0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Yếu tố lực lợng bán và hậu cần cho bán buôn hàng hoá

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 27 -30 )

III. Nội dung và quy trình của công nghệ marketing bán buôn ở côngty th-

5. Yếu tố lực lợng bán và hậu cần cho bán buôn hàng hoá

5.1 Lực lợng cho bán buôn hàng hoá

Tổ chức bố trí sử dụng lao động trong doanh nghiệp thơng mại phải đảm bảo ba yếu tố:

+ Bố trí sử dụng hợp lý lao động đợc thể hiện là tỷ lệ nhân viên trực tiếp bán hàng, tỷ lệ này càng cao thì trình độ phân công lao động càng hợp lý. Sử dụng sức lao động hợp lý qua việc giảm bớt các khâu trung gian, tăng cờng khâu trực tiếp bán hàng. Để giảm bớt các chỉ số không cần thiết, tăng cờng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

+ Cần quan tâm khuyến khích lợi ích vận chất kích thích lao động tích cực, sáng tạo, chủ động sáng tạo, chú ý giáo dục chính trị, t tởng cho ngời lao động để không ngừng nâng cao văn minh thơng mại

+ Mỗi cán bộ phải tự biết phấn đấu, rèn luyện học hỏi lẫn nhau về nghiệp vụ kinh doanh, chính trị t tởng, phẩm chất đạo đức, chính sách pháp luật của nhà

nớc để góp phần váo thắng lợi của doanh nghiệp, kinh doanh an toàn trên thị tr- ờng, có sức cạnh tranh mạnh và đảm bảo mục tiêu đề ra.

5.2 Hậu cần cho bán buôn hàng hoá

Bất cứ một doanh nghiệp thơng mại nào cũng cần phải có yếu tố kỹ thuật để phục vụ tốt hơn cho việc kinh doanh của mình. Cơ sở vật chất bao gồm:

+ Văn phòng

+ Mạng lới cửa hàng + Mạng lới kho tàng

+ Các phơng tiện vận chuyển

Ngoài ra càn có các yếu tố khác nh:

+ Quảng cáo thuyết phục chào hàng, nhận đơn đặt hàng + Thơng lợng ký kết đơn đặt hàng

+ Chuẩn bị lô hàng giao

+ Giao mhàng theo đơn đặt hàng + Thanh lý hợp đồng

Cụ thể:

- Vận chuyển giao hàng: doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá đến kho của ngời mua và thực hiện giao hàng cho họ. Có hai hình thức giao hàng: giao từ kho hay giao hàng vận chuyển thẳng. Việc lựa chọn hình thức giao hàng nào tuỳ thuộc vào điều kiện kết nối giữa quá trình mua và bán hàng hóa nhng phải đảm bảo nguyên tắc thoả mãn đầy đủ yêu cầu của khách hàng với chi phí thấp nhất.

- Dự trữ và vận chuyển kho thơng mại bán buôn: dự trữ là một quyết định quan trọng về phân phối vật chất, nó ảnh hởng đến việc thỏa mãn khách hàng. Dự trữ hàng để đảm bảo cung cấp kịp thời cho khàch hàng. Quyết định đặt hàng, mua hàng, số lợng mua, dự trữ nhiều hay ít phụ thuộc vào chiến lợc của công ty.

Nghiên cứu khối lợng và tính liên tục của cung ứng, trên cơ sở nghiên cứu khả năng cung ứng của nguồn hàng để lựa chọn ngời cung ứng hợp lý. Tronh

công ty thơng mại phù hợp với quy mô, cơ cấu và động thái tiêu thụ hàng hoá của cơ sở này.

IV- Sự cần thiết và nguyên tắc đảm bảo thực hiện có hiệu quả công nghệ marketing bán buôn ở công ty kinh

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 27 -30 )

×