0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

Giới thiệu về Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu (NetGroup)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU (NETGROUP)​ (Trang 25 -25 )

2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty

Hình 2.1: Biểu tượng đại diện cho Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu

(NetGroup )

Tên công ty: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU

Tên viết tắt: NET CORPORATION

Thời gian thành lập: tháng 12 năm 2009

Giấy phép kinh doanh: số 0309561032 của Sở Kế hoạch – Đầu tƣ TP Hồ Chí Minh

-Trụ sở chính:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU (NETGROUP)

Địa chỉ: Lầu 6, 04 – Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 084-6684 9666

Email: info@netgroup.com.vn

Chi nhánh:

Văn phòng 1:

Địa chỉ: 246E Nguyễn Văn Đậu, Phƣờng 11, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Hotline 1: 084-0904 994 128

Hotline 2: 084-0904994128

Văn phòng 2:

Địa chỉ: 55 Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 084-0904 994 128

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

NETGROUP (viết tắt NET, tên cũ: Công ty Phát Triển Toàn Cầu) đƣợc thành lập vào năm 2009 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0309561032 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ TP.HCM cấp.

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là thƣơng mại điện tử; đồng thời triển khai các giải pháp công nghệ thông tin cho nhiều tổ chức thuộc các ngành nghề kinh doanh khác nhau.

Trong suốt những năm phát triển của công ty, công ty đã trải qua hai giai đoạn chính:

- Giai đoạn thứ nhất là từ năm 2009 đến cuối năm 2010, đây là giai đoạn doanh nghiệp phát triển tƣơng đối thuận lợi. Công ty đã triển khai khá nhiều dự án cho các tổ chức tài chính trong nƣớc, các dự án thuê ngoài cho các đối tác nƣớc ngoài đã mang lại cho công ty một nguồn doanh thu đáng kể.

- Tuy nhiên bƣớc sang giai đoạn từ cuối năm 2011 đến nay, Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu (NetGroup) cũng gặp phải những khó khăn do hệ quả của khủng hoảng kinh tế thế giới và những bất ổn vĩ mô trong nƣớc.

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động

- Thƣơng mại điện tử - Cổng thông tin trực tuyến

- Triển khai các dự án thuê ngoài (Outsourcing)

- Triển khai giải pháp công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc các ngành nghề khinh doanh khác nhau

2.1.4. Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

a. Sứ mệnh

- Thực hiện nghiên cứu và triển khai các giải pháp về công nghệ thông tin nhằm giúp cho những ngƣời sử dụng có thể đến gần nhau hơn dựa trên cơ sở thông tin đầy đủ và tin tƣởng lẫn nhau. Hay nói ngắn gọn là: Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu (NetGroup) ra đời nhằm: “Làm mọi ngƣời kết nối dễ dàng hơn” thông qua “sự an tâm trong các giao dịch”.

- Chúng tôi tồn tại là để giúp mọi ngƣời tin tƣởng lẫn nhau và kết nối với nhau dễ dàng hơn.

b. Tầm nhìn

- Trở thành một công ty công nghệ có uy tín trên thế giới.

- Thông qua việc thực hiện sứ mệnh của mình trong mƣời năm tới công ty chúng tôi sẽ là một trong những công ty cung cấp giải pháp trực tuyến lớn nhất Việt Nam và sẽ trở thành một công ty cung cấp giải pháp trực tuyến có uy tín trên thế giới trong vòng ba mƣơi năm tới.

c. Giá trị cốt lõi

Những giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi theo đuổi, đó là:

- Tận tâm với khách hàng: Chúng tôi luôn coi khách hàng là ông chủ quan trọng nhất mà nhờ đó công ty chúng tôi tồn tại và phát triển.

- Nhiệt huyết với với công việc: Mỗi con ngƣời trong công ty luôn nỗ lực hết mình trong công việc vì tổ chức, vì đội ngũ và vì chính bản thân cá nhân ngƣời đó.

- Trách nhiệm với cộng đồng: Chúng tôi cam kết gắn kết công việc kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng thông qua những hàng hóa và dịch vụ

chúng tôi cung cấp và cũng thông qua đó chúng tôi góp phân xây dựng một cộng đồng thịnh vƣợng hơn.

- Học tập và sáng tạo không ngừng: Chúng tôi coi quá trình học tập và sáng tạo không ngừng là động lực quan trọng nhất giúp chúng tôi đạt đƣợc sứ mệnh của mình.

