0

CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN đối VỚI TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP

12 6 0
  • CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN đối VỚI TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:35

lOMoARcPSD|11424851 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP Họ tên: Nguyễn Diệu Ly Lớp: TRI115E(2.1/2021)VJCC.1 Mã sinh viên: 2014520014 Số báo danh: 42 Giảng viên hướng dẫn: TS Vũ Thị Quế Anh Hà Nội-12 năm 2020 lOMoARcPSD|11424851 MỤC LỤC 1.Lời mở đầu 2.Chương 1: Những lí luận lợi nhuận……………………………………5 Khái niệm lợi nhuận…………………………………………………………5 Nguồn gốc, chất lợi nhuận thương nghiệp……………………… ……5 2.1 Nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp……………………………… 2.2 Bản chất lợi nhuận thương nghiệp………………………………….6 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thương nghiệp……………………… 3.1 Chi phí nguyên vật liệu………………………………………………….7 3.2 Chi phí tiền lương……………………………………………………….7 3.3 Chi phí quản lý sản xuất kinh doanh……………………………………7 Vai trò lợi nhuận………………………………………………………… Chương 2: Giải pháp gia tăng lợi nhuận tư thương nghiệp………….8 Giảm chi phí sản xuất giữu nguyên giá thành sản phẩm……………8 1.1 Chi phí sản thành…………………………………………….8 xuất giá 1.2 Các giải pháp giảm chi phí sản xuất giữ nguyên giá thành sản phẩm (tác động từ tư công nghiệp lên lợi nhuận tư thương nghiệp) ………… Tăng doanh thu sản phẩm……………………………………………………… 10 2.1 Tăng doanh thụ……………… 10 thu 2.2 Xây dựng đề quả……………………………… 11 cách tăng án kinh lượng sản doanh Chương 3: luận .11 TÀI LIỆU KHẢO .12 phẩm tiêu có hiệu Kết THAM lOMoARcPSD|11424851 LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nền kinh tế thị trường với chế hoạt động linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp bên cạnh có khơng khó khăn Trong có chế thị trường doanh nghiệp phải chịu áp lực từ quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá Trước tình hình nhiều doanh nghiệp khơng tìm hướng thích hợp dẫn đến làm ăn thua lỗ, phá sản Ngược lại, nhiều doanh nghiệp tìm hướng phát triển nhanh Vậy chìa khóa họ gì? Đó họ áp dụng biện pháp giúp gia tăng lợi nhuận Lợi nhuận coi đòn bẩy kinh tết đồng thời tiêu chí để đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài doanh nghiệp Đảm bảo việc thực tiêu lợi nhuận điều kiện quan trọng để đảm bảo tình hình tài doanh nghiệp vững Đó lý em chọn đề tài “Các giải pháp gia tăng lợi nhuận tư thương nghiệp” để làm đề tài nghiên cứu Do lần làm tiểu luận nên nhiều sai sót q trình tìm kiếm tổng hợp thơng tin, kính mong q thầy thơng cảm ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU: - Tập trung tìm hiểu nguồn gốc, chất, nhân tố ảnh hưởng vai trị lợi nhuận từ tìm biện pháp nâng cao lợi nhuận - Phạm vi nghiên cứu bao gồm lí luận lợi nhuận cách gia tăng lợi nhuận tư thương nghiệp MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Với việc nghiên cứu đề tài tiểu luận “Các giải pháp gia tăng lợi nhuận tư thương nghiệp” nhằm đạt mục đích sau: - Đối với cá nhân + Củng cố kiến thức nâng cao tầm nhìn mơn kinh tế trị lOMoARcPSD|11424851 + Rèn luyện kỹ nghiên cứu khoa học dựa việc nghiên cứu tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác - Đối với nội dung đề tài: + Cung cấp kiến thức khách quan, lợi nhuận + Nghiên cứu, tìm phương pháp mới, hiệu nhầm nâng cao lợi nhuận tư thương nghiệp Dù cố gắng xong tiểu luận nghiên cứu khoa học em tránh khỏi sai xót Em mong nhận góp ý từ thầy cô để đề tài nghiên cứu em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Trân trọng lOMoARcPSD|11424851 NỘI DUNG Chương I: NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN