0

Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong luật tố tụng hình sự nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho việt nam

68 0 0
  • Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong luật tố tụng hình sự nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH HÀ THỊ THÚY LAN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60380104 Người hướng dẫn khoa học: Pgs.Ts Phạm Quang Phúc Học viên: Hà Thị Thúy Lan Lớp: Cao học Luật, khóa 23 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi, hướng dẫn giúp đỡ Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Phúc Các trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những tài liệu tham khảo sử dụng luận văn liệt kê đầy đủ, cụ thể Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ CỦA LUẬN VĂN Hà Thị Thúy Lan DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLTTHS CQĐT TTHS : Bộ luật Tố tụng hình : Cơ quan điều tra : Tố tụng hình VKS VKSND : Viện kiểm sát : Viện kiểm sát nhân dân Biện pháp ĐTTTĐB : Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt Việt Nam : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trung Quốc : Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa Hoa Kỳ Nga : Hợp chủng quốc Hoa Kỳ : Liên bang Nga Pháp Đức Anh : Cộng hòa Pháp : Cộng hòa Liên bang Đức : Vương quốc Anh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHẬN THỨC LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT 1.1 Khái niệm, nhiệm vụ ý nghĩa điều tra vụ án hình 1.1.1 Khái niệm điều tra vụ án hình .8 1.1.2 Nhiệm vụ điều tra vụ án hình .8 1.1.3 Ý nghĩa điều tra vụ án hình .10 1.2 Khái niệm, nguyên tắc ý nghĩa áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt điều tra vụ án hình 11 1.2.1 Cơ sở hình thành biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 11 1.2.2 Khái niệm biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt vai trò điều tra vụ án hình 13 1.2.3 Nguyên tắc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt .15 1.3 Các trường hợp áp dụng, thẩm quyền thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 18 1.3.1 Các trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 18 1.3.2 Về thẩm quyền, trách nhiệm định thi hành định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 19 1.3.3 Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 21 1.3.4 Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 22 1.4 Các biện pháp cụ thể 22 1.4.1 Ghi âm, ghi hình bí mật ịnh BLTTHS 2015 xây dựng quy định hướng dẫn Điều 227 với nội dụng cụ thể yêu cầu việc tiêu hủy thông tin, tài liệu không liên quan đến vụ án phải tiến hành kiểm soát VKS phải lập biên bản, lưu vào hồ sơ vụ án 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, luận văn trình bày, so sánh phân tích quy định số nước Pháp, Đức, Nga, Hoa Kỳ Trung Quốc biện pháp ĐTTTĐB với quy định biện pháp pháp luật quốc gia nhiều nội dung khía cạnh bao gồm: tên gọi kỹ thuật thể hiện; điều kiện áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; thẩm quyền, trách nhiệm việc áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; thời hạn áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; sử dụng kết thu thập biện pháp ĐTTTĐB Với đặc điểm riêng biệt, đặc thù quy định pháp luật TTHS quốc gia khảo sát mục 2.1 chương này, luận văn nêu quy định cụ thể luật thực định nước biện pháp ĐTTTĐB BLTTHS quốc gia Trên sở quy định cụ thể BLTTHS quốc gia biện pháp ĐTTTĐB, tác giả đưa nhận xét, đánh giá bình luận quy định đó, để từ tiểu mục 2.2.1 chương này, tác giả điểm khác biệt, điểm tích cực, ưu điểm xung quanh quy định biện pháp ĐTTTĐB quốc gia khảo sát nội dung bao gồm: nhóm biện pháp ĐTTTĐB (trong quy định nhóm biện pháp xâm nhập); thẩm quyền định áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; trách nhiệm giữ bí mật áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; thời