0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

Cơ cấu tổ chức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 56 -56 )

5. Bố cục của luận văn

3.1.2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng: Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và các phó Giám đốc.

Giám đốc Sở là ngƣời đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trƣớc UBND tỉnh Hải Dƣơng; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dƣơng và trƣớc pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo trƣớc HĐND, UBND tỉnh Hải Dƣơng và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng

Phó Giám đốc là ngƣời giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc Sở và trƣớc pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân công.

Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở và các phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng do UBND tỉnh Hải Dƣơng quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng ban hành và theo quy định của Pháp luật. Việc miễn nhiệm, từ chức, cách chức, khen thƣởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của văn phòng Sở (11 phòng)

Công tác tham mƣu, tổng hợp, thực thi nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc khối văn phòng Sở gồm 11 phòng, ban:

- Ban Giám đốc. - Văn phòng sở. - Phòng tổ chức cán bộ. - Phòng kế hoạch tài chính. - Phòng CTHSSV &CNTT. - Thanh tra sở. - Phòng khảo thí & KĐCLGD. - Phòng Giáo dục mầm non. - Phòng Giáo dục Tiểu học. - Phòng Giáo dục Trung học. - Phòng GDCN & GDTX.

Hình 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sở GD&ĐT Hải Dƣơng PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Văn phòng sở Phòng tổ chức cán bộ Phòng kế hoạch tài chính Phòng Thanh tra Phòng giáo dục trung học Phòng GD mầm non Phòng giáo dục tiểu học Phòng GDTX và GDCN Phòng công tác học sinh sinh viên Phòng khảo thí và kiểm định chất lƣợng

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 48

Các phòng giáo dục (12 phòng) bao gồm:

Phòng giáo dục huyện Tứ kỳ; Phòng giáo dục huyện Gia lộc; Phòng giáo dục huyện Ninh Giang; Phòng giáo dục huyện Thanh Miện; Phòng Giáo dục huyện Kim thành; Phòng giáo dục thị xã Chí linh; Phòng giáo dục huyện Thanh hà; Phòng giáo dục huyện Nam sách; Phòng giáo dục huyện Cẩm giàng; Phòng giáo dục huyện Bình giang; Phòng giáo dục thành phố Hải Dƣơng; Phòng giáo dục huyện Kim môn.

Các trƣờng trung học phổ thônggồm: 54 đơn vị

Các khối trung tâm giáo dục thƣờng xuyên gồm: 12 đơn vị Các Khối Trung tâm KTTH-HNDN gồm: 8 đơn vị

Đứng đầu các phòng nghiệp vụ chuyên môn có Trƣởng phòng; giúp việc trƣởng phòng có các phó trƣởng phòng; đứng đầu các trƣờng có hiệu trƣởng; giúp việc hiệu trƣởng có các phó hiệu trƣởng; đứng đầu các trung tâm có Giám đốc Trung tâm; giúp việc Giám đốc Trung tâm có các phó giám đốc Trung tâm.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng và quy định thẩm quyền, trách nhiệm của ngƣời đúng đầu các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3.1.3. Kết quả Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua tại Hải Dương

Trong những năm qua dƣới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban nhành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành giáo dục tích cực triển khai chƣơng trình hành động số 53 - Ctr/TU của Tỉnh uỷ thực hiện nghị quyết số 29/TƢ về đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo đã đạt đƣợc những kết quả đáng ghi nhân; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững vị trí tốp đầu cả nƣớc trên nhiều lĩnh vực.

Ngành giáo dục thực hiện công tác tham mƣu, tuyên truyền vận động để các cấp các ngành và nhân dân hiểu đúng về vai trò của giáo dục, trên cơ sở đó cộng đồng trách nhiệm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Ngày nay trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa , hội nhập và phát triển, giáo dục và đào tạo đƣợc Đảng ta khẳng định là quốc sách hàng đầu, đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ cho sự phát triển.Thấm nhuần những tƣ tƣởng đó, ngành giáo dục Hải Dƣơng bằng nhiều hình thức phong phú đã tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành và nhân dân, tạo sự đồng thuận cùng chăm lo phát triển giáo dục, làm cho sự nghiệp giáo dục thực sự là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân. Bởi lẽ đó, dù ở hoàn cảnh nào, Đảng, chính quyền và nhân dân Hải Dƣơng vẫn coi trọng việc dạy và học. Các yếu tố của xã hội học tập ở Hải Dƣơng đã hình thành ngay từ khi Bác Hồ kêu gọi toàn dân diệt giặc dốt và luôn đƣợc chăm lo, tiếp nối đến ngày nay.

