gia 32 “Tổng hợp ý kiến doanh nghiệp chuyên gia hội thảo lấy ý kiến Dự án Luật Thương mại (dự thảo 8)” VCCI tổ chức Hà Nội, Hải Phịng, Tp Hồ Chí Minh – tháng 12/2004, http://www.vibonline.com.vn/viVN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=283 III DANH MỤC TOÀN BỘ BẢN ÁN VÀ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI A BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN I Quyết định giám đốc thẩm Quyết định giám đốc thẩm số 03/2003/HĐTP-KT ngày 24/02/2003 Hội đồng thẩm phán TANDTC vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán xe ô tô trả chậm (Tòa án nhân dân tối cao, Quyết định giám đốc thẩm hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Đặc san Tạp chí Tịa án nhân dân, Quyển I, Hà nội, 2004, tr 267-273 [QĐ số 45]) (sau viết tắt là: Tòa án nhân dân tối cao (2004), Quyển I) Quyết định số 04/2003/HĐTP-KT Ngày 24-02-2003 vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán xe tơ trả chậm (Tịa án nhân dân tối cao (2004), Quyển I, tr 273-279 [QĐ số 46]) Quyết định giám đốc thẩm số 06/2003/HĐTP-KT ngày 29/05/2003 Hội đồng thẩm phán TANDTC vụ án tranh chấp hợp đồng cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết (Tòa án nhân dân tối cao (2004), Quyển I, tr 287293 [QĐ số 48]) Quyết định số 12/2003/HĐTP- KT ngày 06/11/2003 vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán thuốc lá Cotap (Tòa án nhân dân tối cao (2004), Quyển I, tr 313-319 [QĐ số 54]) Quyết định số 04/2004/HĐTP-KT ngày 27/04/2004 Hội đồng thẩm phán TANDTC vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán lắp đặt dây chuyền chế biến cà phê (Tòa án nhân dân tối cao (2004), Quyển I, tr 342-348 [QĐ số 60]) Quyết định số 05/2004/HĐTP-DS ngày 25/03/2004 HĐTP TANDTC vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán (Tòa án nhân dân tối cao (2004), Quyển I, tr 276-279 [QĐ số 40]) Quyết định giám đốc thẩm số 05/2005/KDTM-GĐT ngày 03/8/2005 vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”(Tịa án nhân dân tối cao, Quyết định giám đốc thẩm hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Đặc san Tạp chí Tịa án nhân dân, Hà nội, 2005, tr 326-332) (sau viết tắt “Tòa án nhân dân tối cao (2005)”) Quyết định giám đốc thẩm số 09/HĐTP-KT ngày 30/3/2005 vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá” (Tòa án nhân dân tối cao (2005), tr 349354) IV Quyết định giám đốc thẩm số 08/KDTM-GĐT ngày 08/12/2005 Hội đồng thẩm phán TANDTC vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ bảo trì Trạm biến áp” (Tịa án nhân dân tối cao (2005), tr 354-358) 10 Quyết định giám đốc thẩm số 09/KDTM-GĐT ngày 08/12/2005 Hội đồng thẩm phán TANDTC vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” (Tòa án nhân dân tối cao (2005), tr 359-364) 11 Quyết định giám đốc thẩm số 04/KDTM-GĐT ngày 05/04/2006 HĐTP TANDTC vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” (Tịa án nhân dân tối cao, Quyết định giám đốc thẩm hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao năm 2006, Hà nội, 2006, tr 464-470 [QĐ số 70]) (sau viết tắt là: “Tòa án nhân dân tối cao (2006)”) 12 Quyết định giám đốc thẩm số 06/2006/KDTM-GĐT ngày 06/07/2006 Hội đồng thẩm phán TANDTC vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” (Tịa án nhân dân tối cao (2006), tr 477-484) (bản án phúc thẩm số 58/2005/KTPT ngày 22/8/2005 Tòa