0
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

Một số kiến nghị về phương hướng và giải pháp

Một phần của tài liệu ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH LUANG PHABANG NƯỚC CHDCND LÀO” (Trang 52 -54 )

- Các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế ngày càng tin tưởng vào môi trường đầu

3.3. Một số kiến nghị về phương hướng và giải pháp

Qua thực tiễn triển khai hoạt động FDI ở tỉnh Luang Pha Bang, để thu hút FDI ở tỉnh Luang Pha Bang trong thời gian tới, khoá luận xin nêu một số kiến nghị:

Một là: Đối với Lào hiện nay, chính phủ cần có chủ trương, chính sách để

Hai là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh hoạt động của các

cá nhân, các ngành có liên quan đến lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, nhất là xúc tiến mạnh mẽ việc giảm các thủ tục hành chính phiền hà cho các chủ đầu tư.

Ba là: Chính phủ cần có chế độ ưu đãi hợp lý đối với thuế xuất khẩu và thuế

nhập khẩu, giá bóc xếp hàng hoá, thuế chuyển lợi nhuận về nước.

Bốn là: Các ngành Trung ương có liên quan cần sớm nghiên cứu mô hình

các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để có sự chỉ đạo thống nhất.

KẾT LUẬN

Đầu tư trực tiếp nước ngoài có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của các nước đang phát triển, nâng cao năng lực sản xuất của một quốc gia thông qua cung cấp về vốn, công nghệ sản xuất tiên tiến, kỹ năng và trình độ quản lý, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế. Thu hút đầu tư nhằm khai thác tốt nhất mọi nguồn lực và những lợi thế hiện có, nâng cao sức cạnh tranh và đẩy nhanh tốc độ phát triển chung của nền kinh tế, đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững. Đây chính là bước thể hiện tối ưu ý tưởng "đi tắt, đón đầu " trong thời đại ngày nay.

Trong những năm qua, việc thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư FDI đã tạo dựng cho nền kinh tế của tỉnh Luang Pha Bang có những bước phát triển mới. GDP của tỉnh Luang Pha Bang không ngừng tăng, đời sống của nhân dân dần được cải thiện từng ngày. Mặt khác, nó cũng đóng góp tích cực trong việc tạo ra lực lượng sản xuất mới, công nghệ sản xuất và trình độ quản lý được từng bước cải tiến, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thêm nguồn thu ngân sách cho tỉnh Luang Pha Bang.

Trong thời gian tới để tiếp tục hấp đẫn các nhà đầu tư, tỉnh Luang Pha Bang sẽ không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, văn bản pháp luật, và thực hiện một số chính sách ưu đãi hợp lý, tạo dựng một hình ảnh Luang Pha Bang ngày

càng có uy tín trong nước và khu vực, góp phần tạo ra một lượng hàng hoá xuất khẩu và tiêu dùng có giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm cho một bộ phận không nhỏ những người lao động .

Thu hút đầu tư trực tiếp còn là ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư của tỉnh Luang Pha Bang đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Những khó khăn này bao gồm cả về phía tỉnh và về phía doanh nghiệp. Trong thời gian tới, để làm cho tỉnh Luang Pha Bang trở thành một điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, Luang Pha Bang cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng trong và ngoài, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, đẩy mạnh vận động xúc tiến đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Trong đó cần chú trọng giải pháp cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng thu hút có hiệu quả nguồn FDI hy vọng rằng trong những năm tới tình hình đầu tư ở tỉnh Luang Pha Bang sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Một phần của tài liệu ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH LUANG PHABANG NƯỚC CHDCND LÀO” (Trang 52 -54 )

×