Các cấp quản lý giáo dục từ tỉnh đến huyện, xã và từng trƣờng luôn thực hiện tốt công tác tham mƣu, đƣa các chủ trƣơng của ngành trở thành nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng và chính quyền để tăng cƣờng sự chỉ đạo và lãnh đạo.

Phát triển quy mô trƣờng lớp gắn liền với nâng cao chất lƣợng giáo dục; quan tâm đến chất lƣợng thực sự, không chạy theo thành tích; phát triển giáo dục toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho việc bồi dƣỡng học sinh giỏi, bồi dƣỡng nhân tài.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giáo dục Hải Dƣơng vẫn luôn cố gắng mở rộng quy mô trƣờng lớp đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Ngay cả trong những thời điểm chiến tranh khốc liệt nhất. Hải Dƣơng vẫn quyết tâm “Địch đến thì giải tán, địch đi tiếp tục học ngay”. Cùng với sự phát triển quy mô trƣờng lớp, chất lƣợng giáo dục đƣợc nâng cao, phát triển vững chắc, thực chất và có chiều sâu, đó là uy tín và phƣơng châm để giáo dục Hải Dƣơng phát triển, ngày nay phát huy với nhiều thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và những tấm huy chƣơng vàng, bạc, đồng, trong các kỳ thi quốc tế và khu vực hàng năm và các kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học hàng năm. Kết quả đó khẳng định sự gắn kết đồng bộ và toàn diện của giáo dục Hải Dƣơng trong việc thực hiện các mục

tiêu nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực và bồi dƣỡng nhân tài cho quê hƣơng đất nƣớc.

Thực hiện tốt việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, coi đó vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp chiến lƣợc nhằm phát triển giáo dục cả trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài

Cán bộ công chức, viên chức là nhân tố quyết định chất lƣợng giáo dục, là chủ thể hoạt động giáo dục. Chất lƣợng giáo dục phụ thuộc phần lớn ở chất lƣợng đội ngũ. Thực tế đã chứng minh ở đâu có đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chất lƣợng cao, nhiệt tình, tâm huyết với học sinh và dám nghĩ, dám làm, dân chủ, công tâm thì ở đó chất lƣợng giáo dục sẽ đạt kết quả tốt, Bởi vậy trong suốt quá trình phát triển, giáo dục Hải Dƣơng luôn coi việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là việc làm thƣờng xuyên liên tục, là khâu then chốt để nâng cao chất lƣợng giáo dục. Hệ thống các trƣờng đƣợc sƣ phạm, các trƣờng lớp đào tạo, bồi dƣỡng luôn đƣợc tăng cƣờng và đƣợc mở thƣờng xuyên, liên tục theo yêu cầu của từng giai đoạn để chăm lo việc đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Bài học này trƣớc đây đã rất hiệu quả trong việc đáp ứng yêu cầu cấp bách về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong điều kiện trƣờng lớp tăng nhanh, ngày nay càng sâu sắc hơn với sự đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông mà trọng tâm là đổi mới phƣơng pháp dạy học, đòi hỏi ngƣời thày phải có trình độ, năng lực cao hơn rất nhiều để có thể truyền đạt kiến thức cho học sinh, rèn luyện học sinh khả năng chủ động, sáng tạo thích ứng trong xã hội hiện đại đầy năng độn. Hơn ai hết mỗi cán bộ công chức, viên chức phải luôn thấy trách nhiệm của mình trong việc học thƣờng xuyên, học suốt đời để làm tròn nhiệm vụ ngƣời thày.

