0

Áp dụng tập quán trong giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình tại tòa án nhân dân

75 0 0
  • Áp dụng tập quán trong giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình tại tòa án nhân dân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN BÉ LÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Dân Tố tụng dân Định hướng ứng dụng Mã số: 60380102 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tiến Học viên: Nguyễn Bé Lê Lớp: Cao học Luật, khóa - Cần Thơ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn tốt nghiệp thạc sĩ “Áp dụng tập quán giải tranh chấp hôn nhân gia đình Tịa án nhân dân” kết nghiên cứu ứng dụng thân Đây kết thực hướng dẫn thầy TS Nguyễn Văn Tiến, Khoa Luật dân - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Tơi cam kết đảm bảo tính trung thực, tn thủ quy định Nhà trường trích dẫn, thích, tài liệu tham khảo Tơi xin chịu trách nhiệm luận văn lời cam kết Tác giả luận văn Nguyễn Bé Lê DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ 01 BLDS Bộ Luật Dân 02 BLTTDS Bộ Luật Tố tụng Dân 03 HĐXX Hội đồng xét xử 04 LHNGĐ Luật Hơn nhân gia đình 05 TAND Tòa án nhân dân 06 VKSND Viện kiểm sát nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN 10 1.1 Áp dụng tập quán để giải tranh chấp nhân gia đình theo yêu cầu đương 11 1.2 Tòa án áp dụng tập quán để giải tranh chấp nhân gia đình .18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG XÁC ĐỊNH VÀ ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN 22 2.1 Xác định tập quán hôn nhân gia đình để áp dụng Tịa án .22 2.1.1 Chủ thể xác định tập quán 22 2.1.2 Nội dung tập quán 25 2.2 Áp dụng tập quán việc giải tranh chấp hôn nhân gia đình Tịa án nhân dân 31 2.2.1 Tòa án khơng áp dụng tập qn tập qn có tính phổ biện tồn địa phương 31 2.2.2 Cùng tập quán Tòa án khác áp dụng khác 33 2.2.3 Về áp dụng tập quán để giải tranh chấp tài sản ly hôn 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 KẾT LUẬN CHUNG 38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khi nói đến tập quán, nói đến loại quy tắc xử đời sống, có vai trị quan trọng việc điều chỉnh hành vi người Trong trình tồn phát triển, để xã hội trật tự, ổn định, đáp ứng yên cầu, ý chí nhóm người, cộng đồng định, tập quán đời nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội Việt Nam quốc gia đa dân tộc, dân tộc, vùng miền lại có tập quán khác nhau, tồn lâu đời nhiều chi phối đến đời sống người dân Trong chuỗi hệ thống tập quán vùng miền từ Bắc chí Nam, nói tập quán tồn lâu đời xã hội quan tâm nhiều tập qn nhân gia đình Trong lĩnh vực có nhiều tập quán tiến bộ, tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp, giúp người dân dễ dàng giải tranh chấp nhân gia đình Tuy nhiên, tập qn lạc hậu làm hạn chế quyền người, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi công dân cịn tồn Hiện nay, Luật nhân gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành, phận người dân, người đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế việc tiếp cận thực quy định Nhiều nơi tiến hành áp dụng tập quán để giải tranh chấp nhân gia đình, xem quy tắc xử bất thành văn coi trọng chi phối không nhỏ đến đời sống người dân Luật Hơn nhân gia đình 2014 khẳng định: “Nhà nước có sách, biện pháp bảo hộ nhân gia đình, tạo điều kiện để nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc thực đầy đủ chức mình; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hôn nhân gia đình; vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu hôn nhân gia đình, phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp thể sắc dân tộc”1 Tuy nhiên, trình áp dụng pháp luật HNGĐ để giải tranh chấp hôn nhân gia đình cịn nhiều bất cập: Thứ nhất, hệ thống pháp luật nhân gia đình có quy định cho phép đương viện dẫn tập quán để yêu cầu Tòa án xem xét giải Khoản Điều Luật HNGĐ 2014 quy định chưa cụ thể, dẫn đến việc Tòa án lúng túng xác định tập quán đương viện dẫn, yêu cầu Thứ hai, số quy định Điều Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014, hướng dẫn: “Trong thời hạn ba năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp phê duyệt danh mục tập quán hôn nhân gia đình áp dụng địa phương” Tuy nhiên, khảo