0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Tuyển dụng, bố trí sử dụng đội ngũ lao động kinh doanh lu trú hợp lý.

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐÔNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN NGHỆ AN.DOC (Trang 31 -32 )

- Doanh thu KD lưu trú T tr ngỉ ọ

1 Tổng doanh thu(D) Tri uệ đồng 0800 3500 2700 +25 2Tổng lợi nhuận(L) Tri u ệđồng250467+27 +86,

3.3.3 Tuyển dụng, bố trí sử dụng đội ngũ lao động kinh doanh lu trú hợp lý.

Công tác tuyển dụng lao động có ý nghĩa rất lớn đối với chất lợng lao động của các bộ phận sau này của khách sạn. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng sẽ giảm bớt đợc thời gian, chi phí đào tạo sau này, là điều kiện đầu tiên để nâng cao chất l- ợng đội ngũ lao động trên khía cạnh nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, khả năng hoà nhập, bảo đảm cho đội ngũ lao động có độ tuổi hợp lý, ngoại hình phù hợp đặc biệt là bộ phận đón tiếp. Phân công lao động kinh doanh lu trú cũng ảnh hởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng lao động. Muốn nâng cao hiệu quả sử dụng lao động kinh doanh lu trú thì nhà quản lý phải bố trí lao động dựa trên năng lực của từng ngời, bố trí đúng ngời đúng việc. Làm việc đúng ngành nghề đào tạo sẽ làm họ thoải mái t tởng, cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp. Chất lợng phục vụ tốt hơn. Nâng cao chất lợng phục vụ là vấn đề quyết định bức bách nhất, là thách thức đối với ngời quản lý khách sạn phấn đấu sao cho chất lợng cao, giá thành hạ là mục tiêu của ngành khách sạn. Bên cạnh đó, chất lợng phục vụ cao còn góp phần tăng điều kiện nghỉ ngơi tích cực cho ngời lao động, nâng cao mức sống về văn hoá cho ngời lao động. Cơ sở tuyển dụng là định mức lao động, khối lợng công việc dự kiến và chức danh công việc. Công tác tuyển dụng phải tiến hành theo 6 b- ớc sau:

Bớc 1: Chuẩn bị và thông báo tuyển dụng

Bớc khởi đầu của quy trình tuyển dụng nhân viên là công tác chuẩn bị tuyển dụng bao gồm: thành lập hội đồng tuyển dụng, phác thảo thông báo tuyển dụng, bộ hồ sơ xin việc, các mẫu trắc nghiệm, phỏng vấn Tiếp theo là thông báo tuyển… dụng.

Thông qua việc thu nhận và xem xét hồ sơ của các ứng cử viên, doanh nghiệp có thể loại bớt những hồ sơ không hợp lệ hoặc không đạt yêu cầu so với thông báo tuyển dụng đã đề ra. Do vậy, qua mỗi bớc của qui trình tuyển dụng thì số lợng ứng cử viên giảm dần.

Bớc 3: Phỏng vấn trực tiếp và kiểm tra tay nghề.

Mục đích cơ bản của phỏng vấn và kiểm tra tay nghề là giúp hội đồng tuyển dụng đa ra những kết luận đối với các ứng cử viên về các mặt nh: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tay nghề, ngoại hình, kinh nghiệm làm việc, khả năng hòa nhập, định hớng nghề nghiệp…

Bớc 4: Kiểm tra sức khỏe.

Đây là một khâu rất quan trọng trong quy trình tuyển dụng, nhằm khẳng định khả năng làm việc ổn định và lâu dài của các ứng cử viên.

Bớc 5: Ra quyết định tuyển dụng.

Những ứng cử viên đã đạt yêu cầu của các bớc tuyển dụng nói trên là những ngời trúng tuyển và sẽ đợc nhận quyết định tuyển dụng của doanh nghiệp. Danh sách những ngời trúng tuyển cần niêm yết công khai và rõ ràng.

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐÔNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN NGHỆ AN.DOC (Trang 31 -32 )

×