0
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

Đặc điểm dân số và điều kiện kinh tế-xã hộ

Một phần của tài liệu ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH LUANG PHABANG NƯỚC CHDCND LÀO” (Trang 25 -27 )

- Đặc điểm dân số:

Qua 5 năm từ năm 2006 đến 2010 dân số của tỉnh Luang Pha Bang có sự phát triển khá nhanh, tăng 1,65 lần và tốc độ tăng bình quân là 3,35% , đứng thứ 3 trong 17 tỉnh cả nước.

Qua kết quả điều tra dân toàn tỉnh có 11 huyện, với 838 bán (làng), 68.713 gia đình và với dân số 416.043 người, trong đó có hơn 3 dân tộc anh em, Lào Lùm 34,6%, Lào Thâng 45%, Lào Sung 17%, Hoa 0,9% và Việt Kiều 1% còn lại 1,5% là các dân tộc khác. Về cơ cấu dân số thành thị và nông thôn thời kỳ 2006 - 2010 nhìn chung không thay đổi: Dân số thành thị từ 17,8% (2006) tăng lên 18,2% (2010) dân số nông thôn 83,6% (2006) giảm xuống 80% (2010).

Mật độ dân số của tỉnh năm 2010 là 22 người/km2, trong đó cao nhất là huyện Luang Pha Bang (79 người/km2) và huyện Pạc U (58 người/km2), thấp nhất là huyện Viêng khăm (20 người/km2). Cơ cấu xã hội dân số của tỉnh nặng sắc thái nông nghiệp nông thôn, nghề làm ruộng 14.509 hộ gia đình, làm nương 38.301 hộ và 15.903 là nghề dịch vụ.

+ Phát triển và phân bổ nguồn lao động: tổng nguồn lao động năm 2010 là 151.002 người, chiếm tỷ lệ 34,85% dân số thành thị và nông thôn. Tổng nguồn lao động nước ngoài 428 người đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Châu Âu. Trình độ học vấn trong lực lượng lao động của tỉnh đang có xu hướng nâng lên và có khả năng tăng nhanh. Tuy nhiên thực trạng vẫn còn thấp, năm 2010 cơ cấu trình độ văn hoá trong lực lượng lao động của tỉnh: chưa biết chữ chiếm 10% dân số lực lượng lao động, tốt nghiệp cấp I: 20,07%, tốt nghiệp cấp II: 29,3% và tốt nghiệp cấu III: 50%.

+ Về trình độ kỹ thuật chuyên môn: số lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng lên, năm 2006: 11.030 người chiếm 7,31% và tăng lên đến năm 2010 là 33.026 người chiếm 21,88%. Bình quân giai đoạn từ 2006-2010 tăng đến 4.129 người/năm, trong đó đào tạo nghề có xu hướng ngày càng tăng, năm 2006 là 6,24%, năm 2010 là 7,59% (so với lực lượng lao động).

- Kinh tế - xã hội:

Về tăng trưởng kinh tế: thời kỳ năm 2006-2010, nền kinh tế tỉnh Luang Pha Bang đã đạt được nhịp độ tăng trưởng khá và liên tục, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 13%, trong năm 2010 GDP 821 USD/người tăng 2,3 lần so vơi năm 2006 355 USD/người,

Một phần của tài liệu ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH LUANG PHABANG NƯỚC CHDCND LÀO” (Trang 25 -27 )

×