sát thực tiễn, địa phương chưa xây dựng danh mục tập quán theo quy định pháp luật Từ đó, việc áp dụng tập qn nhân gia đình TAND khơng thực khơng có sở pháp lý Thứ ba, chưa có thống việc áp dụng tập qn nhân gia đình nên việc TAND địa phương ngại áp dụng tập quán Do đó, chưa thực phát huy quy định khoản Điều Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Xuất phát từ thực tiễn trên, người viết chọn đề tài: “Áp dụng tập quán giải tranh chấp nhân gia đình Tòa án nhân dân” để làm đề tài luận văn cao học Luật chuyên ngành Luật dân Tố tụng dân - Định hướng ứng dụng Tình hình nghiên cứu đề tài Qua trình nghiên cứu vấn đề liên quan đến áp dụng tập quán giải tranh chấp hôn nhân gia đình Tịa án nhân dân (TAND), người viết đọc, nghiên cứu số sách chuyên khảo, luận văn thạc sỹ luật học viết tạp chí, kể đến số tài liệu sau: Sách, giáo trình - Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2016), “Giáo trình Luật Hơn nhân gia đình”, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Cuốn sách phân tích khái niệm, nội dung chế định đại diện cha, mẹ (đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền), quy định Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, giáo trình lại chưa phân tích cụ thể bất cập tồn chế định - Đỗ Văn Đại (2016), Bình luận khoa học – Những điểm Bộ luật dân năm 2015, Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, Tp Hồ Chí Minh Với tài liệu chuyên khảo đây, tác giả phân tích, nghiên cứu điểm Bộ luật dân năm 2015 với mục đích phổ biến quy định mới, cung cấp cho người đọc nhìn nhận cách tổng quan sâu quy định pháp luật dân sự, đồng thời đưa đánh giá ưu, nhược điểm quy định Bộ luật dân 2015 Ngoài ra, tác giả cịn lồng ghép bình luận, phân tích thay đổi Bộ luật dân năm 2005 2015 Vấn đề liên quan đến việc áp dụng tập quán giải vụ việc hôn nhân gia đình có tác giả đề cập đến bình luận án liên quan đến áp dụng tập quán dân nói chung Song, vấn đề liên quan đến đề tài luận văn chưa thực nghiên cứu phân tích độc lập - Đỗ Văn Đại (2010), Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án bình luận án, Sách chuyên khảo, Nxb Chính trị quốc gia Đây xem cơng trình mẻ đề cập đến vấn đề áp dụng tập quán xét xử dân Trong đó, tác giả có đề cập đến vụ án dân tranh chấp điểm đánh bắt hải sản tòa án áp dụng tập quán để giải (còn gọi vụ án “Cây chà 19 tiếng”) Tuy nhiên, nội dung bình luận dừng lại việc áp dụng tập quán nói chung dân tác giả đồng ý với việc áp dụng tập quán vụ án Điều góp phần quan trọng việc tìm hiểu sở khoa học liên quan đến đề tài luận văn việc áp dụng tập quán giải vụ việc hôn nhân gia đình - Đỗ Văn Đại (2009), Luật thừa kế Việt Nam: Bản án bình luận án, sách chuyên khảo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Trong sách này, tác giả nêu ví dụ minh họa có tranh chấp thời điểm mở thừa kế, Tịa án địa phương huyện Đơng Anh - Hà Nội vào giấy chứng tử lập năm 2004 để xác định người để lại di sản chết tháng 01/1995 Nhưng cấp phúc thẩm, Tịa án có thẩm quyền xem xét bia mộ cải táng, khẳng định bia mộ cải táng ghi ngày người để lại di sản 02/01/1994, cải táng vào tháng 11/1996, theo tập quán địa phương, người chết sau 27 tháng cải táng, giấy chứng tử ghi thời điểm chết tháng 01/1995 không phù hợp, chết vào thời điểm đó, lúc cải táng lúc chưa đủ 27 tháng Như vậy, vấn đề áp dụng tập quán tác giả đề cập đến nghiên cứu viết sách - David J.Bederman (2010), Custom as a Source of Law, Cambridge University Press, 138 Tập quán loại nguồn pháp luật (Custom as a Source of Law) Cuốn sách kết cấu làm ba phần Phần 1, tác giả trình bày quan điểm tập quán pháp từ góc độ: nhân chủng học, văn hóa, lịch sử, kinh tế v.v Phần 2, sách tác giả viết tập quán hệ thống pháp luật quốc gia, cụ thể lĩnh vực pháp luật như: Luật Gia đình, Về tài sản, Hợp đồng, Luật Hiến pháp, Vi phạm pháp luật v.v Phần 3, trình bày tập quán pháp luật quốc tế, gồm công pháp tư pháp Trong phần kết luận sách, tác giả phân tích lý cách tập quán tồn thừa nhận Cùng chủ đề có nhiều cơng trình tương tự, chẳng hạn cơng trình: Custom as a Source of International Law tác giả Michael Akehurst (Michael Akehurst (1975), Custom as a Source of International Law, Oxford Journals, Law, British