Tăng cƣờng nền nếp kỷ cƣơng trong các hoạt động của ngành , phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao từ tƣ tƣởng đến hành động, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, kịp thời sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để không ngừng vƣơn lên. Giáo dục Hải Dƣơng luôn thể hiện truyền thống đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh của tập thể, giúp các nhà trƣờng đồng tâm gắng sức vƣợt qua mọi khó khăn trở ngại, mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào thi đua trong các nhà trƣờng, trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và học sinh, tạo động lực thúc đẩy giáo dục và đào tạo phát triển. Bên cạnh sự quan tâm chăm lo của Đảng, chính quyền và nhân dân, việc phát huy nội lực là nhân tố cơ bản để nâng cao chất lƣợng giáo dục. Tinh thần hăng hái thi đua, lòng nhiệt tình say mê, tâm huyết với nghề, giúp ngƣời thày vƣợt qua mọi khó khăn thử thách để từng bài giảng, từng việc luôn luôn sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu. Ngƣợc lại sự cố gắng vƣơn lên trong học tập của mỗi học sinh là điều kiện đủ, là niềm động viên quý giá để thày dạy tốt, nhiệt tình nhằm đạt kết quả giáo dục cao hơn. Ngày nay trƣớc những tác động tiêu cực của cơ chế thị trƣờng, đại đa số các thày cô giáo vẫn vững vàng hăng hái thi đua hết lòng vì học sinh thân yêu. Nhiều tập thể và cá nhân đã trở thành tấm gƣơng sáng tiêu biểu, điển hình qua các thời kỳ, nhiều tấm huân chƣơng huy chƣơng và danh hiệu cao quý đã đƣợc Đảng và nhà nƣớc trao tặng và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực vƣơn lên của giáo dục Hải Dƣơng

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động cao nhất các nguồn lực, đặc biệt là của các tầng lớp nhân dân cho phát triển giáo dục.

Ngành giáo dục Hải Dƣơng những năm vừa qua đã đạt đƣợc nhiều thành công rực rỡ, đã xây dựng đƣợc hệ thống giáo dục và đào tạo tƣơng đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo đƣợc cải thiện rõ rệt và từng bƣớc hiện đại hóa, chất lƣợng giáo dục và đào tạo có tiến bộ, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lƣợng và chất lƣợng, cơ cấu hợp lý, xã hội hóa giáo dục đƣợc đẩy mạnh cụ thể ở các cấp học:

Nền giáo dục hiện tại của Hải Dƣơng đƣợc xem là một trong cái nôi đào tạo nhân tài của Việt Nam. Nhiều học sinh gốc từ Hải Dƣơng đã đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic Quốc tế. Trong kỳ thi toán Quốc tế, nổi bật nhƣ Đinh Tiến Cƣờng huy chƣơng vàng toán Quốc tế năm 1989 với số điểm tuyệt đối 42/42, hiện tại là giáo sƣ toán học tại Đại học Paris 6;Nguyễn Duy Mạnh, huy chƣơng vàng toán (2006); Phạm Thành Thái, huy chƣơng vàng toán (2007); Trần Trọng Hùng, hai lần huy chƣơng bạc toán (1987, 1988); Đỗ Thị Thu Thảo, huy chƣơng bạc

(2008); Nguyễn Xuân Cƣơng, huy chƣơng đồng (2009). Trong các kỳ thi Olympic về hóa học Quốc tế, điển hình có Ngô Xuân Hoàng, huy chƣơng vàng hóa học (2005); Nguyễn Văn Khiêm, huy chƣơng bạc (2001); đạt huy chƣơng đồng có Lê Thanh Tùng (2003), Mai Thu Cúc (2010), Bùi Hữu Tài (bằng khen, 2002). Trong kỳ thi Olympic vật lý Quốc tế, điển hình có Nghiêm Viết Nam, huy chƣơng đồng (2002); Hoàng Trung Trí, huy chƣơng đồng (2003); Phạm Thành Long, huy chƣơng bạc (2009)…

Năm học 2013-2014 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, toàn tỉnh có 11 đội tuyển với tổng số học sinh dự thi (tăng 2 học sinh so với năm học trƣớc), đạt 81 giải (tăng 4 giải), tỷ lệ 84,4% (tăng 12,49%), cao hơn tỷ lệ chung toàn quốc 30%, xếp thứ 4 toàn quốc. Trong tổng số 81 giải, có 2 giải Nhất, 20 giải Nhì, 27 giải Ba và 32 giải khuyến khích.

+ Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ đƣợc đánh giá, phân tích làm cơ sở để điều chỉnh quá trình dạy học trong nhà trƣờng, từ đó không ngừng nâng cao chất lƣợng dạy học. Ngay cả ở một số nƣớc phát triển thì kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn tiến hành.

