0
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

Kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank Cần Thơ qua 3 năm (2003 2005)

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH CẦN THƠ (Trang 26 -29 )

2005)

Nhờ sự phấn đấu khơng ngừng để đạt được những mục tiêu đề ra và phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng trên địa bàn Cần Thơ, Eximbank Cần Thơ đã đạt được những kết quả đáng kể, được thể hiện như sau:

Bảng 01: Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

giai đoạn 2003-2005

ĐVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu 2003 2004 2005

1.Thu nhập 24.018 36.097 53.972

+ Thu từ lãi cho vay 20.079 27.726 41.880

+ Thu từ lãi TG, đầu tư 1.076 2.722 6.847

+ Thu phí dịch vụ 1.128 1.196 1.257 + Thu về KD ngoại tệ 1.704 3.716 1.825 + Thu khác 31 736 2.163 2. Chi phí 21.033 32.593 57.365 + Chi trả lãi TG 15.533 22.528 37.528 + Chi dịch vụ NH 670 655 551 + Chi KD ngoại tệ - 3.352 1.074 + Chi phí quản lý 4.476 6.058 6.506 + Chi dự phịng RR - - 11.705 + Chi khác 354 299 - 3. Lãi gộp 2.985 3.504 (3.392)

(Nguồn: Phịng Kế tốn EIB Cần Thơ)

Bảng 02: So sánh tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2003-2005 ĐVT: Triệu đồng. Chỉ tiêu 2004/2003 2005/2004 Số tiến % Số tiền % 1. Thu nhập 12.079 50,3 17.875 49,5 2. Chi phí 11.560 54,9 24.772 76 3. Lãi gộp 519 17,4 (6.896) (196,8)

(Nguồn: Phịng Kế tốn EIB Cần Thơ)

4.1. Về thu nhập:

Tình hình thu nhập qua 3 năm khơng ngừng tăng lên. Tổng thu nhập năm 2003 đạt 24.018 triệu đồng, trong đĩ thu về hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất. Thu lãi tiền gửi tăng là do chi nhánh thu lãi điều chuyển vốn cho chi nhánh Cấp 2 Cái Khế. Nhìn chung, nguồn thu nhập của chi nhánh vẫn cịn phụ thuộc vào thu vào hoạt động tín dụng. Năm 2004, thu nhập tích lũy từ đầu năm đạt 36.097 triệu đồng, tăng 50,3%. Trong năm chi nhánh đã cố gắng sử dụng nhiều biện pháp tích cực như thu hút nhiều khách hàng mới, tăng dư nợ tín dụng, tăng doanh số kinh doanh ngoại tệ và dịch vụ thanh tốn Ngân hàng…nhằm khởi tăng nguồn thu, tạo thu nhập tăng tích lũy ngày càng nhiều, trong đĩ thu từ kinh doanh ngoại tệ là 3,7 tỷ đồng, tăng 118% so với 2003. Tuy nhiên, nguồn thu chủ yếu của chi nhánh vẫn là lãi cho vay, đạt 27,6 tỷ đồng, tăng 7,5 tỷ

đồng so với năm trước đĩ. Sang năm 2005, tổng thu nhập của EIB Cần Thơ là 53.972 triệu đồng, tăng 17.875 triệu đồng, tương đương 49,5% so với năm 2004. Trong đĩ, thu về hoạt động tín dụng đạt 41.880 triệu đồng (chiếm 77,6% tổng thu nhập) tăng 4.154 triệu đồng so với 2004. Nguyên nhân là do dư nợ trong năm tăng và lãi suất cho vay được điều chỉnh so với năm trước, thu lãi tiền gửi cũng tăng do chi nhánh thu lãi điều chuyển vốn của EIB Cái Khế tăng. Thu dịch vụ ngân hàng đạt 2.162 triệu đồng, tăng so với năm trước 193,75% . Kết quả thu hồi tăng nhiều là do sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Giám đốc Chi nhánh, tập trung tồn lực vào cơng tác thu hồi nợ những tháng cuối năm.