phúc thẩm TANDTC TP.HCM “Tranh chấp hợp đồng mua bán”) 13 Quyết định giám đốc thẩm số 07/2006/KDTM-GĐT ngày 06/07/2006 HĐTP TANDTC vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” (Tịa án nhân dân tối cao (2006), tr 485-493) 14 Quyết định giám đốc thẩm số 02/2007/KDTM-GĐT ngày 06/03/2007 HĐTP TANDTC vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” (Tạp chí Tịa án nhân dân, số 6, tháng 3/2008, tr 45-48) 15 Quyết định giám đốc thẩm số 04/2007/KDTM-GĐT ngày 07/03/2007 HĐTP TANDTC vụ án “Tranh chấp hợp đồng phân phối (tơm giống)” (Tạp chí Tòa án nhân dân, số 7, tháng 4/2008, tr 45-48) 16 Quyết định giám đốc thẩm số 06/2007/KDTM-GĐT ngày 05/06/2007 HĐTP TANDTC vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” (Tạp chí Tịa án nhân dân, số 10, tháng 5/2008, tr 46-48) 17 Quyết định giám đốc thẩm số 07/2007/KDTM-GĐT ngày 07/08/2007 Hội đồng thẩm phán TANDTC vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” (Tạp chí Tịa án nhân dân, số 13, tháng 7/2008, tr 45-48 [+37]) 18 Quyết định giám đốc thẩm số 08/2007/KDTM-GĐT ngày 07/08/2007 HĐTP TANDTC vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” (Tạp chí Tịa án nhân dân, số 11, tháng 6/2008, tr 47-48) 19 Quyết định giám đốc thẩm số 01/2008/KDTM-GĐT ngày 17/3/2008 Tòa Kinh tế TANDTC v/v tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: http://www.vibonline.com.vn) V 20 Quyết định giám đốc thẩm số 06/2008/KDTM-GĐT ngày 24/6/2008 Tòa Kinh tế TANDTC việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: http://www.vibonline.com.vn) 21 Quyết định Giám đốc thẩm số 03/2009/KDTM-GĐT ngày 09/04/2009 vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: http://toaan.gov.vn) 22 Quyết định giám đốc thẩm số 12/2009/KDTM-GĐT ngày 22/4/2009 Tòa Kinh tế TANDTC v/v tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://toaan.gov.vn) 23 Quyết định giám đốc thẩm số 14/2009/KDTM-GĐT ngày 27/5/2009 Tòa Kinh tế TANDTC việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ (nguồn: http://e-lawreview.com) 24 Quyết định giám đốc thẩm số 02/2010/KDTM-GĐT ngày 21/01/2010 Tòa Kinh tế TANDTC việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: http://e-lawreview.com) 25 Quyết định giám đốc thẩm số 03/2010/KDTM-GĐT ngày 21/01/2010 Tòa Kinh tế TANDTC vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” (nguồn: http://e-lawreview.com) 26 Quyết định giám đốc thẩm số 04/2010/KDTM-GĐT ngày 19/03/2010 Tòa Kinh tế TANDTC v/v tranh chấp hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa (nguồn: http://www.vibonline.com.vn) II Bản án tòa án cấp phúc thẩm 27 Bản án số 1009/2007/KDTM-PT ngày 05/09/2007 TAND TP Hồ Chí Minh v/v tranh chấp hợp đồng mua bán (do án dân sơ thẩm số 06/2007/KDTM-ST ngày 12/04/2007 TAND Quận Tân Bình bị kháng cáo) (nguồn: http://e-lawreview.com) 28 Bản án số …/2007/KDTM-PT ngày 09/11/2007 TAND TP Hồ Chí Minh v/v tranh chấp “ Hợp đồng mua bán hàng hóa ” (Do án dân sơ thẩm số 03/2007/KDTM – ST ngày 10/4/2007 Tòa án nhân dân quận 10 bị kháng cáo) (nguồn: http://e-lawreview.com) 29 Bản án số 80/2008/DSPT ngày 17/3/2008 Tòa phúc thẩm TANTC việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán” (nguồn: http://www.vibonline.com.vn; http://e-lawreview.com) 30 (*) Bản án số 1108/2007/KDTM-PT ngày 20/9/2007 TAND TP Hồ Chí Minh việc Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (do