0

Áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt nam

59 4 0
  • Áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:01

` BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ QUỐC HỘI ÁP DỤNG, THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG 10 - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG, THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Mã số: 60380104 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ HUỲNH TẤN DUY Học viên: ĐỖ QUỐC HỘI Lớp cao học Luật Khóa Bình Thuận TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG 10 - NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn thạc sĩ Luật học “Áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình Việt Nam” hồn tồn trung thực khơng trùng lặp với luận văn khác lĩnh vực Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn trích dẫn thích đầy đủ Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn khoa học TS Lê Huỳnh Tấn Duy Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TPHCM, ngày tháng 10 năm 2020 Tác giả Đỗ Quốc Hội DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Cụm từ đầy đủ BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình BPNC Biện pháp ngăn chặn CQĐT Cơ quan điều tra HĐXX Hội đồng xét xử KSV Kiểm sát viên NBC Người bào chữa TAND Tòa án nhân dân VKS Viện kiểm sát MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Quy định pháp luật áp dụng biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình 1.2 Thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình .11 1.3 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật áp dụng biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình nâng cao hiệu thực 23 Kết luận Chương 27 CHƯƠNG THAY ĐỔI BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 28 2.1 Quy định pháp luật thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình 28 2.2 Thực tiễn thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình .31 2.3 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình nâng cao hiệu thực 38 Kết luận Chương 42 KẾT LUẬN 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Những biện pháp ngăn chặn biện pháp cưỡng chế tố tụng hình người có thẩm quyền tiến hành tố tụng định áp dụng Nhằm kịp thời ngăn chặn tội phạm có chứng tỏ người bị buộc tội gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục phạm tội để bảo đảm thi hành án, quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phạm vi thẩm quyền áp dụng biện pháp giữ người trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh Biện pháp ngăn chặn xây dựng sở tảng quyền người phù hợp với Hiến pháp công ước quốc tế quyền người Dưới góc nhìn thực tiễn giải vụ án hình hình sự, biện pháp ngăn chặn đóng vai trị quan trọng việc bảo đảm ngăn ngừa, phòng, chống tội phạm, giải đắn vụ án hình để bảo vệ lợi ích nhà nước, xã hội công dân Tuy nhiên, góc nhìn bảo vệ quyền người việc áp dụng biện pháp cưỡng chế tố tụng hình gây tổn thương, hạn chế quyền, tự cá nhân công dân Hiến pháp nghi nhận Biện pháp ngăn chặn tố tụng hình áp dụng trình điều tra, truy tố, xét xử Giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình hoạt động tố tụng có ý nghĩa quan trọng việc bảo đảm cho phiên tòa diễn nhanh chóng, pháp luật Tính chất quan trọng giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình phản ánh qua định Tịa án định áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn làm phát sinh, thay đổi số phận pháp lý bị cáo Quy định biện pháp ngăn chặn tố tụng hình ghi nhận văn luật từ năm đầu Việt Nam giành độc lập thống đất nước1 Chế định biện pháp ngăn chặn tố tụng hình pháp điển hóa lần Chương V, Chương VI Bộ luật tố tụng hình 1998, 2003 Tại Chương VII Bộ Luật tố tụng hình năm 2015 Biện pháp ngăn chặn, biện Luật số 103-SL/L.005 ngày 20/05/1957 Chủ tịch nước VNDCCH “Đảm bảo quyền tự thân thể quyền bất khả xâm phạm nhà ở, đồ vật, thư tín nhân dân”, Sắc luật 002-SLT ngày 18/6/1957 Chủ tịch nước VNDCCH “Quy định trường hợp phạm pháp tang, trường hợp khẩn cấp trường hợp