0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Vay và trả nợ vay nước ngoài

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ NỢ CÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG BỀN VỮNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM (Trang 74 -75 )

Việc quản lý hiệu quả vay nợ nước ngoài đưa Việt Nam từ một nước nghèo và nợ trầm trọng thành một nước được các tổ chức quốc tế đánh giá có mức nợ nước ngoài trong tầm kiểm soát và không nằm trong nhóm các nước có gánh nặng về nợ. Các nguồn vốn nước ngoài tạo điều kiện khai thông quan hệ tài chính - tín dụng với các tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Chỉ tiêu trần nợ nước ngoài quốc gia so với GDP đến cuối năm 2020 được duy trì trong giới hạn an toàn được Quốc hội phê chuẩn, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Nợ nước ngoài của khu vực nợ công (nợ Chính phủ và Chính phủ bảo lãnh) được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ trọng nợ nước ngoài của khu vực công có xu hương giảm nhanh trong cơ cấu nợ nước ngoài quốc gia, từ 73,6% năm 2010 xuống còn 63,4% năm 2015 và 43,7% năm 2020. Tốc độ tăng dư nợ nước ngoài của khu vực công được kiểm soát chặt chẽ, từ mức trung bình 13%/năm giai đoạn 2011 -2015 giảm xuống còn khoảng 3%/năm giai

đoạn 2016 – 2020, góp phần bồi đắp dư địa chính sách, kiềm chế nghĩa vụ nợ trực tiếp và dự phòng của ngân sách nhà nước. Ngoài ra, vay nước ngoài của Chính phủ vẫn chủ yếu là các khoản ODA, vay ưu đãi (chiếm 98% nợ nước ngoài Chính phủ). Đến nay, Việt Nam đã ký kết trên 85 tỷ USD vốn ODA, ưu đãi; điều kiện vay tương đối thuận lợi, thời gian đáo hạn bình quân là 13,8 năm, lãi suất bình quân gia quyền 1,35%. Tuy nhiên, Việt Nam đã trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp, các thành phần kinh tế Chính phủ lẫn khu vực tư nhân đã có khả năng tiếp cận vay nước ngoài theo điều kiện thị trường.

IMF cho rằng cơ chế quản lý nợ nước ngoài hiện nay của Việt Nam chưa tập trung vào các nguồn gây rủi ro, vay ngắn hạn ít được quản lý hơn vay dài hạn; chưa có yêu cầu về tự bảo hiểm; cũng như chiến lược rõ ràng về thay đổi quy định nhằm ứng phó với nguy cơ dễ tổn thương, ngoài ra, chưa có một số điều kiện ban đầu để tự do hóa vay nước ngoài an toàn, đặc biệt là vay ngắn hạn.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ NỢ CÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG BỀN VỮNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM (Trang 74 -75 )

×