hạn áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; thời hạn phê chuẩn định áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; tiến hành biện pháp ĐTTTĐB theo yêu cầu người bị hại, người làm chứng, người thân thích họ; trình tự, thủ tục để đảm bảo hình thức chứng thu thơng qua trình áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; trách nhiệm thông báo cho đương sự; sử dụng kết thu thập biện pháp ĐTTTĐB Với ưu điểm pháp luật TTHS nước biện pháp ĐTTTĐB mà luận văn trình bày phân tích nêu điều giúp cho có nhìn tổng qt, đầy đủ tồn diện biện pháp ĐTTTĐB để có sở nhằm khắc phục thiếu sót, hạn chế pháp luật TTHS Việt Nam Tại tiểu mục 2.2.2 chương này, tác giả mạnh dạn nêu đưa số đề xuất cụ thể để kiến nghị hoàn thiện quy định biện pháp ĐTTTĐB pháp luật TTHS Việt Nam với nội dung cần hoàn thiện, sửa đổi biện pháp ĐTTTĐB (quy định thêm biện pháp xâm nhập điều tra); thẩm quyền định áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; trách nhiệm chủ thể tiến hành biện 58 pháp ĐTTTĐB; thời gian phê chuẩn định áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; trường hợp áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; tiến hành biện pháp ĐTTTĐB theo yêu cầu người bị hại, người làm chứng, người thân thích họ; trình tự, thủ tục để đảm bảo hình thức chứng thu thơng qua q trình áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; trách nhiệm thông báo cho đương sự; sử dụng kết thu thập biện pháp ĐTTTĐB Một số kiến nghị nêu chương II luận văn nhằm góp phần hồn thiện quy định pháp luật TTHS Việt Nam biện pháp ĐTTTĐB, với đề xuất để hoàn thiện cụ thể nội dung số điều luật quy định chương XVI BLTTHS 2015 với đề xuất để góp phần việc xây dựng ban hànhcác văn có liên quan đến biện pháp ĐTTTĐB 59 KẾT LUẬN Do yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm tình hình mới, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, vũ khí, tội mua bán người, khủng bố ; tội phạm ngày tinh vi, xảo quyệt, sử dụng nhiều công cụ, phương tiện công nghệ cao để phạm tội, nên có điều tra cơng khai BLTTHS 2003 hiệu điều tra mang lại khơng cao, địi hỏi phải có quy định để tạo điều kiện cho hoạt động điều tra sử dụng biện pháp đặc biệt pháp luật thừa nhận, đồng thời phù hợp với quy định Công ước quốc tế quy định số nước Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc Do vậy, BLTTHS 2015 dành 01 chương (chương XVI) với 08 điều, từ Điều 223 đến Điều 228 để quy định biện pháp So với biện pháp điều tra mà pháp luật quốc tế khuyến nghị sử dụng cịn số dạng điều tra mà BLTTHS 2015 chưa ghi nhận vận chuyển có kiểm sốt; đưa người thâm nhập tổ chức tiếp cận cá nhân phạm tội để thu thập chứng Nhưng đánh giá bước đầu BLTTHS 2015 quy định biện pháp ĐTTTĐB bước phát triển đáng ghi nhận hoạt động tư pháp Các biện pháp chủ yếu bí mật thu thập chứng cứ, quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng kết hợp nhiều biện pháp điều tra, để thu thập chứng cách có hiệu nhất, phục vụ tốt cho cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm, không làm oan người vô tội, thực đầy đủ quyền tự do, bình đẳng người, quyền suy đốn vơ tội TTHS mà Hiến pháp 2013 quy định Vì nội dung BLTTHS 2015 ghi nhận nên chương XVI biện pháp ĐTTTĐB điểm thiếu sót, chưa chặt chẽ, chí sơ sài, chưa có văn hướng dẫn cụ thể, khiến cho quan tiến hành tố tụng lúng túng dè dặt việc áp dụng Do đó, luận văn trình bày, phân tích so sánh với quy định pháp luật TTHS số quốc gia để từ đưa đánh giá ưu điểm việc quy định biện pháp ĐTTTĐB mà Việt Nam tham khảo để hồn thiện pháp luật Theo đó, luận văn đưa số kiến nghị cụ thể, thiết thực để sửa đổi, bổ sung quy định BLTTHS 2015 biện pháp ĐTTTĐB với nội dung gồm: kiến nghị bổ sung thêm nhóm biện pháp xâm nhập điều tra sử dụng trinh sát công tác viên; kiến nghị sửa đổi bổ sung thẩm quyền định áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; kiến