khám người phạm pháp tang”, Sắc luật 02-SL ngày 15/5/1976 Chủ tịch hội đồng Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam pháp cưỡng chế so với quy định trước có nhiều điểm cụ thể so với Bộ luật tố tụng hình 2003 cịn số hạn chế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn xét xử công cải cách tư pháp Nghiên cứu quy định pháp luật giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình giúp cho nhà xây dựng pháp luật người làm cơng tác xét xử có định để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nhà nước, công dân xã hội Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hình sự, biện pháp ngăn chặn chủ yếu áp dụng biện pháp tạm giam, bảo lĩnh, cấm khỏi nơi cư trú, tạm hỗn xuất cảnh Q trình giải vụ án từ thực tiễn, tác giả nhận thấy có nhiều vấn đề vướng mắc lên định áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình Đó vấn đề đối tượng hạn chế áp dụng biện pháp tạm giam, áp dụng biện pháp tạm giam, thẩm quyền, thời hạn tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm, cứ, trình tự, thủ tục thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Từ thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài “Áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình Việt Nam” để làm luận văn thạc sĩ luật học theo định hướng ứng dụng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong trình thực luận văn, tác giả tìm hiểu ghi nhận số cơng trình nghiên cứu đáng ý sau: Lê Văn Cảm (2009), Giáo trình Tư pháp Hình sự, Bộ mơn Tư pháp Hình - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Cơng trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề khái luận chung thủ tục tố tụng hình Lê Tiến Châu (2009), Chức xét xử tố tụng hình Việt Nam, NXB Tư pháp Cơng trình đề cập đến vai trị Tịa án, mơ hình tố tụng vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động xét xử Tịa án Nguyễn Ngọc Chí chủ biên (2001), Giáo trình Luật tố tụng Hình Việt Nam, Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Huỳnh Tấn Duy (chủ biên) (2018), Hồn thiện pháp luật tố tụng hình Việt Nam người 18 tuổi sở khung pháp lý Liên hợp quốc, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Học viện Tư pháp (2014), Giáo trình kỹ giải vụ án hình sự, NXB Lao động Võ Thị Kim Oanh (chủ biên) (2010), Bảo đảm quyền người tư pháp hình Việt Nam, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Cơng trình nghiên cứu chuyên sâu vấn đề bảo đảm quyền người tố tụng hình Hồng Thị Minh Sơn (chủ biên) (2008) Giáo trình Luật tố tụng Hình Việt Nam (tái lần thứ có sửa đổi, bổ sung), Trường Đại học Luật Hà Nội Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Giáo trình tài liệu giảng dạy giới thiệu, phân tích quy định BLTTHS, có nội dung đề cập đến giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm Khổng Minh Quân (2018) Các biện pháp ngăn chặn theo luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận án tiến sĩ, Học viện khoa học xã hội Việt Nam 10 Trần Thị Kim Trang (2019), Hủy bỏ, thay biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học luật TP Hồ Chí Minh, trang 13 11 Châu Văn Mỹ (2020), Biện pháp tạm giam xét xử vụ án hình theo luật tố tụng hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Các cơng trình khoa học viết kể có giá trị lý luận thực tiễn chưa có cơng trình viết nghiên cứu cách chuyên sâu theo định hướng ứng dụng hai vấn đề áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn đưa kiến nghị, giải pháp góp phần hồn thiện quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình nâng cao hiệu thực 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ sau: - Phân tích, đánh giá quy định pháp luật áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; - Trình bày, đánh giá thực tiễn áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; - Đề xuất giải pháp cụ thể hoàn thiện quy định pháp luật áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam xét xử sơ thẩm vụ án hình đảm bảo thực Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam, tập trung vào Bộ luật tố tụng hình năm 2015, áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình thực tiễn thực Luận văn đồng thời nghiên cứu cơng trình khoa học, quan điểm khoa học tác giả định áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn thực tiễn 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình có nhiều biện pháp ngăn chặn áp dụng bắt tạm giam, tạm giam, cấm khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, tạm hoãn xuất cảnh Tuy nhiên giới hạn dung lượng luận văn theo định hướng ứng dụng, tác giả tập trung nghiên cứu 01 biện pháp ngăn chặn biện pháp tạm giam Nội dung luận văn tập trung vào hai nhóm vấn đề áp dụng thay đổi biện pháp tạm giam Về không gian thời gian: Luận văn khảo sát thực tiễn áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam phạm vi nước, tập trung vào tỉnh Bình Thuận số tỉnh Đồng sông Cửu Long từ năm 2016 đến năm 2019 Phương pháp nghiên cứu Luận văn vận dụng phép vật biện chứng phép vật lịch sử Chủ nghĩa Mác – Lênin cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu cụ thể Để thực nhiệm vụ nêu, luận văn sử dụng phương pháp cụ thể: - Phương pháp phân tích, tổng hợp: sử dụng xuyên suốt luận văn với đối tượng nghiên cứu học thuyết pháp lý pháp luật hình thức - Phương pháp thống kê: sử dụng việc thống kê vụ án xét xử sơ thẩm ngành Tòa án nhằm làm rõ việc tuân thủ quy định thẩm quyền, thủ tục, thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn giai đoạn xét xử sơ thẩm Tòa án Thẩm phán phân công giải vụ án - Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án: tác giả lựa chọn số vụ án mà thực tiễn cách giải tồn vướng mắc, hạn chế thực tiễn áp dụng pháp luật Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Kết nghiên cứu Luận văn việc vấn đề hạn chế, bất cập pháp luật tố tụng hình hành tồn mà Bộ luật tố tụng hình năm 2015 chưa khắc phục vấn đề áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, qua đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật - Địa ứng dụng: kết nghiên cứu Luận văn sử dụng tham khảo công tác nghiên cứu khoa học pháp lý tố tụng hình nói chung áp dụng pháp luật trình xét xử sơ thẩm vụ án hình nói riêng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn kết cấu sau: Chương Áp dụng biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Chương Thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình 40 Trước thực trạng nêu tác giả kiến nghị liên ngành tư pháp Trung ương cần ban hành biểu mẫu thống định áp dụng, thay đổi BPNC nói chung, biện pháp tạm giam nói riêng Đồng thời nội dung biểu mẫu cần thể rõ lý do, áp dụng, thay đổi BPNC, thời hạn áp dụng quy định chế tài xử lý bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam kết 2.3.2 Kiến nghị nâng cao hiệu thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Để thực tốt quy định thay đổi biện pháp tạm giam đòi hỏi phối hợp đồng quan THTT Công tác phối hợp cần thực hiện, theo dõi từ giai đoạn điều tra, truy tố xét xử sơ thẩm Bất hoạt động TTHS đòi hỏi mẫn cán, tỉ mỉ mục tiêu bảo vệ quyền người bảo vệ giá trị công cộng pháp luật thừa nhận Nhiệm vụ người Thẩm phán phân cơng chủ tọa phiên tịa phải xem xét kỹ hồ sơ, kiểm tra trình áp dụng BPNC giai đoạn điều tra, truy tố phù hợp với bị can, bị cáo hay chưa để kịp thời đề xuất Chánh án, Phó chánh án định thay đổi BPNC Sự phối hợp cung cấp thông tin tình trạng sức khỏe, hồn cảnh gia đình, nhân thân yếu tố khác có ảnh hưởng đến việc thay đổi biện pháp tạm giam cần sở giam giữ thơng báo kịp thời cho Tịa án để định áp dụng BPNC phù hợp với bị can, bị cáo Khi định thay đổi BPNC từ tạm giam sang BPNC khác địi hỏi trình độ nhận thức đắn người Thẩm phán trực tiếp tham mưu kiểm tra người định Thực tế cho thấy việc định thay đổi biện pháp tạm giam vấn đề nhạy cảm dẫn đến tiêu cực trình áp dụng Vì giải yêu cầu, đề nghị thay đổi BPNC, Thẩm phán phải lấy mục tiêu thượng tôn pháp luật làm tôn chỉ, không giải việc theo ý thức chủ quan hay lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái với công vụ Để thực tốt quy