0
Tải bản đầy đủ (.docx) (145 trang)

Phí tham gia chương trình

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG VIỆT NAM VỚI DỊCH VỤ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC (Trang 74 -75 )

Bảng 4.10 : Thống kê mẫu theo Phí tham gia chương trình n=215 Dưới 100 triệu 100-150 triệu 150-200 triệu Trên 200 triệu Tổng

(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát)

Từ bảng trên, có thể thấy 76 TTS nộp khoản phí dưới 100 triệu tham gia khảo sát, chiếm 35,3%; 93 TTS nộp khoản phí 100~150 triệu tham gia khảo sát, chiếm 43,3%; 37 TTS nộp khoản phí 150~200 triệu tham gia khảo sát, chiếm 17,2%; 9 TTS nộp khoản phí trên 200 triệu tham gia khảo sát, chiếm 4,2%.

Nhận xét:

Theo công văn 1123/ LĐTBXH-QLLĐNN về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa TTS Việt Nam sang Nhật Bản năm 2016, khoản 4 a quy định khoản phí được phép thu từ TTS không quá 3600USD/ người/ hợp đồng 3 năm, phí đào tạo tiếng Nhật không quá 5.900.000 VND/ khóa tiếng Nhật (khoảng 3,5 tháng

nếu 1 ngày học 8 tiết), tương ứng 520 tiết/ khóa học. Như vậy, có thể thấy chi phí 1 TTS cần chuẩn bị để tham gia chương trình khoảng 88 triệu VND cho khóa 3,5 tháng học tiếng cơ bản, chưa bao gồm chi phí ăn ở, tài liệu đồng phục.

Tuy nhiên, thực tế để đảm bảo chất lượng tiếng Nhật cho TTS để tự tin làm việc khi nhập cảnh, các công ty phái cử thường tăng số tiết đào tạo và thời gian đào tạo để tăng chất lượng cho lao động, nên các khoản phí trên thường sẽ phát sinh thêm khoản phí đào tạo lên trình độ cao hơn, thời gian đào tạo có thể kéo dài hơn khoảng 6~8 tháng. Kết hợp với chi phí ăn ở, sinh hoạt, đồng phục, giáo trình định hướng trong thời gian học nội trú chờ nhập cảnh, chi phí sẽ ở khoảng 100~150 triệu VND tùy vào thời gian học chờ nhập cảnh, phí ăn ở sinh hoạt của lao động (trung bình khoảng 120 triệu VND). Nếu phát sinh ngoài ngưỡng trên, khả năng TTS đã phải tốn thêm những khoản phí trung gian hoa hồng không hợp lệ.

Do đó, cho thấy 35,3% TTS tham gia khảo sát xu hướng đã tốn những khoản chi phí hợp lệ (dưới 100 triệu); 43,3% TTS tốn chi phí (100~150 triệu) xu hướng nộp chi phí hợp lệ và được đào tạo sâu thêm về ngôn ngữ, ăn uống sinh hoạt ở mức thoải mái trong thời gian chờ bay, tuy nhiên cũng có khả năng không được đào tạo như vậy mà phải chi trả thêm những khoản chi phí trung gian; 21,4% TTS tốn chi phí (trên

150triệu) khả năng cao đã tốn những khoản phí trung gian không hợp lệ. Điều này,

khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự hài lòng của TTS, cụ thể sẽ phân tích ở phần sau.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG VIỆT NAM VỚI DỊCH VỤ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC (Trang 74 -75 )

×