2.1.5. Cơ cấu tổ chức của công ty

Cơ cấu tổ chức của công ty cũng khá đơn giản, bao gồm có 4 bộ phần cơ bản đó là bộ phận kinh doanh và bộ phận Marketing, bộ phận phát triển sản phẩm và triển khai giải pháp, bộ phận nhân sự và bộ phận kế toán & tài chính.

Sơ Đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu

Hội đồng thành viên Giám Đốc Bộ phận phụ trách kinh doanh & Marketing

Nhân viê dữ liệu

& Marketing Nhân viên kinh doanh

Nhóm triển khai giải pháp & phát triển sản phẩm Nhóm dự án Outsourcing Nhóm triển khai các dự án cho doanh nghiệp Nhóm phát triển sản phẩm , chiến lược Bộ phận phụ trách nhân sự Bộ phận kế toán & tài chính

Nhiệm vụ của mỗi phòng ban

Hội đồng thành viên

Cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến sự tồn tại và hoạt động phát triển của Công ty.

Giám Đốc

Toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan, là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc Công ty về toàn bộ hoạt động của Công ty, là ngƣời quản lý, điều hành và ra quyết định về mọi hoạt động của Công ty. Giám Đốc có quyền phân công, bổ nhiệm cán bộ cấp dƣới, khen thƣởng và kỹ luật đối với tất cả nhân viên của Công ty.

Bộ phận kinh doanh và Marketing

Có hai chức năng chính đó là marketing các sản phẩm của Công ty. Tìm hiểu những khó khăn và hỗ trợ khách hàng hiện tại đồng thời đƣa ra các tƣ vấn về nhu cầu của khách hàng cho nhóm triển khai giải pháp và phát triển sản phẩm. Một vai trò quan trọng của bộ phận này là tìm kiếm các dự án mới cho Công ty. Hiện nay bộ phận này có chức năng quản lý các cộng tác viên nhập dữ liệu cho các sản phẩm của Công ty. Tƣơng lai khi các sản phẩm chiến lƣợc của Công ty đƣa vào kinh doanh thì bộ phận dữ liệu sẽ tách riêng ra nhằm bảo đảm nhu cầu của việc quản lý dữ liệu khi lƣợng giao dịch hàng ngày trên các sản phẩm tăng lên.

Bộ phận nhân sự

Phụ trách các vấn đề nhân sự của công ty và bộ phận kế hoạch và tài chính phụ trách các vấn đề về kế toán và tài chính của công ty. Hai bộ phận nhân sự và kế toán – tài chính tạm thời đang nhập lại do việc cắt giảm nhân sự trong thời gian gần đây, hiện nay đƣợc phụ trách bởi một nhân viên dƣới sự quản lý trực tiếp của giám đốc. Ngoài ra công ty đang thuê ngoài dịch vụ kế toán từ một Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán để hỗ trợ công việc kê khai và quyết toán thuế định kỳ.

Bộ phận triển khai giải pháp và phát triển sản phẩm

Đây là bộ phận quan trọng nhất của Công ty hiện tại. Bộ phận này hiện nay tập trung chủ yếu những nhân viên nòng cốt của công ty. Ba mảng dự án đang triển khaichính của Công ty hiện nay đó là phát triển các sản phẩm chiến lƣợc của công ty, triển khai các giải pháp cho các doanh nghiệp khác và triển khai các dự án thuê ngoài. Nhiều ngƣời trong số này đã là cổ đông của công ty, cùng gắn bó với công ty ngay từ những ngày đầu thành lập. Do việc hỗ trợ khách hàng nhiều lúc cần những kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin nên chức năng chính là phát triển sản phẩm, triển khai dự án thì bộ phận này còn kết hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh và marketing để hỗ trợ khách hàng cũng nhƣ phải tìm hiểu, đánh giá về các nhu cầu của khách hàng.

 Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty khá chặt chẽ. Việc dựa vào chức năng, đặc điểm mà chia bộ máy hành chính thành nhiều bộ phận giúp công ty có thể quản lý một cách có hiệu quả toàn bộ quá trình sản xuất và kinh doanh. Cách phân chia nhƣ vậy tạo điều kiện cho nhân viên của mỗi bộ phận tập trung đúng chuyên môn của mình. Các phòng ban này vừa phải đảm nhiệm việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong bộ phận của mình vừa phối hợp với các bộ phận khác nhằm tạo sự liên kết trong hoạt động quản lý và việc xử lý các thông tin trong sản xuất kinh doanh.

