0

Thảo luận luật kinh tế tmu So sánh tổ hợp tác và hợp tác xã

11 2 0
  • Thảo luận luật kinh tế tmu So sánh tổ hợp tác và hợp tác xã

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:53

So sánh tổ hợp tác và hợp tác xãLiên hiệp Hợp tác xã ABCDEF được thành lập vào tháng 8 năm 2017 với ngành nghề sản xuất, kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ; bao gồm 06 Hợp tác xã thành viên là: A, B, C, D, E, F.Ngày 06122017, do nhận thấy Hợp tác xã A không thực hiện nghĩa vụ góp vốn như đã cam kết nên HTX B và HTX C đã yêu cầu Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX triệu tập đại hội thành viên bất thường để quyết định việc chấm dứt tư cách HTX thành viên của HTX A. Tuy nhiên, cho rằng vấn đề này không thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên Liên hiệp HTX nên Hội đồng quản trị liên hiệp HTX đã không triệu tập theo yêu cầu . Ngày 15122017; Ban kiểm soát Liên hiệp HTX đã đứng ra triệu tập Đại hội thành viên. Đại hội thành viên diễn ra với sự tham gia của 5 HTX thành viên là: B,D,C,E, F. Đại hội thành viên đã thông qua quyết định chấm dứt tư cách HTX thành viên của HTX A với sự biểu quyết tán thành của HTX C và D. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT ĐỀ TÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN LUẬT KINH TẾ Nhóm: Lớp học phần: 2172PLAW0321 Giảng viên hướng dẫn: Tạ Thị Thùy Trang Hà Nội, tháng 11 năm 2021 I LÝ THUYẾT Đề 2: So sánh tổ hợp tác hợp tác xã Giống nhau: - tổ chức kinh tế - Đều có mục đích thu lợi nhuận - Quyền: Cả hợp tác xã tổ hợp tác phải đảm bảo quyền lợi cho thành viên Tiến hành hoạt động kinh doanh Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên - Nghĩa vụ: thực quy định luật điều lệ quy định - Có tên riêng, biểu tượng Khác nhau: Các tiêu chí so sánh Hợp tác xã Ít 07 thành viên hợp Số lượng tác xã thành Ít hợp tác xã thành viên viên liên hiệp hợp tác xã - Cá nhân công dân Việt Nam Đối Người nước ngoài; tượng - Tổ chức pháp nhân Việt Nam đăng ký - Hộ gia đình tham gia Đối với hợp tác xã tạo việc làm thành viên cá nhân Người đại diện theo pháp luật Cơ cấu quản lý tổ chức Tổ hợp tác Gồm từ cá nhân, pháp nhân trở lên - Cá nhân công dân Việt Nam, -Tổ chức pháp nhân Việt Nam, thành lập hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, có lực pháp luật phù hợp với lĩnh vực kinh doanh tổ hợp tác Chủ tịch hội đồng quản trị Tổ trưởng tổ hợp tác Tổ trưởng tổ hợp tác uỷ quyền cho thành viên ban điều hành tổ viên thực số công việc định tổ theo quy định pháp luật uỷ quyền Đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) ban kiểm soát kiểm soát viên Tổ trưởng tổ hợp tác, ban điều hành trường hợp cần thiết Tư cách pháp nhân phân chia lợi nhuận có khơng Lợi nhuận phân chia chủ yếu dựa theo cơng sức thành viên đóng góp mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ Phần cịn lại chia theo tỷ lệ vốn góp Căn vào thỏa thuận hợp đồng hợp tác, tổ trưởng tổ hợp tác (hoặc người thành viên tổ hợp tác ủy quyền) lập phương án phân chia hoa lợi, lợi tức, xử lý lỗ tổ hợp tác báo cáo thành viên họp toàn thể thành viên Chịu trách nhiệm hữu hạn với phần vốn góp Tổ hợp tác chịu trách nhiệm tài sản chung tổ Nếu tài sản chung không đủ để thực nghĩa vụ chung tổ viên phải chịu trách nhiệm liên đới theo phần tương ứng với phần đóng góp tài sản riêng họ -Như vậy, trách nhiệm tài sản tổ hợp tác trách nhiệm vô hạn Trách nhiệm tài sản -Thành viên