án dân sơ thẩm số 01/2007/DSST ngày 08/01/2007 TAND Quận 10 TP Hồ Chí VI Minh bị kháng lawreview.com) cáo) (nguồn: http://www.vibonline.com.vn, http://e- 31 Bản án số 37/KTPT ngày 12/5/2005 Tòa phúc thẩm TANDTC “Tranh chấp hợp đồng kinh tế” (do Bản án kinh tế sơ thẩm số 245/KTST ngày 28/9/2004 TAND TP.HCM bị kháng cáo) 32 Bản án số 68/2007/KDTM-PT ngày 12/7/2007 Tòa phúc thẩm TANDTC “Tranh chấp hợp đồng mua bán” (do Bản án sơ thẩm số 380/2006/KDTMST ngày 01/8/2006 TAND TP Hồ Chí Minh bị kháng cáo) 33 Bản án số 87/2007/KDTM-PT ngày 10/9/2007 của Tòa phúc thẩm TANDTC “Tranh chấp hợp đồng MBHH” (nguồn: http://www.vibonline.com.vn) 34 Bản án số 92/2007/KDTM-PT ngày 14/9/2007 Tòa phúc thẩm TANDTC “Tranh chấp Hợp đồng mua bán” (do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 925/2007/KDTMST ngày 06/06/2007 TAND TP.Hồ Chí Minh bị kháng cáo) (nguồn: tự có) 35 Bản án số 67/2005/KTPT ngày 16/9/2005 Tòa phúc thẩm TANDTC “Tranh chấp Hợp đồng mua bán” (do Bản án dân sơ thẩm số 159/2005/DSST ngày 08/6/2005 TAND TP Hồ Chí Minh bị kháng cáo) (nguồn: tự có) 36 Bản án số 34/KTPT ngày 26/4/2005 Tòa phúc thẩm TANDTC “Tranh chấp hợp đồng ủy thác nhập khẩu” (do Bản án kinh tế sơ thẩm số 28/KTST ngày 17/2/2005 TAND TP.HCM bị kháng cáo) (nguồn: tự có) 37 Bản án số 16/KTPT ngày 02/3/2005 Tịa phúc thẩm TANDTC TP Hồ Chí Minh v/v “Tranh chấp hợp đồng làm khuôn ép nhựa” (do Bản án kinh tế sơ thẩm số 05/KTST ngày 22/10/2004 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương bị kháng cáo) (nguồn: tự có) 38 Bản án số 86/2005/KTPT ngày 14/11/2005 Tịa phúc thẩm TANDTC TP Hồ Chí Minh v/v “Tranh chấp hợp đồng mua bán” (do Bản án kinh tế sơ thẩm số 94/KTST ngày 10/05/2005 Tòa án nhân dân TP.HCM bị kháng cáo) (nguồn: tự có) 39 Bản án số 29/2007/KDTM-PT ngày 09/4/2007 Tòa phúc thẩm TANDTC TP.HCM v/v “Đòi nợ hợp đồng mua bán” (do án sơ thẩm số 331/2006/KDTM-ST ngày 06/07/2007 Tòa án nhân dân TP.HCM bị kháng cáo) (nguồn: tự có) 40 Bản án số 102/2007/KDTM-PT ngày 04/10/2007 Tịa phúc thẩm TANDTC TP Hồ Chí Minh v/v “tranh chấp hợp đồng mua bán cà phê” (do án sơ thẩm số 510/2007/KDTM-ST ngày 30/03/2007 Tòa án nhân dân TP.HCM bị kháng cáo) (nguồn: tự có) VII 41 Bản án số 37/2007/KDTM-PT ngày 14/5/2007 Tòa phúc thẩm TANDTC TP.Hồ Chí Minh v/v “tranh chấp hợp đồng nhập ủy thác” (do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 607/2006/KDTM-ST ngày 30/11/2006 Tòa án nhân dân TP.HCM bị kháng cáo) (nguồn: tự có) 42 Bản án số 69/2007/KDTM-PT ngày 13/07/2007 Tòa phúc thẩm TANDTC TP Hồ Chí Minh việc“Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” (do án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 54/2006/KDTM-ST ngày 23/11/2006, TAND tỉnh Đồng Nai bị kháng cáo) (nguồn: tự có) 43 Bản án số 43/2008/KT-PT ngày 22/02/2008 Tòa Phúc thẩm TANDTC Hà Nội việc tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 44 Bản án số 54/2008/KT-PT ngày 11/3/2008 Tòa Phúc thẩm TANDTC Hà Nội việc tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 45 Bản án số 55/2008/KT-PT ngày 07/3/2008 Tòa Phúc thẩm TANDTC Hà Nội việc tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://elawreview.com) 46 Bản án số 59/2008/KT-PT ngày 07/3/2008 Tòa Phúc thẩm TANDTC Hà Nội việc toán nợ từ hợp đồng kinh tế (nguồn: http://elawreview.com) 47 Bản án số 