0

NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH lựa CHỌN sử DỤNG THẺ ATM của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THƯƠNG mại

60 1 0
  • NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH lựa CHỌN sử DỤNG THẺ ATM của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THƯƠNG mại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THẢO LUẬN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SỬ DỤNG THẺ ATM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Giảng viên : LÊ THỊ THU Nhóm thực : 02 Mơn : Phương pháp nghiên cứu khoa học Lớp học phần : 2010SCRE0111 HÀ NỘI - tháng năm 2020 DANH SÁCH NHĨM 02: Mơn: Phương pháp nghiên cứu khoa học Lớp học phần: 2010SCRE0111 STT HỌ VÀ TÊN 11 Trần Thị Cúc 12 Nguyễn Thế Cường 13 Nguyễn Thị Thùy Dung 14 Nguyễn Thị Ánh Dương 15 Nguyễn Thùy Dương 16 Nguyễn Thị Giang 17 Nguyễn Thị Hương Giang 18 Hoàng Thu Hà 19 Nguyễn Thị Hà 20 Nguyễn Vũ Hà BẢNG PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC: Nội dung cơng việc Chương 1: Đặt vấn đề Chương 2: Tổng quan nghiên cứu Phát phiếu khảo sát Đi vấn Nhập xử lý liệu Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết thảo luận Chương 5: Kiến nghị kết luận Làm word Làm slide Thuyết trình CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC BIÊN BẢN HỌP NHÓM THẢO LUẬN LẦN Nhóm: 02 Lớp: 2010SCRE0111 I Thành phần tham dự Trần Thị Cúc Nguyễn Thế Cường Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Thị Ánh Dương Nguyễn Thùy Dương (Thư ký) Nguyễn Thị Giang (Nhóm trưởng) Nguyễn Thị Hương Giang Hoàng Thu Hà Nguyễn Thị Hà 10 Nguyễn Vũ Hà II Mục đích họp Phân chia cơng việc III Nội dung công việc Thời gian: 2/3/2020 Địa điểm: Trao đổi qua nhóm chat online Nhiệm vụ chung nhóm: Trao đổi địa mail, SĐT để tiện nộp IV Đánh giá chung Nhóm làm việc tốt, nhiệt tình, nghiêm túc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Thư ký Nhóm trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Giang Dương Nguyễn Thị Giang Nguyễn Thùy Dương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC BIÊN BẢN HỌP NHĨM THẢO LUẬN LẦN Nhóm: 02 Lớp: 2010SCRE0111 I Thành phần tham dự Trần Thị Cúc Nguyễn Thế Cường Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Thị Ánh Dương Nguyễn Thùy Dương (Thư ký) Nguyễn Thị Giang (Nhóm trưởng) Nguyễn Thị Hương Giang Hoàng Thu Hà Nguyễn Thị Hà 10 Nguyễn Vũ Hà II Mục đích họp Thảo luận lập phiếu khảo sát phiếu vấn III Nội dung công việc Thời gian: 22/3/2020 Địa điểm: Trao đổi qua nhóm chat online Nhiệm vụ chung nhóm: Đưa nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM sinh viên ĐHTM IV Đánh giá chung Các thành viên hồn thành tốt, q trình làm việc có hỗ trợ nhiệt tình nhóm Tham gia Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2020 Thư ký Nhóm trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Dương Giang Nguyễn Thị Giang Nguyễn Thùy Dương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC BIÊN BẢN HỌP NHĨM THẢO LUẬN LẦN Nhóm: 02 IV Lớp: 2010SCRE0111 I Thành phần tham dự Trần Thị Cúc Nguyễn Thế Cường Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Thị Ánh Dương Nguyễn Thùy Dương (Thư ký) Nguyễn Thị Giang (Nhóm trưởng) Nguyễn Thị Hương Giang Hoàng Thu Hà Nguyễn Thị Hà 10 Nguyễn Vũ Hà II Mục đích họp Kiểm tra, chỉnh sửa, tóm tắt lại phần cơng việc hồn thành Nhắc nhở số vấn đề liên quan III Nội dung công việc Thời gian: 17/4/2020 Địa điểm: Trao đổi qua nhóm chat online Nhiệm vụ chung nhóm: