0

NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HÀNH VI DU LỊCH của SINH VIÊN đại học TRÊN địa bàn hà nội

83 5 0
  • NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HÀNH VI DU LỊCH của SINH VIÊN đại học TRÊN địa bàn hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TỔNG KẾT TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI DU LỊCH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Sinh viên thực hiện: Họ tên Mã sinh viên Số điện thoại Phạm Thị Thu Trang 18D250048 0987223635 Hà Thị Thu Uyên 18D250050 0964052575 Đỗ Chí Dung 18D250067 0932958147 Giảng viên hướng dẫn: ThS Bùi Thị Quỳnh Trang HÀ NỘI - 2021 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu thực nghiên cứu khoa học, nhóm tác giả nhận nhiều ý kiến góp, giúp đỡ từ thầy cơ, bạn bè… Chính vậy, trang nghiên cứu này, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng chân thành đến tất người Đầu tiên, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Trường Đại học Thương Mại tạo điều kiện môi trường để chúng em có điều kiện học tập nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo – chuyên gia bớt chút thời gian quý báu để tham gia hỗ trợ, chia sẻ kiến thức cho chúng em trình nghiên cứu khảo sát Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc chân thành đến giáo ThS Bùi Thị Quỳnh Trang với vai trò giáo viên hướng dẫn theo sát nhóm, hướng dẫn đưa lời khuyên bổ ích, thiết thực q trình thực đề tài với lịng nhiệt tâm, tận tụy đầy trách nhiệm Ngồi ra, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn sinh viên Đại học địa bàn Hà Nộ nghiêm túc tham gia trả lời vấn, giúp chúng tơi có thực đề tài, góp phần hồn thành đề tài nghiên cứu Mặc dù cố gắng để hồn thành đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, nhóm nghiên cứu mong nhận đánh giá góp ý thầy bạn Xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ iii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu CHƯƠNG I: TÔNG QUAN NGHIÊN CƯU 1.1 Tổng quan nghiên cưu vê hanh vi 1.1.1 Các quan điểm về hành vi người tiêu dùng 1.1.2 Tổng quan các mô hình nghiên cứu về hành vi tiêu dùng .5 1.2 Tổổ̉ng quan nghiên cứu hành vi tiêu dùng du lịch 1.2.1 Cáá́c quan điểể̉m hàà̀nh vi tiêu dùà̀ng du lịch 1.2.2 Cáá́c mô hìà̀nh nghiên cứá́u vềà̀ hàà̀nh vi tiêu dùà̀ng du lịch 1.3 Các kết luận rút từ tởổ̉ng quan tình hình nghiên cứu khoảng trống cần nghiên cứu 11 1.3.1 Cáá́c kết luận rút 11 1.3.2 Cáá́c khoảng trống cần nghiên cứá́u 11 CHƯƠNG : CƠ SƠ LÝ LUÂṆ VÊ CAC YÊU TÔ ANH HƯƠNG ĐÊN HANH VI DU LICH CUA SINH VIÊN 13 2.1 Cac khai niêṃ liên quan 13 2.1.1 Khái niêṃ về du lich 13 2.1.2 Khái niêṃ về hành vi tiêu dùng 13 2.1.3 Khái niêṃ về hành vi tiêu dùng du lich 14 2.1.4 Khái niêṃ sinh viên 14 2.2 Đăcc̣điểm cua sinh viên 14 2.3 Nội dung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi du lịch 16 2.3.1 Cáá́c yếu tố ảnh hưởng đến hàà̀nh vi du lịch 16 2.3.2 Mô hìà̀nh nghiên cứá́u cáá́c yếu tố ảnh hưởng đến hàà̀nh vi du lịch 19 2.3.3 Khung nghiên cứá́u cáá́c yếu tố ảnh hưởng đến hàà̀nh vi du lịch sinh viên đại học địa bàà̀n Hàà̀ Nội 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 27 3.2 Quy trình nghiên cứu 28 iii 3.2.1 Tổể̉ng quan lý thuyết 28 3.2.2 Xây dựng thang đo nháá́p 29 3.2.3 Nghiên cứá́u sơ 32 3.2.4 Nghiên cứá́u thứá́c 35 3.3 Quy trình xây dựng bảng khảo sát 37 3.4 Mẫu nghiên cứu 37 3.5 Xây dựng thang đo 38 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HÀNH VI DU LỊCH CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 40 4.1 Đặc điểổ̉m sinh viên địa bàn Hà Nội 40 4.2 Kết nghiên cứu định lượng yếu tố ảnh hưởng đến hành vi du lịch sinh viên đại học địa bàn Hà Nội 41 4.2.1 Thống kê mô tả kết nghiên cứá́u 41 4.2.2 Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo 44 4.2.3 Phân tích nhân tố kháá́m pháá́ (EFA) 48 4.2.4 Kiểể̉m định tương quan 52 4.2.5 Đáá́nh giáá́ chung 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 