0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Lập trình hướng đối tượng là kiểu lập trình dựa trên đối tượi

Một phần của tài liệu THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC PHÉP TOÁN TRONG LẬP TRÌNH (Trang 43 -44 )

L MUA Collect Ghi nhận lượng nước mưa Max Xác định giá trị cực đạ

Lập trình hướng đối tượng là kiểu lập trình dựa trên đối tượi

bô sung thêm nhiêu câu trúc đê cài đặt những quan hệ vê kê thừa và liên kêt động. Vì vậy đặc tính của LTHĐT có thê việt một cách ngăn øọn như sau:

Các đặc tính dựa trên đối tượng + kế thừa + liên kết động.

Ngôn ngữ hỗ trợ cho những đặc tính trên được gọi là ngôn ngữ LTHĐT, ví dụ như C++, Smalltalk, ObJect Pascal hay EIfel v.v...

Việc chọn một ngôn ngữ đề cài đặt phần mềm phụ thuộc nhiều vào các đặc tính và yêu câu của bài toán ứng dụng, vào khả năng sử dụng lại của những chương trình đã có và vào tô chức của nhóm tham gia xây dựng phân mêm. Tương tự như ngôn ngữ lập trình C, C++ đang được sử dụng rộng rãi, và rât thành công trong việc sử dụng đê cài đặt các hệ thông phân mêm phức tạp.

3.5. Những ứng dụng của LTHĐT

LTHĐT là một trong những thuật ngữ được nhắc đến nhiều nhất

hiện nay trong công nghệ phân mềm và nó được ứng dụng để phát triển phần mềm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong sô đó, có ứng dụng quan trọng và nồi tiếng nhất hiện nay là lĩnh vực thiết kế giao điện với người sử dụng, ví dụ như Windows. Hàng trăm hệ thống VỚI giao diện Windows đã được phát triển dựa trên kỹ thuật LIHDT. Những hệ thông tin doanh nghiệp trong thực tế rất phức tạp, chứa nhiều đối tượng với các thuộc tính và hàm phức tạp. Đề giải quyết những hệ thống phức hợp thê thì LTHĐT lạ tỏ ra khá hiệu quả. Tóm lại, những lĩnh vực ứng dụng của kỹ thuật LTHĐT bao gồm:

+ Những hệ thống làm việc theo thời gian thực.

+ Trong lĩnh vực mô hình hoá hoặc mô phỏng các quá trình. + Các cơ sở dữ liệu hướng đối tượng.

+ Những hệ siêu văn bản, multimedla.

+ Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các hệ chuyên ø1a. + Lập trình song song và mạng nơ-ron.

+ Những hệ tự động hoá văn phòng và trợ giúp quyết định. 63o_ Ihững hệ CAM/CAM.

Với nhiều đặc tính phong phú của LIHĐT nói riêng, của phương pháp phát triển hướng đối tượng nói chung, chúng ta hy vọng nên công nghiệp phần mềm sẽ cải tiến không những về chất lượng mà còn gia tăng nhanh về số lượng trong tương lai. Kỹ nghệ hướng đối tượng sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ và cách thực hiện quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống, góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại trong công nghệ phần mềm.

Một phần của tài liệu THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC PHÉP TOÁN TRONG LẬP TRÌNH (Trang 43 -44 )

×