Cùng xem lại phần làm chỉnh sửa Đánh giá chung Nhóm làm việt tốt, có tính tự giác cao có tinh thần trách nhiệm với cơng việc nhóm Tuy nhiên, số thành viên chưa tích cực cơng việc nhóm Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2020 Nhóm trưởng Thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Giang Dương Nguyễn Thị Giang Nguyễn Thùy Dương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .2 1.1 Tính cấp thiết đề tài .2 1.2 Tuyên bố đề tài nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể .3 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 1.5.1 Giả thuyết nghiên cứu 1.5.2 Mơ hình nghiên cứu .4 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Thiết kế nghiên cứu 1.8 Phương pháp thu thập xử lý liệu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Các kết nghiên cứu trước 2.1.1 Tình hình nước 2.1.2 Tình hình nước ngồi 2.2 Cơ sở lý luận 2.2.1 Một số khái niệm 2.2.2 Một số lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu 2.2.2.1 Đặc điểm thẻ ATM 2.2.2.2 Phân loại thẻ ATM 2.2.2.3 Giới thiệu máy rút tiền tự động (ATM) 10 2.2.2.4 Giới thiệu ngân hàng số ngân hàng hoạt động mạnh thẻ ATM 10 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Tiếp cận nghiên cứu 13 3.2 Phương pháp chọn mẫu, thu thập liệu 14 3.3 Đơn vị nghiên cứu 14 3.4 Công cụ thu thập thông tin 14 3.5 Quy trình thu thập thông tin 14 3.6 Xử lý phân tích liệu 15 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 16 A NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 16 4.1 Tình hình sử dụng thẻ ATM sinh viên Đại học Thươn 4.2 Thống kê mô tả biến độc lập 4.3 Kiểm định Cronbach’s Alpha 4.3.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho biến độc lập 4.3.2 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho biến phụ thuộc 4.3.3 Tổng hợp biến thang đo sau phân tích Cronbach’s Alpha 4.4 Kết khám phá nhân tố EFA 4.4.1 Phân tích nhân tố EFA 4.4.1.1 Kiểm định tính thích hợp mơ hình nhân tố EFA 4.4.1.2 Kiểm định tính tương quan biến quan sát 4.4.1.3 Kiểm định phương sai trích yếu tố 4.4.1.4 Kiểm định hệ số Factor loading 4.4.1.5 Kiểm định Cronbanh’s Alpha cho nhân tố tạo t tố…… … 4.4.2 Phân tích nhân tố EFA 4.4.2.1 Kiểm định tính thích hợp mơ hình phân tích nh 4.4.2.2 Kiểm định tính tương quan biến quan sát 4.4.2.3 Kiểm định phương sai trích yếu tố 4.4.2.4 Kiểm định hệ số Factor loading 4.5 Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu từ kết EFA 4.6 Phân tích tương quan 4.7 Phân tích hồi quy đa biến 4.7.1 Kiểm định hệ số hồi quy 4.7.2 Kiểm tra mức độ phù hợp mô hình 4.7.3 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 4.7.4 Kiểm định tượng tự quan phần dư 4.7.5 Kiểm định phương sai sai số không đổi 4.7.6 Thảo luận kết hồi quy B NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Kết đóng góp 5.2.1 Kết đóng góp lý thuyết 5.2.2 Kết đóng góp th 5.3 Đề xuất giải pháp kiến nghị 36 5.3.1 Một số giải pháp để phát triển ATM 36 5.3.2 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam 36 PHỤ LỤC 37 PHỤ LỤC 1: 37 PHỤ LỤC 2: 39 PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành thảo luận này, nhóm 02 xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cô Lê Thị Thu – giảng viên môn Phương pháp nghiên cứu khoa học truyền đạt cho chúng em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập vừa qua Trong thời gian tham gia lớp học cơ, chúng em có thêm cho nhiều kiến thức bổ ích, tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc Đây chắn kiến thức quý báu, hành trang để chúng em vững bước sau Xin cảm ơn bạn sinh viên trường Đại học Thương Mại giúp đỡ nhóm 02 để nhóm 02 hồn thành thảo luận Cảm ơn thành viên nhóm đồn kết, có tinh thần làm việc nhóm cao hoàn thành thảo luận thời hạn Tuy nhiên, vốn kiến thức nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ Mặc dù chúng em cố gắng chắn thảo luận khó tránh khỏi thiếu sót nhiều chỗ cịn chưa xác, kính mong bạn xem xét góp ý để thảo luận nhóm 02 hồn thiện Kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành cơng đường nghiệp giảng dạy Nhóm 02 xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2020 Nhóm nghiên cứu Nhóm 02 Các ước lượng OLS (Ordinary Least Square) ước lượng tuyến tính khơng chệch khơng hiệu (vì phương sai không nhỏ nhất) Phương sai ước lượng ước lượng chệch, kiểm định T F khơng cịn hiệu Các dự báo biến phụ thuộc khơng xác Dùng kiểm định d Durbin-Watson để kiểm định tượng tự tương quan phần dư Model Summaryb R 605a Trị số thống kê (d) = 1,754 Số quan sát = 221, số tham số (k-1) = 5, du < d=1,754 < 4-du Kết luận: Khơng có tượng tự tương quan phần dư mơ hình, mơ hình có nghĩa IV.7.5 Kiểm định phương sai sai số không đổi Correlations Spearman's rho 32 Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient XH Sig (2-tailed) N Bảng 4.26 Bảng Kiểm định phương sai Correlations  Tất giá trị sig mối tương quan hạng phần dư ABERES với biến độc lập lớn 0.05, phương sai phần dư đồng nhất, giả định phương sai không đổi không bị vi phạm IV.7.6 Thảo luận kết hồi quy Model (Constant) LI G XH CS Bảng 4.27 Bảng thảo luận kết hồi quy Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa BLI = 0.110 Dấu (+): quan hệ chiều đánh giá Lợi ích dịch vụ thẻ tăng thêm điểm mức độ lựa chọn tăng thêm 0,110 điểm BG = - 0,091 Dấu (-): quan hệ ngược chiều đánh giá giá tăng lên điểm mức độ lựa chọn giảm 0,091 điểm BXH = 0.119 Dấu (+): quan hệ chiều đánh giá tác động xã hội tăng thêm điểm mức độ lựa chọn tăng thêm 0,119 điểm BCS = 0.057 Dấu (+): quan hệ chiều đánh giá chăm sóc khách hàng tăng thêm điểm mức độ lựa chọn tăng thêm 0,057 điểm Hệ số hồi quy chuẩn hóa Xác định tầm quan trọng biến độc lập theo tỷ lệ % STT Biến LI G XH CS Tồng 33  Biến sách chăm sóc khách hàng (CS) quan trọng với ảnh hưởng 61,34%, biến giá (G) quan trọng thứ hai với ảnh hưởng 29,93%, biến lợi ích thẻ (LI) đứng thứ ba với ảnh hưởng 19,89%, cuối có ảnh hưởng biến xã hội (XH) với 11,16% tác động ngược chiều Kết luận: Thông qua kiểm định, khẳng định biến ảnh hưởng đến định đến việc sử dụng thẻ ATM sinh viên đại học Thương Mại theo tầm quan trọng Chính sách chăm sóc khách hàng, Giá, Lợi ích thẻ, Xã hội B NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH Thông qua việc vấn 30 bạn sinh viên Đại học Thương Mại đến từ khoa với độ tuổi khác bao gồm nam nữ thu kết sau: Về Lợi ích dịch vụ thẻ: Câu trả lời chiếm đa số kiểm soát chi tiêu, tốn nhanh chóng đơn giản, tiết kiện thời gian giao dịch, điều hoàn toàn với kết định lượng thu Trong trình vấn cịn thu số nhân tố lợi ích thẻ cịn giúp bạn sinh viên Đại học Thương Mại nhận tiền sinh hoạt từ gia đình thay cách gửi tiền sinh hoạt truyền thống, nhận tiền lương việc làm thêm Tác động xã hội: Hầu hết sinh viên đại học làm thẻ theo yêu cầu nhà trường với mục đích đóng tiền nên kết vấn nhân tố xã hội ảnh hưởng tới việc lựa chọn sử dụng thẻ sinh viên yêu cầu chiếm tuyệt đối số người bổ sung thêm xã