0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Định hớng chiến lợc phát triển của côngty Constrexim

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 34 -37 )

CONSTREXIM

1- Chiến lợc hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực của công ty lực của công ty

Thực hiện chủ trơng củng cố và phát triển lực lợng để xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh, CONSTREXIM đẫ nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm thành lập mô hình “Công ty mẹ – Công ty con” trình Bộ xây dựng và Thủ tớng Chính phủ. Ngày 30/7/2001 Thủ tớng Chính Phủ đã ký quyết định số 929/QĐ- TTg cho phép CONSTREXIM thực hiện thí điểm mô hình này. Ngay sau khi có quyết định công ty đã nghiêm túc và khẩn trơng thực hiện quyết định của Thủ t- ớng, lãnh đạo CONSTREXIM đã họp bàn biện pháp thực hiện đề án và báo cáo Bộ xây dựng tiến độ các bớc triển khai.

Các thành viên trong công ty CONSTREXIM chính là những ngời tổ chức và điều hành nghiệp vụ bán buôn. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty CONSTREXIM đợc xây dựng theo mô hình trực tuyến chức năng tạo sự quản lý chặt chẽ các hoạt động. Các phòng ban trong công ty là những bộ phận thực thi các quyết định do ban Giám đốc đề ra. Tuy nhiên cần phải mở rộng chức năng của nhân viên nghiệp vụ tổ chức chuyên trách theo dõi, nghiên cứu diễn biến và xu hớng thị trờng, xác lâpk các chính sách tiếp thị hỗn hợp và tham mu đắc lực cho việc xây dựng các chiến lợc kinh doanh của công ty.

Trong thời gian tới công ty cần tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ công nhân viên đợc học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ để đơn vị đủ sức vơn lên trong cơ chế thị trờng hiện nay. Đồng thời có tính kỷ luật, tôn trọng yêu cầu của tổ chức và quy định của công ty.

Trong công nghệ bán buôn đợc thực hiện theo một quy trình tổng hợp các yếu tố: sức lao động, đối tợng lao động và công cụ lao động. Trong đó lực lợng lao động là nhân tố then chốt quyết định đến sự vận hành của mọi quy trình công nghệ bán và kết quả kinh doanh. Do đó, phát triển nguồn nhân lực cũng là biện pháp thúc đẩy kinh doanh.

2- Chiến lợc tài chính và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty CONSTREXIM công ty CONSTREXIM

Do nhu cầu về vốn cho kinh doanh hàng vật liệu xây dựng khá lớn, năm 2001 công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặt mục tiêu hiệu quả kinh tế lên hàng đầu trong mọi hoạt động của công ty, kiên quyết không thực hiện các dự án đầu t cũng nh xây dựng không có hiệu quả nhằm tích tụ vốn để đầu t phát triển công ty, đồng thời thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động của công ty cũng nh ở các đơn vị thành viên.

Công ty cũng tích cực trang bị và đổi mới trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh nh trang bị hệ thống thiết bị liên lạc truyền thông để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Hệ thống văn phòng, chi nhánh của công ty đợc bố trí nhiều nơi để có thể nắm bắt nhu cầu và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và tổ chức vận động hàng hoá với chi phí nhỏ nhất.

3- Chiến lợc marketing của công ty CONSTREXIM

Công ty đang thực hiện chiến lợc bao phủ thị trờng, đa dạng hoá sản phẩm kinh doanh. Trong thời gian tới công ty tiếp tục mở rộng thị trờng cho những sản phẩm hiện đang kinh doanh, đồng thời công ty tích cực nghiên cứu tìm ra những thị trờng mới, những nhu cầu mới về những sản phẩm mới để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

Chiến lợc ở sản phẩm:

• Đối với sản phẩm hiện tại: công ty thực hiện các biện pháp cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh hơn nữa cho khách hàng

• Đối với sản phẩm mới: chọn đúng thời điểm đa ra thị trờng và tiến độ tung sản phẩm ra. Thờng xuyên theo dõi chu kỳ sống của sản phẩm để có biện pháp thích hợp

Chiến lợc giá: Thực hiện chính sách giá linh hoạt trên cơ sở thờng xuyên theo dõi tình hình thực tế nhu cầu thị trờng và chính sách giá của đối thủ cạnh tranh.

Chiến lợc phân phối: Tiếp tục phát triển các kênh phân phối hiện tại đồng thời phát triển các kênh phân phối mới tới các thị trờng mới đảm baỏ hàng hoá đợc vận chuyển tới khách hàng nhanh chóng nhất với chi phí nhỏ nhất.

Chiến lợc xúc tiến hỗn hợp: Tăng cờng quảng cáo tạo uy tín cho công ty trên thị trờng và tăng cờng bán hàng trực tiếp để mở rộng thị trờng

III- Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vật liệu xây dựng

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 34 -37 )

×