2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từ 2014 – 2016

Chỉ tiêu 2014 2015 2016

Doanh thu 26.706.966.546 34.719.056.510 40.930.295.719

Tổng chi phí 16.611.816.494 22.662.189.023 27.320.104.750

Lợinhuậnthuần 10.095.150.052 12.056.867.487 13.610.190.969

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2013 – 2016

Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể hiện Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận của Công ty qua các năm2014, 2015, 2016

Doanh thu của công ty tăng dần qua 3 năm, năm 2014 đạt 26.706.966.546 (đồng) đến năm 2015 là 34.719.056.510 (đồng) tăng lên 8.012.089.964 (đồng), ứng với mức tăng 30%.

Năm 2016 doanh thu đạt 40.930.295.719 (đồng), tăng 6, 211, 239, 209 (đồng) tƣơng ứng tăng 15% so với năm 2015.

 Qua số liệu trên ta thấy doanh thu trong 3 năm gần đây tăng đều, nhƣng tính về tốc độ tăng trƣởng thì năm 2015 có tốc độ tăng trƣởng mạnh, trong khi năm 2016 là năm có tốc độ tăng trƣởng trung bình.

Nhận xét: Với những kết quả đã đạt đƣợc đó phần nào cho thấy hiệu quả HĐKD của

công ty có sự tăng trƣởng đáng kể, doanh thu và lợi nhuận tăng đều qua các năm. Qua đó cho thấy ban quản trị của công ty đã sử dụng những chiến lƣợc hợp lý mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty mình. Thêm vào đó công ty cũng đề ra những biện pháp để nâng cao năng suất hoạt động của công ty bằng việc đẩy mạnh hoạt động marketing để thu hút khách hàng và mở rộng thị phần của công ty.

2014 2015 2016 Doanh thu 26,706,966,546 34,719,056,510 40,930,295,719 Tổng chi phí 16,611,816,494 22,662,189,023 27,320,104,750 Lơi nhuận 10,095,150,052 12,056,867,487 13,610,190,969 0 5,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 25,000,000,000 30,000,000,000 35,000,000,000 40,000,000,000 45,000,000,000

2.2. Thực trạng sử dụng các công cụ Marketing Online tại Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu (NetGroup ) Phát Triển Toàn cầu (NetGroup )

Để phân tích thực trạng sử dụng các công cụ Marketing Online tại Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu (NetGroup ), tác giả đã thực hiện khảo sát khách hàng về các công cụ marketing online.

Chi tiết các bƣớc tiến hành: Bƣớc 1: Xác định vấn đề

- Nghiên cứu về các công cụ marketing online

- Nghiên cứu về hành vi khách hàng đối với các công cụ marketing online

Bƣớc 2: Xây dựng thang đo để hình thành mẫu khảo sát. Thang đo gồm:

- Thang đo định danh

- Thang đo khoảng – Thang đo likert

Tác giả đã hỏi ý kiến chuyên gia làm việc nhiều năm về marketing online và thang đo đƣợc chỉnh lại. Trên cơ sở đó tác giả đã lập thành bảng câu hỏi khảo sát (Xem phụ lục 1)

Bƣớc 3: Xác định phạm vi và quy mô

- Đối tƣợng khảo sát: Khách hàng tại khu vực Tp.HCM

- Số phiếu khảo sát: 100 (Theo Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang thì cỡ mẫu khảo sát gấp 5 lần số biến quan sát. Với số biến quan sát là 20 thì số mẫu khảo sát là 100 mẫu.)

- Khảo sát đƣợc làm trên công cụ Google Drive của Google Bƣớc 4: Tiến hành khảo sát

2.2.1. Website Marketing (Marketing trên Website)

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp cần lập website, tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin, đểcó thể đƣa ra quyết định nhanh nhất, chớp cơ hội cho mình. Nắm bắt đƣợc tầm quan trọng của website, ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng website và đi vào hoạt động với tên miền là w.w.w.netgroup.com.vn nhằm quảng bá hình ảnh công ty và cũng là một cách tạo uy tín với các đối tác làm ăn.

Trang web đƣợc thiết kế khá đơn giản, bốcục thoáng, không dày đặc chữ nên giảm bớt tâm lý ngại đọc cho khách khi ghé thăm. Banner đặt đầu trang web là hình ảnh logo công ty và tên công ty, số điện thoại, email liên hệ, tạo cảm giác an toàn và một sự sẵn sàng phục vụ chu đáo, tin cậy cho khách hàng. Ngay phía dƣới là banner động nó giúp khách hàng ghi nhớ và để lại ấn tƣợng nhất định về công ty và mục tiêu công ty hƣớng đến.

