0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Phần lớn các hàm sử dụng dữ liệu chung.

Một phần của tài liệu THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC PHÉP TOÁN TRONG LẬP TRÌNH (Trang 38 -39 )

L MUA Collect Ghi nhận lượng nước mưa Max Xác định giá trị cực đạ

Phần lớn các hàm sử dụng dữ liệu chung.

+ Dữ liệu trong hệ thống được chuyển động từ hàm này sang hàm khác.

+ Hàm biến đổi đữ liệu từ dạng này sang dạng khác.

+ Sử dụng cách tiếp cận top-down trong thiết kế chương trình.

3.3. Lập trình hướng đối tượng

Như ở các phân trước chúng ta đã nêu, để giải quyết được những vân đê tôn tại trong công nghệ phân mêm thì chúng ta cân phải sử dụng những phương pháp, công cụ thích hợp đê phát triên phân mêm. Trong các mục Š1 và Š2 chúng ta đã đề cập đến phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng. Trong mục này chúng ta tiếp tục nghiên cứu vê phương pháp lập trình hướng đôi tượng.

Lập trình hướng đối tượng đặt trọng tâm vào đối tượng, yếu tố quan trọng trong quá trình phát triên chương trình và nó không cho phép dữ liệu chuyên động tự do trong hệ thông. Dữ liệu được găn chặt với từng hàm thành các vùng riêng mà các hàm đó tác động lên và nó được bảo vệ câm các hàm bên ngoài không được truy nhập một cách tuỳ tiện. LẺTHĐT cho phép chúng ta phân tích bài toán thành tập các thực thê được gọi là các đôi tượng và sau đó xây dựng các dữ liệu cùng với các hàm xung quanh các đôi tượng đó. Tô chức dữ liệu và hàm trong các chương trình hướng đôi tượng được mô tả như trong hình 3-3.

Đối tượng A Đối tượng B

Dữ liệu Dữ liệu Hàm < 3m Đối tượng C

Dữ liệu

Hình 3-3. TỔ chức đữ liệu và hàm trong chương trình HĐT

Dữ liệu của một đối tượng chỉ có thể được truy nhập bởi chính các hàm xác định trong đôi tượng đó. Tuy nhiên các hàm của đôi tượng này có thê truy nhập tới các hàm của đôi tượng khác, nghĩa là các đôi tượng trao đôi với nhau thông qua việc trao đôi thông báo. Lập trình hướng đôi tượng có những đặc tính chủ yêu sau:

1. Tập chung vào dữ liệu thay cho các hàm. 2. Chương trình được chia thành các đối tượng.

Một phần của tài liệu THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC PHÉP TOÁN TRONG LẬP TRÌNH (Trang 38 -39 )

×