0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 54 -54 )

5. Bố cục của luận văn

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

2.3.1. Nhóm chỉ tiêu thể hiện số lượng và cơ cấu cán bộ công chức, viên chức

Đề tài sử dụng hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu, để đánh giá chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại Sở GD&ĐT nhƣ sau:

Nhóm chỉ tiêu này đƣợc phản ánh thông qua: Số lƣợng, độ tuổi, giới tính của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là những kiến thức chuyên sâu đƣợc biểu hiện qua những cấp độ: Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, cao học... Đây là những kiến thức mà nếu thiếu, cán bộ công chức, viên chức cấp sẽ lúng túng trong việc giải quyết công việc, chắc chắn sẽ khó hoàn thành công việc, hiệu quả quản lý nhà nƣớc sẽ thấp.

- Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức: Cao cấp, trung cấp và chƣa qua đào tạo - là cơ sở xác định quan điểm, lập trƣờng của cán bộ công chức, viên chức. Thực tế cho thấy nếu cán bộ công chức, viên chức có lập trƣờng chính trị vững vàng, hoạt động vì mục tiêu, lý tƣởng cách mạng thì sẽ đƣợc nhân dân kính trọng, tin yêu và họ sẽ vận động đƣợc nhân dân thực hiện tốt các chủ trƣơng, chính sách, pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc.

- Trình độ quản lý nhà nƣớc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là hệ thống tri thức khoa học về quản lý xã hội mang tính quyền lực Nhà nƣớc, đòi hỏi các nhà quản lý phải có, để giải quyết các vụ việc cụ thể đặt ra trong quá trình điều hành, quản lý.

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Đây là tiêu chí quan trọng ảnh hƣởng tới năng lực làm việc và quản lý của cán bộ cán bộ công chức, viên chức trong thời kỳ hội nhập.

- Trình độ năng lực, các kỹ năng giải quyết công việc, mức độ hoàn thành công việc, mức độ sẵn sàng đáp ứng những thay đổi của công việc.

- Phẩm chất đạo đức, lối sống, thái độ trách nhiệm với công việc: Đây là những tiêu chí vô cùng quan trọng đối với ngƣời cán bộ trong thời kỳ phát triển và hội nhập nhƣ hiện nay. Nƣớc ta đang phải đối mặt với bệnh quan liêu, bao cấp, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong công việc trong bộ máy quản lý của nƣớc. Đây là một rào cản rất lớn đối với sự phát triển của đất nƣớc.

Chƣơng 3

THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GD&ĐT TỈNH HẢI DƢƠNG

3.1. Một số nét khái quát về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng

3.1.1. Vị trí, chức năng

Trụ Sở giáo dục Hải Dƣơng đặt tại số 94 Phố Quang Trung - Phƣờng Quang Trung - Thành phố Hải Dƣơng, Sở Giáo dục đƣợc xây dựng và trƣởng thành từ năm 1945 cho đến năm 1997 đƣợc xây dựng mới, từ đó cơ quan sở đã có đủ 11 phòng ban chuyên môn, 4 phòng lãnh đạo và các phòng chức năng và 86 đơn vị trực thuộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mƣu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) trên địa bàn tỉnh, về các dịch vụ công thuộc thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.1.2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng: Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và các phó Giám đốc.

Giám đốc Sở là ngƣời đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trƣớc UBND tỉnh Hải Dƣơng; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dƣơng và trƣớc pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo trƣớc HĐND, UBND tỉnh Hải Dƣơng và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng

Phó Giám đốc là ngƣời giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc Sở và trƣớc pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân công.

Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở và các phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng do UBND tỉnh Hải Dƣơng quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng ban hành và theo quy định của Pháp luật. Việc miễn nhiệm, từ chức, cách chức, khen thƣởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của văn phòng Sở (11 phòng)

Công tác tham mƣu, tổng hợp, thực thi nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc khối văn phòng Sở gồm 11 phòng, ban:

- Ban Giám đốc. - Văn phòng sở. - Phòng tổ chức cán bộ. - Phòng kế hoạch tài chính. - Phòng CTHSSV &CNTT. - Thanh tra sở. - Phòng khảo thí & KĐCLGD. - Phòng Giáo dục mầm non. - Phòng Giáo dục Tiểu học. - Phòng Giáo dục Trung học. - Phòng GDCN & GDTX.

Hình 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sở GD&ĐT Hải Dƣơng PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Văn phòng sở Phòng tổ chức cán bộ Phòng kế hoạch tài chính Phòng Thanh tra Phòng giáo dục trung học Phòng GD mầm non Phòng giáo dục tiểu học Phòng GDTX và GDCN Phòng công tác học sinh sinh viên Phòng khảo thí và kiểm định chất lƣợng

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 48

Các phòng giáo dục (12 phòng) bao gồm:

Phòng giáo dục huyện Tứ kỳ; Phòng giáo dục huyện Gia lộc; Phòng giáo dục huyện Ninh Giang; Phòng giáo dục huyện Thanh Miện; Phòng Giáo dục huyện Kim thành; Phòng giáo dục thị xã Chí linh; Phòng giáo dục huyện Thanh hà; Phòng giáo dục huyện Nam sách; Phòng giáo dục huyện Cẩm giàng; Phòng giáo dục huyện Bình giang; Phòng giáo dục thành phố Hải Dƣơng; Phòng giáo dục huyện Kim môn.

Các trƣờng trung học phổ thônggồm: 54 đơn vị

Các khối trung tâm giáo dục thƣờng xuyên gồm: 12 đơn vị Các Khối Trung tâm KTTH-HNDN gồm: 8 đơn vị

Đứng đầu các phòng nghiệp vụ chuyên môn có Trƣởng phòng; giúp việc trƣởng phòng có các phó trƣởng phòng; đứng đầu các trƣờng có hiệu trƣởng; giúp việc hiệu trƣởng có các phó hiệu trƣởng; đứng đầu các trung tâm có Giám đốc Trung tâm; giúp việc Giám đốc Trung tâm có các phó giám đốc Trung tâm.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng và quy định thẩm quyền, trách nhiệm của ngƣời đúng đầu các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3.1.3. Kết quả Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua tại Hải Dương

Trong những năm qua dƣới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban nhành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành giáo dục tích cực triển khai chƣơng trình hành động số 53 - Ctr/TU của Tỉnh uỷ thực hiện nghị quyết số 29/TƢ về đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo đã đạt đƣợc những kết quả đáng ghi nhân; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững vị trí tốp đầu cả nƣớc trên nhiều lĩnh vực.

Ngành giáo dục thực hiện công tác tham mƣu, tuyên truyền vận động để các cấp các ngành và nhân dân hiểu đúng về vai trò của giáo dục, trên cơ sở đó cộng đồng trách nhiệm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Ngày nay trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa , hội nhập và phát triển, giáo dục và đào tạo đƣợc Đảng ta khẳng định là quốc sách hàng đầu, đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ cho sự phát triển.Thấm nhuần những tƣ tƣởng đó, ngành giáo dục Hải Dƣơng bằng nhiều hình thức phong phú đã tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành và nhân dân, tạo sự đồng thuận cùng chăm lo phát triển giáo dục, làm cho sự nghiệp giáo dục thực sự là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân. Bởi lẽ đó, dù ở hoàn cảnh nào, Đảng, chính quyền và nhân dân Hải Dƣơng vẫn coi trọng việc dạy và học. Các yếu tố của xã hội học tập ở Hải Dƣơng đã hình thành ngay từ khi Bác Hồ kêu gọi toàn dân diệt giặc dốt và luôn đƣợc chăm lo, tiếp nối đến ngày nay.

Các cấp quản lý giáo dục từ tỉnh đến huyện, xã và từng trƣờng luôn thực hiện tốt công tác tham mƣu, đƣa các chủ trƣơng của ngành trở thành nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng và chính quyền để tăng cƣờng sự chỉ đạo và lãnh đạo.

