0

Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty phân tích tình hình sinh lời của VCSH (ROE) của công ty do tác động của các hệ số tài chính

40 18 0
  • Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty  phân tích tình hình sinh lời của VCSH (ROE) của công ty do tác động của các hệ số tài chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:59

KHOA QUẢN TRỊ KINH —rc>o cuối năm đầu năm cho thấy NVDH dư thừa để tài trợ cho TSDH Đảm bảo nguyên tắc cần tài hay sách tài trợ DN an toàn Chỉ tiêu tăng so với đầu năm đánh giá không hợp lý, cho thấy doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn không hiệu Chỉ tiêu tăng so với đầu năm tốc đô giảm NVDH (0,97%) nhỏ so với tốc đô giảm TSDH (6,51%) • Về hệ số chi phí(Hcp): Hệ số chi phí đầu năm cuối năm 0,9916 0,9931 có nghĩa thời điểm đầu năm, bình quân đồng doanh thu thu nhập tạo doanh nghiệp phải bỏ 0,9916 đồng chi phí đến cuối năm, bình qn đồng doanh thu thu nhập tạo doanh nghiệp cần bỏ 0,9931 đồng chi phí Như vậy, cuối năm đầu năm Hcp nhỏ chứng tỏ đầu năm cuối năm, doanh nghiệp làm ăn có lãi Chỉ tiêu tăng cho thấy hiệu cơng tác quản trị chi phí doanh nghiệp chưa tốt Hcp tăng tốc đô giảm chi phí (giảm 11,37%) nhỏ tốc giảm LCT (giảm 11,51%) Kết Luận: • Thơng qua phân tích cho thấy, hệ số tự tài trợ cơng ty thấp có xu hướng tăng nhẹ cuối năm Điều đó, giúp doanh nghiệp tận dụng địn bẩy tàichính khuếch đại ROE, nhiên khả độc lập tài chính, cân tài doanh nghiệp thấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro tốn Bên cạnh đó, hệ số tài trợ thường xuyên hệ số chi phí tăng đánh giá chưa hợp lý, cho thấy công tác quản trị chi phí doanh nghiệp chưa đạt hiệu Giải Pháp: • Trong thời gian tới, doanh nghiệp cần thay đổi sách huy động vốn theo xu hướng tăng cường vốn chủ đề tăng mức độc độc lập, tự chủ tài • Doanh nghiêp cần xem xét lý bớt TSDH cắt giảm khoản chi phí khơng cần thiết để tối đa hóa lợi nhuân cho doanh nghiêp 3.1.3 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP BẢNG PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP Chỉ tiêu ROS LNST LCT Đơn vị tính Lần Triệu đồng Triệu đồng Lần Triệu đồng Triệu đồng Lần Triệu đồng Triệu đồng Lần Triệu LNST đồng VCSHb Triệu q đồng EPS Nghìn đồng BEP EBI T TSb q ROA LNST TSb q ROE Năm Năm 2020 2019 0,0069 0,0084 3.745 543.94 Chênh lệch Tương đối -0,0015 Tỉ lệ (%) 5.150 614.68 -1.405 -27,29% -70.740 -11,51% 0,0397 -0,0067 -16,76% 21.223 534.57 -3.814 -17,97% -7.823 -1,46% 0,0096 -0,0025 -26,21% 5.150 534.57 -1.405 -27,29% -7.823 -1,46% 0,0343 -0,0108 -31,59% 3.745 5.150 -1.405 -27,29% 159.79 150.35 9.442 6,28% -0,13 -28,26% 0,0330 17.408 526.75 0,0071 3.745 526.75 0,0234 0,33 0,46 -17,83% P/E Nghìn đồng Nhận Xét: 9,7 8,48 1,22 14,3% • ROS công ty năm 2020 0,0069 lần, giảm 0,0015 lần, tương ứng giảm 17,83% Điều cho thấy bình quân với đồng doanh thu thu nhập tạo công ty thu 0,0069 đồng LN giành cho CSH Nguyên nhân ROS giảm tốc đô giảm LNST 27,29% lớn tốc đô giảm LCT 11,51% • Hệ số KNSL VKD (BEP) công ty năm 2020 0,0330 lần, giảm 0,0067 lần (tương ứng giảm 16,76%) cho thấy bình quân đồng vốn tham gia trình SXKD tạo 0,0330 đồng LN khơng xét đến nguồn gốc hình thành vốn nghĩa vụ thực với nhà nước Nguyên nhân BEP giảm nói tốc độ EBIT giảm 17,97% nhiều so với tốc