57 5.1 Đánh giá chung nội dung nghiên cứu 57 5.1.1 Những mặt tích cực 57 5.1.2 Những mặt hạn chế tồn 58 5.2 Dự báo xu hướng quan điểổ̉m phát triểổ̉n 58 5.2.1 Dự báá́o xu hướng du lịch sinh viên Hàà̀ Nội 58 5.2.2 Quan điểể̉m pháá́t triểể̉n cáá́c loại hìà̀nh du lịch vàà̀i năm tới .59 5.3 Đề xuất giải pháp, kiến nghị 60 5.3.1 Đối với Sở du lịch 60 5.3.2 Đối với ủy ban nhân dân các điểm đên 61 5.3.3 Đối với cáá́c doanh nghiệp kinh doanh du lịch 61 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Hinh 1.1 Mơ hinh cac yêu tô anh hưởng đên hanh vi cua tiêu dung ( Philip Koller va Keller, 2012) HÌnh 1.2 Mô hinh cac yêu tô anh hưởng đên hanh vi mua cua tiêu dung (N Ramya va SA Mohamed Ali,2016) Hinh 1.3 Mô hinh Cac yêu tô anh hưởng đên hanh vi mua cua tiêu dung ( DR.Nilesh B, GAJAR (2013) Hình 1.4 Mơ hình yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi tiêu dùng khách du lịch Fratu, D (2011) Hình 1.5 Mơ hình yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi tiêu dùng dịch vụ du lịch Phạm Thị Kiệm (2018) Hình 1.6 Mơ hình yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi tiêu dùng du lịch cá nhân Mayo Jarvis (1981) Bảng 2.1 Thống kê, tổng hợp yếu tố ảnh hưở Bảng 2.2 Thang đo nghiên cứu Hinh 2.1 Mô hinh cac yêu tô anh hưởng đên hanh vi du lịch sinh viên đại học địa bàn Hà Nội (nhóm tác giả tổng hợp) Hình 3.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu Bảng 3.1 Thang đo nháp Bảng 3.2 Bảng khảo sát ý kiến chuyên gia Bảng 3.3 Kết hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố Hình 3.2 Mơ hình đề xuất nghiên cứu Bang 3.4 Thang đo cac yêu tô Bảng 4.1 Khái quát sinh viên Bảng 4.2 Thích du lịch Bảng 4.3 Mục đích chuyến Bảng 4.4 Hình thức du lịch Bảng 4.5 Nguồn thông tin tiếp cận Bảng 4.6 Số ngày thực chuyến Bảng 4.7 Kết hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố Bảng 4.8 Cronbach’s Alpha nhân tố văn hóa Bảng 4.9 Cronbach’s Alpha nhân tố xã hội Bảng 4.10 Cronbach’s Alpha nhân tố cá nhân Bảng 4.11 Cronbach’s Alpha nhân tố cá nhân Bảng 4.12 Cronbach’s Alpha nhân tố tâm lý Bảng 4.13 Cronbach’s Alpha nhân tố kinh tế Bảng 4.14 Cronbach’s Alpha nhân tố kinh tế Bảng 4.15 Kiểm định KMO Bartlett’s Test Bảng 4.16 Tổng phương sai giải thích ( Total Variance Explained) v Bảng 4.17 Bảng ma trận nhân tố xoay (Rotated Component Matrixa) 50 Bảng 4.18 Mơ hình điều chỉnh qua phân tích nhân tố khám phá 51 Bảng 4.19 Model Summaryb 53 Bảng 4.20 ANOVAa 54 Bảng 4.21 Coefficientsa 54 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu tồn cầu hóa nay, kinh tế Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn dần khẳng định vị trí trường quốc tế Thực tế nay, du lịch trởở̉ thành ngành kinh tế mũi nhọn nước ta, đóng góp phần GDP không nhỏ vào kinh tế quốc dân Trước kia, đời sống cịn khó khăn, chưa nghĩ đến việc du lịch nghĩa với tốn xa xỉ Nhưng trình độ phát triển kinh tế xã hội đạt tầm cao mới, đời sống người dân nâng cao, họ cần đầy đủ nhu cầu vật chất mà mong muốn thỏa mãn nhu cầu tinh thần vui chơi, giải trí Và du lịch hoạt động tất yếu để giúp người cân với sống Ngày du lịch phát triển với tốc độ ngày nhanh phạm vi toàn giới Theo số liệu Tổ chức Du lịch giới (UNWTO), ước tính lượng khách du lịch quốc tế năm 2019 đạt gần 1,5 tỷ lượt, tăng 3,8% so với kỳ năm 2018, cao mức tăng trưởở̉ng kinh tế toàn cầu (+3%) Đây năm tăng trưởở̉ng thứ mười liên tiếp kể từ năm 2009 Dự báo đến năm 2030, số lượng khách du lịch đạt 1,8 tỷ lượt Nhu cầu du lịch không dừng lại cho đối tượng người làm, công nhân, viên chức mà sinh viên có nhu cầu du lịch, giúp họ giải tỏa áp lực sau tiết học căng thẳng, đồng thời khám phá giới xung quanh Bởở̉i giới trẻ động, thích tìm tịi nhu cầu lại khám phá nhiều Trong nhu cầu thực tế, tham quan, trải nghiệm để tận mắt chứng kiến, học hỏi cần thiết, nhằm phục vụ cho việc học tập, tích lũy kinh nghiệm tương lai Chính vậy, du lịch dần trởở̉ thành xu hướng