Phát triển quy mô trƣờng lớp gắn liền với nâng cao chất lƣợng giáo dục; quan tâm đến chất lƣợng thực sự, không chạy theo thành tích; phát triển giáo dục toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho việc bồi dƣỡng học sinh giỏi, bồi dƣỡng nhân tài.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giáo dục Hải Dƣơng vẫn luôn cố gắng mở rộng quy mô trƣờng lớp đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Ngay cả trong những thời điểm chiến tranh khốc liệt nhất. Hải Dƣơng vẫn quyết tâm “Địch đến thì giải tán, địch đi tiếp tục học ngay”. Cùng với sự phát triển quy mô trƣờng lớp, chất lƣợng giáo dục đƣợc nâng cao, phát triển vững chắc, thực chất và có chiều sâu, đó là uy tín và phƣơng châm để giáo dục Hải Dƣơng phát triển, ngày nay phát huy với nhiều thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và những tấm huy chƣơng vàng, bạc, đồng, trong các kỳ thi quốc tế và khu vực hàng năm và các kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học hàng năm. Kết quả đó khẳng định sự gắn kết đồng bộ và toàn diện của giáo dục Hải Dƣơng trong việc thực hiện các mục

tiêu nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực và bồi dƣỡng nhân tài cho quê hƣơng đất nƣớc.

Thực hiện tốt việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, coi đó vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp chiến lƣợc nhằm phát triển giáo dục cả trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài

Cán bộ công chức, viên chức là nhân tố quyết định chất lƣợng giáo dục, là chủ thể hoạt động giáo dục. Chất lƣợng giáo dục phụ thuộc phần lớn ở chất lƣợng đội ngũ. Thực tế đã chứng minh ở đâu có đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chất lƣợng cao, nhiệt tình, tâm huyết với học sinh và dám nghĩ, dám làm, dân chủ, công tâm thì ở đó chất lƣợng giáo dục sẽ đạt kết quả tốt, Bởi vậy trong suốt quá trình phát triển, giáo dục Hải Dƣơng luôn coi việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là việc làm thƣờng xuyên liên tục, là khâu then chốt để nâng cao chất lƣợng giáo dục. Hệ thống các trƣờng đƣợc sƣ phạm, các trƣờng lớp đào tạo, bồi dƣỡng luôn đƣợc tăng cƣờng và đƣợc mở thƣờng xuyên, liên tục theo yêu cầu của từng giai đoạn để chăm lo việc đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Bài học này trƣớc đây đã rất hiệu quả trong việc đáp ứng yêu cầu cấp bách về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong điều kiện trƣờng lớp tăng nhanh, ngày nay càng sâu sắc hơn với sự đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông mà trọng tâm là đổi mới phƣơng pháp dạy học, đòi hỏi ngƣời thày phải có trình độ, năng lực cao hơn rất nhiều để có thể truyền đạt kiến thức cho học sinh, rèn luyện học sinh khả năng chủ động, sáng tạo thích ứng trong xã hội hiện đại đầy năng độn. Hơn ai hết mỗi cán bộ công chức, viên chức phải luôn thấy trách nhiệm của mình trong việc học thƣờng xuyên, học suốt đời để làm tròn nhiệm vụ ngƣời thày.