Yearbook of International Law, Volume 47 Issue 1, Pp 1-53) viết tập quán loại nguồn luật quốc tế - Các công trình nghiên cứu, luận văn + Tịa án nhân dân tối cao - Báo Công lý (2013), Tài liệu Hội thảo áp dụng tập quán công tác xét xử Thơng qua Hội thảo, tham luận góp phần xác định vai trò nguồn bổ trợ tập quán pháp luật; đồng thời, đánh giá thực trạng lý luận, pháp lý thực trạng áp dụng tập quán xét xử Việt Nam Các tham luận cho rằng, nước ta, sở pháp lý để công nhận áp dụng tập quán nhiều hạn chế Việc áp dụng tập quán thực tiễn cịn gặp nhiều khó khăn bắt nguồn nhiều nguyên nhân như: nguyên tắc tổ chức hoạt động Tịa án nói riêng hệ thống quan tư pháp nói chung chưa tạo điều kiện rộng rãi cho áp dụng tập quán; hạn chế mặt lý luận nâng cao nhận thức; sở pháp lý bất cập v.v Tài liệu Hội thảo xem cơng trình gần với luận văn Tuy nhiên, tham luận đề cập đến vấn đề riêng biệt Mặc dù vậy, cơng trình nghiên cứu có giá trị tham khảo lớn luận văn, tập hợp tiếng nói nhà khoa học việc áp dụng tập quán Việt Nam + Phan Đăng Nhật (2007), "Tòa án phong tục: kiểu vận dụng luật tục có hiệu quả", Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số Cơng trình đề cập đến hình thức xét xử khác bên cạnh tịa án nhà nước, tịa án phong tục Tác giả cho hình thức xét xử mang lại hiệu định cho việc giữ gìn trật tự xã hội địa phương có nhiều phong tục tập quán + Nguyễn Thị Tĩnh (2006), Mối quan hệ pháp luật luật tục Ê-đê (qua thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân tỉnh ĐakLak), Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.Trong Chương luận văn, tại, tác giả đánh giá thực trạng mối quan hệ pháp luật luật tục Ê-đê, có phần đánh giá thực trạng mối quan hệ pháp luật luật tục hoạt động áp dụng luật tục Tác giả cho biết hoạt động áp dụng luật tục diễn hai góc độ: có tham gia Nhà nước khơng có tham gia Nhà nước Tác giả khẳng định TAND có áp dụng luật tục Ê-đê trường hợp pháp luật cho phép để giải tranh chấp dân sự, tác giả khơng cung cấp tình cụ thể Tuy nhiên, cơng trình nêu số trường hợp áp dụng luật tục giải tranh chấp dân thực trưởng buôn phạm vi pháp luật cho phép + Nguyễn Thị Minh Phương (2007), Áp dụng phong tục, tập qn nhân gia đình đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Đây cơng trình nghiên cứu chuyên sâu áp dụng phong tục, tập quán lĩnh vực quan hệ dân theo nghĩa rộng, lĩnh vực nhân gia đình Tác giả đánh giá thực trạng áp dụng phong tục, tập quán nhóm quan hệ xã hội kết hôn, ly hôn, quan hệ pháp luật cha mẹ con, quan hệ pháp luật vợ chồng Có thể xem nội dung có liên quan đến đề tài luận văn - Bài báo, tạp chí + Bộ Tư pháp (1998), Thông tin Khoa học pháp lý, số Tập tài liệu có viết liên quan như: “Vấn đề phong tục tập quán việc áp dụng quy định pháp luật quan hệ nhân gia đình đồng bào dân tộc”, tác giả Lê Hương Lan, Vụ Pháp luật Dân - Kinh tế, Bộ Tư pháp; “Việc áp dụng tập quán xét xử vụ án dân sự, nhân gia đình n Bái”, tác giả Hồng Thị Long, Phó Chánh án TAND tỉnh Yên Bái Đây viết cung cấp luận có giá trị khoa học liên quan đến đề tài luận văn +Trên trang http://duthaoonline.quochoi.vn có viết “Tranh chấp sính lễ ước bị hủy bỏ” tác giả Đỗ Văn Đại Lê Thị Diễm Phương Bài viết đề cập đến vấn đề áp dụng tập quán giải vụ việc hôn nhân gia đình minh chứng án Tòa án nhân dân Tỉnh Long An Vĩnh Long Điều góp phần quan trọng cho tác giả có cở khoa học để hồn thiện đề tài luận văn ... kiện áp dụng tập quán giải tranh chấp nhân gia đình Tòa án nhân dân Chương 2: Xác định áp dụng tập quán giải tranh chấp hôn nhân gia đình Tịa án nhân dân 10 CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG. .. ĐỊNH VÀ ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN 2.1 Xác định tập qn nhân gia đình để áp dụng Tòa án Xác định tập quán để áp dụng việc Tòa án lựa... KIỆN ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN 10 1.1 Áp dụng tập quán để giải tranh chấp hôn nhân gia đình theo yêu cầu đương 11 1.2 Tòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng tập quán trong giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình tại tòa án nhân dân , Áp dụng tập quán trong giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình tại tòa án nhân dân