phận giới trẻ Đặc biệt, năm gần đây, du lịch ngày phát triển mạnh với loạt xu hướng vô thú vị giới trẻ tạo nên Theo dự đốn tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), có gần 300 triệu chuyến giới trẻ giới thực năm từ năm 2020 Trong báo cáo "Sức mạnh du lịch giới trẻ", UNWTO cho biết rằng, người trẻ đầu tư nhiều cho trải nghiệm chuyến du lịch bởở̉i mang lại cho họ giá trị lâu dài Ở nước Âu – Mỹ, sinh viên dành năm sau tốt nghiệp để du lịch Họ gọi năm gap-year Có thể nói giới trẻ, có sinh viên – đối tượng chiếm tỷ lệ lớn giới trẻ người dẫn đầu xu hướng, lúc cập nhật tiếp cận thứ nhanh Trong bối cảnh nay, đại dịch COVID – 19 ảnh hưởở̉ng toàn diện, sâu rộng đến tất quốc gia giới, tiếp tục diễn biến phức tạp Nền kinh tế tồn cầu rơi vào suy thối nghiêm trọng Đại dịch COVID – 19 ảnh hưởở̉ng tương đối lớn đến kinh tế Việt Nam, đó, ngành Du lịch bị ảnh hưởở̉ng nặng nề Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2020 giảm mạnh đạt gần 450.000 lượt khách, giảm 68,1% so với kỳ năm 2019 giảm 63,8% so với tháng Có thể thấy, dịch COVID – 19 diễn vào mùa cao điểm khách du lịch quốc tế du lịch nhiều mùa du lịch lễ hội, tâm linh khách nội địa thường hay sau dịp nghỉ lễ tết Nguyên đán Vì vậy, dịch xảy ảnh hưởở̉ng lớn tới ngành Du lịch Việt Nam khiến mục tiêu đặt năm 2020 đón khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế khó hồn thành COVID -19 làm ảnh hưởở̉ng đến tâm lý người tiêu dùng du lịch có tâm lý giới trẻ - sinh viên, muốn không dám sợ lây nhiễm dịch bệnh Lúc quay lại nhu cầu thứ hai tháp nhu cầu Maslow nhu cầu an tồn Ta thấy, dịch COVID - 19 khơng ảnh hưởở̉ng đến sinh viên nói chung mà cịn ảnh hưởở̉ng đến sinh viên học ngành du lịch trường đào tạo du lịch Sinh viên học ngành Du lịch không để thỏa mãn nhu cầu giải trí cá nhân mà cịn để tiếp nhận kiến thức thực tế phục vụ trình học tập chuyên ngành Nhưng khi, đại dịch COVID – 19 bùng nổ làm cho số học phần thực tế, hoạt động trải nghiệm sinh viên doanh nghiệp khách sạn – lữ hành bị dừng lại Và vấn đề đặt ởở̉ yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi du lịch sinh viên Bên cạnh đó, với đặc điểm điều kiện tài hình thức du lịch mà sinh viên lựa chọn hình thức du lịch tự túc, phượt tour du lịch trọn gói giá rẻ phù hợp với điều kiện tài sinh viên Nhưng thực tế có nhiều yếu tố khác làm ảnh hưởở̉ng đến hành vi du lịch sinh viên Từ nghiên cứu xu hướng phát triển chung du lịch, ảnh hưởở̉ng dịch COVID – 19 nhu cầu sinh viên nói chung sinh viên du lịch nói riêng Vậy yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi du lịch họ Và đặc điểm họ độ tuổi, đặc điểm tâm lý, với tác động yếu tố kinh tế, xã hội có khiến việc du lịch họ bi ảnh hưởở̉ng Và liệu sinh viên có phải lực lượng khách hàng quan trọng mà nhiều doanh nghiệp đơn vị du lịch hướng đến hay khơng Chính vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi du lịch sinh viên quan trọng cần thiết Và xuất phát từ tính cấp thiết mặt lý luận thực tiễn trên, nhóm chúng tơi lựa chọn đề tài: “Nghiên cứá́u cáá́c yếu tố ảnh hưởng đến hàà̀nh vi du lịch sinh viên đại học địa bàà̀n Hàà̀ Nội” 2.Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu chung Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi du lịch sinh viên đại học địa bàn Hà Nội Trên sởở̉ dự báo xu hướng hành vi du lịch sinh viên Hà Nội, quan điểm phát triển loại hình du lịch vài năm tới Và đề xuất giải pháp việc xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu sinh viên đại học địa bàn Hà Nội 2.2 Mục tiêu cụ thểổ̉ Để thực mục tiêu đề tài cần tập trung nghiên cứu nội dung sau: Hệ thống hóa số vấn đề lý luận hành vi, hành vi du lịch đặc điểm sinh viên Xây dựng mô hình nghiên cứu phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi du lịch sinh viên đại học địa bàn Hà Nội Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm xây dựng chương trình, sản phẩm du lịch dành cho sinh viên đại