0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Sự hài lòng (HL)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG VIỆT NAM VỚI DỊCH VỤ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC (Trang 70 -70 )

Bảng 4.19: Kết quả phân tích độ tin cậy của nhân tố Sự hài lòng (HL)

Biến.quan.

sát

Trung.bình.

thang.đo.nếu loại.biến

Phương.sai.

thang.đo.nếu loại.biến

Hệ.số.tương.

quan.biến.tổng

Cronbach's Alpha.nếu.loại.

biến Thang đo "Sự hài lòng (HL) ": Cronbach's Alpha=0,854

HL1 8,14 3,629 0,775 0,754

HL2 8,14 3,625 0,859 0,658

HL3 7,70 5,502 0,591 0,914

Thang đo "Sự hài lòng (HL)" đạt độ tin cậy vì có hệ số Cronbach's Alpha là 0,854 > 0,6. Các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3. Hệ số Cronbach's Alpha sẽ tăng lên thành 0,914 nếu loại biến HL3, tuy nhiên nếu loại HL3 nhân tố HL chỉ còn 2 biến, nếu không loại HL3 hệ số Cronbach's Alpha = 0,854 vẫn nằm trong khoảng tin cậy cao. Vì vậy, trong thang đo tất cả các biến sẽ không bị loại và được sử dụng ở các bước phân tích tiếp theo.

Vì vậy, sau bước kiểm định Crosbach's Alpha, các biến đều được giữ lại. Tổng hợp kiểm định của từng nhóm biến như sau:

Bảng 4.20: Kết quả phân tích độ tin cậy của nhân tố Độc lập và Phụ thuộc

Nhân tố Số biến quan sát ban đầu Số biến quan sát sau kiểm định Cronbach' s Alpha Biến bị loại Tổ chức phỏng vấn 4 4 0,873 0 Cơ sở vật chất 4 4 0,901 0 Tổ chức đào tạo 5 5 0,897 0 Công tác hành chánh- giải quyết vấn đề 4 4 0,913 0

Đội ngũ nhân viên/ giáo viên

4 4 0,871 0

Chi phí tham gia chương trình

3 3 0,861 0

Sự hài lòng 3 3 0,854 0

(Nguồn: Xử.lý.dữ.liệu.khảo.sát)

4.4 Phân.tích.tương.quan.và.hồi.quy.bội 4.4.1 Xác.định.biến.độc.lập.và.biến.phụ.thuộc 4.4.1 Xác.định.biến.độc.lập.và.biến.phụ.thuộc

Để diễn tả các nhân tố tác động đến sự.hài.lòng của thực tập sinh kỹ năng đối với chất.lượng.dịch.vụ tuyển chọn – đào.tạo của các công ty phái cử, dựa trên mô hình nghiên cứu lý thuyết, có phương trình hồi quy tuyến tính bội như bên dưới:

HL= β0 + β1*PV + β2*CS + β3*DT + β4*HC + β5*NV + β6*CP

- Các biến độc lập: PV (Tổ chức phỏng vấn), CS (Cơ sở vật chất), DT (Tổ chức đào tạo), HC (Công tác hành chánh-giải quyết vấn đề), NV (Đội ngũ nhân viên/ giáo viên), CP (Chi phí tham gia chương trình). Các biến trên được tính dựa trên Z-score của mỗi nhân tố.

- Biến phụ thuộc (HL): Sự hài lòng của Thực tập sinh - βk là hệ số hồi quy riêng phần (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

4.4.2 Phân.tích.sự.tương.quan.giữa.các.nhân.tố

(Nguồn: Xử.lý.dữ.liệu.khảo.sát)

Bảng trên cho thấy Tương quan Pearson của 6 biến độc lập: PV, CS, DT, HC, NV, CP có Sig.=0,000 (nhỏ hơn 0,05). Do đó, kết luận sơ bộ rằng 6 biến độc lập có

