0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Vận dụng mô hình công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vậtliệu

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 37 -38 )

III. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn

1. Vận dụng mô hình công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vậtliệu

Trong toàn bộ quá trình nghiệp vụ của công nghệ marketing bán buôn có rất nhiều khâu và có mối liên hệ mất thiết với nhau. Mô hình công nghệ marketing tổng thể mặt hàng thể hiện ở mô hình sau:

Hình 3.1: Mô hình công nghệ marketing bán buôn hàng hoá

Khách hàng trọng điểm

Công nghệ marketing xuất phát từ nhu cầu khách hàng mục tiêu và sau đó thực hiện các tác nghiệp để phục vụ cho nhu cầu của thị trờng mục tiêu mà công ty đã lựa chọn. Sự xác định những thị trờng mục tiêu và sau đó phát triển marketing-mix đối với những thị trờng đó là tất cả những gì liên quan tới quản lý marketing. Sản phẩm và dịch vụ phải đợc phát triển phù hợp với nhu cầu của những ảnh hởng mua ở những thị trờng mục tiêu. Chính những sản phẩm và dịch vụ này phải đợc phân phối sao cho chúng đến đúng những ngời cần và đúng lúc họ cần chúng. Tiếp đến những sản phẩm và dịch vụ này phải đợc xúc tiến có hiệu quả thông qua những ngời bán hàng, quảng cáo và xúc tiến bán hàng sao cho những khách hàng của thị trờng mục tiêu nhận thức đợc và tơng tự nh đợc chào hàng. Cuối cùng, giá cả phải đợc xác định sao cho ngời mua và ng- ời bán đều có thể chấp nhận đợc. Liên kết tất cả những hoạt động đó tạo nên công nghệ marketing. Thị trờng đợc xác định và phân khúc, mục tiêu đợc xác lập, chiến lợc đợc phát triển và thực thi thông qua chơng trình hỗn hợp có tính chiến thuật và kết quả đợc kiểm tra và đánh giá.

2- hoàn thiện công nghệ thông tin thị trờng bán buôn nhóm hàng vật liệu xây dựng ở công ty CONSTREXIM

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 37 -38 )

×