nghị bổ sung thêm quy định trách nhiệm chủ thể tiến hành 60 biện pháp ĐTTTĐB; kiến nghị bổ sung quy định thời gian phê chuẩn định áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định trường hợp áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; kiến nghị bổ sung thêm quy định tiến hành biện pháp ĐTTTĐB theo yêu cầu người bị hại, người làm chứng, người thân thích họ; kiến nghị ban hành văn hướng dẫn trình tự, thủ tục để đảm bảo hình thức chứng thu thơng qua q trình áp dụng biện pháp ĐTTTĐB; kiến nghị bổ sung thêm quy định trách nhiệm thông báo áp dụng biện pháp ĐTTTĐB cho cá nhân, tổ chức có liên quan; kiến nghị bổ sung quy định trường hợp sử dụng kết thu thập biện pháp ĐTTTĐB đối chiếu, xác thực chứng phiên tịa, ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục sử dụng, tiêu hủy, bảo quản chứng Việc sửa đổi, bổ sung quy định theo kiến nghị nêu cần thiết, phù hợp với quy định Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia đáp ứng đòi hỏi tình hình điều kiện kinh tế - xã hội nay./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật tiếng Việt Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 (Luật số: 101/2015/QH13) ngày 27/11/ 2015 Luật Công an nhân dân (Số: 73/2014/QH13) ngày 27/11/2014 Luật Phòng chống ma túy (Luật số: 23/2000/QH10) ngày 09/12/2000 Luật Phòng chống khủng bố (Luật số: 28/2013/QH13) ngày 12/6/2013 Luật An ninh quốc gia (Số: 32/2004/QH11) ngày 03/12/2004 Bộ luật Tố tụng hình năm 2001 Nga, Viện khoa học kiểm sát – Viện kiểm sát nhân dân tối cao dịch, Hà Nội Bộ luật Tố tụng hình năm 1996 Pháp, Nhà pháp luật Việt - Pháp dịch, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ luật Tố tụng hình Đức, dịch xuất Bộ Tư pháp liên bang phép tái bản, Lawrence Schäfer Gerhard Dannema xuất năm 2001 10 Các nguyên tắc liên bang Tố tụng hình năm 2006 Hoa Kỳ, Viện Khoa học kiểm sát – Viện kiểm sát nhân dân tối cao dịch, Hà Nội Văn quy phạm pháp luật tiếng Anh 11 Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC), thông qua New York ngày 15 tháng 11 năm 2000, có hiệu lực Việt Nam từ ngày 08 tháng năm 2012 12 Công ước Liên Hiệp Quốc phịng chống tham nhũng (UNCAC), thơng qua Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 31 tháng 10 năm 2003 B Tài liệu tham khảo 13 Nguyễn Hịa Bình (2016), Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình 2015, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 14 Phan Văn Chánh (2016), “Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt Bộ luật Tố tụng hình 2015”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, (Số 06) (48) 15 Phan Văn Chánh (2018), “Đảm bảo quyền người áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt”, Tạp chí Kiểm sát, (Số 11) 16 Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự, Nhà xuất CAND 17 Nguyễn Viết Hoạt (2002), Các hoạt động điều tra Bộ luật Tố tụng hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh ... thành biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 11 1.2.2 Khái niệm biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt vai trò điều tra vụ án hình 13 1.2.3 Nguyên tắc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc. .. dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 19 1.3.3 Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 21 1.3.4 Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 22 1.4 Các biện. .. VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT 1.1 Khái niệm, nhiệm vụ ý nghĩa điều tra vụ án hình 1.1.1 Khái niệm điều tra vụ án hình .8 1.1.2 Nhiệm vụ điều tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong luật tố tụng hình sự nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho việt nam , Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong luật tố tụng hình sự nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho việt nam