Khái niệm lợi nhuận Một sản xuất tồn phát triển có tích lũy Xét mặt chất, tích lũy sử dụng phần cải xã hội tạo để tái đầu tư vào yếu tố sản xuất nhằm tăng quy mô lực kinh tế Muốn tích lũy phải có lợi nhuận Thực tế thời không coi trọng lợi nhuận chí coi sản phẩm chủ nghĩa tư xấu xa Lợi nhuận doanh nghiệp đề tài nghiên cứu, tranh luận nhiều trường phái kinh tế nhiều nhà kinh tế Vì vậy, tồn nhiều quan điểm khác lợi nhuận:  Chủ nghĩa trọng thương cho rằng: “Lợi nhuận tạo lĩnh vực lưu thông, lợi nhuận thương nghiệp kết trao đổi không ngang giá, lừa gạt.”  Chủ nghĩa trọng nông cho rằng: “Nguồn gốc giàu có xã hội thu nhập sản xuất nông nghiệp.”  Kinh tế trị học tư sản cổ điển Anh mà đại diện Adam Smith cho rằng: “Lợi nhuận phần lớn trường hợp tiền thưởng cho việc mạo hiểm cho lao động đầu tư tư bản.” Vì vậy, ơng khơng nhận thấy khác lợi nhuận giá trị thặng dư nên ông đưa quan điểm: “Lợi nhuận hình thái khác giá trị thặng dư.”  Kế thừa có chọn lọc nhân tố khoa học kinh tế trị tư sản cổ điển kết hợp với phương pháp biện chứng vật, C.Mác xây dựng thành cơng lí luận hàng hóa, sức lao động, sở để xây dựng học thuyết giá trị thặng dư ông kết luận rằng: “Giá trị thặng dư quan điểm đẻ toàn tư bảm ứng mang hình thái biến tướng lợi nhuận.” Như chất lợi nhuận hình thái lOMoARcPSD|11424851 biểu giá trị thăng dư, kết lao động không trả công nhà tư chiếm lấy Nguồn gốc, chất lợi nhuận thương nghiệp 2.1 Nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp - Trên thực tế, nhà tư thương nghiệp thu lợi nhuận thương nghiệp từ chênh lệch giá mua giá bán Nhưng điều khơng có nghĩa nhà tư thường nghiệp bán hàng hóa cao giá trị mà là: nhà tư thương nghiệp mua hàng nhà tư công nghiệp với giá thấp giá trị (khi chấp nhận bán hàng với giá thấp giá trị cho nhà tư thương nghiệp có nghĩa nhà tư cơng nghiệp chấp nhận “nhượng” phần giá trị thặng dư cho nhà tư thương nghiệp), sau đó, nhà tư thương nghiệp lại bán hàng cho người tiêu dùng với giá giá trị - Việc tạo thặng dư phân chia giá trị thặng dư hai lĩnh vực hoàn toàn khác Lĩnh vực lưu thông hoạt động nhà tư thương nghiệp không tạo giá trị thặng dư, vị trí, tầm quan trọng lưu thông phát triển sản xuất tái sản xuất nên nhà tư thương nghiệp tham gia vào việc phân chia giá trị thặng dư với nhà tư công nghiệp phần giá trị thăng dư mà nhà tư thương nghiệp chia lợi nhuận thương nghiệp - Như vậy, lợi nhuận thương nghiệp phần giá trị thặng dư sáng tạo lĩnh vực sản xuất nhà tư công nghiệp nhượng lại cho nhà tư thương nghiệp để nhà tư thương nghiệp tiêu thụ hàng cho 2.2 Bản chất lợi nhuận thương nghiệp: Tại nhà tư công nghiệp lại nhượng lại cho nhà tư thương nghiệp phần giá trị thặng dư? Điều giải thích sau: * Tư thương nghiệp hoạt, động lĩnh vực lưu thông, khâu, giai đoạn q trình tái sản xuất Hơn nữa, hoạt động lĩnh vực khơng có lợi nhuận nhà tư thương nghiệp tiếp tục đảm nhiệm công việc Vì vậy, xuất phát từ lợi ích kinh tế nhà tư thương nghiệp mà nhà tư cơng nghiệp nhượng lại cho phần lợi nhuận * Tư thương nghiệp góp phần mở rộng quy mơ tái sản xuất * Tư thương nghiệp góp phần mỏ rộng thị trường, tạo điều kiện cho công nghiệp phát triển lOMoARcPSD|11424851 * Do tư thương nghiệp đảm nhận khâu lưu thông, nên tư công nghiệp rảnh tay lưu thơng tập trung đẩy mạnh sản xuất Vì vậy, tư chu chuyển nhanh hơn, suất lao động cao nhờ lợi nhuận tăng lên * Tư thương nghiệp không trực tiếp tạo giá trị thặng dư, góp phần làm tăng suất lao động, tăng lợi nhuận, làm cho tỷ suất lợi nhuận chung xã hội tăng lên, góp phần tích lũy cho tư cơng nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thương