0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

Một số kiến nghị

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 107 -107 )

5. Bố cục của luận văn

4.4. Một số kiến nghị

4.4.1. Kiến nghị với Trung ương

- Về chế độ chính sách:

Hiện nay, nhà giáo đƣợc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo , quản lý ở cơ sở giáo dục đƣợc hƣởng chế độ lƣơng nhƣ giáo viên; chế độ phụ cấp ƣu đãi; phụ cấp thâm niên nhà giáo và các phụ cấp, trợ cấp khi công tác ở trƣờng chuyên biệt hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Khi nhà giáo đƣợc điều đô ̣ng về làm công tác quản lý tại Sở Giáo dục trở thành công chƣ́c , chịu sự điều chỉnh của Luật Cán bộ , công chƣ́c và đƣợc hƣởng lƣơng the o ngạch, bậc và phụ cấp công vụ; đồng thời không hƣởng phụ cấp thâm niên, phụ cấp ƣu đãi của nhà giáo nữa. Vì mức phụ cấp công vụ thấp hơn phụ cấp thâm niên và phụ cấp ƣu đãi của giáo viên, nên làm nảy sinh bất hợp lý và tâm tƣ của các nhà giáo, nhất là những ngƣời đƣợc điều động làm cán bộ quản lý. Chính vì vậy:

+ Chính phủ cần sửa đổi bổ sung Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chế độ thâm niên đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, trong đó qui định cán bộ công chức công tác tại cơ quan quản lý giáo dục ( Sở, phòng)

đƣợc hƣởng chế độ thâm niên vì các đối tƣợng này tuy không trực tiếp giảng dạy nhƣng phần lớn đều xuất thân từ nhà giáo và vẫn phải làm các công việc của nhà giáo. Có nhƣ vậy mới có thể thu hút viên chức có kinh nghiệm giỏi chuyên môn nghiệp vụ về công tác tại Sở, phòng Giáo dục.

+ Nhà nƣớc cần duy trì chủ trƣơng giải quyết chế độ nghỉ hƣu sớm nhƣ Nghị định 132 trƣớc đây đã thực hiện, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhà giáo và góp phần tiếp tục nâng cao chất lƣợng đội ngũ trong ngành giáo dục.

+ Bộ Nội vụ cần sửa đổi điều 5, Thông tƣ 07/2014/TT-BNV ngày 19/8/2014 qui định tỉ lệ công nhận 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Vì qui định nhƣ vậy sẽ hạn chế rất nhiều sự nỗ lực phấn đấu đạt chất lƣợng và hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức trong đó có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Công tác dự báo và quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, sử dụng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp chƣa đƣợc chú trọng đúng mức, dẫn đến tình trạng thừa tổng thể, thiếu cục bộ, hụt hẫng giữa các thế hệ.

- Hệ thống văn bản pháp luật cũng nhƣ những quy chuẩn về số lƣợng, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức nhà giáo đƣợc xây dựng khá chi tiết, nhƣng tác dụng điều chỉnh đối với nhà giáo và cán bộ quản lý lại kém hiệu quả.

- Công tác đào tạo, bồi dƣỡng nhà giáo đạt chuẩn, trên chuẩn (theo văn bằng) còn nặng về số lƣợng chƣa đƣợc quan tâm nhiều đến chất lƣợng. Chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp đào tạo, bồi dƣỡng còn nặng về lý thuyết, chƣa sát thực tế, chƣa trang bị cho ngƣời học những kỹ năng cần thiết cho công tác dạy học, giáo dục. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức nhà giáo tại các trƣờng, khoa sƣ phạm còn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, đôi khi còn bị xem nhẹ, thả nổi.

- Hệ thống các trƣờng, các khoa, các cơ sở đào tạo sƣ phạm chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ, quy hoạch để bảo đảm các điều kiện tối thiểu cho công tác đào tạo, một số loại hình đào tạo giáo viên phổ thông ngoài trƣờng sƣ phạm phát

triển nhanh, các loại hình tại chức, từ xa, liên thông khá ồ ạt, thiếu kiểm soát, dẫn đến không bảo đảm chất lƣợng.

