0
Tải bản đầy đủ (.docx) (137 trang)

Kết quả nghiên cứu định tính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HÀNH VI MUA MỸ PHẨM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TRÊN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK (Trang 53 -57 )

Cuối cùng, tác giả tổng hợp các ý kiến với việc tham khảo từ các chuyên gia về nội dung bảng hỏi, cách thức trình bày bảng hỏi, cách sắp xếp thứ tự các câu hỏi để phiếu điều tra được hoàn thiện và bố cục hợp lý nhất. Cụ thể:

Đối với nhân tố Quyết định mua mỹ phẩm qua Facebook

Nên thay thang đo “Tôi thích dành thời gian duyệt các trang bán mỹ phẩm trực tuyến trên Facebook” bằng thang đo “Tôi dành thời gian để so sánh các trang bán mỹ phẩm để lựa chọn mua ở trang phù hợp nhất” để thể hiện ro hơn ý định sẽ mua mỹ phẩm trên Facebook của người được hỏi.

Như vậy, có tổng cộng 19 biến quan sát và được mã hóa cụ thể như sau (xem thêm bảng 3.1):

- Thang đo Nhận thức sự hữu ích được mã hóa là HU và có 03 biến quan sát

gồm: HU1, HU2, HU3.

- Thang đo Nhận thức tính dễ sử dụng ích được mã hóa là SD và có 03 biến

quan sát gồm: SD1, SD2, SD3.

- Thang đo Chuẩn chủ quan được mã hóa là CQ và có 03 biến quan sát gồm: CQ1, CQ2, CQ3.

- Thang đo Sự tin cậy được mã hóa là TC và có 03 biến quan sát gồm: TC1, TC2, TC3.

- Thang đo Quyết định mua mỹ phẩm qua Facebook được mã hóa là QD và có 04 biến quan sát gồm: QD1, QD2, QD3, QD4.

Bảng 3. 1. Thang đo được điều chỉnh sau phỏng vấn sâu và mã hóa

TT Thang đo

I Nhận thức sự hữu ích

1 Mua mỹ phẩm qua mạng xã hội Facebook giúp tôi tiết kiệm thời gian. 2 Mạng xã hội Facebook giúp tôi cải thiện hiệu suất tìm kiếm và mua

mỹ phẩm.

3 Tôi thấy rằng mua mỹ phẩm qua mạng xã hội Facebook giúp tôi tìm thông tin về sản phẩm một cách nhanh chóng.

II Nhận thức tính dễ sử dụng

4 Tôi thấy rằng việc mua mỹ phẩm và giao dịch trực tuyến qua mạng xã hội Facebook dễ dàng.

5 Tôi dễ dàng tìm được những cửa hàng phù hợp với sở thích qua Facebook.

6 Các chức năng của các cửa hàng mua bán trên mạng xã hội Facebook là ro ràng và dễ hiểu.

III Chuẩn chủ quan

7 Bạn bè và người quen của tôi cho rằng tôi nên mua mỹ phẩm qua Facebook.

8 Gia đình của tôi cho rằng tôi nên mua mỹ phẩm qua Facebook. 9 Mọi người trong mạng xã hội của tôi muốn tôi mua mỹ phẩm qua

Facebook.

11

xã hội Facebook.

TT Thang đo

hội Facebook.

V Sự tin cậy

13 Thông qua Facebook, tôi cảm thấy rằng nhà cung cấp mỹ phẩm mà tôi quyết định mua là trung thực và đáng tin cậy.

14 Thông qua Facebook, tôi cảm thấy rằng nhà cung cấp mỹ phẩm này quan tâm đến khách hàng.

15 Thông qua Facebook, tôi cảm thấy rằng nhà cung cấp mỹ phẩm này sẽ cung cấp cho tôi với dịch vụ tốt.

VI Quyết định mua mỹ phẩm qua Facebook

16 Tôi thích dành thời gian duyệt các trang bán mỹ phẩm trực tuyến trên Facebook.

17 Tôi sẽ mua các mỹ phẩm có giá trị được đăng bán trực tuyến trên Facebook.

18 Tôi sẵn sàng giới thiệu với bạn bè những mỹ phẩm đáng tin cậy được đăng bán trên Facebook.

19 Lần sau nếu mua mỹ phẩm, tôi muốn có những cửa hàng trực tuyến đáng tin cậy tương tự trong tài khoản Facebook.

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả phỏng vấn sâu)

3.3. Nghiên cứu định lượng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HÀNH VI MUA MỸ PHẨM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TRÊN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK (Trang 53 -57 )

×