hội ngày phát triển nên việc sử dụng thẻ xu tích cực Phương tiện hữu hình - yếu tố khách hàng dùng giác quan đánh giá, cảm nhận: Sinh viên Thương Mại có nhu cầu sử dụng, tốn vé máy bay, tàu, xem phim lớn mà việc dịch vụ thẻ hồn tồn đáp ứng nên khơng có bất ngờ kết vấn bảng hỏi khảo sát nhân tố chiếm số lượng lớn Ngoài theo cảm nhận họ thiết kế thẻ nhỏ gọn, cầm thẻ cảm thấy nhẹ nhàng so với tiền mặt, yếu tố mà bảng khảo sát nhóm chưa đưa Giá cả: Kết vấn thu đến 80% sinh viên khẳng định chi phí giao dịch ảnh hưởng lớn với họ tần suất sử dụng thẻ lớn, chi phí cao khơng thể đáp ứng với khả sinh viên Trong kết định lượng chi phí giao dịch nhân tố ảnh hưởng Dịch vụ ưu đãi chăm sóc khách hàng: Đóng vai trị khách hàng sinh viên Đại học Thương Mại, họ hi vọng hưởng dịch vụ tốt nhất, giải thắc mắc cách nhanh chóng => Qua q trình tổng hợp kết vấn thấy kết định lượng thông qua phiếu vấn đem lại kết xác CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 34 Đóng góp đề tài kết hợp với lý thuyết từ nghiên cứu trước để xây dựng mơ hình kiểm định thực tế sinh viên trường đại học Thương Mại Ban đầu mô hình có nhóm nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sử dụng thẻ ATM sinh viên Đại học Thương Mại, là: Lợi ích dịch vụ thẻ, Tác động xã hội, Phương tiện hữu hình, Giá cả, Dịch vụ ưu đãi chăm sóc khách hàng Nhưng thơng qua phương pháp phân tích nhân tố, nghiên cứu xây dựng nhóm nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sử dụng thẻ ATM sinh viên Đại học Thương Mại, là: (1) Lợi ích thẻ, (2) Xã hội, (3) Chính sách chăm sóc khách hàng, (4) Giá Bốn thành phần đóng góp tích cực vào lựa chọn thẻ ATM sinh viên 5.2 Kết đóng góp 5.2.1 Kết đóng góp lý thuyết Về lý thuyết, kết nghiên cứu góp phần chứng minh phù hợp mơ hình lý thuyết định lựa chọn thẻ ATM sinh viên Đạ học Thương Mại, nhiên giả thuyết đưa rút lại thành giả thuyết chấp nhận nghiên cứu này, qua đem lại ý nghĩa thiết thực cho ngân hàng Ngoài ra, nghiên cứu cung cấp hiểu biết sâu định lựa chọn sử dụng thẻ ATM sinh viên Đại học Thương Mại, góp phần làm phong phú thêm lý thuyết lựa chọn 5.2.2 Kết đóng góp thực tiễn quản lý Kết phân tích hồi quy cho thấy mơ hình lý thuyết đạt độ tương thích với liệu thị trường giả thuyết mối quan hệ khái niệm mơ hình lý thuyết chấp nhận Một cách tổng quát yếu tố Chính sách chăm sóc khách hàng có tác động mạnh (61,34%) vào định lựa chọn sử dụng thẻ ATM sinh viên, yếu tố Giá (29,93%), yếu tố Lợi ích thẻ (19,89%) yếu tố Xã hội có tác động yếu (11,16%) 5.3 Đề xuất giải pháp kiến nghị 5.3.1 Một số giải pháp để phát triển ATM Tăng cường tiện ích ATM: Đặt ATM vị trí thuận lợi đảm bảo an tồn cho khách hàng Bên cạnh ngân hàng nên phân bố ATM cách rộng rãi để đảm bảo thuận tiện tối đa cho khách hàng Ngân hàng nên liên kết với doanh nghiệp việc trả lương qua thẻ hay tốn qua điện thoại nhằm tối ưu hóa tiện ích cho khách hàng Tập trung đầu tư phát triển công nghệ thơng tin Trong xã hội đại việc nâng cấp phần mềm, tăng cường thêm nhiều lớp bảo mật cho khách hàng vô cần thiết Do ngân hàng nên trọng vào việc phát triển smart banking, xem thơng tin tốn qua điện thoại với tốc độ nhanh chóng với tính bảo mật vơ cao Tiếp tục nâng cao trình độ cán bộ, công nhân viên nghiệp vụ, tin học ngoại ngữ: 35 Ngân hàng tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ nhân viên Bên cạnh đó, ngân hàng nên liên kết với trường đại học để tìm kiếm sinh viên giỏi, có kiến thức chun mơn