95/2008/KT-PT ngày 02/5/2008 Tòa Phúc thẩm TANDTC Hà Nội việc tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 48 Bản án số 2506/2009/KDTM-PT ngày 24/12/2009 TAND TP Hồ Chí Minh việc tranh chấp hợp đồng quảng cáo (nguồn: tự có) III BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM 49 Bản án số 47/2007/KDTM-ST ngày 18.4.2007 TAND thành phố Hà Nội v/v tranh chấp Hợp đồng cung cấp lắp đặt nhà thép tiền chế (nguồn: http://elawreview.com) 50 Bản án số 19/2006/KDTM-ST ngày 03/3/2006 TAND thành phố Hà Nội việc tranh chấp hợp đồng MBHH (nguồn: http://e-lawreview.com) 51 Bản án số 20/2006/KDTM-ST ngày 06.3.2006 TAND thành phố Hà Nội v/v Tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 52 Bản án số 124/2006/KDTM-ST ngày 28.12.2006 TAND thành phố Hà Nội v/v tranh chấp Hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 53 Bản án số 03/KTST ngày 11/01/2005 TAND thành phố Hà Nội giải tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) VIII 54 Quyết định số 01/2006/KDTM-ST ngày 10/01/2006 TAND thành phố Hà Nội công nhận thỏa thuận đương tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 55 Bản án số 141/2008/ST-KDTM ngày 25/01/2008 TAND TP Hồ Chí Minh việc tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 56 Bản án số 1743/2007/KDTM-ST ngày 20/9/2007 TAND TP Hồ Chí Minh tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá (nguồn: http://e-lawreview.com) 57 Bản án số 326/2005/KDTM-ST ngày 04/11/2005 TAND TP Hồ Chí Minh v/v tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 58 Bản án số 723/2007/KDTM-ST ngày 08/5/2007 TAND TP Hồ Chí Minh v/v tranh chấp hợp đồng mua bán việc tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 59 Bản án số 877/2007/KDTM-ST ngày 30/5/2007 TAND TP Hồ Chí Minh việc tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 60 Bản án số 1184/2007/KDTM-ST ngày 10/7/2007 TAND TP Hồ Chí Minh việc tranh chấp hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị (nguồn: http://elawreview.com) 61 Bản án số 510/2007KDTM-ST ngày 30/3/2007 TAND TP Hồ Chí Minh việc tranh chấp hợp đồng mua bán cà phê (nguồn: http://e-lawreview.com) 62 Bản án số 629/2006/KDTM-ST ngày 11/12/2006 TAND TP Hồ Chí Minh việc Đòi nợ theo đơn đặt hàng (nguồn: http://e-lawreview.com) 63 Bản án số 854/2007/KDTM-ST ngày 28/5/2007 TAND TP Hồ Chí Minh việc Tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 64 Bản án số 674/2006/KDTM-ST ngày 29/12/2006 TAND TP Hồ Chí Minh việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: http://elawreview.com) 65 Bản án số 441/2006/KDTM-ST ngày 05/9/2006 TAND TP Hồ Chí Minh việc Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: http://elawreview.com) 66 Bản án số 505/2006/KDTM-ST ngày 06/10/2006 TAND TP Hồ Chí Minh việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: http://elawreview.com) 67 Bản án số 448/2006/KDTM-ST ngày 07/9/2006 TAND TP Hồ Chí Minh việc Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: http://elawreview.com) IX 68 Bản án số 816/2007/KDTM-ST ngày 23/5/2007 TAND TP Hồ Chí Minh việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: http://elawreview.com) 69 Bản án số 2178/2007/KDTM-ST ngày 04/12/2007 TAND TP Hồ Chí Minh việc Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: http://www.vibonline.com.vn, http://e-lawreview.com) 70 Bản án số 