Bảng 4.21: Ma.trận.tương.quan.giữa.các.nhân.tố

N=215 PV mean CS mean DT mean HC mean NV mean CP mean HL mean PVmean Pearson Correlation 1 0,826 ** 0,802** 0,761** 0,672** 0,654** 0,786** CSmean Pearson Correlation 0,826 ** 1 0,876** 0,804** 0,732** 0,703** 0,782** DTmean Pearson Correlation 0,802 ** 0,876** 1 0,798** 0,765** 0,685** 0,792** HCmean Pearson Correlation 0,761 ** 0,804** 0,798** 1 0,828** 0,702** 0,827** NVmean Pearson Correlation 0,672 ** 0,732** 0,765** 0,828** 1 0,722** 0,772** CPmean Pearson Correlation 0,654 ** 0,703** 0,685** 0,702** 0,722** 1 0,739** HLmean Pearson Correlation 0,786 ** 0,782** 0,792** 0,827** 0,772** 0,739** 1

thể đưa vào mô.hình.để.giải.thích.cho.biến.phụ.thuộc HL. Theo đó, HL và HC có hệ số r = 0,827 nên có tương quan mạnh nhất, ngược lại HL và CP có hệ số r = 0,739 nên sự tương quan yếu nhất. Bên cạnh đó, giữa các biến độc lập khác cũng có sự tương quan khá cao.

4.4.3 Phân.tích.hồi.quy.tuyến.tính.bội

Kiểm.định.sự.phù.hợp.của.mô.hình

(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát)

Từ bảng trên, có thể thấy R2 = 0,774 nghĩa là sự biến thiên của 6 biến độc lập: PV, CS, DT, HC, NV, CP sẽ giải thích được 77,4% sự biến thiên của HL (sự.hài.lòng của TTS).

Bảng 4.23: Phân.tích.phương.sai.ANOVA

Tổng.bình. phương Bậc.tự.do Trung.bình bình.phương .F. .Sig. 1 Hồi.quy 165,365 6 27,561 122,933 0,000b Phần dư 46,633 208 0,224 Tổng 211,998 214 a. Biến độc lập (hằng số):

PV mean, CS mean, DT mean, HC mean, NV mean, CP mean b. Biến.phụ.thuộc: HL mean

(Nguồn: Xử.lý.dữ.liệu.khảo.sát)

Từ bảng trên, có thể thấy trị số F có mức ý nghĩa với Sig. = 0,000 < 0,05 tức là mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê.

Bảng 4.22: Tổng.kết.mô.hình.theo.R2

Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh Sai số ước lượng Hệ số Durbin-Watson

1 0,883a 0,780 0,774 0,47349 1,760

a. Biến độc lập (hằng số):

PV mean, CS mean, DT mean, HC mean, NV mean, CP mean b. Biến phụ thuộc: HL mean

Kiểm định phân phối chuẩn

Hình 4.5: Biểu.đồ.tần.suất.của.phần.dư.chuẩn hóa

(Nguồn: Xử.lý.dữ.liệu.khảo.sát)

Biều đồ trên cho thấy giả thuyết phân phối chuẩn của phần dư không bị sai phạm vì phân phối chuẩn của phần dư xấp xỉ chuẩn mean = 1,04E – 15 (gần bằng 0) và độ lệch chuẩn Std.Dev. = 0,986 (gần bằng 1).

Hình 4.6: Biểu.đồ.tần.số.P – P plot.về.phân.phối.chuẩn.của.phần.dư

Quan sát biều đồ trên, có thể thấy giả định về phân phối chuẩn của phần dư được thỏa mãn vì các điểm của phần dư không phân tán xa mà ngẫu nhiên quanh đường chéo (còn gọi là đường thẳng kỳ vọng).

Kiểm định đa cộng tuyến

(Nguồn: Xử.lý.dữ.liệu.khảo.sát)

Hệ số phóng đại phương sai VIF có giá trị lớn nhất là 5,786 < 10 cho thấy đa cộng tuyến không đáng lo ngại.

Thêm nữa, có thể nói các phần dư độc lập với nhau, tức là giữa các phần dư không có sự tương quan vì ở kiểm định Durbin – Waston ra kết quả 1 < d = 1,75 < 3. Từ các kiểm định trên, có thể thấy mô hình hồi quy tuyến tính đã đưa ra là phù hợp với tổng thể và các giả định của hàm hồi quy không bị vi phạm.

