0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

cơ bản bằng ngoại tệ kế toán ghi:

Một phần của tài liệu NGOẠI TỆ, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN (Trang 38 -40 )

Nợ tài khoản liên quan ( 151,152,153,156,211,627,641,642,635,811, ...) trị giá vật t, hàng hoá, tái sản chi phí kinh doanh quy đổi theo tỷ giá thực tế

Nợ tài khoản 133 thuế giá trị gia tăng đợc khấu trừ Nợ ( có ) tài khoản 413( 4132) phần chênh lệch tỷ giá.

Có tài khoản III (1112),112 ( 1122), 331,341, ... giá mua vật t hàng hoá, tái sản, dịch vụ, chi phí cho hoạt động đầu t xây dựng cơ bản tính theo tỷ giá hạch toán.

Khi thanh toán nợ gốc bằng ngoại tệ, kế toán ghi vào các đối tợng theo tỷ giá hối đoái hạch toán.

Nợ tài khoản liên quan ( 331,311,315,341..) .

Có tài khoản 111(1112) ,1121(1122),341 số ngoại tệ đã tả theo tý giá hạch toán.

Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phat sinh triong giai đoạn đầu t xây dựng cơ bản hanhg năm sau khi bù trừ số phát sinh hai bên nợ, có của tài khoản 4132 với nhau sẽ đợc luỹ kế lại cho đến khi hoàn tành đầu t xây dựng cơ bản, khi kết thúc giai đoạn đầu t, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đạon này nếu nho sẽ đơc tính trực tiếp vào doanh thu ( nế cheneh lệch tăng) hoặc chi phí( chênh lệch gảim) của hoạt động tài chính. Nếu khoản chênh lệch tỷ giá hạch toán này lớn sẽ đợc kết chuyển vào chỉ phí trả trớc dài hạnh( nếu chênh lệch giảm) để phân bố dần vao chỉ phí tài chính ( thời gian phân bố tối đa là 5năm) băng bút toán.

Nợ tài khoản 242 sghi tăng chi phi trả trớc dài hạn.

Có tài khoản 413(4132) kết chuyển về lỗ tỷ giá .

Nếu chênh lệch tăng sẽ đa và doanh thu cha thực hiện và kết chuyển

đần tối đa 5 năm bằng bút toán.

Nợ tài khoản 242 ghi tăng chi phí trả trớc dài hạn

Có tài khoản 413(4132) kết chuyển lỗ tỷ giá nếu chênh lệch tăng sẽ đa vào doanh thu cha thực hiện và kết chuyển dần tối đa 5 nămg bằng bút toán:

Nợ tài khoản 413(4132) kết chuyển chênh lệch tăng tỷ giá.

Có tài khoản 338(3387) doanh thu cha thực hiện

- Kế toán chenh lệch tý giá hối đoái khi chuyển báo cáo tài chính của cơ sở hoạt động ở nớc ngoài.

Khi hợp nhất báo cáo tài chính của cơ sở ở nớc ngoài hoạt động độc

lập để tổng hợp vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp báo cáo , nếu phát

sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái, kinh tế sẽ phản ánh vào tài khoản 413(4133” chênh lệch tỷ giá hối đoái từ chuỷen đổi báo cáo tài chính “) đối ứng với các tài khoản có liên quan.

Khi xử lí chênh lệch tỷ giá hối đoái luỹ kế bị hoãn lại do chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nớc ngoài hoạt động độc lập, khi hợp nhất báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm thanh lý, khoản đầu t này sẽ đợc kghi tăng doanh thu hoặc chi phí tài chính.Chăng hạn, nếu tài khoản 413(4133) có số d nợ sẽ kết chuýen ghi tăng chi phí hoạt động tài chính

bằng bút toán:

Nợ tài khoản 635 tăng chi phí tài chính

Có tài khoản 413(4133) xử lý chênh lệch tỷ giá .

Ngợc lại, nếu tài khoản 413(4133) có số d có, sẽ đợc ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính.

Nợ tài khoản 413 kết chuyển phần chênh lệch tỷ giá ngoại tệ Có tài khoản 5 15 tăng doanh thu tài chính

Với t cách hạch toán nh trên các doanh nghiệp sẽ dễ dàng phản ảnh cac nghiệp vụ liên quan đén ngoại tệ phát sinh tại đơn vị mình. Đồng thời phải xác định nghĩa vụ với ngân sách một cách chính xác, lập báo cáo tài chính kịp thời, đảm báô độ tin cậy cao của thông tin kế toán.

PHẨN II

Tài liệu tham khảo:

[- Bộ tài chính(2000), hệ thống kế toán doanh nghiệp, NXB Tài Chính. 2- Bộ tài chính (2004) tài liệu bồi dỡng kế toán trởng doanh nghiệp NXB Tài Chính

2- Bộ tài chính (2002), quyết địng / 165/2002/ QD-BTC ngày 31/12/2002 của bộ trởng Bộ Tài Chính.

4- Bộ tài chính(2003), thông t số 105/2003 TT-BTC về “ hớgn dẫn kế toán thực hiện 06 chuẩn mực kết toán ban hành theo quyết định số 165/2002/QD-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Trởng Bộ Tài Chính, ngày 04/11/2003.

5- Phó GS-TS Nguyễn Văn Công (2004) lý thuyết và thực hành kế toán tài chính . NXB tài chính .

6- Phó GS-TS Nguyễn Thị Đông chủ biên (2004) Hạc toán kế toán trong các doanh nghiệp, NXB Thống Kê.

7- Phó GS-TS Đặng Thị Loan(2004), Giáo trình kế toán tài chính - NXB

Thống kê

8- Hệ thông chuẩn mực kế toán quốc tế NXB tài chính

9- Hệ thông chuẩn mực kế toán Việt Nam

Một phần của tài liệu NGOẠI TỆ, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN (Trang 38 -40 )

×