- Do tính dự báo thiếu sát thực, nên sinh viên tốt nghiệp sƣ phạm ra trƣờng ngày càng dôi dƣ nhiều, khó tìm kiếm việc làm (chƣa kể còn có hiện tƣợng tiêu cực trong xin tuyển biên chế, hợp đồng) nên đang dẫn đến tình trạng học sinh phổ thông có học lực giỏi không thi vào trƣờng sƣ phạm.

4.4.2. Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dương

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại Sở GD&ĐT đã đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó một phần đáng kể đã đạt trình độ trên chuẩn. Trình độ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đều đƣợc nâng lên theo chuẩn và vƣợt chuẩn; cán bộ quản lý đƣợc đào tạo cử nhân gần nhƣ đạt 100%, tỷ lệ đào tạo Thạc sỹ ngày càng tăng; ở cao đẳng, đại học, tỷ lệ đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ đạt từ 20%-50%.

Phẩm chất đạo đức của các cán bộ công chức, viên chức có ảnh hƣởng trực tiếp đến uy tín nghề nghiệp và tƣơng lai con ngƣời; do đó, vấn đề giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức là rất quan trọng. Mặc dù vậy, do tác động tiêu cực của cơ chế thị trƣờng, do công tác quản lý, giám sát đối với cán bộ quản lý thiếu nghiêm minh, nên đã có những biểu hiện cá biệt, nhƣng rất nghiêm trọng về sự xuống cấp phẩm chất đạo đức.

- Về vấn đề tuyển dụng và luân chuyển cán bộ:

Do không có văn bản hƣớng dẫn thi hành và chƣa có trong tiền lệ của ngành GD&ĐT tỉnh nhƣng xuất phát từ yêu cầu: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (theo Nghị quyết số 29-NQ/T.Ƣ ngày 4.11.2013 Hội nghị T.Ƣ 8 khóa XI), ngành GD&ĐT tỉnh HD cần xây dựng phƣơng án thi tuyển các chức danh cán bộ các phòng ban thuộc Sở Giáo dục. Đây là cách làm hoàn toàn mới so với cách thức bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý ở các trƣờng học về công tác tại Sở.

Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và thi tuyển cán bộ công chức, viên chức một cách công khai, dân chủ là giải pháp hay để hạn chế tình trạng "chạy chức, chạy quyền". Việc thi tuyển nêu trên không những cần các văn bản hƣớng dẫn thống nhất mà còn phải bảo đảm các nguyên tắc về đổi mới công tác cán bộ của Đảng".

Công khai, minh bạch trong thi tuyển đã góp phần làm cho cán bộ công chức trong ngành rất phấn khởi; nhiều ngƣời muốn thử sức; nhiều ngƣời xác định, có thể không trúng tuyển thì cũng là cơ hội tốt để củng cố kiến thức chuyên môn.Thông qua thi tuyển trên tinh thần dân chủ, công khai, Sở GD&ĐT tỉnh sẽ lựa chọn, bổ nhiệm những cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống tốt.

KẾT LUẬN

Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có vai trò vô cùng quan trọng quyết định chất lƣợng hiệu quả của chính quyền các cấp nói chung và cơ quan trực thuộc tỉnh nói riêng. Nâng cao đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là nội dung quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính giai đoạn mới. Đặc biệt trong ngành giáo dục thì việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức càng trở nên quan trọng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng là cơ quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng thực hiện quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. Thời gian qua Sở luôn đào tạo, bồi dƣỡng phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ chức năng nhiệm vụ đƣợc giao trên địa bàn.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lƣợng CBCC,VC tại Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dƣơng cho thấy chất lƣợng CBCC,VC làm việc tại Sở đã ngày càng đƣợc nâng cao. Có thể nói đến các kết quả nhƣ: độ tuổi bình quân của CBCC,VC thấp; kinh nghiệm công tác của CBCC,VC lâu năm; nhiều CBCC đang giữ ngạch CVC và tƣơng tƣơng ở một số lĩnh vực chuyên môn cao; hầu hết CBCC,VC có trình độ đại học đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành; CBCC,VC sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng với máy tính; Các CBCC,VC tại Sở luôn tự ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tác nghiệp để hoàn thành công việc.

