0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Tình hình bảo lãnh tại Ngân hàng Công thơng Cầu Giấy

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 46 -48 )

Ngân hàng Công thơng Cầu Giấy đợc tách ra từ Ngân hàng Công thơng Ba Đình từ 2001. Mà trong giai đoạn 1999 - 2000 là giai đoạn mà hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Công thơng Đống Đa phát triển mạnh mẽ với số lợng lớn khách hàng là khách hàng truyền thống. Đây chính là cơ sở cho hoạt động bảo lãnh ở Ngân hàng Công thơng Cầu Giấy phát triển ngay từ khi mới thành lập.

Bảng 1: Bảng qui mô bảo lãnh tại Ngân hàng Công thơng Cầu Giấy Đơn vị: Triệu đồng, % Năm Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 Doanh số BL 124.378 215.021 620.021 682.023 D nợ BL 156.742 262.911 253.000 278.300 Số món BL 236 382 482 530

Nhờ có đợc một số lợng không nhỏ khách hàng truyền thống, cộng với sự kế thừa uy tín từ Ngân hàng Công thơng Ba Đình, kết quả hoạt động bảo lãnh ở Ngân hàng Công thơng Cầu Giấy trong 4 năm qua tơng đối cao. Năm 2001 Ngân hàng thực hiện đợc 236 món bảo lãnh với tổng giá trị 124.378 triệu đồng, Đến năm 2002, doanh số bảo lãnh là 215.021 triệu đồng, tăng gấp 1,78 lần so năm 2001.

Đặc biệt sang đến năm 2003 do có rất nhiều đơn vị mở L/C thanh toán qua Ngân hàng, cộng với việc chi nhánh bảo lãnh cho một số công trình lớn nh công trình năm cầu đờng sắt, nút giao thông Nam Thăng Long, Cầu Yên Lệnh và nhiều công trình khác. Vì vậy doanh số bảo lãnh tăng rất nhanh, đạt 620.021 triệu đồng, tng gấp 2,88 lần so với cùng kỳ năm trớc. Sang tới năm 2004 doanh số bảo lãnh vẫn tăng nhng với tốc độ chậm lại; đạt 682.023 triệu đồng, tăng gấp 1,1 lần so với năm 2003.

Ngân hàng ngày càng có uy tín và thu hút đợc nhiều khách hàng với những món bảo lãnh lớn. Ngân hàng đạt đợc nh vậy là nhờ có sự cố gắng nỗ lực của mọi bộ phận trong chi nhánh nhằm đa dạng hoá các loại hình bảo lãnh, hợp lý đến mức tối đa mức phí bảo lãnh, giữ gìn tốt mối quan hệ với khách hàng cũ cũng nh khai thác đợc nhu cầu bảo lãnh của các khách hàng mới tại Ngân hàng Công thơng Cầu Giấy, bảo lãnh đợc phân chia và quản lý theo 2 loại hình: bảo lãnh trong nớc và bảo lãnh mở L/C kết cấu từ trong của 2 loại bảo lãnh này cụ thể nh sau:

Bảng 2: Bảng cơ cấu bảo lãnh

Năm Tổng doanh số Bảo lãnh trong nớc Bảo lãnh mở L/C Số món Số tiền Số món Số tiền Tỷ trọng Số món Số tiền Tỷ trọng 2001 236 124.378 150 677.86 54,5% 56 56.592 45,5% 2002 382 215.021 300 168.146 78,2% 82 46.875 21,8% 2003 482 620.021 301 496.017 85% 181 124.004 15% 2004 530 682.023 310 545.618 80% 220 136.405 20%

Mặc dù năm 2001 là năm mới bớc vào hoạt động nhng số lợng các món bảo lãnh tơng đối cao 236 món trong đó có150 món bảo lãnh trong nớc. Với giá trị 67.786 triệu đồng và 86 món bảo lãnh mở L/C với gái trị 56.592 triệu đồng. Năm 2002 số lợng các món bảo lãnh tăng 146 món so với năm 2001. Trong đó số món bảo lãnh trong nớc tăng 150 món năm 2001 9gấp 2 lần), tuy nhiên số món bảo lãnh mở L/C lại giảm đi 4 món. Đồng thời giá rị mỗi món cũng giảm đi sang đến năm 2003 thì số lợng món bảo lãnh cả trong nớc và L/C đều tăng lên một cách đáng kể, bảo lãnh trong nớc là 301 món và bảo lãnh mở L/C là 181 món. Mặc dù là doanh số bảo lãnh tăng do có thêm nhiều đơn vị mở L/C thanh toán qua Ngân hàng, nhng số d bảo lãnh lại giảm so với cùng kỳ năm trớc do chi nhánh đã tiến hành phân tích tình hình tài chính của khách hàng kỹ hơn từ đó chọn lọc khách hàng tốt, còn những đơn vị khách hàng có tình hình tài chính không lành mạnh, sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Thì đều không đ- ợc Ngân hàng bảo lãnh. Tiếp tục mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của chi nhánh, trong năm 2004 doanh số về bảo lãnh tiếp tục tăng lên, số món bảo lãnh cũng tăng lên đến 530 món, trong đó có 310 món là bảo lãnh trong nớc và 220 món L/C. Trong năm này các món mở L/C có thời hạn bảo lãnh dài hơn;

Để hiểu rộng hơn về hoạt động bảo lãnh của chi nhánh, dùng sẽ xem xét từng mảng hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng nh sau:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 46 -48 )

×