Tăng cƣờng nền nếp kỷ cƣơng trong các hoạt động của ngành , phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao từ tƣ tƣởng đến hành động, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, kịp thời sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để không ngừng vƣơn lên. Giáo dục Hải Dƣơng luôn thể hiện truyền thống đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh của tập thể, giúp các nhà trƣờng đồng tâm gắng sức vƣợt qua mọi khó khăn trở ngại, mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào thi đua trong các nhà trƣờng, trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và học sinh, tạo động lực thúc đẩy giáo dục và đào tạo phát triển. Bên cạnh sự quan tâm chăm lo của Đảng, chính quyền và nhân dân, việc phát huy nội lực là nhân tố cơ bản để nâng cao chất lƣợng giáo dục. Tinh thần hăng hái thi đua, lòng nhiệt tình say mê, tâm huyết với nghề, giúp ngƣời thày vƣợt qua mọi khó khăn thử thách để từng bài giảng, từng việc luôn luôn sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu. Ngƣợc lại sự cố gắng vƣơn lên trong học tập của mỗi học sinh là điều kiện đủ, là niềm động viên quý giá để thày dạy tốt, nhiệt tình nhằm đạt kết quả giáo dục cao hơn. Ngày nay trƣớc những tác động tiêu cực của cơ chế thị trƣờng, đại đa số các thày cô giáo vẫn vững vàng hăng hái thi đua hết lòng vì học sinh thân yêu. Nhiều tập thể và cá nhân đã trở thành tấm gƣơng sáng tiêu biểu, điển hình qua các thời kỳ, nhiều tấm huân chƣơng huy chƣơng và danh hiệu cao quý đã đƣợc Đảng và nhà nƣớc trao tặng và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực vƣơn lên của giáo dục Hải Dƣơng

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động cao nhất các nguồn lực, đặc biệt là của các tầng lớp nhân dân cho phát triển giáo dục.

Ngành giáo dục Hải Dƣơng những năm vừa qua đã đạt đƣợc nhiều thành công rực rỡ, đã xây dựng đƣợc hệ thống giáo dục và đào tạo tƣơng đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo đƣợc cải thiện rõ rệt và từng bƣớc hiện đại hóa, chất lƣợng giáo dục và đào tạo có tiến bộ, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lƣợng và chất lƣợng, cơ cấu hợp lý, xã hội hóa giáo dục đƣợc đẩy mạnh cụ thể ở các cấp học:

Nền giáo dục hiện tại của Hải Dƣơng đƣợc xem là một trong cái nôi đào tạo nhân tài của Việt Nam. Nhiều học sinh gốc từ Hải Dƣơng đã đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic Quốc tế. Trong kỳ thi toán Quốc tế, nổi bật nhƣ Đinh Tiến Cƣờng huy chƣơng vàng toán Quốc tế năm 1989 với số điểm tuyệt đối 42/42, hiện tại là giáo sƣ toán học tại Đại học Paris 6;Nguyễn Duy Mạnh, huy chƣơng vàng toán (2006); Phạm Thành Thái, huy chƣơng vàng toán (2007); Trần Trọng Hùng, hai lần huy chƣơng bạc toán (1987, 1988); Đỗ Thị Thu Thảo, huy chƣơng bạc

(2008); Nguyễn Xuân Cƣơng, huy chƣơng đồng (2009). Trong các kỳ thi Olympic về hóa học Quốc tế, điển hình có Ngô Xuân Hoàng, huy chƣơng vàng hóa học (2005); Nguyễn Văn Khiêm, huy chƣơng bạc (2001); đạt huy chƣơng đồng có Lê Thanh Tùng (2003), Mai Thu Cúc (2010), Bùi Hữu Tài (bằng khen, 2002). Trong kỳ thi Olympic vật lý Quốc tế, điển hình có Nghiêm Viết Nam, huy chƣơng đồng (2002); Hoàng Trung Trí, huy chƣơng đồng (2003); Phạm Thành Long, huy chƣơng bạc (2009)…

Năm học 2013-2014 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, toàn tỉnh có 11 đội tuyển với tổng số học sinh dự thi (tăng 2 học sinh so với năm học trƣớc), đạt 81 giải (tăng 4 giải), tỷ lệ 84,4% (tăng 12,49%), cao hơn tỷ lệ chung toàn quốc 30%, xếp thứ 4 toàn quốc. Trong tổng số 81 giải, có 2 giải Nhất, 20 giải Nhì, 27 giải Ba và 32 giải khuyến khích.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 54 -54 )

×