Bảng 4.24: Thống kê phân tích các hệ số hồi quy

Mô hình Hệ số chưa chuẩn hóa

Hệ số chuẩn hóa

t Sig. Thống kê đa cộng tuyến B Sai số chuẩn Beta Dung sai VIF 1 (Hằng số) -0,252 0,173 -1,450 0,149 PVmean 0,268 0,067 0,248 3,990 0,000 0,275 3,643 CSmean -0,006 0,085 -0,005 -0,069 0,945 0,173 5,786 DTmean 0,156 0,086 0,137 1,817 0,071 0,186 5,366 HCmean 0,330 0,075 0,307 4,369 0,000 0,215 4,657 NVmean 0,133 0,075 0,113 1,771 0,078 0,258 3,875 CPmean 0,172 0,046 0,190 3,710 0,000 0,405 2,470

Kiểm.định.các.giả.thuyết.nghiên.cứu

Bảng 4.31 về thống kê phân tích các hệ số hồi quy ở trên cho thấy hệ số hồi quy chuẩn hóa (β) của 5 biến độc lập PV, ĐT, HC, NV, CP đều dương và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10% nên tác.động.cùng.chiều.vào.biến.phụ.thuộc HL. Đồng thời biến CS không.có.ý.nghĩa.thống kê, không có ảnh hưởng đến sự hài lòng.

Mức độ tác động của 5 biến độc lập này vào biến phụ thuộc theo thứ tự giảm dần như sau:

1. Công tác hành chính – xử lý vấn đề (HC) có tác động mạnh nhất β4 = 0,307 2. Tổ chức phỏng vấn (PV), có tác động tiếp theo β1 = 0,248

3. Chi phí tham gia chương trình (CP), có tác động tiếp theo β6 = 0,19 4. Chương trình đào tạo (DT), có tác động tiếp theo β3 = 0,137

5. Đội.ngũ.nhân.viên – giáo.viên, có tác động thấp nhất β5 = 0,113

Từ đó, cho thấy nhân tố HC - Công tác hành chính xử lý vấn đề (liên quan đến nội quy trường lớp, lộ trình học, giải thích hợp đồng), PV – Tổ chức phỏng vấn (liên quan thủ tục phỏng vấn, đơn tuyển, huấn luyện phỏng vấn), CP – chi phí tham gia chương trình (liên quan phù hợp với khả năng, thấp hơn những công ty khác), DT – chương trình đào tạo (liên quan đào tạo tiếng, văn hóa, khen thưởng), NV – Đội ngũ nhân viên giáo viên (liên quan kỹ năng, thái độ làm việc) có tác động đến sự.hài.lòng của TTS đối với chất lượng dịch vụ Tuyển chọn – Đào tạo khi tham gia chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, nhân tố CS – Cơ sở vật chất (liên quan trường lớp, căn tin, website) lại không có ý nghĩa thống kê tức là không tác động đến sự hài lòng của TTS. Điều này sẽ lý giải ở chương tiếp theo.

Bảng 4.25: Kết.quả.kiểm.định.giả thuyết

Giả thuyết Kết quả

Sig. Kết luận

H1: Hoạt động Tổ chức phỏng vấn có tương quan

dương (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng 0,000

Chấp nhận giả thuyết H1 H2: Cơ sở vật chất (cơ sở đào tạo, văn phòng tư

vấn) có tương quan (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng.

0,945

Bác bỏ giả thuyết H2

H3: Hoạt động Tổ chức đào tạo có tương quan

dương (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng. 0,071

Chấp nhận giả thuyết H3 H4: Công tác hành chánh/ giải quyết vấn đề có

tương quan dương (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng.

0,000

Chấp nhận giả thuyết H4

H5: Đội ngũ giáo viên/ nhân viên có tương quan

dương (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng. 0,078

Chấp nhận giả thuyết H5 H6: Chi phí tham gia chương trình có tương quan

dương (+) với sự hài lòng của TTS Kỹ năng. 0,000

Chấp nhận giả thuyết H6

(Nguồn: Xử.lý.dữ.liệu.khảo.sát)

Từ các phân tích trên, Phương trình hồi quy chuẩn hóa có dạng: HL = 0,248*PV + 0,137*DT + 0,307*HC + 0,113*NV + 0,19*CP

0,307

(Nguồn: Xử.lý.dữ.liệu.khảo.sát)

Hình 4.7: Kết quả.kiểm.định.mô.hình.kết quả nghiên cứu

Các nhân tố PV, DT, HC, NV, CP đều có tác động đến sự hài lòng của TTS, các giả thuyết H1, H3, H4, H5, H6 được chấp nhận.

