0

hàng hoá đặc biệt, vừa đợc sử dụng để thanh toán nhng cũng có thể đem

Một phần của tài liệu NGOẠI TỆ, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN (Trang 33-33 )

trao đổi, mua bán trên thị trờng. Hơn nữa, khác với các loại vật t, hàng

hoá, tỷ giá của ngoại tệ không ổn định mà biến động thỡng xuyên, lên xuống thất thờng nên việc xác định tỷ giá ngoại tệ xuất dùng theo các ph- ơng pháp trên không phản ánh chính xác giá trị thật của ngoại tệ.

Dù những lý do đã nêu mà trên thực tế, mặc dầu đã có hớng dẫn cụ thể về cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ nhng hầu hết các doanh nghiệp —nhất là các doanh nghiệp phát sinh nhiều nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ — vẫn lúng túng và khó khăn ghi số kế toán. Nhiều doanh nghiệp bỏ qua qui định phải ghi số kế toán ngoại tệ theo tỷ

giá thực tế, họ cứ ghi theo tỷ giá hối đoái cố định mà không hề điều

chỉnh. Có doanh nghiệp ghi số theo tý giá thực tế tại thời điểm tăng, giảm

ngoại tệ nên dẫn đến tình trạng phát sinh số d 'ảáo" hoặc số d "âm” đối với những ngoại tệ có tỷ giá tăng. Nhiều doanh nghiệp để dồn các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ đến cuối năm hay cuối quí mới ghi số theo tỷ

giá thực tế. tại thời điểm ghi số. Thực trạng đó không những không phản

ánh đúng tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp gây kém cả về thời gian, công sức, tiền bạc cho doanh nghiệp mà quan trọng hơn các doanh nghiệp không xác định đợc chính xác nghĩa vụ phải nộp đối với ngân sách, thông tin do kế toán cung cấp không đảm bảo độ tin cậy, thời gian quyết toán kéo dài.

Để giúp doanh nghiệp giảm bớt nhứng khó khăn trong hạch toán kế toán nói chung và kế toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ nói riêng chung tôi đua ra giải pháp" Kết hợp tỷ giá " để hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ. Giải pháp "Kết hợp tỷ giá ” đợc xây dựng trên cơ sở quán triệt chế độ tài chính hiện hành và tĩnh thần của

Chuẩn mực kế toán số 10 cũng nh thông t 105/2003/tiên tệ-BTC .Nội

dung chính của giải pháp này là việc kết hợp linh hoạt giữa tỷ giá hối đoái thực tế với tỷ giá hạch toán ghi trong số các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ. Bằng cách kết hợp này, các doanh nghiệp không những giảm bớt đợc khối lợng ghi sổ, tính toán mà quan trọng hơn, các doanh nghiệp dễ dàng xác định đợc một cách chính xác nghĩa vụ đối với Ngân sách, các chỉ tiêu do kế toán cung cấp đảm bảo độ tin cậy cao.

Cách thức vận dụng giải pháp "Kết hợp tỷ giá " trong ghỉ số có thể tóm I-

ợc nh sau:

-Ghi sổ theo tỷ giá hối đoái thực tế:

Các đối tợng bắt buộc phải ghi số theo tý giá hối đoái thực tế thờng là những đối tợng liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nơc về các khoản phí, lệ phí, thuế. Mức phí vào từng đối tợng phụ thuộc vào qui mô nghiệp vụ phát sinh và đợc tính bằng cách lấy số nguyên tệ phát sinh nhân(x) với

tý giá hối đoái thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Có thể liệt kê các đối tợng buộc phải ghi số theo tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm

Một phần của tài liệu NGOẠI TỆ, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN (Trang 33 -33 )