tốt, động, sáng tạo - Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ: Ngân hàng cần phải phát triển dịch vụ thẻ tốt, chất lượng dịch vụ cao, ln đảm bảo an tồn tuyệt đối cho khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ, trì tốc độ tính ổn định cho việc hoạt động máy ATM 5.3.2 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam NHNN cần có sách khuyến khích ngân hàng đầu tư công nghệ thẻ mở rộng dịch vụ thẻ hình thức trợ giúp tiếp nhận nguồn vốn vay ưu đãi phủ nước ngồi NHNN cần đặc biệt trọng việc phát triện công cụ tốn đại Hiện nay, cịn thói quen tiêu tiền mặt lưu thơng nên NHNN cần đồng hóa khoa học kỹ thuật đại toán NHNN cần hỗ trợ vốn cho NHTM để phát triển đồng sở vật chất phục vụ cho phương thức toán Bên cạnh đó, NHNN cần liên kết hệ thống ngân hàng chặt chẽ để hồn thiện hệ thống tốn thẻ quốc gia PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SỬ DỤNG THẺ ATM CỦA SINH VIÊN ĐHTM Thẻ ATM công cụ (rút tiền tốn hàng hố dịch vụ) an tồn, sinh lời thuận tiện giúp chủ thẻ sử dụng số tiền cách khoa học Tuy nhiên, việc sử dụng thẻ ATM phù hợp với chi phí sinh viên việc khơng dễ, nhóm làm phiếu vấn đề tài “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc định lựa chọn sử dụng thẻ ATM sinh viên Đại học Thương Mại” để đánh giá nhu cầu thực trạng sinh viên trường Đại học Thương Mại sử dụng thẻ ATM Chân thành cảm ơn người! ( Hãy đánh dấu tích “ ” vào trống “  ”) A THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THẺ ATM Bạn có sử dụng thẻ ATM khơng? Có Khơng 36 Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố định sử dụng thẻ ATM bạn: (Với thang đo: 1- Rất không ảnh hưởng; 2- Khơng ảnh hưởng; 3- Bình thường; 4Ảnh hưởng; 5- Rất ảnh hưởng) - - Yếu tố lợi ích dịch vụ thẻ Tơi có ý định tốn thẻ ATM tiết kiệm thời gian Tơi có ý định sử dụng thẻ ATM giao dịch hợp lý Tơi có ý định tốn thẻ ATM giúp tơi kiểm sốt chi tiêu Tơi có ý định sử dụng thẻ ATM giúp tơi tốn hóa đơn cách nhanh chóng Yếu tố tác động xã hội Vì gia đình khuyến khích sử dụng nên tơi có ý định tốn thẻ ATM Tơi có ý định tốn thẻ ATM bạn bè khun nên sử dụng Tơi có ý định tốn thẻ ATM nhân viên ngân hàng giới thiệu Tơi có ý định sử dụng thẻ ATM u cầu đóng học phí trường Tơi có ý định tốn thẻ ATM xu tốn tất yếu xã hội đại Yếu tố phương tiện hữu hình (là yếu tố khách hàng dùng giác quan đánh giá, cảm nhận) Các dịch vụ ATM phong phú thiết kế dễ sử dụng Ngân hàng có hệ thống ATM phân bố rộng khắp Địa điểm đặt máy ATM hợp lý giúp khách hàng dễ nhận biết - Ngân hàng có sở vật chất, đại, tiện ngh - Các tài liệu giới thiệu dịch vụ cung cấp 3 3 cho khách hàng đầy đủ, hấp dẫn 3 Nhân viên ngân hàng có trang phục gọn gàng, lịch Yếu tố giá Phí làm thẻ phù hợp với nhu cầu khách hàng Số dư tối thiểu đưa hợp lý Phí giao dịch hợp lý Lãi suất hợp lý, hấp dẫn Yếu tố dịch vụ ưu đãi chăm sóc khách hàng 4 5 4 4 37 5 - Khi khách hàng gặp tình dịch vụ thẻ ATM, nhân viên ngân hàng ln có cách giúp khách hàng giải vướn mắc cách nhanh Mọi thắc mắc phàn nàn chất lượng dịch vụ nhân viên hướng dẫn giải nhanh chóng Ngân hàng ln tư vấn để đem lại lợi ích cao cho khách hàng Các chương trình khuyến ngân hàng hấp dẫn, giá trị lớn Yếu tố định lựa chọn thẻ ATM Ngân hàng thực giới thiệu, cam kết Ngân hàng bảo mật tốt thông tin giao dịch thông tin cá nhân anh (chị) Dịch vụ thẻ ATM lý tưởng anh/chị Anh/Chị hài lòng với chất lượng dịch vụ thẻ ATM Trong tương lai bạn có tiếp tục sử dụng hay sử