0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Trần thị Hoàng Yến

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐÔNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN NGHỆ AN.DOC (Trang 35 -39 )

- Doanh thu KD lưu trú T tr ngỉ ọ

Trần thị Hoàng Yến

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Nguyên Hồng- Hà Văn Sự, Bài giảng kinh tế doanh nghiệp khách sạn du lịch. Trờng ĐH Thơng Mại, Hà Nội 1994.

2. Nguyễn Trọng Đặng – Nguyễn Doãn Thị Liễu - Vũ Đức Minh–Trần Thị Phùng, Quản trị doanh nghiệp khách sạn du lịc, NXB thống kê 2003

3. Khách sạn Thơng Mại Nghệ An, Báo cáo tổng kết năm 2003 và phơng h- ớng nhiệm vụ năm 2004

4. Luận văn khóa trớc

Mục lục

Trang

Lời nói đầu 1

Chơng I. Lý luận chung về hiệu quả sử dụng lao động trong khách sạn

2 1.1 Các vấn đề cơ bản về khách sạn và kinh doanh khách sạn 2

1.1.1 Khái niệm về khách sạn 2

1.1.2 Các đặc điểm kinh doanh khách sạn 2

1.1.3 Phân loại khách sạn 3

1.2 Lao động trong khách sạn 5

1.2.1 Tính tất yếu của lao động trong kinh doanh khách sạn 5 1.2.2 Đặc điểm của lao động trong kinh doanh khách sạn 6 1.2.3 Phân loại lao động trong kinh doanh khách sạn 7 1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động kinh doanh lu trú

trong khách sạn

8 1.3.1 Các khái niệm hiệu quả sử dụng lao động kinh doanh trong

khách sạn

8 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động kinh doanh lu

trú trong khách sạn

8 1.4 Những yếu tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng lao động kinh

doanh lu trú trong kinh doanh khách sạn

11

1. 4.1 Những nhân tố bên trong 11

1. 4.2 Những nhân tố bên ngoài 11

1.5 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng lao động kinh doanh lu trú 13

Chơng 2. Tình hình sử dụng lao động kinh doanh lu trú tại khách sạn Thơng Mại Nghệ An

15 2.1 Giới thiệu khái quát về khách sạn Thơng Mại Nghệ An 15 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Thơng Mại 15 2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của khách sạn Thơng Mại 16

2.1.3 Các lĩnh vực kinh doanh của khách sạn 18

2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn qua 2 năm 2003-2004

19 2.2 Tình hình đội ngũ lao động kinh doanh lu trú tại khách sạn 21 2.2.1 Số lợng và cơ cấu lao động kinh doanh lu trú của khách sạn 21 2.2.2 Chất lợng đội ngũ lao động kinh doanh lu trú của khách sạn 22 2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động kinh doanh lu trú tại khách

sạn Thơng Mại Nghệ An

23 2.3.1 Đánh giá theo năng suất lao động bing quân 23 2.3.2 Đánh giá thông qua chỉ tiêu lợi nhuận bình quân 24 2.3.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí lơng ở khách sạn 25

2.4 Đánh giá chung 25

Chơng 3. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động kinh doanh lu trú tại khách sạn Thơng Mại

27 3.1 Xu hớng phát triển hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam và ở

Nghệ An

27 3.1.1 Xu hớng phát triển hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam 27 3.1.2 Xu hớng phát triển hoạt động kinh doanh du lịch ở Nghệ An 28 3.2 Mục tiêu và phơng hớng kinh doanh của khách sạn 29

3.2.1 Mục tiêu kinh doanh 29

3.2.2 Phơng hớng kinh doanh 29

3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động kinh doanh lu trú tại khách sạn

30 3.3.1 Nâng cao trình độ cơ sở vật chất bộ phận kinh doanh lu trú 30 3.3.2 Chú trọng công tác đào tạo và bồi dỡng để nâng cao trình độ 31 3.3.3. Tuyển dụng, phân công và bố trí đội ngũ lao động 32

3.3.4 Hoàn thiện hình thức đánh giá nhân sự 33

3.3.5 Hoàn thiện vấn đề tiền lơng 34

3.4 Các kiến nghị 35

Kết luận 36

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐÔNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN NGHỆ AN.DOC (Trang 35 -39 )

×