4.2. Về chi phí:

Đi đơi với thu nhập tăng thì chi phí của Chi nhánh cũng tăng lên. Năm 2003, tổng chi phí là 21.033 triệu đồng, chủ yếu là chi trả lãi tiền gửi. Trong năm này Chi nhánh thực hiện cơng tác hiện đại hĩa, đầu tư mua sắm tài sản cơng cụ phục vụ cho chương trình phần mềm Korebank. Ngồi ra, Chi nhánh phải chi các khoản ngồi giờ, chi thưởng, chi lương do tăng cường người thực hiện chương trình mới và bổ sung nhân sự cho chi nhánh cấp 2. Năm 2004, tổng chi phí hoạt động kinh doanh là 32.593 triệu đồng, tăng 54,9 % so với 2003, chi trả lãi tiền gửi và chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 22.528 triệu đồng, chiếm trên 69% tổng chi phí. Nguyên nhân là do việc sử dụng vốn điều chuyển từ Ngân hàng Hội sở ngày càng tăng nhằm đáp ứng đầy đủ vốn trong các hoạt động nghiệp vụ, trong khi đĩ nguồn vốn nhàn rỗi trên địa bàn chỉ đáp ứng khoảng trên 30%, lãi suất điều chuyển vốn từ Hội sở cho chi nhánh liên tục tăng trong những tháng cuối năm làm cho chi phí ngày càng tăng cao; Chi cho kinh doanh ngoại tệ là 3,4 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng chi phí, do chi nhánh kết chuyển số dư nợ của TK631(TK chênh lệch tỷ giá) vào tài khoản chi phí. Các chi phí khác cũng tăng lên. Sang năm 2005, tổng chi phí cảu EIB Cần Thơ là 57.365 triệu đồng, tăng 24.772 triệu đồng, tương đương 76 % so với năm 2004. Trong đĩ chi trả lãi tiền gửi là 37.528 triệu đồng (chiếm 65,42 % tổng chi phí). Nguyên nhân là do trong năm 2005, nguồn vốn huy động trên địa bàn và vốn điều chuyển tăng cao nên chi phí trả lãi nhiều hơn các năm trước. Chi kinh doanh ngoại tệ đạt 1.074 triệu đồng, giảm so với năm trước là do năm 2004 khi kết chuyển TK 631 vào chi phí 1,1 tỷ đồng, đồng thời do doanh số kinh doanh ngoại tệ trong năm cung giảm đi. Chi phí quản lý là 6.506 triệu đồng, tăng so 2004 là 7,4 % vì trong năm chi nhánh cĩ điều chỉnh lên lương, lên chức và tăng thêm nhân sự để chuẩn bị mở phịng giao dịch

trong năm 2006. Riêng chi phí dự phịng rủi ro đến cuối năm 2005 là 11.075 triệu đồng do chi nhánh thực hiện khoản trích dự phịng rủi ro theo quy định 493 của Ngân hàng Nhà nước của các khoản tồn đọng. Chi nhánh đã sử dụng nhiều biện pháp để tiết kiệm chi phí cho hoạt động kinh doanh, nhằm từng bước nâng cao lợi nhuận chung cho tồn chi nhánh.

Hình 01: Tình hình hoạt động kinh doanh của EIB Cần Thơ giai đoạn 2003-2005.

4.3. Về lợi nhuận:

Do thực hiện chương trình hiện đại hĩa nên phát sinh một số chi phí làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Mặt khác, do áp dụng phương thức dự thu dự chi cũng làm giảm lợi nhuận cuả chi nhánh. Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2003 của chi nhánh là 2.985 triệu đồng là một nỗ lực rất lớn và đáng ghi nhận. Năm 2004, lợi nhuận là 3.504 triệu đồng, tăng 17,4 % so với năm 2003. Nguyên nhân là do hệ thống Eximbank Việt Nam nĩi chung và EIB Cần Thơ nĩi riêng từng bước hiện đại hĩa, thực hiện việc giao dịch một cửa nhanh chĩng thuận tiện đã thu hút khách hàng, cũng như số lượng giao dịch ngày càng tăng. Năm 2005, lợi nhuận thu được của Ngân hàng là -3.392 triệu đồng là do chi nhánh trích dự phịng rủi ro theo quy định. Riêng lợi nhuận nếu chưa tính khoản trích dự phịng 11.705 triệu đồng thì chi nhánh lãi được 8.313 triệu đồng.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH CẦN THƠ (Trang 26 -29 )

×