khơng góp vốn vượt q 20% vốn điều lệ -Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn góp hợp tác xã thành Thành viên thực theo thỏa thuận viên góp theo quy định điều lệ vốn điều không 30% vốn điều lệ lệ liên hiệp hợp tác xã Các thành viên tổ hợp tác đóng góp tài sản, công sức vào tổ hợp tác tùy theo thỏa thuận hợp đồng hợp tác Việc xác định giá trị tài sản công sức thành viên tổ hợp tác góp vào tổ hợp tác thành viên tổ hợp tác tự thỏa thuận bên thứ ba xác định theo ủy quyền trăm phần trăm (100%) tổng số thành viên tổ hợp tác Triệu tập họp Tổ hợp tác tự định số lần họp tổ hợp tác phải tiến hành họp thành viên năm lần Đại hội thành viên thường niên phải họp thời hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài hội đồng quản trị triệu tập Đại hội thành viên bất thường hội đồng quản trị, ban kiểm soát kiểm soát viên thành viên đại diện phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên triệu tập theo quy định khoản 2, Điều 31 Biểu Các nội dung sau đại hội thành viên thơng qua có 75% tổng số đại biểu có mặt biểu tán thành: a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ; Sửa đổi, bổ sung hợp đồng hợp tác phải tán thành 100% thành viên tổ hợp tác thể văn bản, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác có quy định khác b) Chia, tách, sáp nhập, hợp Việc định đoạt tài sản chung nhất, giải thể, phá sản hợp tác xã, thành viên tổ hợp tác quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liên hiệp hợp tác xã; c) Đầu tư bán tài sản có giá liệu sản xuất khác; tài sản có giá trị lớn năm mươi phần trăm trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo (50%) tổng số giá trị tài sản chung thành viên tổ hợp tác phải cáo tài gần hợp tán thành trăm phần tác xã, liên hiệp hợp tác xã trăm (100%) thành viên tổ hợp tác Các nội dung không kể thể văn bản, trừ trường thông qua có 50% hợp hợp đồng hợp tác có quy định tổng số đại biểu biểu tán khác thành Các nội dung khác không quy định Mỗi thành viên, hợp tác xã thơng qua có thành viên đại biểu thành 50% tổng số thành viên tổ hợp tác viên tham dự đại hội thành viên tán thành, trừ trường hợp hợp đồng có phiếu biểu Phiếu hợp tác quy định khác biểu có giá trị ngang nhau, khơng phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ thành viên, hợp tác xã thành viên đại biểu thành viên II TÌNH HUỐNG Liên hiệp Hợp tác xã ABCDEF thành lập vào tháng năm 2017 với ngành nghề sản xuất, kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ; bao gồm 06 Hợp tác xã thành viên là: A, B, C, D, E, F Ngày 06/12/2017, nhận thấy Hợp tác xã A không thực nghĩa vụ góp vốn cam kết nên HTX B HTX C yêu cầu Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX triệu tập đại hội thành viên bất thường để định việc chấm dứt tư cách HTX thành viên HTX A Tuy nhiên, cho vấn đề không thuộc thẩm quyền Đại hội thành viên Liên hiệp HTX nên Hội đồng quản trị liên hiệp HTX không triệu tập theo yêu cầu Ngày 15/12/2017; Ban kiểm soát Liên hiệp HTX đứng triệu tập Đại hội thành viên Đại hội thành viên diễn với tham gia HTX thành viên là: B,D,C,E, F Đại hội thành viên thông qua định chấm dứt tư cách HTX thành viên HTX A với biểu tán thành HTX C D Liên hiệp Hợp tác xã ABCDEF sau liên tiếp gặp khó khăn kinh doanh Ngày 1/1/2018, sau tháng từ ngày đến hạn trả nợ Liên hiệp HTX không trả khoản nợ sau: - Nợ ngân hàng X (tỉnh Hịa Bình) tỷ (thế chấp tơ 500 triệu) - Nợ cá nhân C (cư trú Hịa