0
Tải bản đầy đủ (.docx) (145 trang)

Phân tích hồi quy tuyến tính bội

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG VIỆT NAM VỚI DỊCH VỤ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC (Trang 84 -91 )

Kiểm định sự phù hợp của mô hình

Bảng 4.22: Tổng.kết.mô.hình.theo.R2

Mô hình R

1 0,883

a. Biến độc lập (hằng số):

PV mean, CS mean, DT mean, HC mean, NV mean, CP mean b. Biến phụ thuộc: HL mean

(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát)

Từ bảng trên, có thể thấy R2 = 0,774 nghĩa là sự biến thiên của 6 biến độc lập: PV, CS, DT, HC, NV, CP sẽ giải thích được 77,4% sự biến thiên của HL (sự hài lòng của TTS).

Bảng 4.23: Phân.tích.phương.sai.ANOVA

Hồi.quy

1 Phần dư

Tổng a. Biến độc lập (hằng số):

PV mean, CS mean, DT mean, HC mean, NV mean, CP mean

b. Biến.phụ.thuộc: HL mean

(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát)

Từ bảng trên, có thể thấy trị số F có mức ý nghĩa với Sig. = 0,000 < 0,05 tức là mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê.

Kiểm định phân phối chuẩn

Hình 4.5: Biểu đồ tần suất của phần dư chuẩn hóa

(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát)

Biều đồ trên cho thấy giả thuyết phân phối chuẩn của phần dư không bị sai phạm vì phân phối chuẩn của phần dư xấp xỉ chuẩn mean = 1,04E – 15 (gần bằng 0) và độ lệch chuẩn Std.Dev. = 0,986 (gần bằng 1).

Hình 4.6: Biểu đồ tần số P – P plot về phân phối chuẩn của phần dư

(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát)

Quan sát biều đồ trên, có thể thấy giả định về phân phối chuẩn của phần dư được thỏa mãn vì các điểm của phần dư không phân tán xa mà ngẫu nhiên quanh đường chéo (còn gọi là đường thẳng kỳ vọng).

Kiểm định đa cộng tuyến

Bảng 4.24: Thống kê phân tích các hệ số hồi quy Mô hình (Hằng số) PVmean CSmean 1DTmean HCmean NVmean CPmean

(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát)

Hệ số phóng đại phương sai VIF có giá trị lớn nhất là 5,786 < 10 cho thấy đa cộng tuyến không đáng lo ngại.

Thêm nữa, có thể nói các phần dư độc lập với nhau, tức là giữa các phần dư không có sự tương quan vì ở kiểm định Durbin – Waston ra kết quả 1 < d = 1,75 < 3.

Từ các kiểm định trên, có thể thấy mô hình hồi quy tuyến tính đã đưa ra là phù hợp với tổng thể và các giả định của hàm hồi quy không bị vi phạm.

Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

Bảng 4.31 về thống kê phân tích các hệ số hồi quy ở trên cho thấy hệ số hồi quy chuẩn hóa (β) của 5 biến độc lập PV, ĐT, HC, NV, CP đều dương và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10% nên tác động cùng chiều vào biến phụ thuộc HL. Đồng thời biến CS không có ý nghĩa thống kê, không có ảnh hưởng đến sự hài lòng.

Mức độ tác động của 5 biến độc lập này vào biến phụ thuộc theo thứ tự giảm dần như sau:

1. Công tác hành chính – xử lý vấn đề (HC) có tác động mạnh nhất β4 = 0,307

2. Tổ chức phỏng vấn (PV), có tác động tiếp theo β1 = 0,248

3. Chi phí tham gia chương trình (CP), có tác động tiếp theo β6 = 0,19

4. Chương trình đào tạo (DT), có tác động tiếp theo β3 = 0,137

5. Đội ngũ nhân viên – giáo viên, có tác động thấp nhất β5 = 0,113 Từ đó, cho thấy nhân tố HC - Công tác hành chính xử lý vấn đề (liên quan đến nội quy trường lớp, lộ trình học, giải thích hợp đồng), PV – Tổ chức phỏng vấn (liên quan thủ tục phỏng vấn, đơn tuyển, huấn luyện phỏng vấn), CP – chi phí tham gia chương trình (liên quan phù hợp với khả năng, thấp hơn những công ty khác), DT – chương trình đào tạo (liên quan đào tạo tiếng, văn hóa, khen thưởng), NV – Đội ngũ nhân viên giáo viên (liên quan kỹ năng, thái độ làm việc) có tác động đến sự hài lòng của TTS đối với chất lượng dịch vụ Tuyển chọn – Đào tạo khi tham gia chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, nhân tố CS – Cơ sở vật chất (liên quan trường lớp, căn tin, website) lại không có ý nghĩa thống kê tức là không tác động đến sự hài lòng của TTS. Điều này sẽ lý giải ở chương tiếp theo.

Tổng hợp các kết quả kiểm định giả thuyết như dưới đây:

Bảng 4.25: Kết quả kiểm định giả thuyết Giả thuyết

H1: Hoạt động Tổ chức phỏng vấn có tương quan dương (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng H2: Cơ sở vật chất (cơ sở đào tạo, văn phòng tư vấn) có tương quan (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng.

H3: Hoạt động Tổ chức đào tạo có tương quan dương (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng. H4: Công tác hành chánh/ giải quyết vấn đề có tương quan dương (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng.

H5: Đội ngũ giáo viên/ nhân viên có tương quan dương (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng. H6: Chi phí tham gia chương trình có tương quan dương (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng.

(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát)

Từ các phân tích trên, Phương trình hồi quy chuẩn hóa có dạng: HL = 0,248*PV + 0,137*DT + 0,307*HC + 0,113*NV + 0,19*CP

Tổ chức phỏng vấn

Tổ.chức.đào.tạo

Công tác.hành.chánh/giải quyết vấn đề Đội ngũ giáo viên/ nhân

viên

Chi phí tham gia chương trình

0,307 Sự hài lòng của TTS

kỹ năng Việt Nam

(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát)

Hình 4.7: Kết quả kiểm định mô hình kết quả nghiên cứu

Các nhân tố PV, DT, HC, NV, CP đều có tác động đến sự hài lòng của TTS, các giả thuyết H1, H3, H4, H5, H6 được chấp nhận.

Sơ kết chương 4

Chương 4 nêu lên kết quả về mẫu nghiên cứu thông qua thống kê mô tả, kết quả về độ tin cậy của các thang đo dựa trên đánh giá hệ số Cronbach's Alpha. Tiếp đến là kiểm định sự phù hợp của mô hình với các giả thuyết đã đưa ra. Sau khi phân tích mô hình hồi quy, có thể thấy có 5 nhân tố tác động đến sự hài lòng của TTS đến chất lượng dịch vụ Tuyển chọn – Đạo tạo của các công ty phái cử khi tham gia chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản. 5 nhân tố đó là : (1) Công tác hành chính – xử lý vấn đề (HC) với β4 = 0,307; (2) Tổ chức phỏng vấn (PV) với β1 = 0,248; (3) Chi phí tham gia chương trình (CP) với β6 = 0,19; (4) Chương trình đào tạo (DT) với β3 = 0,137; (5) Đội ngũ nhân viên – giáo viên với β5 = 0,113

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG VIỆT NAM VỚI DỊCH VỤ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC (Trang 84 -91 )

×