nghiệp Tư thương nghiệp giới hạn việc mua bán hang hóa (khơng kể đến việc chun chở, bảo quản, đóng gói) khơng tạo giá trị thặng dư Lợi nhuận thương nghiệp phần giá trị thặng dư tạo trình sản xuất mà tư cơng nghiệp nhường cho tư thương nghiệp, để tư thương nghiệp bán hàng hóa cho mình, hay nói cách khác lợi nhuận tư thương nghiệp dựa lợi nhuận tư cơng nghiệp Vì lợi nhuận thương nghiệp phụ thuộc vào hai yếu tố khoản chênh lệch phương thức bán hàng với chi phí sản xuất kinh doanh thuế theo quy định nhà nước Như nhận thức có nhóm nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 3.1 Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu chiếm chủ yếu tồn giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí làm giảm giá thành tăng lợi nhuận Để sử dụng hợp lý tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu phải biết nguồn gốc hình thành từ biết nguyên tố ảnh hưởng: + Mức tiêu hao bình quân loại nguyên vật liệu: Cùng loại sản phẩm, cải tiến mẫu mà, kiểu dáng, kích thước cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, song với khối lượng nguyên vật liệu sản xuất số lượng thành phẩm nhiều nhiều lợi nhuận (vì số nguyên vật liệu sản phẩm giảm) + Giá vật liệu xuất dung: Phụ thuộc vào nhà cung cấp, thời điểm mua, phương tiện vận chuyển + Vật liệu thay thế: Sử dụng nguyên vật liệu rẻ thay nguyên vật liệu đắt tiền phải đảm bảo chất lượng, nguyên vật liệu nước thay ngun vật liệu nước ngồi 3.2 Chi phí tiền lương lOMoARcPSD|11424851 Có thể tăng thời gian lao động tăng cường độ lao động cách đặt tiêu cho người lao động giữ nguyên mức lương ban đầu Tiền lương phải hợp lý, phù hợp với thời gian lao động tất yếu, giá trị tiền tệ, điều tiết Chính phủ giá trị cua sức lao động 3.3 Chi phí quản lý sản xuất kinh doanh Có thể cắt giảm bớt nhân quản lý không cần thiết để giảm bớt chi phí tiền lương tránh việc đùn đẩy trách nhiệm công việc cho Vai trò lợi nhuận Trong kinh tế thị trường, để tồn phát triển đòi hỏi nhà tư phải thu lợi nhuận Lợi nhuận mục đích, khát vọng doanh nghiệp - Lợi nhuận coi đòn bẩy kinh tế, đồng thời tiêu đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Lợi nhuận tạo khả để tiếp tục kinh doanh có chất lượng hiệu cao hơn; lợi nhuận đảm bảo tái sản xuất mở rộng - Việc không ngừng nâng cao lợi nhuận đảm bảo hiệu kinh doanh, thể lực, trình độ quản lý sản xuất đội ngũ cán quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong điều kiện kinh doanh theo chế thị trường doanh nghiệp tạo lợi nhuận chứng tỏ thích nghi với chế thị trường - Lợi nhuận cao thể sức mạnh tài doanh nghiệp vững chắc, tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, thực đổi công nghệ, nâng cao chất lượng - Lợi nhuận góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước, nâng cao phúc lợi xã hội Lợi nhuận động lực phát triển kinh tế quốc dân: lợi nhuận thước đo phản ánh tính hiệu sách quản lý vĩ mô nhà nước hoạt động sản xuất doanh nghiệp Nắm bắt tầm quan trọng lợi nhuận, phải có giải phái gia tăng lợi nhuận Chương II: GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP Giảm chi phí sản xuất giữ nguyên giá thành sản phẩm 1.1 Chi phí sản xuất giá thành Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa định lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh loại sản phẩm đó, doanh nghiệp cần phải lOMoARcPSD|11424851 tính đến lượng chi phí bỏ để sản xuất tiêu thụ sản phẩm Như nghĩa doanh nghiệp phải xác định giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất tồn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chị phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm, lao vụ dịch