0
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

Trờng hợp nợ gốc bằng tiền Việt Nam nhng thanh toán bằng ngoạ

Một phần của tài liệu NGOẠI TỆ, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN (Trang 36 -38 )

tỆ:

Nợ tài khoản liên quan( 31 1,331,341,315...)số nợ đã trả tính theo tỷ

giá thực tế.

Nợ tài khoản 635 phần chênh lệch tỷ giá hạch toán nhỏ hơn tỷ giá thực tế.

Có các tài khoản phản ánh tiền ( 1112,1122,1132,) số ngoại tệ

xuất mua vật t hàng hoá, tài sản tính theo tỷ giá hối đoái hạch toán.

Có tài khoản 331: Tổng giá thanh toán của số vật t, hàng hoám tài sản, chỉ phí mua chịu theo tỷ giá hối đoái hạch toán.

Khi dùng ngoại tệ để ứng trớc cho ngời cung ứng trớc cho nhà cung cấp, chỉ trả tiền vay nợ có gốc ngoại tệ, kế toán ghi vào các tài khoản phản ánh các đối tợng này theo tỷ giá hối đoái hạch toán:

Nợ các tài khoản liên quan ( 331,31 1,315,341,...)

Có tài khoản (1 112,1122,1132,...). Số chi trả ứng trớc theo tỷ giá hạch toán.

Trờng hợp nợ gốc bằng tiền Việt Nam nhng thanh toán bằng ngoại

tỆ:

Nợ tài khoản liên quan 31 1,331,341,315,... số nợ đã trả tính theo giá

thực tế.

Nợ tài khoản 635 phần chênh lệch tỷ giá hạch toán lớn hơn tỷ giá

thực tế tại thời điểm thanh toán hoặc

Có tài khoản 515 phần chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có tài khoản 1112,1122,1132 số nợ đã trả bằng ngoại tệ theo tý giá hạch toán.

Cuối mỗi kỳ hạch toán, doanh nghiệp phải tiến hành đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái thực tế.

Khoản chênh lệch về tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại cuối kỳ đợc phản ánh vào tài khoản 431 ( 4311 “ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính”) Nếu tỷ giá hối đoái tăng phần chênh lệch tăng tỷ giá đối với tiền tệ bằng ngoại tệ và nợ phải thu có gốc ngoại tệ, phi:

Nợ tài khoản liên quan ( 1112,1122,1132,138,..)

Có tài khoản 413 ( 4131) phần chênh lệch tăng.

Với các tài khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ. Khoản chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái øhI:

Nợ tài khoản 413 ( 4131) phần chênh lệch tăng

Có tài khoản liên quan ( 131,315,341,...)

Trờng hợp tỷ giá hối đoái giảm, phần chênh lệch giảm tỷ giá ghi ng- ợc lại với trờng hợp tăng tý giá ở trên. Nếu tổng phát sinh bên có lớn hơn tổng phát sinh bên nợ của tài khoản 41311 “ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính”. Phần chênh lệch thuần về thay đổi tỷ giá sẽ ghi:

Nợ tài khoản 413 ( 4131) kết chuyển chênh lệch tăng tỷ giá

Có tài khoản 515 tăng doanh thu hoạt động tài chính ngợc lại

nếu tổng số phát sinh bên nợ lớn hơn tổng số phát sinh bên có của tài

khoản 413 “ chênh lệch tỷ giá hối đoái”, phần chênh lệch tỷ giá sẽ shi tăng chi phí tài chính.

Nợ tài khoản 635 thì ghi tăng chi phí tài chính

Có tài khoản 413 ( 4131) kết chuyển khoản chênh lệch giảm tý giá.

- kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái giai đoạn đầu t xây dựng cơ bản trớc khi doanh nghiệp hoạt động

Đối với khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu t xây dựng cơ bản( gia1i đoạn trớc hoạt động khi cha hoàn thành đầu t), kế toán phản ánh vào bên nợ hoặc bên có tài khoản 413 ( 4132) “ chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu t xây dựng cơ bản” ). Cụ thể:

Khi mua vật t, hàng hoá, dịch vụ, ... chi cho các hoạt động đầu t xây dựng

Một phần của tài liệu NGOẠI TỆ, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN (Trang 36 -38 )

×