Bình) tỷ - Nợ lương người lao động chi nhánh Hịa Bình 200 tr Ngồi ra, liên hiệp hợp tác xã nợ 3,3 tỷ cá nhân, tổ chức khác chưa đến hạn trả nợ Phí phá sản 100 triệu Thêm vào đó, tháng sau mở thủ tục phá sản Liên hiệp tặng bạn hàng công ty H 100 triệu để mừng khai trương chi nhánh Tài sản liên hiệp HTX thời điểm 500 triệu (chưa gồm TS chấp) Câu 1: Quyết định chấm dứt tư cách HTX thành viên HTX A hay sai ? Vì sao? Câu 2: Chia trả nợ cho chủ nợ theo thủ tục pháp luật hành Câu 1: Để biết định chấm dứt tư cách HTX thành viên HTX A hay sai, ta vào hai tiêu chí: • Thẩm quyền chấm dứt tư cách HTX thành viên HTX A Liên hiệp HTX ABCDEF • Tính hợp pháp họp Đại hội thành viên Liên hiệp HTX ABCDEF Liên hiệp Hợp tác xã ABCDEF thành lập vào tháng năm 2017, chịu điều chỉnh luật HTX 2012 luật Phá sản 2014 với ngành nghề sản xuất, kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ; bao gồm Hợp tác xã thành viên là: A, B, C, D, E, F Theo khoản 2, Điều 3, Luật Hợp tác xã 2012: Liên hiệp hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập hợp tác tương trợ lẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung hợp tác xã thành viên, sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng dân chủ quản lý liên hiệp hợp tác xã Vậy Liên hiệp Hợp tác xã ABCDEF thành lập hợp pháp với tham gia Hợp tác xã thành viên Thẩm quyền chấm dứt tư cách HTX thành viên thuộc định Đại hội thành viên Theo Khoản 16 Điều 32 Luật Hợp tác xã 2012 quy định “ Quyền hạn nghĩa vụ Đại hội thành viên”: “Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định điểm b Khoản Điều 16 Luật này” Theo điểm g Khoản Điều 16 Luật Hợp tác xã 2012: Tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm dứt xảy trường hợp g) Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên khơng góp vốn góp vốn thấp vốn góp tối thiểu quy định điều lệ; Như vậy, việc HTX A khơng thực nghĩa vụ góp vốn cam kết thẩm quyền chấm dứt tư cách HTX thành viên HTX A Đại hội thành viên (thông qua họp Đại hội thành viên) Cuộc họp đại hội thành viên để chấm dứt tư cách thành viên HTX A sai quy định ❖ Yêu cầu triệu tập họp - Thời gian: Ngày 6/12/2017 - Nguyên nhân: nhận thấy HTX A khơng thực nghĩa vụ góp vốn cam kết nên HTX B HTX C yêu cầu Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX triệu tập đại hội thành viên bất thường để định chấm dứt tư cách HTX thành viên HTX A - Kết quả: cho vấn đề không thuộc thẩm quyền Đại hội thành viên Liên hiệp HTX nên Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX không triệu tập theo yêu cầu Theo khoản 2, Điều 31 Luật Hợp tác xã 2012: Về việc yêu cầu Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã triệu tập đại hội thành viên bất thường: a) Giải vấn đề vượt thẩm quyền hội đồng quản trị; b) Hội đồng quản trị không tổ chức họp định kỳ sau hai lần triệu tập; c) Theo đề nghị ban kiểm soát kiểm soát viên; d) Theo đề nghị phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đề nghị ban kiểm soát, kiểm soát viên đề nghị phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên, hội đồng quản trị phải triệu tập đại hội thành viên bất thường HTX B HTX C chiếm 1/3 tổng thành viên Liên hiệp HTX ABCDEF nên yêu cầu triệu tập đại hội thành viên HTX B HTX C hợp pháp - Người có quyền yêu cầu triệu tập: Theo Khoản Điều 31 Luật Hợp tác xã 2012 quy định việc triệu tập Đại hội thành viên Hội đồng quản trị có quyền triệu tập Đại hội thành viên bất thường