0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 41 -43 )

III. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn

6. Hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp

Để đẩy mạnh việc bán ra nhằm thu lợi nhuận, đảm bảo uy tín của công ty trên thị trờng, kích thích tiêu thụ hàng hoá, yểm trợ và tăng cờng cho chính sách sản phẩm , giá bán và phân phối, công ty cần tổ chức thực hiện tôta hoạt động xúc tiến thơng mại.

a) Quảng cáo

Tăng cờng công tác quảng cáo giúp cho công ty thâm nhập vào các thị tr- ờng mới, có thêm khách hàng mới và giới thiệu sản phẩm mới trong phổ mặt hàng kinh doanh của mình. Công ty có thể sử dụng các phơng tiện quảng cáo sau:

- Các tạp chí chuyên đề của Bộ xây dựng: Đây là tạp chí phát hành hàng tháng, đối tợng đọc tạp chí này chủ yếu là những khách hàng liên quan đến ngành xây dựng. Họ chính là khách hàng mục tiêu của công ty.

- Quảng cáo qua th trực tiếp: công ty sử dụng th trực tiếp để gửi quyển giới thiệu, catalogue, th, bản tin, tài liệu, danh sách giá, mẫu hàng...tới khách hàng để chào hàng.

- Quảng cáo qua danh bạ công nghiệp: đây là danh bạ liệt kê các nguồn cung cấp cho những loại sản phẩm trong công nghiệp do đó rất thich hợp cho việc quảng cáo hàng vật liệu xây dựng mà công ty kinh doanh.

- Quảng cáo qua tranh web: thơng mại điện tử ngày nay đã rất phát triển và qua thực tiễn nó đã thể hiện vai trò của mình trong kinh doanh. Công ty nên xây dựng một trang web riêng của mình để quảng cáo và xúc tiến hoạt động bán hàng qua mạng.

b) Xúc tiến bán

Để phục vụ cho việc bán hàng, kích thích bán hàng, công ty cần tăng cờng công tác xúc tiến bán hàng bằng các hình thức sau:

+ Tham gia hội chợ thơng mại: hàng năm có rất nhiều các cuộc triển lãm đợc tổ chức, công ty cần lựa chọn những cuộc triển lãm để tham dự.

+ Quảng cáo bằng quà tặng + Tổ chức hội thảo

+ Khuyến mại + Triết giá

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 41 -43 )

×