Sơ kết chương 4

Chương 4 nêu lên kết quả về mẫu nghiên cứu thông qua thống kê mô tả, kết quả về độ tin cậy của các thang đo dựa trên đánh giá hệ số Cronbach's Alpha. Tiếp đến là kiểm định sự phù hợp của mô hình với các giả thuyết đã đưa ra. Sau khi phân tích mô hình hồi quy, có thể thấy có 5 nhân tố tác động đến sự hài lòng của TTS đến chất lượng dịch vụ Tuyển chọn – Đạo tạo của các công ty phái cử khi tham gia chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản. 5 nhân tố đó là : (1) Công tác hành chính – xử lý vấn đề (HC) với β4 = 0,307; (2) Tổ chức phỏng vấn (PV) với β1 = 0,248; (3) Chi phí tham gia chương trình (CP) với β6 = 0,19; (4) Chương trình đào tạo (DT) với β3 = 0,137; (5) Đội ngũ nhân viên – giáo viên với β5 = 0,113

Tổ chức phỏng vấn

Tổ.chức.đào.tạo

Công tác.hành.chánh/giải quyết vấn đề

Đội ngũ giáo viên/ nhân viên

Chi phí tham gia chương trình

Sự hài lòng của TTS kỹ năng Việt Nam

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG VIỆT NAM VỚI DỊCH VỤ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO

5.1 Kết luận các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam Việt Nam

Bảng 5.1 : Thống.kê.mô.tả.nhân.tố Sự hài lòng (HL)

hóa

Biến quan sát Giá trị

trung bình

Cỡ mẫu

HL1 Bạn sẽ giới thiệu cho người thân/ bạn bè cùng học tại

công ty phái cử mà bạn đã tham gia 3,85 215

HL2 Cảm thấy đúng đắn khi chọn công ty phái cử bạn đã

tham gia 3,85 215

HL3 Cảm thấy đúng đắn khi chọn học tiếng Nhật và đi

Nhật làm việc 4,29 215

(Nguồn: Xử.lý.dữ.liệu.khảo.sát)

Về sự hài lòng của TTS kỹ năng với chất lượng dịch vụ Tuyển chọn – Đào tạo của các công ty phái cử tại Việt Nam, nghiên cứu cho thấy TTS tương đối hài lòng với chất lượng dịch vụ Tuyển chọn – Đào tạo. Trung bình của biến HL1, HL2, HL3 lần lượt là 3,85; 3,85; 4,9 và trung bình biến HL là 3,997 trên thang đo Likert 5 cho thấy TTS hài lòng với dịch vụ Tuyển chọn – Đào tạo. Như đã phân tích ở trên 87,9% TTS khảo sát đã tham gia chương trình thông qua các công ty phái cử ở Miền Nam, có thể thấy các công ty ở khu vực phía Nam đang làm khá tốt dịch vụ Tuyển chọn – Đào tạo này.

Về thang đo, có thể thấy tất cả thang đo trong nghiên cứu đều có hệ số Cronbach's Alpha lớn hơn 0,7 nên toàn bộ thang đo sử dụng ở đây là đáng tin cậy và có thể được sử dụng ở những nghiên cứu khác.

Về các nhân tố tác động đến sự hài lòng của TTS kỹ năng, nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của TTS đối với chất lượng dịch vụ Tuyển

chọn – Đào tạo của các công ty phái cử tại VN, đặc biệt là các công ty phái cử ở khu vực miền Nam. Trong đó:

Nhân tố Công tác hành chính – giải quyết vấn đề (HC) có tác động mạnh nhất với β4 = 0,307. Điều này chứng tỏ TTS quan tâm nhiều đến việc được hướng dẫn cụ thể chi tiết về hồ sơ, giấy tờ thủ tục xuất nhập cảnh, chi tiết về công ty, XN nơi họ sẽ làm việc, đồng thời cũng quan tâm đến tính xác đáng hợp lý trong việc xử lý vấn đề. Có thể lý giải mục tiêu khi tham gia chương trình TTS kỹ năng của người lao động chính là được làm việc, học hỏi ở nước ngoài để tăng thu nhập cũng như trau dồi tay nghề, là một điều vốn dĩ xa lạ, mới mẻ với người lao động. Đồng thời, họ cần tốn một khoản chi phí khá lớn để tham gia, do đó công tác hành chính – giải quyết vấn đề là điều mà họ quan tâm nhất khi thực hiện mục tiêu của mình.