Thanh công cụ bao gồm các nội dung:

Giới thiệu: Phần này giới thiệu chung về công ty. Khách hàng sẽ có cái nhìn tổng quan về Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu (NetGroup ). Bao gồm sơ đồ tổ chức và các mục tiêu công ty đang hƣớng đến.

Giải pháp: Tại đây giới thiệu rất chi tiết các hoạt động kinh doanh của công ty, nó giúp khách hàng có một cái nhìn tổng quát nhất về vai trò của việc sử dụng giải pháp công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, thƣơng mại điện tử, Marketing Online… và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra nó còn mang đến cho khách hàng những thông tin về hoạt động kinh doanh công ty sắp sửa triển khai từ đó gắn kết nhu cầu với khách hàng.

Tin tức: Mục này mang đến cho khách hàng tin tức tổng hợp về ngành công nghệ thông tin, về tình hình kinh doanh trong và ngoài nƣớc, các hoạt động cộng đồng của công ty. Nó để lại ấn tƣợng tốt đối với khách hàng về công ty và về các hoạt động cộng đồng mà công ty đang thực hiện.

Đối tác: Ở đây khách hàng có thể thấy các đối tác lớn mà công ty đã làm

việc nhƣ: Big C, Petro Việt Nam, Vietnam Airlines… Từ đó tạo đƣợc lòng tin tƣởng và tin cậy đối với các dịch vụ của công ty, tạo tiền đề cho việc ký kết hợp đồng làm ăn lâu dài với các đối tác cũ và mở rộng quan hệ với các đối tác tiềm năng mới trong tƣơng lai.

Tuyển dụng: Tại đây các thông tin về nhân sự của công ty sẽ đƣợc phổ biến đến ngƣời lao động, điều này giúp công ty tìm kiếm đƣợc những nhân sự có chất lƣơng đáp ứng nhu cầu của công ty.

Liên hệ: Tại đây thông tin phòng ban và các thông tin nhƣ địa chỉ công ty,

email, điện thoại và fax của công ty sẽ đƣợc đăng tải, giúp khách hàng tìm kiếm và liên hệ ký kết hợp đồng làm ăn với công ty.

Thƣơng mại điện tử của NetGroup kinh doanh các phần mềm, linh kiện điện tử và đồ bảo hộ lao động. Công ty đã xây dựng mỗi website chuyên về một lĩnh vực đó để dễ dàng quản lý cũng nhƣ tạo dựng thƣơng hiệu riêng cho từng mảng kinh doanh.

Về kinh doanh đồ bảo hộ lao động có website là www.baohoxanh.com

Hình 2.3: Hình ảnh trang chủ website dự án Bảo Hộ Xanh

Đây là một trang web đƣợc Công ty xây dựng và trong thời gian hoàn thiện gần đây. Website chuyên cung cấp các loại đồ, dụng cụ bảo hộ trong lao động các loại. Mỗi loại sản phẩm có những danh mục riêng bao gồm các loại sản phẩm nhƣ: Giày ủng bảo hộ, Quần áo bảo hộ, Găng tay bảo hộ, Bảo hộ đầu, Bảo hộ mắt – mặt, Bảo hộ tai, Bảo hộ hô hấp, An toan điện, An toàn trên cao, Phòng cháy – chữa cháy, Thiết bị giao thông, Bảo hộ khác.

Ngoài thể hiện sản phẩm, webiste cũng cung cấp một số thông tin về công ty, cách thức liên hệ cũng nhƣ các thông tin cần thiết khác để khách hàng có thể tham khảo.

Đánh giá của khách hàng về các website của công ty Hoàn toàn không đồng ý Không đổng ý Bình thƣờng Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

- Giao diện website đẹp mắt hấp dẫn 2% 18% 42% 33% 5% - Tốc độ truy cập website nhanh 9% 46% 37% 7% 1% - Thông tin sản phẩm đầy đủ 3% 16% 52% 27% 2% - Nhận đƣợc sự trợ giúp nhanh chóng, chính xác từ nhân viên 4% 12% 37% 42% 5%

Bảng 2.2: Đánh giá của khách hàng về các website của công ty

Nhận xét:

 Trang web có thiết kế với chủ đạo là màu xanh, mỗi loại sản phẩm đều có một danh mục riêng và mỗi sản phẩm có những thông tin cụ thể cho từng sản phẩm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU (NETGROUP)​ (Trang 25 -25 )

×