độ giảm TSBQ -1,46% • Khả sinh lời vốn kinh doanh (ROA) công ty năm 2020 0,0071 lần , giảm 0,0025 lần (tương ứng giảm 26,21%) cho thấy bình quân đồng vốn tham gia trình SXKD tạo 0,0071 đồng LN giành cho CSH Nguyên nhân ROA giảm tốc độ giảm TSBQ (1,46%) chậm tốc độ giảm LNST (27,29%) • Khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) công ty năm 2020 0,0234 lần, giảm 0,0108 lần (tương ứng giảm 31,59%) cho biết bình quân đồng vốn CSH tham gia vào trình SXKD tạo 0,0234 đồng LN giành cho CSH Nguyên nhân ROE giảm VCBQ LNST giảm nhiên tốc đô giảm LNST (-27,29%) lớn tốc tăng VCBQ (6,28%) • Thu nhập phần cổ phần thường (EPS) năm 2020 có xu hướng giảm so với năm 2019 từ 0,46 nghìn VNĐ giảm xuống 0,33 nghìn VNĐ, tương đương tỷ lệ giảm 0,13 nghìn VNĐ với tỷ lệ 28,26% Theo số liệu năm, ta thấy EPS BLF nhỏ 1500 có xu hướng giảm, cho thấy doanh nghiệp làm ăn có xu hướng tiêu cực Trong năm 2020, doanh nghiệp giảm khối lượng cổ phiếu đáng kể, đồng thời Lợi nhuận sau thuế giảm làm cho EPS giảm Đây xu hướng biến động tiêu cực, phản ánh lực kinh doanh công ty ngày xuống, khả trả cổ tức cao giá cổ phiếu có xu hướng giảm Đối với doanh nghiệp, có nhiều tiền để tái đầu tư phân phối cho cổ đơng hình thức tốn cổ tức Kết luận: Ta thấy, năm tiêu ROS, BEP, ROA, ROE doanh nghiệp giảm mạnh cho thấy tại, doanh nghiệp kinh doanh chưa hiệu Do đó, thời gian tới, doanh nghiệp cần có sách huy động vốn hợp lý, sử dụng vốn hiệu để đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp như: có chiến lược marketing hiệu quả, kích cầu tiêu dùng, đưa dịch vụ hậu hấp dẫn 3.2 Phân tích ROE tác động hệ số tài Bảng phân tích ROE Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2019 Chênh lệch Tương Tỉ lệ (%) đối LNs 3.744,52 LCT = DTT+DTtc+ TN khác 543.943,5 540.198,91 Tổng chi phí = (2) - (1) Sc = (VCSH đk +VCSH ck)/2 Slđ = (TSNH đk + TSNH ck)/2 Skd = (TS đk + TS ck)/2 ROE = (1)/(4) Ht = (4)/(6) Hđ = (5)/(6) 10 SVlđ = (2)/(5) 11 Hcp = (3)/(2) 12 Mức độ ảnh hưởng 159797,78 5.149,93 -1.405,4 614.683,0 -70.739,6 609.533,18 -69.334,2 150355,54 -27,29% -11,51% -11,37% 9442,23 6,28% 372.409,8 377.909,1 -5.499,3 -1,46% 9526.749,6 534.572,49 - -1,46% 7.822,77 0,0234 0,0343 -0,0108 -31,59% 0,3034 0,2813 0,0221 7,86% 0,7070 0,7069 0,0001 0,01% 1,4606 1,6265 -0,1659 -10,20% 0,9931 0,9916 0,15 0,0015 % nhân tố AROE(Ht) AROE(Hđ) AROE(SVlđ) -0,0025 0,0000026 -0,0032 -0,0051 AROE(Hcp) Tổng hợp: AROE(Ht)+AROE(Hđ)+AROE(SVlđ)+AROE(Hcp)= -0,0108 Nhận Xét: a Khái quát: Hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu năm 2020 2019 0,0234 lần 0,0343 lần Có nghĩa năm 2019, bình quân đồng vốn chủ sở hữu đầu tư thu 0,0343 đồng lợi nhuận sau thuế cịn đến năm 2020 bình qn đồng vốn chủ sở hữu đầu tư thu 0,0234 đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2020 so với năm 2019, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu giảm 0,0108 đồng ROE năm 2020 giảm ảnh hưởng nhân tố: sách tài trợ (Ht), sách đầu tư (Hđ), tốc độ luân chuyển vốn (SVlđ) mức độ sử dụng chi phí (Hcp) b Chi tiết: • nhân tố Ht: Trong điều kiện nhân tố khác không thay đổi, năm 2020 so với năm 2019, hệ số tự tài trợ tăng 0,2813 lần (tỉ lệ giảm 7,86%) làm cho ROE giảm 0,0025 lần Ht tăng năm 2020, VCSH bình quân tăng 9442,23 triệu đồng (tỉ lệ tăng 