0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Phương pháp và căn cứ tính thuế TNDN

Một phần của tài liệu QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUẾ TNDN TẠI KPMG (Trang 31 -32 )

Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ được tính như sau: Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế - Phần trích

lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Nếu có)

x Thuế suất thuế TNDN

 Cách xác định thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển

 Cách xác định thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ

+ Các khoản thu nhập khác

Trong đó:

- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Các khoản chi phí được trừ là những khoản chi phí đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của DN;

19 Theo Chương 2 – Thuế TNDN (Đề cương môn học Kế toán tài chính 2) của khoa Kế toán Kiểm

24 + Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; + Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT), khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Các khoản thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế:

+ Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của DN;

+ Các khoản thu nhập khác sẽ được kế toán xác định tuân theo các văn bản hướng dẫn thuế quy định từng thời điểm cụ thể.

Một phần của tài liệu QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUẾ TNDN TẠI KPMG (Trang 31 -32 )

×