học địa bàn Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi du lịch sinh viên đại học địa bàn thành phố Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài tiếp cận nghiên cứu yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi du lịch sinh viên nói chung từ đưa mơ hình nghiên cứu hành vi du lịch sinh viên đại học ởở̉ địa bàn Hà Nội qua đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm góp phần thúc đẩy hành vi du lịch sinh viên + Về không gian: Sinh viên trường đại học địa bàn Thành phố Hà Nội + Về thời gian: Các liệu thứ cấp đưa vào phân tích thu thập giai đoạn 2015 đến 2020 Các liệu sơ cấp điều tra khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 03/2021 Các giải pháp đưa nhằm hướng tới gian đoạn 20202025, định hướng 2030 Kết cấu Gồm chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu Chương 2: Cơ sởở̉ lý luận vấn đề nghiên cứu Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận đề xuất giải pháp CHƯƠNG I: TÔNG QUAN NGHIÊN CƯU 1.1.Tổng quan nghiên cưu vê hanh vi 1.1.1 Các quan điểm về hành vi người tiêu dùng 1.1.1.1 Khái niêṃ người tiêu dùng Theo luâṭbao vê ̣ quyên lơi tiêu dung 2010, “người tiêu dùng là người mua, sử dụng, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức” Theo tư điên kinh tê hoc hiêṇ đai, “người tiêu dùng là bất cứ đơn vị kinh tế nào có nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng…, thông thường, người tiêu dùng được coi là môṭ cá nhân thực tế, người tiêu dùng có thể là quan, cá nhân hay nhóm cá nhân.Trong trường hợp cuối cùng, điều đáng lưu ý là, để có quyết định, đơn vị tiêu dùng là hô g ̣ ia đình chứ không phải là cá nhân" Theo tư điên Black'’Law Dictionary, "người tiêu dùng là người mua hàng hóa, dịch vụ vì mục đích sử dụng cho cá nhân, gia đình, hô ̣gia đình mà không nhằm mục đích bán lại" Theo Luâṭbao vê ̣ngươi tiêu dung cua Nga (2007), “người tiêu dùng là cá nhân người có mong muốn đăṭ hoăc ̣ yêu cầu hàng hóa cho mục đích cá nhân, gia đình, hộ gia đình và các nhu cầu khác không vì mục đích kinh doanh” Theo hiêp ̣ hôịMarketing Hoa Ky, “người tiêu dùng là người cuối cùng sử dụng hàà̀ng hóa, ý tưởng hay dịch vụ nào đó Người tiêu dùng cũng được hiểu là người mua hoăc ̣ quyết định mua là người tiêu dùng cuối cùng" Tư cac quan điêm trên,Nhom tac gia se tiêp câṇ khai niêṃ theo quan điêm tông hơp sau : "Người tiêu dùng là người mua sắm và tiêu dùng những sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu và ước muốn cá nhân Họ là người cuối cùng tiêu dùng sản phẩm quá trình sản xuất tạo Người tiêu dùng có thể là cá nhân, môṭ hô ̣gia đình hoăc ̣ môṭnhóm người” 1.1.1.2 Khái niêṃ hành vi người tiêu dùng Cho đến nay, có nhiều quan điểm khác hành vi người tiêu dùng Theo James F.Engel va cac công ̣ sư ( 2005), hành vi tiêu dùng là toàn bô ̣những hoạt đông ̣ liên quan trực tiếp tới quá trình tìm kiếm, thu thâp, ̣ mua sắm, sở hữu, sử dụng, loại bỏ sản phẩm/dịch vụ Nó bao gồm cả những quá trình quyết định diễn trước, và sau các hành đông ̣ đó Theo Leon Schiffiman, David Bednall Aron O’cass (1997), hàà̀nh vi ngườà̀i tiêu dùà̀ng làà̀ sự ̣ tương táá́c động củủ̉a cáá́c yếá́u tốá́ ảủ̉nh hưởủ̉ng đếá́n nhận thứá́c, hàà̀nh vi vàà̀ môi trườà̀ng màà̀ qua sự ̣ thay đổủ̉i đóá́ ngườà̀i thay đổủ̉i cuộc sốá́ng củủ̉a họ ̣ 58 tìm tịi, khám phá điều lạ nên điều dẫn đến tâm lý họ bị tác động bởở̉i yếu tố bên Kết điều tra mức độ ảnh hưởở̉ng yếu tố kinh tế đến hành vi du lịch sinh viên đại học địa bàn Hà Nội thể việc nhận xét đánh giá tiêu chí kinh tế sinh viên đánh giá thấp với 40% sinh viên cho ảnh hưởở̉ng ảnh hưởở̉ng, yếu tố bị đánh giá mức độ ảnh hưởở̉ng thấp so với yếu tố lại, từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2021 ảnh hưởở̉ng COVID 19 ảnh hưởở̉ng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh sản xuất nhiều doanh nghiệp Việc cắt giảm nhân biện pháp nhiều doanh nghiệp áp dụng bối cảnh muốn trì hoạt động