0
Tải bản đầy đủ (.docx) (71 trang)

Giao diện phần mềm đăng ký văn bản đi

Một phần của tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI UBND HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ (Trang 42 -44 )

Nguồn: Tác giả

Công tác lưu trữ

Trước đây việc xử lý hồ sơ vẫn còn theo hình thức là mở hồ sơ, thu thập văn bản vào hồ sơ, kết thúc và biên mục hồ sơ. Khi công việc giải quyết xong thì hồ sơ cũng kết thúc. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm lập hồ sơ phải kiểm tra, xem xét, bổ sung những văn bản, giấy tờ còn thiếu và loại ra văn bản trùng thừa, bản nháp, các tư liệu, sách báo không cần để trong hồ sơ. Đối với các hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, cán bộ, công chức, viên chức phải biên mục hồ sơ đầy đủ.

Hình 2.8: Các văn bản được thu thập vào hồ sơ công việc và chuẩn bị nộp vào lưu trữ cơ quan tại Phòng Văn thư UBND huyện Cẩm Khê

Nguồn: Tác giả

Công tác lập hồ sơ công việc của UBND huyện Cẩm Khê và các đơn vị trực thuộc được Lãnh đạo UBND huyện quan tâm. Vì vậy, có đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt chế độ lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Khối lượng tài liệu đã được lập hồ sơ nộp vào lưu trữ cơ quan tăng lên hàng năm.

2.2.3.2. Công tác Quản trị nhân sự

UBND huyện Cẩm Khê đã chú trọng và quan tâm đến công tác nhân sự trong Văn phòng, thực hiện tính giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao có đầy đủ các yếu tố đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa. Trong năm 2022, văn phòng UBND huyện Cẩm Khê đã có sự điều chỉnh về nhân sự, luân chuyển chuyên viên văn phòng sang đảm nhiệm công việc ở phòng ban khác và thay thế vị trí đó bằng chuyên viên mới. Điều này giúp cho nhân viên có điều kiện tiếp xúc

với môi trường và công việc khác nhau tạo nên tính linh hoạt khi thực hiện nhiệm vụ.

Nhân viên cần được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công việc được giao. Ngoài ra, mỗi cá nhân đều có phong thái làm việc chuyên nghiệp, luôn giữ thái độ vui vẻ, ứng xử theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn, đạo đức nghề nghiệp.

Quy trình đào tạo nhân sự được tiến hành theo các bước sau: Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo

Bước 2: Xây dựng chương trình đào tạo Bước 3: Thực hiện chương trình đào tạo Bước 4: Đánh giá kết quả đào tạo

2.2.3.4. Công tác quản trị thiết bị

Văn phòng UBND huyện Cẩm Khê được cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho công việc như máy tính, máy in, điện thoại, máy scan, máy hủy tài liệu,... Ngoài ra, văn phòng còn được bố trí xe ô tô công phụ trách đưa đón cán bộ, công chức khi đi gặp đối tác hoặc đi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phòng làm việc được cung cấp các loại tủ, giá đựng hồ sơ, tài liệu, máy điều hòa,…

Một phần của tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI UBND HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ (Trang 42 -44 )

×