0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

Cơ cấu tổ chức của công ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU (NETGROUP)​ (Trang 28 -30 )

Cơ cấu tổ chức của công ty cũng khá đơn giản, bao gồm có 4 bộ phần cơ bản đó là bộ phận kinh doanh và bộ phận Marketing, bộ phận phát triển sản phẩm và triển khai giải pháp, bộ phận nhân sự và bộ phận kế toán & tài chính.

Sơ Đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu

Hội đồng thành viên Giám Đốc Bộ phận phụ trách kinh doanh & Marketing

Nhân viê dữ liệu

& Marketing Nhân viên kinh doanh

Nhóm triển khai giải pháp & phát triển sản phẩm Nhóm dự án Outsourcing Nhóm triển khai các dự án cho doanh nghiệp Nhóm phát triển sản phẩm , chiến lược Bộ phận phụ trách nhân sự Bộ phận kế toán & tài chính

Nhiệm vụ của mỗi phòng ban

Hội đồng thành viên

Cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến sự tồn tại và hoạt động phát triển của Công ty.

Giám Đốc

Toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan, là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc Công ty về toàn bộ hoạt động của Công ty, là ngƣời quản lý, điều hành và ra quyết định về mọi hoạt động của Công ty. Giám Đốc có quyền phân công, bổ nhiệm cán bộ cấp dƣới, khen thƣởng và kỹ luật đối với tất cả nhân viên của Công ty.

Bộ phận kinh doanh và Marketing

Có hai chức năng chính đó là marketing các sản phẩm của Công ty. Tìm hiểu những khó khăn và hỗ trợ khách hàng hiện tại đồng thời đƣa ra các tƣ vấn về nhu cầu của khách hàng cho nhóm triển khai giải pháp và phát triển sản phẩm. Một vai trò quan trọng của bộ phận này là tìm kiếm các dự án mới cho Công ty. Hiện nay bộ phận này có chức năng quản lý các cộng tác viên nhập dữ liệu cho các sản phẩm của Công ty. Tƣơng lai khi các sản phẩm chiến lƣợc của Công ty đƣa vào kinh doanh thì bộ phận dữ liệu sẽ tách riêng ra nhằm bảo đảm nhu cầu của việc quản lý dữ liệu khi lƣợng giao dịch hàng ngày trên các sản phẩm tăng lên.

Bộ phận nhân sự

Phụ trách các vấn đề nhân sự của công ty và bộ phận kế hoạch và tài chính phụ trách các vấn đề về kế toán và tài chính của công ty. Hai bộ phận nhân sự và kế toán – tài chính tạm thời đang nhập lại do việc cắt giảm nhân sự trong thời gian gần đây, hiện nay đƣợc phụ trách bởi một nhân viên dƣới sự quản lý trực tiếp của giám đốc. Ngoài ra công ty đang thuê ngoài dịch vụ kế toán từ một Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán để hỗ trợ công việc kê khai và quyết toán thuế định kỳ.

Bộ phận triển khai giải pháp và phát triển sản phẩm

Đây là bộ phận quan trọng nhất của Công ty hiện tại. Bộ phận này hiện nay tập trung chủ yếu những nhân viên nòng cốt của công ty. Ba mảng dự án đang triển khaichính của Công ty hiện nay đó là phát triển các sản phẩm chiến lƣợc của công ty, triển khai các giải pháp cho các doanh nghiệp khác và triển khai các dự án thuê ngoài. Nhiều ngƣời trong số này đã là cổ đông của công ty, cùng gắn bó với công ty ngay từ những ngày đầu thành lập. Do việc hỗ trợ khách hàng nhiều lúc cần những kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin nên chức năng chính là phát triển sản phẩm, triển khai dự án thì bộ phận này còn kết hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh và marketing để hỗ trợ khách hàng cũng nhƣ phải tìm hiểu, đánh giá về các nhu cầu của khách hàng.

 Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty khá chặt chẽ. Việc dựa vào chức năng, đặc điểm mà chia bộ máy hành chính thành nhiều bộ phận giúp công ty có thể quản lý một cách có hiệu quả toàn bộ quá trình sản xuất và kinh doanh. Cách phân chia nhƣ vậy tạo điều kiện cho nhân viên của mỗi bộ phận tập trung đúng chuyên môn của mình. Các phòng ban này vừa phải đảm nhiệm việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong bộ phận của mình vừa phối hợp với các bộ phận khác nhằm tạo sự liên kết trong hoạt động quản lý và việc xử lý các thông tin trong sản xuất kinh doanh.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU (NETGROUP)​ (Trang 28 -30 )

×