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, chất lƣợng đội ngũ CBCC,VC Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dƣơng vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém. Những hạn chế này gồm: cơ cấu độ tuổi của CBCC,VC không đều; số lƣợng CBCC,VC có trình độ chuyên môn đƣợc đào tạo Sau đại học còn ít; CBCC có trình độ chính trị vẫn còn ít; công tác đào tạo bồi dƣỡng cán bộ vẫn còn nhiều hạn chế.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lƣợng CBCC,VC tại Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dƣơng, tìm ra các nguyên nhân tác động đến chất lƣợng CBCC,VC, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC,VC tại Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dƣơng thời gian tới. Các giải pháp mà tác giả đề xuất trong luận văn này có ý nghĩa tham khảo đối với CBCC,VC Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dƣơng, UBND tỉnh Hải Dƣơng cũng nhƣ các Sở, Ban, Ngành liên quan trong việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC,VC trong thời kỳ mới.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ GD&ĐT (2002), Từ phát chiến lƣợc phát triển Giáo dục đến chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực, Nxb Giáo dục, Hà nội.

2. Bùi Đức Kháng (chủ nhiệm) (2010), Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ - công chức, viên chức nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập, Đề tài khoa học cấp bộ, TP Hồ Chí Minh.

3. Chính phủ, Nghị quyết số 30C/ND-CP ngày 8/11/2011 về chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

4. Nghị định số 06/2010/NĐ - CP ban hành ngày 25/01/2010 về quy định những người là công chức, viên chức.

5. Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

6. Quốc hội (2008), Luật Cán bộ công chức, viên chức số 22/2008/QH12 ngày 28/11/2008, Hà Nội.

7. Quốc hội (2008), Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010, Hà Nội. 8. Thang Văn Phúc và Nguyễn Minh Phƣơng (đồng chủ biên) (2005), Cơ sở

lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

9. Thông tƣ số 08/2011/TT - BNV Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ - Cp ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, viên chức.

10. Thủ tƣớng Chính phủ (2011), Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020, Hà Nội. Tổng cục Thống kê 2011 - 2014, Hà Nội.

11. Trần Kim Dung (2015), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, Nxb Tổng hợp TP.HCM.

12. UBND tỉnh Hải Dƣơng, Quyết định số 2647/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương.

13. Website:

- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hải Dƣơng: www.haiduong.gov.vn - Cục Thống kê tỉnh Hải Dƣơng www.thongkehd.gov.vn

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Hải Dƣơng: www.sonongnghiep.haiduong.gov.vn.

- Sở Nội vụ Hải Dƣơng: www.sonoivu.haiduong.gov.vn - Công báo Tỉnh Hải Dƣơng: congbao.haiduong.gov.vn - Tổng cục Thống kê: www.gso.gov.vn

PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA

(Dành cho Cán bộ công chức, Viên chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trƣởng các Trƣờng THPT và Giám đốc các Trung tâm)

Để giúp cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương, xin Ông/Bà cho biết một số thông tin sau:

Phần I: THÔNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC XIN Ý KIẾN KHẢO SÁT

Họ và tên:………Giới tính ………...

Tuổi:………...

Đơn vị công tác:……….

Chức vụ hiện nay:………..

Chức danh: □ Chuyên viên cao cấp □ Chuyên viên chính □ Chuyên viên Trình độ học vấn □ Sau đại học □ Đại học □ Cao đẳng □ khác Tốt nghiệp trƣờng thuộc khối nào:

□ Sƣ phạm Hà nội 1 □ Các trƣờng khác (ngoài Sƣ phạm)

□ Sƣ phạm Hà nội 2

Tốt nghiệp chuyên ngành nào: ...