6,28%) đồng thời TS bình quân giảm 7822,77 triệu đồng (tỉ lệ giảm 1,46%) Điều doanh nghiệp thay đổi sách huy động vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh theo xu hướng tăng cường sử dụng vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu tăng thặng dư vốn phần doanh nghiệp tăng mạnh Vậy nên, việc gia tăng đầu tư vốn chủ sở hữu không giúp bù đắp phần nợ doanh nghiệp giảm mà cịn góp phần tăng thêm tài sản cho doanh nghiệp Nhìn vào bảng ta thấy, Ht doanh nghiệp năm nhỏ so với 0,5 nên việc gia tăng Ht giúp doanh nghiệp giảm mức độ phụ thuộc tài chính, giảm rủi ro tài cho doanh nghiệp làm giảm ROE chấp nhận Trong thời gian tới, doanh nghiệp cần gia tăng sử dụng vốn chủ sở hữu để tăng mức độ độc lập, tự chủ tài đồng thời giảm rủi ro tài • nhân tố Hđ: Trong điều kiện nhân tố khác không thay đổi, Hđ tác động ngược chiều với ROE Cụ thể: hệ số đầu tư ngắn hạn tăng từ 0,7069 lần lên 0,7070 lần nghĩa năm 2019, TSNH chiếm 70,69% tổng TS đến năm 2020, TSNH lại chiếm 70,7% tổng TS Hđ tăng làm cho ROE tăng không đáng kể 0,0000026 lần Hđ tăng năm 2020 so với năm 2019, TSNH bình quân giảm 5499,3 triệu đồng (tỷ lệ giảm 1,46%) đồng thời tổng tài sản bình quân giảm theo 7822,77 triệu đồng (tỷ lệ giảm 1,46%) Điều cho thấy, doanh nghiệp đangthu hẹp chút quy mô vốn bao gồm vốn ngắn hạn vốn dài Hđ doanh nghiệp năm tương đối thấp SVlđ doanh nghiệp có xu hướng giảm nên doanh nghiệp cần cân nhắc sách đầu tư, có nên tiếp tục đầu tư vào TSDH hay khơng? • nhân tố SVlđ: Trong điều kiện nhân tố khác không thay đổi, SVlđ tác động chiều với ROE Cụ thể: số vòng quay vốn lưu động giảm từ 0,6265 vòng xuống 1,4606 vòng năm 2020 SVlđ giảm làm cho ROE giảm 0,0032 lần SVlđ giảm năm 2020 so với năm 2019, tổng luân chuyển số dư bình quân vốn lưu động (Slđ) giảm tốc độ giảm tổng luân chuyển lớn tốc độ giảm số dư bình quân vốn lưu động Tổng luân chuyển doanh nghiệp giảm chủ yếu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giảm, giảm từ 614683,08 triệu đồng xuống 543943,51 triệu đồng Doanh thu doanh nghiệp giảm doanh thu bán hàng cung cấp bất động sản, khu công nghiệp giảm Sự sụt giảm đặc điểm loại hàng hóa bất động sản chiến lược bán hàng doanh nghiệp chưa hiệu hay thị trường bất động sản có nhiều biến động Do đó, thời gian tới, doanh nghiệp cần xem xét lại sách đầu tư quản lí sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp hiệu • nhân tố Hcp: Với giả định nhân tố khác không thay đổi, năm 2020 so với năm 2019, Hcp tăng từ 0,9916 lần lên tới 0,9931 lần làm cho ROE tăng 0,0051 lần Nguyên nhân làm Hcp tăng tổng luân chuyển tổng chi phí giảm tốc độ giảm tổng chi phí (11%) nhỏ tốc độ giảm tổng luân chuyển (11,51%), chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng chi phí cách chưa hiệu hợp lý Đây nhân tố tác động tích cực ROA doanh nghiệp Tuy nhiên, Hcp doanh nghiệp năm qua tương đối lớn nên thời gian tới, để nâng cao hiệu hoạt động giúp doanh nghiệp phát triển bền vững doanh nghiệp cần tiếp tục sử dụng biện pháp tiết kiệm chi phí Kết Luận: Trong năm 2020, việc doanh nghiệp thay đổi sách huy động vốn theo xu hướng tăng cường sử dụng vốn chủ sở hữu, đồng thời giảm khả đầu tư vào TSDH TSNH, sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp chưa hợp lý, hiệu nguyên nhân làm giảm ROE Việc