kinh doanh sản xuất Điều làm cho hội việc làm sinh viên ngày khó, sinh viên khơng có thêm thu nhập dẫn đến chi tiêu hàng tháng phụ thuộc vào trợ cấp gia đình 5.1.2 Những mặt hạn chế tồn Song song với mặt tích cực, kết điều tra, khảo sát nhiều vấn đề hạn chế tồn Mởở̉ cửa hội nhập quốc tế quy luật, nguyên tắc sống để phát triển tạo nên bình đẳng quốc gia Những kết hội nhập quốc tế mang lại mởở̉ nhiều hội cho nhiều quốc gia, nước phát triển, có Việt Nam Cơ hội lớn thách thức lớn, đặc biệt vấn đề “giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc ởở̉ quốc gia” Mặt trái mởở̉ cửa hội nhập du nhập văn hóa đồi trụy, lai căng,…làm cho sắc bị mai dần Xã hội ngày phát triển, kéo theo hệ lụy để lại trộm cắp điểm đến du lịch dẫn đến phận sinh viên ngại du lịch Đặc điểm tâm lý người khác có số sản phẩm du lịch khó đáp ứng sinh viên 5.2 Dự báo xu hướng quan điểổ̉m phát triểổ̉n 5.2.1 Dự báá́o xu hướng du lịch sinh viên Hàà̀ Nội Khám phá, trải nghiệm vùng đất mới, nghỉ ngơi, thư giãn sau học căng thẳng mục đích đa số thị trường khách sinh viên , song nhiều nhu cầu hình thành, đặc biệt nhu cầu trải nghiệm hướng tới giá trị đươc thiêt lâp ̣ sở gia tri văn hoa truyên thông (tinh khác biệt, đặc sắc, nguyên ban), gia tri tự nhiên (tinh nguyên sơ, độc đáo), gia tri sang tao va công nghê ̣cao (tinh hiêṇ đai, tiêṇ nghi) Phát triển du lịch có trách nhiệm, du lịch sinh thái du lịch cộng đồng vừa xu hướng vừa đòi hỏi tất yếu ngành Du lịch để thực nguyên tắc mục tiêu phát triển bền vững 59 Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh đến phương thức quản lý kinh doanh du lịch, hình thành xu hướng du lịch du lịch thông minh, du lịch sáng tạo Khác với tour truyền thống, du lịch thông minh trọng đến lợi ích du khách lại đảm bảo mức chi phí thấp, an tồn thuận tiện sởở̉ ứng dụng công nghệ sử dụng thiết bị đại thông tin, liệu toàn cầu Tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế khu vực trởở̉ thành xu hướng quan trọng phát triển du lịch giới Vai trò thị trường khách sinh viên ngày lớn phát triển du lịch thu nhập ngày tăng, phát triển mạnh tầng lớp trung lưu động lực lớn thúc đẩy tiêu dùng du lịch 5.2.2 Quan điểể̉m pháá́t triểể̉n cáá́c loại hìà̀nh du lịch vàà̀i năm tới Thực Chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cho thấy, du lịch phát triển theo định hướng, bảo đảm bền vững, có hiệu quả, phù hợp đóng góp mạnh mẽ thực mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam Theo dự báo UNWTO, thời gian tới; tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí mục đích đa số thị trường khách, song nhiều nhu cầu hình thành, nhu cầu trải nghiệm hướng tới giá trị thiết lập sởở̉ giá trị văn hóa truyền thống (tính khác biệt, đặc sắc, nguyên bản), giá trị tự nhiên (tính nguyên sơ, độc đáo), giá trị sáng tạo công nghệ cao (tính đại, tiện nghi) Theo đó, du lịch trải nghiệm; du lịch chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ngày phổ biến; vừa xu hướng, vừa đòi hỏi tất yếu để bảo đảm phát triển bền vững UNWTO nhận định, đến năm 2030, khách du lịch với mục đích thăm viếng, sức khỏe, tôn giáo chiếm 31% tổng lượng khách; với mục đích tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí chiếm 54%; với mục đích cơng việc chiếm 15% Bên cạnh đó, cấu chi tiêu khách du lịch có thay đổi rõõ̃ rệt khoản chi thiết yếu cho ăn uống, ngủ nghỉ, vận chuyển, tỷ trọng chi tiêu dành cho dịch vụ mua sắm hàng hóa, giải trí, trải nghiệm… ngày tăng Cùng với đó, phát triển mạnh mẽ cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến phương thức tiếp cận, chia sẻ thông tin du lịch du khách Sự bùng nổ mạng xã hội ứng dụng di động tác động tích cực góp phần giúp cho hình thức du lịch tự túc với phát triển dòng khách lẻ tăng mạnh Song song với hình thành xu hướng du lịch du lịch thông minh, du lịch sáng tạo… Theo UNWTO, tảng công nghệ số liệu chi phối tăng trưởở̉ng du lịch ởở̉ khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 80% số chuyến đặt trực tuyến 87% số người trẻ tuổi đánh giá điện thoại thông minh công cụ cần thiết cho du lịch… 60 Du lịch phát triển theo định hướng, bền vững, hài hòa, hiệu cao; thị trường du lịch mởở̉ rộng, lượng khách không ngừng tăng sản phẩm du lịch bước đa dạng hoá sởở̉ phát triển mạnh tiềm tài nguyên du lịch đem lại mức tăng trưởở̉ng ổn định tổng thu từ du lịch Hệ thống chế sách phát triển du lịch hoàn chỉnh đồng Thủ tục hành cải tiến, tạo thuận lợi cho khách du lịch, doanh nghiệp cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch Cac điêm đên du lich tiếp tục đạo tuyên truyền, thực nội dung Chiến lược, Quy hoạch phát triển tổng thể du lịch Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; rà soát bổ sung nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực theo yêu cầu Nghị số 08-NQ/TW Bộ Chính trị Tiếp tục thực hiệu kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch nước Tập trung xây dựng môi trường du lịch văn minh, lịch sự, thân thiện Tăng cường thực công tác đối ngoại, phát triển hợp tác quốc tế, giao lưu nhân dân, giao lưu hữu nghị quốc tế gắn kết hiệu với hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với xây dựng thương hiệu du lịch cua điêm đên Thu hút mạnh mẽ đầu tư sởở̉ vật chất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ du lịch… 5.3 Đề xuất giải pháp, kiến nghị 5.3.1 Đối với Sở du lịch Sởở̉ du lịch quan quản lý phát triển du lịch nên đóng vai trị đặc biệt quan trọng phát triển du lịch nói chung kinh tế nước nói chung Trên sởở̉ Tổng sơ đồ quy hoạch phát triển du lịch, sởở̉ du lịch ban quản lý du lịch phải quản lý cách chặt chẽ hiệu tài nguyên du lịch nằm vùng du lịch, hạn chế tối đa tranh chấp đất đại, phá hủy khai thác mức tài nguyên du lịch Khai thác hợp lý mạnh tài nguyên du lịch cac điêm đên du lich Cần khuyến khích mạnh mẽ thành phần kinh tế tham gia kinh doanh du lịch, có nhà đầu tư nước ngồi Nâng cao nhận thức ngành du lịch ngành kinh tế tổng hợp đóng vai trị quan trọng, từ tạo ủng hộ mạnh mẽ ngành, cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh du lịch đưa tài nguyên du lịch chưa khai thác vào sử dụng hiệu Khuyến khích người dân địa phương tích cực tham gia đóp góp vào sựu phát triển bền vững du lịch địa phương Sởở̉ Du lịch cần phối hợp chặt chẽ, liên kết với bộ, ban ngành ngành liên quan để sớm hoàn thành quy hoạch du lịch, xây dựng sách, chế ưu 61 đãi, đồng thời tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, hệ thống sân bay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư nước đồng thời đáp ứng nhu cầu du khách cung sinh viên Kết hợp với doanh nghiệp việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chun mơn nghiệp vụ, khả phục vụ cao để đáp ứng nhu cầu du khách Về đối tượng khách: tập trung toàn kich thich nhu cầu, đoạn thị trường gồm sinh viên tai cac trương đai hoc, cao đăng 5.3.2 Đối với ủy ban nhân dân các điểm đên Phối hợp với bộ, ngành liên quan triển khai thành quy hoạch phát triển quy hoạch, đánh giá tình hình thực quy hoạch kiến nghị với Thủ tướng phủ điều chỉnh, bổ sung điều kiện phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội Thành phố Phê duyệt quy hoạch du lịch cụ thể, bao gồm dự án đầu tư du lịch cac điêm đên du lich theo phân cấp để đảm bảo phát triểm du lịch thực theo kế hoạch Ưu tiên bố trí kinh phí dự tốn ngân sách thành phố hàng năm để thực đầu tư phát triển sởở̉ hạ tầng tai cac thành phố Xây dựng triển khai thực chương trình xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, thực biện pháp huy động nguồn lực hợp pháp cho đầu tư phát triển điêm đên 5.3.3 Đối với cáá́c doanh nghiệp kinh doanh du lịch ViêṭNam nơi có nhiều địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn, có nhiều tiềm phát triển du lịch Nên hội cho nhà đầu tư tham gia vào hoạt động kinh doanh du lịch tai cac điêm đên Các nhà kinh doanh du lịch có