dụng thẻ ATM không? B THÔNG TIN CÁ NHÂN Bạn sinh viên năm? Năm 2.Giới tính bạn gì? Nam Năm ba Nữ PHỤ LỤC 2: MẪU PHỎNG VẤN YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SỬ DỤNG THẺ ATM CỦA SINH VIÊN ĐHTM Thẻ ATM cơng cụ (rút tiền tốn hàng hố dịch vụ) an toàn, sinh lời thuận tiện giúp chủ thẻ sử dụng số tiền cách khoa học Tuy nhiên, việc sử dụng thẻ ATM phù hợp với chi phí sinh viên việc khơng dễ, nhóm chúng tơi làm phiếu vấn đề tài “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc định lựa chọn sử dụng thẻ ATM sinh viên Đại học Thương Mại” để đánh giá nhu cầu thực trạng sinh viên trường Đại học Thương Mại sử dụng thẻ ATM Cảm ơn hợp tác giúp đỡ bạn  Bạn giới thiệu thân chút khơng?  Hiện tại, bạn có sử dụng thẻ ATM hay có ý định sử dụng thẻ ATM khơng?  Điều khiến bạn định sử dụng thẻ ATM? Nhân tố Lợi ích dịch vụ thẻ 38 Bạn cảm thấy lợi ích thẻ tác động đến định sử dụng thẻ ATM bạn? Bạn cảm thấy có yếu tố dùng để đánh giá lợi ích thẻ ATM? Tác động xã hội Ai tác động đến định lựa chọn sử dụng thẻ ATM bạn? Vì lý mà bạn lại bị họ tác động? Phương tiện hữu hình - yếu tố khách hàng dùng giác quan đánh giá, cảm nhận Bạn cảm thấy yếu tố phương tiện hữu hình ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM bạn? Bạn cảm thấy chất lượng sở vật chất ngân hàng ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM bạn? Giá Bạn cảm thấy giá làm thẻ tác động đến định sử dụng thẻ ATM bạn? Bạn thấy sử dụng thẻ phát sinh phí gì? Dịch vụ ưu đãi chăm sóc khách hàng Bạn cảm thấy thái độ nhân viên ngân hàng ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM bạn? Hãy cho ví dụ thái độ nhân viên ngân hàng mà bạn cho hài lòng?  Những nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM bạn? PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 4.1 Bảng tình hình sử dụng thẻ ATM mẫu nghiên cứu……………………16 Biểu đồ 4.1 Biểu đồ tình hình sử dụng thẻ ATM mẫu nghiên cứu………………16 Bảng 4.2 Bảng thang đo yếu tố ảnh hưởng………………………………………16 Bảng 4.3 Bảng thống kê mô tả biến đọc lập…………………………………… 19 Bảng 4.4 Bảng thang đo độ tin cậy yếu tố Lợi ích dịch vụ thẻ…….……… 20 Bảng 4.5 Bảng thang đo độ tin cậy yếu tố Tác động xã hội…………….……….21 Bảng 4.6 Bảng thang đo độ tin cậy yếu tố Phương tiện hữu hình……………….21 Bảng 4.7 Bảng thang đo độ tin cậy yếu tố Giá cả……………………………… 22 Bảng 4.8 Bảng thang đo độ tin cậy yếu tố Dịch vụ ưu đãi chăm sóc khách hàng.23 Bảng 4.9 Bảng thang đo độ tin cậy biến Sự định lựa chọn thẻ ATM…… 23 39 Bảng 4.10 Bảng tổng hợp biến sau phân tích Cronbach’s Alpha……………… 24 Bảng 4.11 Bảng kiểm định tính thích hợp mơ hình (Biến độc lập)………….… 25 Bảng 4.12 Bảng kiểm định tính tương quan (Biến độc lập)………………………….25 Bảng 4.13 Bảng phương sai trích yếu tố…………………………………………25 Bảng 4.14 Bảng kiểm định hệ số Factor loading…………………………………… 26 Bảng 4.15 Bảng kiểm định Cronbach’s Alpha cho nhân tố tạo thành………… 27 Bảng 4.16 Bảng kiểm định tính thích hợp mơ hình (Biến phụ thuộc)…….…… 28 Bảng 4.17 Bảng kiểm định tính tương quan (Biến phụ thuộc)…………………….…28 Bảng 4.18 Bảng tổng phương sai trích (Biến phụ thuộc)…………………………….28 Bảng 4.19 Bảng kiểm định hệ số Factor loading…………………………………….29 Bảng 4.20 Bảng phân tích tính tương quan………………………………………… 30 Bảng 4.21 Bảng hệ số hồi quy……………………………………………………… 31 Bảng 4.22 Bảng Model Summary……………………………………………………31 Bảng 4.23 Bảng ANOVA………………………………………………….…………31 Bảng 4.24 Bảng Coefficients……………………………………….… …… …… 32 Bảng 4.25 Bảng Model Summmary……………………………….