0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Đối với NHNN Việt Nam

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 72 -72 )

- NHNN cần phải ban hành hoặc bổ sung các quy định cụ thể về bảo lãnh nh: nội dung, các hình thức xử phạt, thủ tục thực hiện vấn đề tài sản thế chấp , phát mại tài sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào các… NHCT trong hoạt động bảo lãnh cũng nh các doanh nghiệp nớc ngoài yên tâm đầu t vào Việt Nam. Các đơn vị trong nớc hiểu rõ và thực hiện đúng các cam kết trong bảo lãnh. Các quy định này phải rõ ràng để tránh sự sai lệch giữa quy định và thực hiện.

- Về mức phí bảo lãnh NHNN cần xem xét và điều chỉnh cho phù hợp đối với từng thời kỳ kinh tế để làm sao đảm bảo bù đắp cho chi phí tối thiểu và mức rủi ro, không nên cố định một mức phí trong một thời gian dài đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tề đầy biến động nh hiện nay.

- Trong điều kiện thơng mại và tín dụng ngày càng phát triển nh hiện nay thì ngoài những hình thức bảo lãnh truyền thống, NHNN cần phải ảo lãnh và bổ sung, hớng dẫn cụ thể về những loại bảo lãnh mới nh: bảo lãnh thuế quan, bảo lãnh hối phiếu, đặc biệt là bảo lãnh phát hành chứng khoán. Vì nh hiện nay thị trờng chứng khoán đang đợc hình thành và phát triển thì việc chuẩn bị các hàng hoá lu thông trên thị trờng đó là cần thiết.

- NHNN cần phải tổ chức thờng xuyên những buổi tập huấn nghiệp vụ, để giữa các tổ chức tín dụng trong và ngoài nớc có dịp gặp gỡ để trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời NHNN cũng cần phải nghiên cứu và trả lời một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời các vớng mắc, kiến nghị của NHTM.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 72 -72 )

×