0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Kế toán chi phí thuế TNDN

Một phần của tài liệu QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUẾ TNDN TẠI KPMG (Trang 32 -37 )

1.2.4.1. Quy định chung về kế toán thuế TNDN.

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC, hàng quý DN phải tạm tính thuế TNDN và tạm nộp số thuế này vào ngân sách, cuối năm DN thực hiện quyết toán thuế TNDN, tính số thuế phải nộp trong năm20 và xử lý như sau:

- Nếu số thuế TNDN phải nộp lớn hơn tổng số thuế tạm nộp, DN phải nộp thêm số thuế còn thiếu.

- Nếu số thuế TNDN phải nộp nhỏ hơn tổng số thuế tạm nộp, thì số thuế nộp thừa sẽ được chuyển sang cấn trừ ở kỳ tính thuế sau.

1.2.4.2. Tài khoản sử dụng.

TK 821 - Chi phí thuế TNDN có 2 TK cấp 2: - TK 8211 - Chi phí thuế TNDN hiện hành; - TK 8212 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại. TK 821 không có số dư cuối kỳ.

20 Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày

25

TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm;

Thuế TNDN hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế TNDN hiện hành của năm hiện tại;

Số thuế TNDN hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN hiện hành tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế TNDN hiện hành đã ghi nhận trong năm;

Số thuế TNDN phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm hiện tại;

Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm vào TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh;

26

TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả;

Ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại; Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 phát sinh trong kỳ vào bên Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh;

Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại và ghi nhận TS thuế TNDN hoãn lại;

Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên Có TK 8212 phát sinh trong kỳ vào bên Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh;

Sơ đồ 1.4: Kết cấu TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1.2.4.3. Phương pháp kế toán.

Chi phí thuế TNDN hiện hành

- Hàng quý, kế toán phản ánh số thuế TNDN hiện hành tạm phải nộp: Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334 – Thuế TNDN

- Khi nộp thuế TNDN vào ngân sách Nhà nước: Nợ TK 3334 – Thuế TNDN

Có TK 111, 112…

- Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thế do cơ quan Thuế thông báo phải nộp:

+ Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế TNDN tạm nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế TNDN hiện hành còn phải nộp:

27 Có TK 3334 – Thuế TNDN

+ Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành:

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN

Có TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

- Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu liên quan đến thuế TNDN phải nộp của các năm trước, DN được hạch toán tăng hoặc giảm số thuế TNDN phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành của năm phát hiện sai sót.

+ Trường hợp thuế TNDN hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung: Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334 – Thuế TNDN

+ Trường hợp số thuế TNDN phải nộp được ghi giảm: Nợ TK 3334 – Thuế TNDN

Có TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

- Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành: + TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành + TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có: Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả:

28 Nợ TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Có TK 347 – Thuế TNDN hoãn lại phải trả

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm từ việc hoàn nhập TS thuế TNDN hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại Có TK 243 – TS thuế TNDN hoãn lại - Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại

+ Số chênh lệch giữa TS thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn TS thuế TNDN hoãn lại được hoàn nhập trong năm:

Nợ TK 243 – TS thuế TNDN hoãn lại

Có TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại

+ Số chênh lệch giữa TS thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn TS thuế TNDN hoãn lại được hoàn nhập trong năm:

Nợ TK 347 – Thuế TNDN hoãn lại phải trả

Có TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có của TK 8212:

+ Trường hợp số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại + Trường hợp số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có: Nợ TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại

29

Một phần của tài liệu QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUẾ TNDN TẠI KPMG (Trang 32 -37 )

×