Tiếp theo tác động giảm dần lần lượt là các nhân tố Tổ chức phỏng vấn (PV) với β1 = 0,248; Chi phí tham gia chương trình (CP) với β6 = 0,19; Chương trình đào tạo với β3 = 0,137. Nhân tố tác động ít nhất là Đội ngũ nhân viên – giáo viên với β5 = 0,113. Điều này cho thấy, việc tổ chức phỏng vấn chọn được đơn tốt và đậu phỏng vấn là mối quan tâm thứ 2 của lao động sau vấn đề thủ tục hành chính-xử lý vấn đề. Vì tâm lý TTS khi tham gia đều muốn chọn làm việc ở những công ty có đãi ngộ tốt, lương cao ở Nhật và quyết tâm để đậu những công ty như vậy nên nhân tố này tác động thứ 2 là kết quả hợp lý đối với tâm lý người lao động. Yếu tố "Chi phí" cũng quan trọng, nhưng tác động thứ 3. Điều này có thể lý giải vì khi quyết định tham gia chương trình, người lao động cũng đã được tư vấn giải thích và nghe những người quen biết nói về việc sẽ tốn một khoản chi phí không nhỏ, nên họ đã hiểu được việc chắc chắn sẽ tốn kém khi quyết định đi Nhật làm việc. Tuy nhiên, sự hài lòng của họ sẽ bị tác động bởi chi phí này có phù hợp với khả năng tài chính hay không, so với các công ty phái cử khác thì cao hay thấp hơn, quyền lợi đi kèm nhiều hay ít hơn. Vì đi Nhật chọn được công ty tốt là mục tiêu cuối cùng, nên yếu tố "Tổ chức đào tạo" và "Đội ngũ nhân viên giáo viên nhân viên" tác động thứ 4 và thứ 5 là điều có thể lý giải. Điều này chứng tỏ TTS cũng quan tâm đến 2 yếu tố này nhưng vì có những mối

bận tâm khác như phân tích ở trên nên sự tác động của 2 yếu tố này là phù hợp nhưng không cao hơn so với các yếu tố khác.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy nhân tố Cơ sở vật chất (CS) không có ý nghĩa thống kê, tức là không tác động đến sự hài lòng của TTS. Điều này cũng phù hợp với thực tế của ngành, vì như đã phân tích ở trên TTS khi quyết định tham gia chương trình thì mục tiêu chủ yếu là sang Nhật làm việc, công việc ổn định, và trong thời gian khoảng 6 tháng chờ nhập cảnh, sẽ lo tập trung học tập. Điều TTS quan tâm lo lắng nhiều là khoản phí phải đóng (khoảng 100 triệu), lô trình đóng tiền, học tập, TTS có xu hướng không quan tâm lắm đến cơ sở vật chất.

Do đó, kết quả giải thích được Với mức ý nghĩa 5% (độ tin cậy 95%) sự hài lòng của TTS khi ở VN bị tác động mạnh nhất bởi chất lượng hành chính (thủ tục, hồ sơ,...), tiếp theo là chất lượng tổ chức PV, chi Phí. Còn với mức ý nghĩa 10% (độ tin cậy 90%), giải thích thêm được 2 nhân tố là: chất lượng đào tạo và thái độ nhân viên cũng tác động nhưng không nhiều đến sự hài lòng của TTS. Yếu tố Cơ sở vật chất không tương quan và có ý nghĩa trong mô hình này. Điều này chứng tỏ, TTS quan tâm nhiều đến dịch vụ hồ sơ giấy tờ, đơn tuyển, thủ tục hành chính và chi phí trong thời gian chờ nhập cảnh vào Nhật Bản, còn những yếu tố khác họ không khắt khe trong đánh giá. Cho thấy đặc trưng của ngành là dịch vụ về giáo dục, nhân sự nhưng lại khác với các dịch vụ giáo dục, nhân sự khác.

Vì vậy, để nâng cao sự Hài lòng của TTS trong giai đoạn sắp tới, cần có những giải pháp liên quan với từng nhóm nhân tố để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ Tuyển chọn – Đào tạo. Như đã nêu ra ở chương 4, một trong những thực trạng không

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG VIỆT NAM VỚI DỊCH VỤ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC (Trang 70 -70 )

×