vụ thời kì định biểu tiền Giá thành sản phẩm biểu tiền chi phí tính cho khối lượng sản phẩm định (bao gồm phí vận chuyển hay phần lợi nhuận mà tư công nghiệp (bên sản xuất) nhường cho tư thương nghiệp (bên vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm)) - Giá thành thước đo mức chi phí tiêu hao, để xác định hiệu kinh doanh Để định lựa chọn sản xuất loại sản phẩm, doanh nghiệp phải nắm nhu cầu thị trường, giá thị trường điều tất yếu phải biết mức chi phí sản xuất tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp bỏ - Khi chi phí sản xuất giảm nghĩa tư công nghiệp phải hạ giá thành sản phẩm bán cho tư thương nghiệp để đảm bỏa hàng hóa bán thấp giá trị Còn tư thương nghiệp giữ nguyên giá ban đầu nghĩa phần lợi nhuận tư công nghiệp chuyển sang cho tư thương nghiệp, giúp tư thương nghiệp gia tăng lợi nhuận 1.2 Các giải pháp giảm chi phí sản xuất giữ nguyên giá thành sản phẩm (tác động từ tư công nghiệp lên lợi nhuận tư thương nghiệp) Để tối ưu hóa lợi nhuận thương nghiệp cần giảm chi phí sản xuất Muốn nhà tư cần thực tốt biện pháp sau:  Tăng suất lao động: Áp dụng tổng hợp biện pháp để làm cho số lượng sản phẩm làm đơn vị thời gian người lao động tăng lên Các biện pháp như:  Cải tiến, đổi máy móc, thiết bị sản xuất, bắt kịp phải minh đại khoa học kĩ thuật  Chú trọng nâng cao tay nghề người lao động  Tổ chức sản xuất theo quy trình, hợp lý hóa khâu, phận q trình sản xuất tiêu thụ  Khai thác, tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi  Tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao: Trong sản xuất kinh doanh, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn giá thành sản phẩm, lOMoARcPSD|11424851 giảm chi phí tiêu hao nguyên liệu xuống mức thấp góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp tư thương nghiệp Các biện pháp để tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao:  Cải tiến kĩ thuật sản xuất thiết kế sản phẩm nhằm giảm bớt lượng tiêu hao cho đơn vị sản phẩm  Giảm bớt lượng phế liệu sinh ra, tận dụng phế liệu, sử dụng tổng hợp nguyên vật liệu  Sử dụng vật liệu giá rẻ thay sở đảm bảo chat sluowngj sản phẩm với hiệu kinh tế cao  Tăng cường công tác tổ chức quản lý sử dụng vật tư  Tận dụng cơng suất máy móc thiết bị: Khi sử dụng phải làm cho loại máy móc thiết bị phát huy hết khả để sản xuất nhiều hơn, bớt chi phí khấu hao Các biện pháp để tận dụng tốt đa cơng dụng máy móc:  Chấp hành nghiểm chỉnh chế độ bảo quản, sử dụng vào mục đích cơng dụng máy móc  Tổ chức sản xuất tổ chức lao động hợp lý, cân đối lực sản xuất dây chuyển sản xuất, cải tiến kĩ thuật để nâng cao lực sản xuất máy móc thiết bị  Tổ chức lao động tận dụng tối đa người: Người lao động làm việc trạng thái tinh thần, sức khỏe tốt không tăng suất lao đọng cá biệt mà tăng cường độ lao động cá biệt Muốn vậy, doanh nghiệp cần:  Sử dụng sức lao động khả năng, trình độ để khơi dậy tiềm người  Bồi dưỡng trình độ cơng nhân, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cách thỏa đáng tơn trọng người để khuyến kích họ làm việc nhiệt tình, phát hu hết khả than Tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm toàn tiền bán sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp sau trừ khoản giảm trừ doanh thu (giảm giá hàn bán, thuế tiêu thụ, thuế xuất nhập khảu, giá trị hàng bán bị trả lại, chiết lOMoARcPSD|11424851 khấu hàng hóa) Nó phận quan định tồn doanh nghiệp 2.1 Tăng doanh thu cách tăng lượng sản phẩm tiêu thụ Khi doanh thu đơn vị sản phẩm khơng cao ta phải có biện pháp tiêu thụ nhiều sản phẩm để tổng doanh thu đạt tiêu Các biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sau: o Sản xuất sản phẩm phù hợp với thị hiếu, giá thành rẻ cạnh tranh với doanh nghiệp khác - Sử dụng hình thức quảng cáo, marketing để đưa sản phẩm đến gần với công chúng (quảng cáo Tivi, Facebook, trang mạng xã hội,…) - Liên kết với doanh nghiệp có khả đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng (ví dụ: trang mua bán online shoppe, lazada, Tiki,….) 