định thay đổi biện pháp tạm giam, cần tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn áp dụng pháp luật tạo thống nhất, đồng quan THTT với Cần tổ chức nhiều họp rút kinh nghiệm vụ việc có liên quan đến áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn để trao đổi kinh nghiệm tìm phương thức giải vụ hợp Vai trò phản biện người bào chữa VKS kiểm sát hoạt động xét xử cần thể yêu cầu, kiến nghị, làm rõ sở pháp lý, sở thực tiễn trình áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam Tòa án Với 41 vai trò, trách nhiệm quan xét xử, Thẩm phán giải vụ án phải thật lắng nghe giải thấu đáo kiến nghị người bào chữa Viện kiểm sát, có quy định áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn thực hiệu 42 Kết luận Chương Thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm định mang nhiều ý nghĩa với trình giải vụ án hình Khi định thay đổi biện pháp tạm giam Tòa án phải bảo đảm bị can, bị cáo có mặt theo Giấy triệu tập Tịa án để công tác xét xử diễn thuận lợi đồng thời bảo đảm việc thay đổi biện pháp tạm giam phù hợp với tình trạng thực tế chuyển biến tội phạm Trong nội dung Chương luận văn, tác giả trình bày vấn đề khái quát chung định thay đổi biện pháp tạm giam Tòa án giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Bên cạnh đó, tác giả nêu lên thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật thay đổi biện pháp tạm giam thông qua số liệu thống kê, định cụ thể Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Bình Thuận Tịa án khác với mục đích làm rõ khác biệt nội dung, định thay đổi biện pháp tạm giam bị can, bị cáo Từ nội dung lý luận thực tiễn, tác giả nêu vấn vướng mắc, khó khăn định thay đổi biện pháp tạm giam Những vướng mắc thể cụ thể Điều 125 BLTTHS năm 2015 thiếu vắng quy định thủ tục thay đổi biện pháp tạm giam Tác giả kiến nghị sửa đổi, bổ sung số nội dung Điều 125 BLTTHS năm 2015 để làm rõ thay đổi biện pháp ngăn chặn nói chung, biện pháp tạm giam nói riêng cần thiết phải ban hành biểu mẫu để thống áp dụng ngành Tòa án; chế phối hợp giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động áp dụng pháp luật liên quan đến thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình 43 KẾT LUẬN Áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm chế định quan trọng tố tụng hình Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tác giả giải số yêu cầu đặt luận văn sau: Thứ nhất, tác giả trình bày số vấn đề lý luận, khái niệm giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, quy định pháp luật hành vấn đề áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam, đặc điểm, ý nghĩa việc áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam trình giải vụ án hình Thứ hai, tác giả thực nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu tổng hợp số liệu nghiên cứu, phân tích định áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam để đưa đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật Thứ ba, sở kết nghiên cứu quy định pháp luật, so sánh việc áp dụng pháp luật thực tiễn với quy định hành tác giả nêu vấn đề tồn tại, bất cập vướng mắc quy định pháp luật Điều 119, 125 278 BLTTHS năm 2015 Những vấn để vướng mắc, tồn thực tế việc áp dụng biện pháp tạm giam thể qua quy định xác định đối tượng hạn chế, đối tượng không áp dụng biện pháp tạm giam, quy định thời hạn tam giam tạm giam Đối với định thay đổi biện pháp tạm giam, tác giả số vướng mắc việc xác định điều kiện để ban hành định thay đổi biện pháp tạm giam quy định khoản Điều 125 BLTTHS năm 2015, thiếu sót việc xác định thời hạn ban hành định thay biện pháp tạm giam biểu mẫu định thay đổi biện pháp tạm giam ngành Tòa án Để giải yêu cầu luận văn, tác giả đưa số kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định khoản 3, khoản Điều 119, khoản Điều 125 BLTTHS năm 2015 Để hoàn thành luận văn, bên cạnh nỗ lực thân, tác giả nhận hướng dẫn giúp đỡ tận tình Thầy giáo hướng dẫn, quan tiến hành tố tụng đồng nghiệp Tuy cố gắng sửa đổi, hồn thiện song q trình thực luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót nội dung Rất mong góp ý Thầy Cơ Hội đồng chấm Luận văn Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28 tháng 11 năm 2013; Bộ luật Hình (Luật số 100/2015/QH13) ngày 27/11/2015; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình số 100/2015/QH13 (Luật số 12/2017/QH14) ngày 20/6/2017; Bộ luật tố tụng hình (Luật số 19/2003/QH11) ngày 26/11/2003; Bộ luật tố tụng hình (Luật số 101/2015/QH13) ngày 27/11/2015; Pháp lệnh Thẩm phán Hội thẩm Tòa án nhân dân số 02/2002/PLUBTVQH11 ngày 04/10/2002; Nghị số 04/2004/NQ-HĐTP Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 05/11/2004 việc hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” Bộ luật tố tụng hình năm 2003; Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới; Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 10 Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 cải cách tư pháp đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 11 Bộ Chính trị (2010, 2014), Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010, Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 tiếp tục thực Nghị Quyết số 49-NQ/TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; 12 Báo cáo số 1020/BC-UBTVQH13 ngày 25/11/2015 tiếp thu, giải trình ý kiến vị đại biểu Quốc hội dự án Bộ luật tố tụng hình (sửa đổi) B Tài liệu tham khảo 15 Bộ Tư pháp, Viện khoa học pháp lý (2005), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình năm 2003, NXB Tư pháp 16 Lê Tiến Châu (2009), Chức xét xử tố tụng hình Việt Nam, NXB Tư pháp; 17 Nguyễn Ngọc Chí chủ biên (2001), Giáo trình Luật tố tụng Hình Việt Nam, Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Lê Huỳnh Tấn Duy (chủ biên) (2018), Hồn thiện pháp luật tố tụng hình Việt Nam người 18 tuổi sở khung pháp lý Liên hiệp quốc, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 19 Đỗ Văn Đương, Lê Hữu Thể, Nguyễn Thị Thủy (2013), Những vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách việc đổi thủ tục tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, NXB Chính trị quốc gia; 20 Học viện Tư pháp (2014), Giáo trình kỹ giải vụ án hình sự, NXB Lao động 21 Võ Thị Kim Oanh (chủ biên) (2010), Bảo đảm quyền người tư pháp hình Việt Nam, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 22 Hồng Thị Minh Sơn (chủ biên) (2008), Giáo trình Luật tố tụng Hình Việt Nam (tái lần thứ có sửa đổi, bổ sung), Trường Đại học Luật Hà Nội Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 23 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam 24 Tống Thị Thanh Thanh (2004), Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện tư pháp 25 Lê Thị Mỹ Xuyến (2016), Thời hạn xét xử sơ thẩm thep pháp luật tố tụng hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh 26 Viện Ngơn ngữ học Việt Nam (2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng; 27 Viện ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt phổ thơng, NXB thành phố Hồ Chí Minh; Tài liệu từ Internet 28.http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Hoa-hau-Phuong-Nga-duoc-tai-ngoai447558/ 29 https://binhthuan.gov.vn/Default.aspx? Binh-Thuan-hoan-thanh-100-cuoc-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019 PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG, THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN – BIỆN PHÁP TẠM GIAM ... án xét xử sơ thẩm vụ án 28 CHƯƠNG THAY ĐỔI BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 2.1 Quy định pháp luật thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình. .. định pháp luật áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; - Trình bày, đánh giá thực tiễn áp dụng, thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình. .. Chương Áp dụng biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Chương Thay đổi biện pháp tạm giam giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình CHƯƠNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt nam , Áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt nam