0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Đẩy mạnh công tác tổ chức đào tạo cán bộ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 64 -65 )

Con ngời là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của mọi công việc. Cán bộ quản lý, nhân viên cùng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động ngân hàng là hình ảnh của ngân hàng, nó phản ánh khả năng năng lực cũng nh uy tín của ngân hàng. Đặc biệt là nhân viên là ngời trực tiếp giao tiếp với khách hàng, thì tác phong làm việc, năng lực nghiệp vụ, thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng là những nhân tố quan trọng trong việc lựa chọn ngân hàng của khách hàng, đặc biệt tác động đến sự trung thành của khách hàng. Vì vậy để có thể thu hút khách hàng thì Ngân hàng Công thơng Cầu Giấy phải tăng cờng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục đổi mới phong cách giao dịch thực hiện "văn minh giao tiếp" trong toàn thể cán bộ ngân hàng

Mở các khoá tập huấn về nghiệp vụ bảo lãnh để phổ biến, cập nhật những quy định nói về bảo lãnh, giúp cho cán bộ ngân hàng kịp thời nắm bắt thông tin.

đúng quy định, sử dụng có hiệu quả hệ thống máy móc trang thiết bị của chi nhánh phục vụ nhanh nhất trong công việc. Với xu hớng phát triển kinh tế hội nhập, hoạt động XNK ngày càng phát triển, hoạt động bảo lãnh cho doanh nghiệp nớc ngoài, phát hành L/C xuất, nhập khẩu ngày càng tăng thì nhu cầu về cán bộ giỏi ngoại ngữ tăng cao, vì vậy cần phải nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ hiện có đồng thời tổ chức tuyển chọn cán bộ giỏi về nghiệp vụ và ngoại ngữ.

Việc đào tạo cán bộ không chỉ thực hiện bằng hình thức cử đi học dài hạn, mà có thể đào tạo tại chỗ vừa tiết kiệm đợc thời gian mà lại ít tốn kém, ng- ời trớc có thể tuyển cho ngời sau.

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thởng, biểu dơng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt. Đồng thời xử lý những cá nhân vi phạm làm ảnh hởng tới kết quả hoạt động và uy tín của ngân hàng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 64 -65 )

×