0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU (NETGROUP)​ (Trang 27 -28 )

a. Sứ mệnh

- Thực hiện nghiên cứu và triển khai các giải pháp về công nghệ thông tin nhằm giúp cho những ngƣời sử dụng có thể đến gần nhau hơn dựa trên cơ sở thông tin đầy đủ và tin tƣởng lẫn nhau. Hay nói ngắn gọn là: Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu (NetGroup) ra đời nhằm: “Làm mọi ngƣời kết nối dễ dàng hơn” thông qua “sự an tâm trong các giao dịch”.

- Chúng tôi tồn tại là để giúp mọi ngƣời tin tƣởng lẫn nhau và kết nối với nhau dễ dàng hơn.

b. Tầm nhìn

- Trở thành một công ty công nghệ có uy tín trên thế giới.

- Thông qua việc thực hiện sứ mệnh của mình trong mƣời năm tới công ty chúng tôi sẽ là một trong những công ty cung cấp giải pháp trực tuyến lớn nhất Việt Nam và sẽ trở thành một công ty cung cấp giải pháp trực tuyến có uy tín trên thế giới trong vòng ba mƣơi năm tới.

c. Giá trị cốt lõi

Những giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi theo đuổi, đó là:

- Tận tâm với khách hàng: Chúng tôi luôn coi khách hàng là ông chủ quan trọng nhất mà nhờ đó công ty chúng tôi tồn tại và phát triển.

- Nhiệt huyết với với công việc: Mỗi con ngƣời trong công ty luôn nỗ lực hết mình trong công việc vì tổ chức, vì đội ngũ và vì chính bản thân cá nhân ngƣời đó.

- Trách nhiệm với cộng đồng: Chúng tôi cam kết gắn kết công việc kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng thông qua những hàng hóa và dịch vụ

chúng tôi cung cấp và cũng thông qua đó chúng tôi góp phân xây dựng một cộng đồng thịnh vƣợng hơn.

- Học tập và sáng tạo không ngừng: Chúng tôi coi quá trình học tập và sáng tạo không ngừng là động lực quan trọng nhất giúp chúng tôi đạt đƣợc sứ mệnh của mình.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU (NETGROUP)​ (Trang 27 -28 )

×