….………….… 32 Bảng 4.26 Bảng kiểm định phương sai Correlation……….…………….………… 33 Bảng 4.27 Bảng thảo luận kết hồi quy………………………………………… 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS,TS Lê Thế Giới – Ths Lê Văn Huy (2005) Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định định sử dụng thẻ ATM Việt Nam Trần Thị Hằng Ni – SV khoa Kinh tế - QTKD (2010) Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thẻ ATM sinh viên Đại học An Giang Nhóm sinh viên Đại học Cửu Long (2010) Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ ATM sinh viên Đại học Cửu Long Ths Trần Phạm Tính – Ts Phạm Lê Thơng (Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số 70+71) Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM sinh viên Thành phố Cần Thơ 40 Nguyễn Thị Mai Trinh (2007) Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sử dụng thẻ ATM Vietcombank khách hàng Cần Thơ Gronros C (1984), “A service quality model and its marketing implication”, Eupropean journal of marrketing, Vol.18, No.4, pp 36-44 Cronin J.J & Taylor S.A (1994), “SERVQUAL Reconciling Performance – Based and Perceptions – Minus – Expectations Measurement of Service Quality”, Journal of Marketing, 58 (January), pp 125-131 Oliver, R.L (1993), “Cognitive, Affective, and Attibute Bases of the Satisfaction Response”, Journal of Consumer Research, Vol.20, No.3:418-430 Parasuraman A., Zeithaml V & Berry L (1985), “SERVQUAL: a mutltiple – item scale for measuring consumer percepyions of service quality”, Journal of Retailing,64 (1), pp 12-40 10 Spreng, R.A., & Mackoy, R.D (1996), “An empirical examination of a model of perceived service quality and satisfaction”, Journal of Retailing, 72, 201204 11 Kyle Dennis, 2017, why people like using ATM? 12 Justin Pritchart, 2018, ATM SAFETY: how to get cash and minimize risk 13 Liz Smith, 2020, BANK ATMs FEE: how much are they and how can I avoice them? 14 JULIA KAGAN, April 20, 2020, Automated Teller Machine (ATM) 15 KINDLY, October 10, 2016, Advantages of ATMs BẢNG XẾP LOẠI CÁC THÀNH VIÊN Mơn: Phương pháp nghiên cứu khoa học Nhóm: 02 Lớp học phần: 2010SCRE0111 41 STT HỌ VÀ TÊN Trần Thị Cúc Nguyễn Thế Cường Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Thị Ánh Dương Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thị Giang Nguyễn Thị Hương Giang Hoàng Thu Hà Nguyễn Thị Hà 10 Nguyễn Vũ Hà 42 ... hội nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sử dụng thẻ ATM sinh viên Đại học Thương Mại Phương tiện hữu hình nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sử dụng thẻ ATM sinh viên Đại học Thương Mại Giá nhân. .. cứu đối tượng nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu: ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sử dụng thẻ ATM Đối tượng nghiên cứu: ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sử dụng thẻ ATM sinh viên Thương. .. nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sử dụng thẻ ATM sinh viên Đại học Thương Mại Dịch vụ ưu đãi chăm sóc khách hàng nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sử dụng thẻ ATM sinh viên Đại học Thương Mại
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH lựa CHỌN sử DỤNG THẺ ATM của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THƯƠNG mại , NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH lựa CHỌN sử DỤNG THẺ ATM của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THƯƠNG mại

Từ khóa liên quan