Theo khoản 16, Điều 32 Luật Hợp tác xã 2012 “quyền hạn nhiệm vụ đại hội thành viên”: 16 Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định điểm b khoản Điều 16 Luật Vì vậy, Hội đồng quản trị có quyền triệu tập Đại hội thành viên bất thường Việc Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội thành viên sai quy định việc triệu tập Đại hội thành viên việc chấm dứt tư cách thành viên Hợp tác xã thành viên thuộc thẩm quyền Đại hội thành viên ❖ Triệu tập họp lần 2: Thời gian: ngày 15/12/2017 Thẩm quyền triệu tập họp: Ban kiểm soát Liên hiệp HTX đứng triệu tập Đại hội thành viên Theo khoản Điều 31 Luật Hợp tác xã 2012: Trường hợp thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đề nghị ban kiểm soát, kiểm soát viên đề nghị phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thành viên bất thường 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài mà hội đồng quản trị khơng triệu tập đại hội thường niên ban kiểm sốt kiểm sốt viên có quyền triệu tập đại hội thành viên Trong tình này, từ ngày nhận đề nghị hợp tác xã thành viên B C (một phần ba tổng số thành viên) 6/12/2017 đến ngày 15/12/2017 ngày, chưa 15 ngày nên Ban kiểm sốt Kiểm sốt viên khơng có quyền triệu tập đại hội thành viên Việc triệu tập Đại hội thành viên Ban kiểm soát sai quy định ❖ Điều kiện tiến hành thể thức: Theo Khoản Điều 31 Luật Hợp tác xã 2012 : Đại hội thành viên tiến hành có 75% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên đại biểu thành viên tham dự; trường hợp không đủ số lượng thành viên phải hỗn đại hội thành viên Số lượng thành viên tham gia họp: Đại hội thành viên diễn với tham gia 5/6 HTX thành viên B,C,D,E,F ( chiếm 83,33% >75% tổng số thành viên Liên hiệp HTX ) Vậy nên đại hội thành viên tiến hành ❖ Biểu Đại hội thành viên diễn với tham gia HTX thành viên B,D,C,E,F Đại hội thành viên thông qua định chấm dứt tư cách thành viên HTX A với biểu tán thành hợp tác xã C D Theo Khoản 1,2 Điều 34 Luật Hợp tác xã 2012: Điều 34 Biểu đại hội thành viên Các nội dung sau đại hội thành viên thơng qua có 75% tổng số đại biểu có mặt biểu tán thành: a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ; b) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã c) Đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Điều 34 Luật Hợp tác xã 2012: “ Các nội dung không thuộc quy định khoản Điều thông qua có 50% tổng số đại biểu biểu tán thành” Quyết định chấm dứt tư cách thành viên HTX A thơng qua có 50% tổng số đại biểu biểu tán thành Trong trường hợp này, có C D biểu (chiếm 40% < 50% tổng số đại biểu biểu quyết) Như vậy, định chấm dứt HTX A với biểu tán thành hợp tác xã C D sai quy định KẾT LUẬN: Cuộc họp Đại hội thành viên diễn sai quy định Vậy định chấm dứt tư cách HTX thành viên HTX A sai Câu 2: ❖ Hoạt động hợp tác xã bị cấm sau có định mở thủ tục phá sản Theo điểm a khoản Điều 48 Luật phá sản 2014, Hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau có định mở thủ tục phá sản: Sau có định mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hoạt động sau: a) Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản; Như việc Liên hiệp HTX tặng bạn hàng công ty H 100 triệu để mừng khai trương chi nhánh sau tháng kể từ ngày mở thủ tục phá sản trái pháp luật Giao dịch vô hiệu Tổng số tiền Liên hiệp HTX thời điểm 600 triệu (đã bao gồm 100 triệu tiền tặng công ty H mừng khai trương chi nhánh mới) ❖ Xử lý khoản nợ có bảo đảm Căn theo điểm b, khoản 1, điều 53 luật phá sản 2014 khoản điều 53 luật phá sản 2014: Điều 53 Xử lý khoản nợ có bảo đảm Sau mở thủ tục phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản đề xuất Thẩm phán việc xử lý khoản nợ có bảo đảm tạm đình theo quy định khoản Điều 41 Luật này, Thẩm phán xem xét xử lý cụ thể sau: b) Trường hợp không thực thủ tục phục hồi kinh doanh tài sản bảo đảm không cần thiết cho việc thực thủ tục phục hồi kinh doanh xử lý theo thời hạn quy định hợp đồng hợp đồng có bảo đảm đến hạn Đối với hợp đồng có bảo đảm chưa đến hạn trước tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân đình hợp đồng xử lý khoản nợ có bảo đảm Việc xử lý khoản nợ có bảo đảm theo quy định khoản Điều Việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định điểm b khoản khoản Điều thực sau: a) Đối với khoản nợ có bảo đảm xác lập trước Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản toán tài sản bảo đảm đó; b) Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm khơng đủ tốn số nợ phần nợ cịn lại tốn q trình lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giá trị tài sản bảo đảm lớn số nợ phần chênh lệch nhập vào giá trị tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã Vì vậy, Phần nợ lại cùa Liên hiệp hợp tác xã nợ ngân hàng X là: tỷ - 500 triệu = 500 triệu ❖ Phân chia tài sản Căn theo khoản điều 54 Luật phá sản 2014: Điều 54: Thứ tự phân chia tài sản: Trường hợp Thẩm phán định tuyên bố phá sản tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã phân chia theo thứ tự sau: a) Chi phí phá sản; b) Khoản nợ lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể ký kết; c) Khoản nợ phát sinh sau mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã; d) Nghĩa vụ tài Nhà nước; khoản nợ khơng có bảo đảm phải trả cho chủ nợ danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa tốn giá trị tài sản bảo đảm khơng đủ tốn nợ Trước tiên tài sản cịn lại 600 triệu phân chia cho khoản nợ phí phá sản 100 triệu; sau phân chia tiếp lương lao động chi nhánh Hồ Bình 200 triệu Tổng số tiền lại Liên hiệp HTX ABCDEF 600 – 100 – 200 = 300 triệu Theo khoản Điều 54 luật phá sản 2014: Nếu giá trị tài sản không đủ để tốn theo quy định khoản Điều thi đối tượng thứ tự ưu tiên toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ Do không đủ để chi trả cho khoản nợ nên đối tượng thứ tự ưu tiên toán theo tỷ lệ phần trăm với số nợ Ta phải chia sau: Đối tượng trả nợ Ngân hàng X Cá nhân C Cá nhân, tổ chức khác Số nợ HTX (X) 500 triệu tỷ 3,3 tỷ Tổng số nợ HTX (Y) 500 triệu+ tỷ + 3,3 tỷ = 5,8 tỷ Tỉ lệ phần trăm (X/Y) 8,6% 34,5% 56,9% HTX phải trả 8,6% x 300 triệu =25,8 triệu 34,5% x 300 triệu = 103,5 triệu 56,9% x 300 triệu =170,7 triệu ... hiệp hợp tác xã Các thành viên tổ hợp tác đóng góp tài sản, công sức vào tổ hợp tác tùy theo thỏa thuận hợp đồng hợp tác Việc xác định giá trị tài sản công sức thành viên tổ hợp tác góp vào tổ hợp. .. 2: So sánh tổ hợp tác hợp tác xã Giống nhau: - tổ chức kinh tế - Đều có mục đích thu lợi nhuận - Quyền: Cả hợp tác xã tổ hợp tác phải đảm bảo quyền lợi cho thành viên Tiến hành hoạt động kinh. .. Điều 3, Luật Hợp tác xã 2012: Liên hiệp hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập hợp tác tương trợ lẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận luật kinh tế tmu So sánh tổ hợp tác và hợp tác xã, Thảo luận luật kinh tế tmu So sánh tổ hợp tác và hợp tác xã