2.2 Xây dựng đề án kinh doanh có hiệu Đây vấn đề sống ựu tồn phát triển doanh nghiệp Bởi với doanh nghiệp có phương án kinh doanh đắn góp phần giảm tiêu tốn tiền bạc công sức mà đạt kết tốt, nghĩa phương án kinh doanh phải có tính khả thi phải xây dựng cách thận trọng, khoa học, xác Doanh nghiệp phải định vị trí thị trường (cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu), mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, với đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp phải nghiên cứu thị trường, cơng việc phức tạp, bao gồm từ khâu nghiên cứu thị trường, tổ chức hoạt động sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm Chương III: KẾT LUẬN Lợi nhuận giữ vai trò quan trọng sản xuất kinh doanh, yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tết nói chung Lợi nhuận tác động đến tất hoạt động doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài doanh nghiệp Vì việc gia tăng lợi nhuận giúp doanh nghiệp khơng đứng vững mà cịn ngày phát triển đến đỉnh cao Ý thức tầm quan trọng gia tăng lợi nhuận, doanh nghiệp lOMoARcPSD|11424851 kinh tế thị trường phấn đấu mục tiêu lợi nhuận Và tư thương nghiệp không ngoại lệ Ý thức vai trò quan lợi nhuận việc gia tăng lợi nhuận, sau thời gian học tập môn Kinh tế trị em hồn thành tiểu luận “Các giải pháp gia tăng lợi nhuận tư thương nghiệp” Đề tài vào nghiên cứu vấn đề lợi nhuận, lợi nhuận thương nghiệp từ đưa giải pháp để gia tăng lợi nhuận tư thương nghiệp Qua viết em mạnh dạn đưa số giải pháp kiến nghị sau thời gian tìm hiểu Tài liệu tham khảo Giáo trình Những nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật Hà Nội, 2016 https://123doc.net/document/6196880-cac-giai-phap-gia-tang-loi-nhuan-doivoi-tu-ban-san-xuat.htm https://123doc.net/document/124264-loi-nhuan-va-cac-giai-phap-gia-tangloi-nhuan-tai-cong-ty-cp-cn-nt.htm https://123doc.net/document/5706861-cac-giai-phap-gia-tang-loi-nhuan-doivoi-tu-ban-san-xuat.htm https://loigiaihay.com/tu-ban-cho-vay-duoc-hinh-thanh-nhu-the-nao-trongchu-nghia-tu-ban-c126a20552.html https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_b%E1%BA%A3n_th %C6%B0%C6%A1ng_nghi%E1%BB%87p Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) ... quốc gia – Sự thật Hà Nội, 2016 https://123doc.net/document/6196880-cac-giai-phap -gia- tang-loi-nhuan-doivoi-tu-ban-san-xuat.htm https://123doc.net/document/124264-loi-nhuan-va-cac-giai-phap -gia- tangloi-nhuan-tai-cong-ty-cp-cn-nt.htm... không ngoại lệ Ý thức vai trò quan lợi nhuận việc gia tăng lợi nhuận, sau thời gian học tập mơn Kinh tế trị em hồn thành tiểu luận “Các giải pháp gia tăng lợi nhuận tư thương nghiệp” Đề tài vào... https://123doc.net/document/124264-loi-nhuan-va-cac-giai-phap -gia- tangloi-nhuan-tai-cong-ty-cp-cn-nt.htm https://123doc.net/document/5706861-cac-giai-phap -gia- tang-loi-nhuan-doivoi-tu-ban-san-xuat.htm https://loigiaihay.com/tu-ban-cho-vay-duoc-hinh-thanh-nhu-the-nao-trongchu-nghia-tu-ban-c126a20552.html
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN đối VỚI TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP , CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN đối VỚI TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP

Từ khóa liên quan