sử dụng chi phí cách hiệu góp phần làm tăng ROE thời gian tới, để tiếp tục làm tăng ROE doanh nghiệp cần phải gia tăng sử dụng vốn chủ sở hữu, có sách đầu tư hợp lý, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động sử dụng hợp lí, tiết kiệm vốn lưu động doanh nghiệp tiếp tục phát huy biện pháp sử dụng chi phí tiết kiệm đầu tư khoa học công nghệ vào dây chuyền sản xuất, xếp nhân lực hợp lí thời gian qua Giải Pháp: • Doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc tăng doanh thu từ hoạt động bán hàng từ loại doanh thu khác 110'11 • Hạn chế làm tăng loại chi phí q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt chi phí bán hàng, chi phí tài Đồng thời rà sốt lại khoản chi phí giảm, xem loại chi phí ảnh hưởng tới sựu sụt giảm doanh thu năm • Giải phóng lượng thành phẩm hàng hóa kho tránh ứ đọng vốn; Huy động thêm nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư cho tài sản ngắn hạn, tránh lãng phí vốn doanh nghiệp • Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động việc trọng khâu bán hàng, kênh phân phối sản phẩm, tích cực xây dựng chiến lược marketing quảng bá hình ảnh để sản phẩm, dịch vụ tiếp cận gần đến khách hàng mục tiêu hon 3.3 Đánh giá chung ưu nhược điểm 3.3.1 Ưu điểm • Co cơng ty hoạt động có hiệu quả, hoạt động có đem lại lợi nhuận • Chính sách tài trợ công ty biến động theo hướng an tồn ổn định • Khả tốn doanh nghiệp cải thiện nhiều • Doanh nghiệp dần nâng cao khả sinh lời, quản lý chi phí hiểu hon • Mức tăng trưởng dương, quy mơ tài cơng ty lớn 3.3.2 Nhược điểm • • • Hiệu hoạt động công ty chưa cao, hệ số sinh lời mức thấp Cân tài doanh nghiệp thấp, tiềm ẩn nhiều nguy rủi ro Hệ số chi phí cao dẫn đến lợi nhuận thấp 3.4 Những đề xuất công ty - Để kinh doanh hiệu năm tới, đề xuất cơng ty nên thực hiện: • • • • • Doanh nghiệp cần xác định rõ nguyên nhân trọng điểm cần quản lý Doanh nghiệp cần phải có sách rà sốt lại chi phí sử dụng vốn quản trị tài kịp thời Cơng ty khơng nên phụ thuộc vào vốn vay để tránh cân cấu dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp Xem xét lại, sử dụng sách tài trợ, huy động vốn hiệu giảm thiểu rủi ro tài chính, rủi ro tốn Xem xét lại sách huy động vốn đảm bảo cho doanh nghiệp đủ khả tốn, giảm rủi ro tài chính, tránh gây lãng phí vốn Tăng cường cơng tác quản lý chi phí ... Phần III: Phân tích khái qt tình hình tài phân tích tình hình sinh lời VCSH công ty Thủy Sản Bạc Liêu 13 3.1 Phân tích khái qt tình hình tài cơng ty 13 3.1.1 PHÂN TÍCH KHÁI QT QUY MƠ TÀI CHÍNH 13... tích tình hình tài sản công ty - Đưa số giải pháp để cải thiện tình hình tài cơng ty + Đối tượng nghiên cứu: 1/ Phân tích khái quát tình hình tài cơng ty 2/ Phân tích tình hình sinh lời VCSH (ROE). .. tài phân tích tình hình sinh lời rịng VKD cơng ty Thủy Sản Bạc Liêu 3.1 Phân tích khái qt tình hình tài cơng ty 3.1.1 PHÂN TÍCH KHÁI QT QUY MƠ TÀI CHÍNH BẢNG PHÂN TÍCH KHÁI QT QUY MƠ TÀI CHÍNH Đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty phân tích tình hình sinh lời của VCSH (ROE) của công ty do tác động của các hệ số tài chính , Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty phân tích tình hình sinh lời của VCSH (ROE) của công ty do tác động của các hệ số tài chính

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm