0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Các nhân tố ảnh hởng đến bảo lãnh ngân hàng

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 29 -30 )

Bất kỳ một nghiệp vụ nào trong hoạt động kinh doanh của một Ngân hàng thơng mại thì đều chịu ảnh hởng của yếu tố môi trờng kinh tế –xã hội . Bảo lãnh cũng là một trong những hoạt động chịu ảnh hởng lớn của yếu tố môi trờng kinh tế –xã hội . Ta có thể xem xét sự tác động của của môi trờng kinh tế- xã hội từ các yếu tố sau: môi trờng kinh tế , môi trờng pháp lý và môi trờng chính trị xã hội .

* Môi trờng kinh tế.

nghiệp mới có điều kiện để phát triển.Ngân hàng mới thực hiện tốt chức năng của mình, còn các doanh nghiệp mới yên tâm kinh doanh và ký kết hợp đồng, thực hiện đúng các cam kết của mình trong hợp đồng.

Còn nếu môi trờng kinh tế mà có những thay đổi bất ngờ: nh sự thay đổi trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô ( thay đổi chơng trình đầu t, chính sách xuất nhập khẩu, phơng thức quản lý tỷ giá, lãi suất .) làm ảnh h… ởng tới ngời yêu cầu bảo lãnh, dẫn đến ngời yêu cầu bảo lãnh không thực hiện đợc nghĩa vụ cam kết của mình với ngời thụ hởng bảo lãnh và với ngân hàng bảo lãnh.

* Môi trờng pháp lý.

Môi trờng pháp lý đồng bộ, chặt chẽ sẽ đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng nh của các doanh nghiệp. Môi trờng pháp lý không đồng bộ , thiếu chặt chẽ và hay thay đổi cũng là tác nhân quan trọng gây ảnh hởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến khả năng doanh nghiệp không thực hiện đợc các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng bảo lãnh.

Các hoạt động pháp lý nh : cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sở hữu nhà cửa , thủ tục công chứng cũng tác động đến hoạt động bảo lãnh của ngân hàng.

* Môi trờng chính trị – xã hội .

Một đất nớc mà có môi trờng chính trị – xã hội ổn định thì luôn tạo điều kiện để đẩy mạnh phát triển. Trong hoạt động bảo lãnh đặc biệt là những hợp đồng bảo lãnh liên quan đến yếu tố nớc ngoài thì sự ổn định trong môi trờng kinh tế – xã hội lại càng trở nên quan trọng hơn.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 29 -30 )

×