2100/2007/KDTM-ST ngày 22/11/2007 TAND TP Hồ Chí Minh việc Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: http://www.vibonline.com.vn, http://e-lawreview.com) 71 Bản án số 1924/2007/KDTM-ST ngày 15/10/2007 TAND TP Hồ Chí Minh việc tranh chấp hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị (nguồn: http://www.vibonline.com.vn, http://e-lawreview.com) 72 Bản án số 1784/2007/KDTM-ST Ngày 24/9/2007 TAND TP Hồ Chí Minh việc “tranh chấp hợp đồng đại lý” (nguồn: http://www.vibonline.com.vn, http://e-lawreview.com) 73 Bản án số 58/2007/KDTM-ST ngày 21/5/2007 TAND TP Hà Nội việc Tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 74 Bản án số 31/2007/KDTM-ST ngày 29.3.2007 TAND TP Hà Nội việc tranh chấp Hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 75 Bản án số 39/2006/KDTM-ST ngày 10/5/2006 TAND TP Hà Nội việc Tranh chấp hợp đồng mua bán (nguồn: http://e-lawreview.com) 76 Bản án số 380/2006/KDTM-PT ngày 01/8/2006 Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM (do án kinh tế sơ thẩm số 245/KTST ngày 28/9/2004 TAND TP Hồ Chí Minh bị kháng cáo) (nguồn: http://e-lawreview.com) 77 Bản án số 345/2006/DSST-KDTM ngày 12/7/2006 TAND TP Hồ Chí Minh “Tranh chấp hợp đồng ủy thác” (nguồn: http://e-lawreview.com) 78 Bản án số 347/2006/ST-KDTM ngày 14/7/2006 TAND TP.HCM “Tranh chấp hợp đồng mua bán” (nguồn: http://e-lawreview.com) 79 Bản án số 569/2006/KDTM-ST ngày 3/11/2006 TAND TP.HCM “Tranh chấp HĐ MB” (nguồn: http://e-lawreview.com) 80 Bản án số 661/2006/KDTM-ST ngày 25/12/2006 TAND TP.HCM “Tranh chấp hợp đồng mua bán” (nguồn: http://e-lawreview.com) 81 Bản án số …/2007/KDTM-ST ngày 17/4/2007 TAND TP.HCM “Tranh chấp hợp đồng mua bán” (nguồn: http://e-lawreview.com) 82 Bản án số 26/2006/KDTM-ST ngày 14/02/2006 TAND TP.HCM “Tranh chấp hợp đồng mua bán” (nguồn: http://e-lawreview.com) X 83 Bản án số 24/2006/KDTM-ST ngày 24/1/2006 TAND TP.HCM “Tranh chấp Hợp đồng mua bán” (nguồn: http://e-lawreview.com) 84 Bản án số …/2007/KDTM-ST ngày 12/9/2007 TAND TP.HCM “Tranh chấp HĐ cung cấp vật liệu xây dựng” (nguồn: http://e-lawreview.com) 85 Bản án số 397/2006/KDTM-ST ngày 11/8/2006 TAND TP.HCM “Tranh chấp Hợp đồng mua bán dịch vụ” (nguồn: http://e-lawreview.com) 86 Bản án số 574/2006/KDTM-ST ngày 9/11/2006 TAND TP.HCM “Tranh chấp Hợp đồng mua bán” (nguồn: http://e-lawreview.com) 87 Bản án số 15/2009/KDTM-ST ngày 29/07/2009 TAND Quận 1, TP Hồ Chí Minh việc tranh chấp hợp đồng quảng cáo (nguồn: tự có) 88 Bản án số 1161/2009/KDTM-ST ngày 15/05/2009 Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: tự có) 89 Bản án số 20/2010/KDTM-ST ngày 05/01/2011 TAND TP Hồ Chí Minh việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (nguồn: tự có) B PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI (*) 90 Quyết định Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VIAC) vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng mua bán thép” (theo Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DANIDA, Các định trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007: Quyết định số 1, “Tranh chấp hợp đồng mua bán thép”, trang 11 – 17) 91 Quyết định Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VIAC) vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng mua bán hạt điều” (theo Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DANIDA, Các định trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007: Quyết định số 2, “Tranh chấp hợp đồng mua bán hạt điều”, trang 18 – 26) 92 Quyết định Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VIAC) vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng mua bán gỗ ép” (theo Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DANIDA, (*) Tố tụng trọng tài không công khai, nên phán trọng tài không công khai, đồng ý đương Bởi vậy, phán trọng tài sách khơng nêu đích danh trọng tài, bên đương ký hiệu ngày ban hành phán Cho mục đích nghiên cứu mình, nhóm nghiên cứu xuất phát nội dung phán đăng tải trung thành với phán trọng tài thực tế XI Các định trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007: Quyết định số 6, “Tranh chấp hợp đồng mua bán chè”, tr 46-52) 93 Quyết định Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VIAC) vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng mua bán thép” (theo Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DANIDA, Các định trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007: Quyết định số 9, “Tranh chấp hợp đồng mua bán thép”, tr 67-71) 94 Quyết định Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VIAC) vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng mua bán thiết bị” (theo Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DANIDA, Các định trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007: Quyết định số 10, “Tranh chấp hợp đồng mua bán thiết bị”, tr 72-77) 95 Quyết định Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VIAC) vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng mua bán chè” (theo Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DANIDA, Các định trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007: Quyết định số 15, “Tranh chấp hợp đồng mua bán chè”, trang 106 – 113) 96 Quyết định số 06/2008/QĐ-TT ngày 01/12/2008 Trung tâm trọng tài thương mại TP.HCM (TRACENT) việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” (nguồn: tự có) 97 Phán trọng tài vụ kiện tranh chấp liên quan đến tốn hợp đồng mua bán máy móc (Theo: Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) – Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) (2010), Các phán trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb Tư pháp (Phán số 38, tr 373-378) ... rõ vấn đề pháp lý hợp đồng mua bán hàng hóa cách có hệ thống sở phân tích pháp luật, thực tiễn hợp đồng, thực tiễn xét xử tòa án trọng tài thương mại Việt Nam tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa. .. cứu án, định tòa án, phán trọng tài tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa sở áp dụng pháp luật Việt Nam, đối tượng nghiên cứu vấn đề pháp lý hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam Phạm... đồng Chương Vấn đề giao nhận hàng hóa hợp đồng mua bán hàng hóa Chương Vấn đề toán tiền hàng hợp đồng mua bán hàng hóa Chương Chế tài vi phạm nghĩa vụ hợp đồng quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các vấn đề pháp lý của hộp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử của tòa án và trọng tài tại việt nam (luận văn thạc sỹ luật học) , Các vấn đề pháp lý của hộp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử của tòa án và trọng tài tại việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)