Tỷ lệ tốt nghiệp năm 2014 đạt 97,86% (toàn quốc 93,42%).

Công tác tuyển sinh tỉnh Hải Dƣơng năm 2014 đã đƣợc triển khai theo đúng tiến độ.

Ngành Giáo dục Hải Dƣơng còn thể hiện rất rõ nét trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Dƣơng nhƣ:

Giáo dục Hải Dƣơng là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ nhờ hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để tiếp thu, trao đổi và chuyển giao các tiến bộ vào thực tiễn sản xuất. Đồng thời sự phát triển Giáo dục Hải Dƣơng cũng gắn liền với sự phát triển của các loại hình dịch vụ trong nhiều ngành.

Với đặc thù của một nền giáo dục của tỉnh ở xa trung tâm thành phố lớn, phát triển theo hƣớng bền vững cả về giáo dục và kinh tế. Giáo dục Hải Dƣơng có vai trò trọng yếu.

3.2. Thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng

3.2.1. Thực trạng số lượng đội ngũ CBCC,VC tại Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương theo số lượng và cơ cấu

3.2.1.1 Số lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

Theo số liệu thống kê của Phòng tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng, tháng 12/2014 tổng số CBCC,VC tại Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng là 60 ngƣời; trong đó, Ban lãnh đạo Sở gồm 04 đồng chí (01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc); 11 đồng chí trƣởng phòng; 24 đồng chí phó phòng, còn lại 25 đồng chí là cán bộ công chức, viên chức. Thực trạng đội ngũ CBCC,VC của cơ quan Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng đƣợc thể hiện thông qua các bảng số liệu sau:

Bảng 3.1. Số lƣợng cán bộ công chức, viên chức biên chế tại Sở GD &ĐT Hải Dƣơng theo phòng ban giai đoạn 2012 - 2014

Đơn vị tính: Người S TT Các phòng ban Số lƣợng CB, CC, VC Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1 Ban Giám đốc 3 4 4 2 Văn phòng sở 16 12 12 3 Phòng tổ chức cán bộ 3 3 3 4 Phòng kế hoạch tài chính 4 4 4 5 Phòng CTHSSV & CNTT 0 4 4 6 Thanh tra sở 5 6 6 7 Phòng khảo thí &KĐCLGD 3 4 4 8 Phòng Giáo dục mầm non 4 4 4 9 Phòng Giáo dục Tiểu học 4 4 4 10 Phòng Giáo dục Trung học 11 11 11 11 Phòng GDCN&GDTX 4 4 4 Cộng 57 60 60

Qua số liệu bảng số 3.1 cho thấy tổng số cán bộ công chức, viên chức thuộc sở hàng năm tƣơng đối ổn định, biến động ít.

3.2.1.2. Cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo giới tính

* Về giới tính: Hiện tại trong tổng số 60 cán bộ công chức, viên chức của Sở có 25 nữ chiếm 41,7% và 35 nam chiếm 58,3%. Tỉ lệ tƣơng quan về giới tƣơng đối cân đối.

Bảng 3.2. Đội ngũ CBCC, VC Sở GD&ĐT Hải Dƣơng phân bổ theo giới tính từ năm 2012 đến năm 2014

S

TT Các phòng ban Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

1 Ban Giám đốc 2 1 2 2 1 3 2 Văn phòng sở 10 6 3 9 3 9 3 Phòng tổ chức cán bộ 2 1 2 1 2 1 4 Phòng kế hoạch tài chính 4 0 3 1 3 1 5 Phòng CTHSSV & CNTT 0 0 3 1 3 1 6 Thanh tra sở 5 0 5 1 5 1 7 Phòng khảo thí &KĐCLGD 3 0 4 0 4 0 8 Phòng Giáo dục mầm non 0 4 0 4 0 4 9 Phòng Giáo dục Tiểu học 3 1 3 1 3 1 10 Phòng Giáo dục Trung học 10 1 8 3 8 3 11 Phòng GDCN&GDTX 3 1 3 1 3 1 Cộng 42 15 36 24 35 25

(Nguồn số liệu: Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD &ĐT Hải Dương)

Mối tƣơng quan về giới của đội ngũ CBCC,VC Sở GD&ĐT Hải Dƣơngđƣợc thể hiện rõ trong hình sau:

35 25

Nam Nữ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 56 -56 )

×