0
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

Phân tích chung tình hình sử dụng vốn.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH CẦN THƠ (Trang 49 -50 )

II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN, GIAI ĐOẠN 2003-2005.

1. Phân tích chung tình hình sử dụng vốn.

Bảng 16: Tổng hợp tình hình sử dụng vốn qua 3 năm 2003-2005.

ĐVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2004/2003 2005/2004

Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền %

D.số CV 897.125 948.153 1.147.338 51.028 5,68 199.185 21 D.số thu nợ 829.825 874.050 1.058.817 44.225 5,3 184.767 21,1

Dư nợ CV 263.700 337.803 426.324 74.103 28 88.521 26,2

Nợ quá hạn 12.379 8.785 5.449 (3.594) (29) (3.336) (37,9)

(Nguồn: Phịng Kế tốn EIB Cần Thơ).

Với phương châm kinh doanh “Thành cơng của khách hàng là hiệu quả hoạt động của EIB Cần Thơ”, Ngân hàng đã tạo cĩ những bước tiến rất lớn trong cơng tác sử dụng vốn.

+ Doanh số cho vay: Do tình hình tăng trưởng kinh tế của cả nước cũng như trên địa bàn ngày càng cao, doanh số cho vay tăng lên, năm 2003 đạt 897.125 triệu đồng, năm 2004 là 912.153 triệu đồng, tăng 51.028 triệu đồng, tương ứng 5,68% so với năm 2003, sang năm 2005 tăng lên 1.147.338 triệu đồng, tương ứng 21% so với năm 2004.

+ Doanh số thu nợ: Doanh số thu nợ cũng khơng ngừng tăng lên. Năm 2003 là 829.825 triệu đồng, năm 2004 là 874.050 triệu, tăng 5,3% so với năm 2003. Đến năm 2005, doanh số thu nợ tăng rất cao, là 1.058.817 triệu đồng, tăng 21,1% so với năm 2004.

+ Dư nợ: Doanh số cho vay tăng nên dư nợ của Ngân hàng gia tăng theo, năm 2003 là 263.700 triệu đồng, năm 2004 là 337.803 triệu, tăng 28%, sang năm 2005 tăng lên 426.324 triệu, tức tăng 88.521 triệu đồng tương đương 26,1%.

+ Nợ quá hạn: Trong khi dư nợ tăng thì dư nợ quá hạn ngày càng giảm. Đây là chiều hướng rất tốt mà Ngân hàng cần phát huy hơn nữa. Cụ thể năm 2003 là 12.379 triệu đồng, năm 2004 là 8.785 triệu đồng, đến năm 2005 giảm cịn 5.449 triệu đồng.

Nguyên nhân là trước đây, Ngân hàng chỉ tập trung cho vay những mĩn tiền lớn thì nay các hộ kinh doanh cá thể cũng cĩ quyền được vay những mĩn tiền mà mình cần dù so với các doanh nghiệp lớn thì khơng là bao, nhưng rủi ro được phân tán ra và giúp các nhân viên tín dụng dễ kiểm sốt hơn. Cũng trong giai đoạn này, EIB Cần Thơ tiến hành áp dụng hệ thống ngân hàng bán lẻ với mục đích giảm thiểu rủi ro đồng thời khách hàng cĩ thể vay nơi này nhưng cĩ thể trả tiền ở nơi khác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng …

Cĩ được kết quả như trên cịn là nhờ sự nỗ lực khơng ngừng của tồn thể cán bộ cơng nhân viên Ngân hàng, đặc biệt là ban quản lý của Ngân hàng về sử dụng vốn sao cho hiệu quả.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH CẦN THƠ (Trang 49 -50 )

×