vai trị lớn việc thu hút du khách nên nhà lãnh đạo du lịch phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch, bên cạnh cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch để đem đến chất lượng dịch vụ hồn hảo nhất, kich thich nhu câu du lich cua sinh viên Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đơn vị du lịch để thu hút nhiều sinh viên tăng thời gian lưu trú sinh viên Các doanh nghiệp cần kinh doanh lành mạnh, giá ổn định để đảm bảo quyền lợi du khách.Việc kinh doanh doanh nghiệp không tổn hại đến môi trường phải bảo vệ cảnh quan tự nhiên điêm đên 62 KẾT LUẬN Nghiên cứu hành vi tiêu dùng yêu cầu quan trọng hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động marketing du lịch riêng với doanh nghiệp du lịch, lữ hành Nhóm tác giả lựa chọn đề tài với mục đích nhằm nghiên cứu yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi tiêu dùng du lịch sinh viên Đại học địa bàn Hà Nội, đưa quan điểm xu hướng phát triển, từ đề xuất số giải pháp giúp doanh nghiệp lữ hành thu hút thị trường Để kết luận lại nghiên cứu, nhóm tác giả xin trình bày số kết đóng góp nghiên cứu, hạn chế hướng nghiên cứu • Kết đóng góp đề tài Một là, kết nghiên cứu giúp người quan tâm doanh nghiệp lữ hành có nhìn khái qt hành vi tiêu dùng, yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi tiêu dùng du lịch sinh viên đại học địa bàn Hà Nội Đây coi khảo sát sơ thị trường đầy tiềm Hai là, quan quản lý du lịch, doanh nghiệp lữ hành dựa vào kết nghiên cứu để xây dựng sách marketing hướng có hiệu • Hạn chế hướng nghiên cứu Như cơng trình hay dự án nghiên cứu khác, nghiên cứu mặt hạn chế đinh Cụ thể sau: Một là, xuất phát từ trình độ khả có hạn, nhóm tác giả xây dựng khái niệm mơ hình nghiên cứu dựa nghiên cứu trước đó, chưa có bổ sung hay tính mơ hình Tuy nhiên, khái niệm mơ hình nhóm tác giả sử dụng làm tổng quan nghiên cứu chọn lọc kỹ, đảm bảo phù hợp tối đa yêu cầu mục đích nghiên cứu Hai là, nghiên cứu thực với 48,7% sinh viên Đại học Thương Mại quy mô mẫu 150, kết khơng đại diện cho toàn sinh viên Đại học địa bàn Hà Nội mà cần phải có nghiên cứu với quy mô mẫu lớn nhằm đảm bảo tính khách quan xác Mặc dù có nhiều cố gằng trình độ thời gian có hạn, nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót Nhóm tác giả mong muốn người đọc có đóng góp q báu để hồn thiện nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh (2009), Tập bàà̀i giảủ̉ng Hàà̀nh vi tiêu dùà̀ng du lị ̣ch, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phạm Văn Đại (2016), Hàà̀nh vi lự ̣a chọ ̣n sảủ̉n phẩủ̉m du lị ̣ch củủ̉a du kháá́ch Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phạm Thị Kiệm (2018), Hàà̀nh vi tiêu dùà̀ng củủ̉a kháá́ch du lị ̣ch nướá́c, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học Viện Khoa học Xã Hội Võõ̃ Văn Thành (2015), Giao trinh Tổng Quan du lịch cua trương Đai hoc Thương Mai GS.TS Trần Minh Hạo (2013), Giao trinh Marketing bản cua trương Đai hoc kinh tê Quôc Dân Đào Hữu Mạnh (2015), Nghiên cứá́u hàà̀nh vi mua củủ̉a ngườà̀i tiêu dùà̀ng Trần Ngọc Quý (2014), nghiên cứá́u hàà̀nh vi tiêu dùà̀ng củủ̉a kháá́ch hàà̀ng Trần Thị Kim Oanh (2013), Nghiên cứá́u hàà̀nh vi tiêu dùà̀ng du lị ̣ch củủ̉a du kháá́ch Mỹ tạ ̣i Việt Nam Vận dụ ̣ng cho công ty cổủ̉ phầà̀n du lị ̣ch Việt Nam – Hàà̀ Nội, Đại học Quốc Gia Hà Nội Võõ̃ Hồn Hải, Nghiên cứá́u mợt sớá́ yếá́u tốá́ ảủ̉nh hưởủ̉ng đếá́n hàà̀nh vi du lị ̣ch củủ̉a du kháá́ch nội đị ̣a đếá́n thàà̀nh phốá́ Nha Trang 10 Trần Thị Thu Huyền (2019), Phân tíá́ch cáá́c yếá́u tốá́ ảủ̉nh hưởủ̉ng đếá́n hàà̀nh vi mua sắá́m củủ̉a du kháá́ch Tháá́i Lan đếá́n Huếá́ , Tạp chí Khoa học- Đại học Huế: Khoa học Xã hội Nhân văn 11 Nguyễn Thị Bình (2020), Phân tíá́ch cáá́c ́á́u tớá́ ảủ̉nh hưởủ̉ng đếá́n việc lự ̣a chọ ̣n điểủ̉m đếá́n Phúá́ Quốá́c củủ̉a kháá́ch du lị ̣ch nội đị ̣a , Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chính Minh, Việt Nam 12 Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn Đình Cử, Nguyễn Quốc Anh (2000), SPSS ứá́ng dụ ̣ng phân tíá́ch dữữ̃ liệu quảủ̉n trị ̣ kinh doanh vàà̀ khoa họ ̣c tự ̣ nhiên – xãữ̃ hội, NXB Giao thơng vận tải, Hà Nội 13 Trần Thị Minh Hịa (2007), Giáá́o trìà̀nh Marketing du lị ̣ch, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 14 PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh, TS Nguyễn Đình Hịa (2009), Giáá́o trìà̀nh Marketing du lị ̣ch, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 15 Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang (2001), Marketing du lị ̣ch, Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh N Ramya and Dr SA Mohamed Ali (2016), Factors affecting consumer buying behavior, International Journal of Applied Research Fratu, D (2011), Factors of influence and changes in the tourism consumer behaviour, Bulletin of the Transilvania University of Brasovs Mazaffer Uysal, Richard R.Pedue M.Joseph Sirgy (2012), Du lị ̣ch vàà̀ nghiên cứá́u chấá́t lượ ̣ng cuộc sốá́ng, Arch G.Woodside, Chris Dubelaar (2002), A General Theory of Tourism Consumption Systems: A Conceptual Framework and an Empirical Exploration, Journal of Travel Research Mayo, E Jarvis, L (1981), The Psychology of Leisure Travel, Boston: CBI Publishing Sari L.M, Judge T.A (2004), Emloyee Attitudes and Job Satisfaction, Human Resource Management, 43 Factors afecting consummer buying behavior, N Ramya va SA Mohamed Ali(2016) Factors afecting consummer behavior, DR.Nilesh B, GAJAR (2013) Frank R Kardes (2000), Consumer Behavior and Managerial Decision Making PHỤ LỤC BẢNG TĨM TẮT THƠNG T STT Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia PHIẾU KHẢO SÁT ÝÝ́ KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI DU LỊCH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI PHẦN A: THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 1.Chức vụ Ông/bà? ……………………… Chức danh Ơng/bà? ……………………… Kinh nghiệm cơng tác Ông/bà ? ……………………… Đơn vị công tác Ông/bà? ……………………… PHẦN B: TRẢ LỜI CÂU HỎI Kí STT hiệu VH XH CN Kí STT hiệu TL KT HVTD PHỤ LỤC CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI DU LỊCH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Xin chào bạn Chúng tơi nhóm sinh viên thuộc khoa Khách sạn – Du lịch, trường đại học Thương Mại nghiên cứu thực đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởở̉ng đến hành vi du lịch sinh viên đại học địa bàn Hà Nội” Để có thêm thơng tin phục vụ cho nghiên cứu, mong nhận đóng góp ý kiến bạn cách điền vào câu hỏi Tất thông tin mà bạn cung cấp có giá trị khoa học, khơng có ý kiến hay sai hồn tồn, mà xem hợp lý theo trường hợp cụ thể Chúng cam đoan rằng, thông tin mà bạn cung cấp Phiếu khảo sát ln giữ bí mật tuyệt đối Xin chân thành cảm ơn! o Có o Khơng Bạn có thích du lịch khơng? □ Tất nhiên có □ Khơng thích □ Cũng khơng rõõ̃ Mục đích du lịch bạn gì? □ Nghỉ ngơi, thư giãn sau học căng thẳng, mệt mỏi □ Khám phá, trải nghiệm vùng đất □ Giao lưu, mởở̉ rộng mối quan hệ □ Thăm bạn bè, người thân □ Khác… Bạn du lịch theo hình thức nào? □ Du lịch tự túc □ Du lịch theo tour □ Khác… Bạn thường tìm hiểu thông tin từ nguồn trước du lịch? □ Bạn bè, người thân □ Xem quảng cáo, tiếp thị trang báo mạng, báo điện tử, internet □ Lời nhận xét người trải nghiệm □ Các đơn vị lữ hành □ Khác… Số ngày bạn thực chuyến bao lâu? o ngày o ngày – đêm o ngày – đêm o Khác… Bạn làm thêm chưa? o Đã o Chưa Mức thu nhập hàng tháng công việc bạn làm? (Nếu bạn làm thêm vui lòng trả lời câu hỏi này) o Dưới tr.đồng/ tháng o Từ tr.đồng/ tháng o Từ tr.đồng/ tháng o Trên tr.đồng/ tháng Khả chi trả bạn cho chuyến bao nhiêu? o
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HÀNH VI DU LỊCH của SINH VIÊN đại học TRÊN địa bàn hà nội , NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HÀNH VI DU LỊCH của SINH VIÊN đại học TRÊN địa bàn hà nội

Từ khóa liên quan