0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

kết quả điểm trung bình các môn thi Giáo viên muốn quản lý sinh

Một phần của tài liệu THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC PHÉP TOÁN TRONG LẬP TRÌNH (Trang 31 -31 )

- Quan hệ thành phần

kết quả điểm trung bình các môn thi Giáo viên muốn quản lý sinh

viên thông qua: Họ và tên, các điểm thi: học kỳ 1, học kỳ 2, thi cuối năm và điểm trung bình qua các kỳ thi của các môn học.

Phân tích kỹ bài toán ở trên chúng ta xác định được hai đói tượng là: SINH VIEN và MON HOC. Tương ứng với các đối tượng này trong thiết kế là các lớp SINH. VIEN và MON. HỌC. Vì đối tượng là thể hiện của lớp, nên hai lớp SINH_VIEN và MON_ HOC xác định hai loại đôi tượng cơ bản trong hệ thống theo dõi kết quả học tập mà giáo viên cần phải phát triển.

Bước tiếp theo trong thiết kế là mô tả chỉ tiết các lớp đối tượng và mối quan hệ giữa chúng. Theo yêu câu của giáo viên (người sử dụng) thì mỗi đối tượng trong lớp SINH_ VIEN được mô tả bởi các thuộc tính: Ho ten, Diem thi kyl, Diem thì ky2, Diem thịCN và Diem TB; còn MON HOC cho biết danh sách các đối tượng SINH VIEN theo môn học đó. Mỗi thành phần dữ liệu có một kiểu xác định và giá trị các dữ liệu thành phần mô tả trạng thái của đối tượng. Cuối cùng chúng ta có danh sách các thuộc tính mô tả lớp SINH: VIEN và MON_ HOC như sau:

class SINH_ VIEN

{⁄/ Danh sách các thuộc tính mô tả SINH_ VIEN a. Ho ten : string (kiểu xâu ký tự) b. Diem thi kyl : Foat

c. Diem thi ky2 : foat d. Diem thị CN : loat e. Diem_TB : float

}

class MON_HOC

{⁄/ Danh sách các thuộc tính mô tả MON_ HOC a. Mon_hoc : string // tên môn học

b. Danh sach SV :SINH_ VIEN / Bảng danh sách các // sinh viên theo học

C. S1 SO : integer // Số học sinh trong lớp

}

Sau khi xác định được các đôi tượng. lớp và danh sách các thuộc tính mô tả đôi tượng, bước tiêp theo là xác định các hàm thành phân của các lớp. Hàm thành phân mô tả hành vi của đôi tượng bao gôm:

+ Truy nhập vào thành phân dữ liệu của đối tượng

Một phần của tài liệu THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC PHÉP TOÁN TRONG LẬP TRÌNH (Trang 31 -31 )

×