Trình độ lý luận chính trị

Cao cấp

Trung cấp

sơ cấp

Chƣa qua bồi dƣỡng

Trình độ ngoại ngữ

Đại học

Chứng chỉ trình độ D

Chứng chỉ trình độ C

Chứng chỉ trình độ B

Chứng chỉ trình độ A Trình độ tin học

Phần II. TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

Câu 1: Xin ông/bà hãy cho ý kiến nhận xét đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, viên chức của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương hiện nay?

Chỉ tiêu

Đào tạo bồi dƣỡng Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bình thƣờng Không đồng ý Rất không đồng ý

Đối tƣợng bồi dƣỡng đào tạo

Nội dung, chƣơng trình bồi dƣỡng, đào tạo.

Phƣơng pháp giảng dạy Thời gian bồi dƣỡng Kinh phí hỗ trợ học viên

Câu 2: Xin ông/bà hãy cho ý kiến nhận xét đánh giá về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức của Sở giáo dục đào tạo tỉnh Hải Dương hiện nay?

Chỉ tiêu Lƣơng, thƣởng và phụ cấp Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bình thƣờng Không đồng ý Rất không đồng ý Các khoản thƣởng và cơ chế xét thƣởng Mức lƣơng hàng tháng so với đóng góp của bản thân Hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn

Câu 3: Xin ông/bà hãy cho ý kiến đánh giá về cơ chế bầu cử, tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương hiện nay?

Chỉ tiêu Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bình thƣờng Không đồng ý Rất không đồng ý Cơ chế bầu cử cán bộ Cơ chế tuyển dụng viên chức

Câu 4: Xin ông/bà hãy xếp thứ tự ưu tiên cho việc nâng cao trình độ chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương hiện nay?

Chỉ tiêu Thứ tự từ 1 đến 7, trong đó 7 là ƣu tiên cao nhất Trình độ khoa học và học vấn Trình độ lý luận chính trị Trình độ quản lý Phong cách quản lý Tƣ duy chiến lƣợc Ngoại ngữ Tin học Câu 5: Ý kiến đóng góp khác? ……….… ………. ………. ………. ………. ………. Xin chân thành cảm ơn Ông/bà !

PHỤ LỤC 2.

PHIẾU KHẢO SÁT

(Dành cho ngƣời dân đã từng tham gia liên hệ công tác với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng)

Để giúp cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, xin Ông/Bà cho biết một số thông tin sau:

Phần I: THÔNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC XIN Ý KIẾN KHẢO SÁT

Họ và tên:………Giới tính………

Tuổi:………...

Nghề nghiệp:………..

Đơn vị công tác:……….

Lý do liên hệ công tác với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng: ………

………

Phần II. TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

Lưu ý:

-

Cán bộ khối Đoàn thể: Bao gồm các cán bộ phụ trách các Đoàn thể nhƣ Đoàn Thanh niên, Công đoàn,…

- Cán bộ công chức, viên chức chuyên môn: Bao gồm những cán bộ phụ trách chuyên môn nghiệp vụ trong các phòng ban chuyên trách.

- Các bộ khối Đảng: Bao gồm các cán bộ phụ trách Đảng ủy và các Chi bộ trong Sở. - Cán bộ khối chính quyền: Bao gồm Ban Giám đốc, trƣởng phòng.

Câu 1: Ông/bà hãy cho nhận xét về phẩm chất đạo đức, lối sống củacán bộ công chức,

viên chức tại GD&ĐT tỉnh Hải Dương:

Chức danh Phẩm chất đạo đức, lối sống Rất tốt Tốt Bình thƣờng Yếu Rất yếu 1. Cán bộ khối Đảng 2. Cán bộ khối chính quyền 3. Cán bộ khối Đoàn thể 4. Cán bộ công chức, viên chức chuyên môn

Câu 2: Ông/bà hãy đánh giá về kỹ năng giải quyết các công việc của cán bộ công chức, viên chức tại GD&ĐT tỉnh Hải Dương:

Chức danh

Kỹ năng giải quyết công việc Rất tốt Tốt Bình thƣờng Yếu Rất yếu 1. Cán bộ khối Đảng 2. Cán bộ khối chính quyền 3. Cán bộ khối Đoàn thể

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 107 -107 )

×