0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Một giao dịch bằng ngoại tệ là giao dịch đẹơc xác định bằng ngoai tệ hoặc yêu cầu thanh toán băng ngoai tệ gồm có.:

Một phần của tài liệu NGOẠI TỆ, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN (Trang 27 -29 )

tệ hoặc yêu cầu thanh toán băng ngoai tệ gồm có.:

Mua hoặc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà giá cả đợc xác

định bằng ngoại tệ.

Vay hoặc cho vay các khoản tiền mà số phải trả hoặc phải thu đ-

ợc xác định bằng ngoại tệ.

Trở thành một đối tác của một hợp động ngoai hối cha đợc thực

hiện.

Mua hoặc thanh lý tàI sản? Phát sinh hoặc thanh toán các khoản

nợ xác định bằng ngoại tệ.

Dùng một loai ngoai tệ này để mua, bán hoặc lấy một loại ngoại

tệ khác.

Một giao dịch bằng ngoại tệ phảI đợc ghi số kế toán theo đơn vị kế toán bắng việc áp dụng tỷ giá hối đoáil giữa đơn vị tiền tệ kế toán với ngaoIọ tệ tại ngày giao dịch (còn gọi là tỷ giá ølao ø1laO ngày).

Doanh nghiệp có thể sử dụng tỷ giá bình quân trong ngày hoặc tháng nêu chúng xấp xi với tỷgiá bịnh quân thực tế tại ngay g1ao dịch, trơng hợp tỷ giá giao dịch giao động mạnh thòi không đợc sử dụng tỷ gia bình quân.

Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phảI đợc báo cáo theo tỷ giá hối đoáiI cuôí kỳ.

Các khoản mục phi tiền tệ có gốc ngoại tệ (thí dụ vạt liệu, hàng hóa, tà sản cố định mua và thanh toán bằng ngoại tệ) phảI đợc báo cáo theo tỷ giá hối đoáiI tại ngày giao dịch-(không tính lại theo tỷ giá hối đoáTI cuối kì).

Các khoản phi tiền tệ đợc xác định theo giá trị hợp lý bằng ngoại tệ( ví dụ vật liệu, hàng hóa, tàI sản đợc nớc ngoài tặng biếu đợc

xác định theo giá trị hợp lý bằng ngoại tệ phảI đợc báo cáo theo tỷ giá hối đoái tại ngày xác định giá trị hợp lý.

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản

tiền tệ có gốc ngoại tệ hoặc trong việc báo cáo các khoản mục

tiền tệ có gốc ngoại tệ của một doanh nghiệp theo các tỷ giá hối đoái khác với các tỷ giá đã đợc ghi nhận ban đầu(còn gọi là tỷ giá hối đoáIi đã đợc báo cáo trong báo cáo tàI chính trớc, đợc xử lý nh sau)

a) Nếu đang trong giai đoạn đầu t xây dựng cơ bản để hình thành tàI sản cố định của doanh nghiệp, sỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu t xây dựng đợc phản ánh lũy kế riêng, khi hoàn thành đầu t xây dựng đa vào sử dụng khoản chênh này đợc phân bổ đều vào thu nhập (nếu là chênh lệch tăng) hoặc chi phí kinh doanh (nếu là chênh lệch giảm) trong thời gian tối đa là 5 năm.

b) Trong giai đoạn sản xuất kinh doanh, số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ đợc ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong năm tài chính.

Đối với doanh nghiệp trong nớc có chi nhánh, công ty liên kết, công ty liên doanh , hợp tác kinh doanh , hoạt động liên kế kinh doanh , gọi chung là hoạt động ở nớc ngoài hoặc có cơ sở ở nớc ngoài mà hoạt động của nó là một phần độc lập với doanh nghiệp lập báo cáo. Các báo cáo tài chính của hoạt động nớc ngoài không thể tách rời với hoạt động của doanh nghiệp báo cáo

Các khoản đầu t của doanh nghiệp và các khoản phải thu phải trả dài hạn với các cở sở nớc ngoài có nguồn gốc ngoại tệ, khi có chênh lệch tỷ giá phát sinh phải đợc phân loại nh là vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp cho đến khi thanh lý khoản đầu t thuần. Các

khoản chênh lệch tỷ giá này sẽ đợc kế toán là thu nhập hoặc chi phí tại thời

điểm này.

Một phần của tài liệu NGOẠI TỆ, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN (Trang 27 -29 )

×