0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Số ngoại tệ thuộc sở hữ của doanh nghiệp (tiền mặt, tiềnn gửi ngaan hàng hay tiền đang chuyển) Kế toán sử dụng các tài khoản

Một phần của tài liệu NGOẠI TỆ, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN (Trang 34 -36 )

ngaan hàng hay tiền đang chuyển). Kế toán sử dụng các tài khoản II1I (1112), 112(1122) và tà khoản 113(1 132) để phản ánh đối tợng này.

+ Các khoản nợ phải thu có goó ngoại tệ kế toán sử dụng Có các tài khoản 111 ( 1112), 112 (1122) ( theo tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán )

tài khoản để phản ánh các khoản nợ phải thu nh 131, 138, 141, 144, 244, 331, 338,,...

+Các khoản nợ phải trả có sốc ngoại tệ các đối tợng này đợc kế toán phản ánh trên các tài koản nh: 131, 311, 315, 331, 334, 336, 338, 341, 342, 343, 344,....

-Xử lý số chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái thực tế với tỷ giá hối đoái

hạch toán :

Do việc sử dụng cả hai loại tỷ giá để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các đối tợng khác nhau nên khi tỷ giá hối đoái thực tế không trung với tỷ giá hối đoái hạch toán sẽ xuất hiện khoản chênh lệch tỷ giá. Tuỳ thuộc vào từng trờng hợp cụ thể, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phat sinh sẽ đợc sử lý nh sau:

+ Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kì từ cá hoạt động sản xuất - kinh doanh kế toán sẽ ghi nhận vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính trong kì.

+ Khoản chênh lệch tỷ giá do đánh gía lại số d cuối kì của các khoản mục có gốc ngoại tệ kế toáon sẽ tạm thời đa vào bên Nợ (hoặcCó) tài khoản 413(chênh lệch tỷ giá hối đoái), sau khi bù trừ giữa hai bên Nợ, Có với nhau, khoản chênh lệch nay sẽ đợc ghi ăng doanh thu hoạt động tái

chính (nếu tổng phát sinh Nợ lớn hơn tổng phát sinh Có) và ngợc lại.

+ Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản trớc khi doanh nghiệp hoạt động : Kế toán sẽ phản ánh vào tài khoản 413 (chênh lệch tỷ giá hối đoái) trong suốt thời gian xây dựng. Khi kết thúc giai đoạn xây đựng cơ bản, tuỳ thuộc vào số d của Tài khoản 413, kế toán sẽ kết chuyển vào chi phí trả trớc dài hạn (nếu d Nợ) hay doanh thu cha thực hiện (nếu d có).

+ Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển báo cáo tài chính của các cơ sở hoạt động ở nớc ngoài : kế toán shi khoản chênh lệch này vào doanh thu hoặc chi phí tài chính.

Sau đây chúng tôi giới thiệu cách thức hoạch toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ các doanh nghiệp phát sinh nhiều nghiệp vụ theo giải pháp” kết hợp tỷ giá”.

- Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái khi doanh nghiệp đã hoạt động chính thức.

Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu t xây dựng cơ bản mà doanh nghiệp tiến hành đồng thời đợc thực hiện trên một số nhiệp vụ phát sinh chủ yếu nh sau: Khi doanh nghiệp bán hànø, cung cấp lao vụ, dịch vụ, bằng ngoại tệ kế toán øh1:

Nợ tài khoản liên quan( 1 112,1122,1132) số ngoại tệ tăng theo tỷ giá

hạch toán.

Nợ tài khoản 131 số nợ phải thu khách hàng theo tỷ giá hạch toán(nếu bán chịu)

Nợ tài khoản 635 : phần chênh lệch tỷ giá hoặc Có tài khoản 515: phần chênh lệch ty giá . Có tài khoản 511: doanh thu theo tỷ giá thực.

Có tài khoản 333 1(3331 1): thếu GTGT phải nộp.

Khi thu hồi các khoản thu có gố ngoại tệ hay thu tiền đặt trớc của ngời mua, do tất cả các đối tợng này đều phản ánh theo tỷ giá hối đoái hạch toán nên kinh tế øhI:

Nợ tài khoản liên quan (1112,1122,1132) : số ngoại tệ tăng theo tỷ giá hạch toán.

Có tài khoản 131: số đã thu ở khách hàng theo tỷ giá hạch

toán( kể các tiền đặt trớc)

Có tài khoản 136,138 ,144,3331...: số nựo đã thu từ các đối t- ơng khác theo tỷ giá hạch toán.

Khi phát sinh các nghiệp vụ làm giảm ngoại tệ nh chi ngoại tệ mua vật t,

hang hoá, tài sản chi cho cac hoạt động kinh doanh, ... kế toán ghi:

Nợ tài khoản liên quan (151,152,153,156,211,627,641,642,635,811...) trị giá vật t, hanhøf hoá, tài sản ,chi phí kinh doanh theo tỷ giá hối đoái thực tế.

Nợ tài khoản 133: thếu GTŒT đợc khấu trừ

Nợ tài khoản 635: phần chênh lệch tỷ giá hạch toán lớn hơn tỷ giá thực tế hoặc

Có tài khoản 515 : phần chênh lệch tỷ giá hạch toán nhỏ hơn tý giá thực tế.

Có các tài khoản phản ánh tiển( 1 112,1122,1132) : số ngaoi tệ xuất mua vật t, hàng hoá, tài sản tinh theo tỷ giá hối đoái hạch toán.

Có tài khoản 331: tổng giá thanh toán của vật t, hàng hoá, tài sản, chi phí mua chịu theo tỷ giá hối đoái hạch toán.

Khi dùng ngaoi tệ để ứng trớc cho nhà cung cấp, chi trả tiền vay, nợ có gốc ngoại (tệ kinh tế ghi vào các tài khoản phản ánh các đối tợng này theo tỷ giá hối đoái hạch toán.

Nợ các tài khoản liên quan( 33 1,3 1 1,315,341.)

Có tài khoản (1112,1122,1132) số chi trả hay ứng trớc theo tỷ gía hạch toán:

Một phần của tài liệu NGOẠI TỆ, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN (Trang 34 -36 )

×